Protokół XI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2007r

Protokół nr XI/07

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 13 września 2007 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: trzynastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiącychzałącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chełmku Henryk Kowalski o godzinie 14.00 otworzył XI Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący obrad oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 14 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodniczący obrad zwrócił się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Radni nie zgłaszali uwag.

H. Kowalski złożył propozycję uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy punkt dotyczący zaopiniowania propozycji wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu
w Oświęcimiu o nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej” dla Andrzeja Saternusa – Burmistrza Chełmka.

Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad wraz z dodatkowym punktem . (głosowało 12 radnych – 12 za)

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

  2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.

  3. Zaopiniowanie propozycji wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu
    w Oświęcimiu o nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej” dla Andrzeja Saternusa – Burmistrza Chełmka.

  4. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

    Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.

Przewodniczący obrad Henryk Kowalski poprosił Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa o zabranie głosu w w/w temacie.

Burmistrz poinformował, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem
z dnia 7 września 2007 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 21 października 2007 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność utworzenia obwodu do głosowania w Domu Pomocy Społecznej
w Bobrku, ponieważ z
godnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2001 r., Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, obwody do głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej tworzy się – jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców. W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały o utworzeniu obwodu do głosowania w Domu Pomocy Społecznej
w Bobrku.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 12 radnych: 12 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XI / 88 / 2007

w sprawie utworzenia obwodu do głosowania.

załącznik nr 3

Ad. 3. Zaopiniowanie propozycji wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu
w Oświęcimiu o nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej” dla Andrzeja Saternusa – Burmistrza Chełmka.

H. Kowalski poinformował zebranych, że na ręce Przewodniczącej RM w Chełmku wpłynęło pismo przewodniczącego Andrzeja Kacorzyka informujące, że Rada Powiatu
w Oświęcimiu w dniu 25 lipca br. podjęła uchwałę o ustanowieniu tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej”. W związku z powyższym przewodniczący rady powiatu przesłał do wszystkich wójtów, burmistrzów i przewodniczących rad gmin w powiecie oświęcimskim uchwałę wraz
z regulaminem nadawania tytułu zachęcając do składania wniosków. (załącznik nr 4)

Mając na uwadze osiągnięcia naszego burmistrza jako sprawnego i operatywnego samorządowca, a także lidera w pozyskiwaniu środków unijnych (uzyskał ponad 8 mln zł ze środków pozabudżetowych) zastępca przewodniczącej RM zaproponował, aby wystąpić do Rady Powiatu Oświęcimskiego z wnioskiem o wyróżnienie i nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej” dla Andrzeja Saternusa – Burmistrza Chełmka.

Burmistrz zabrał głos i poinformował, że regulamin nadawania tytułu „Zasłużony…” nie został dopracowany, ponieważ brak jest podziału na kategorie przyznawania tytułu, np.: gospodarka, polityka, kultura czy biznes. Uważa, że trudno rywalizować, nie znając konkretnych zasad oceny osiągnięć przez Kapitułę. Przyznaje, że nasza gmina jest liderem w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i wyróżnienie to jest pewną formą uwidocznienia jak w krótkim czasie Gmina potrafiła się odbudować. Jest to zasługa również Rady Miejskiej. Wyraża zgodę na wystąpienie z wnioskiem – jako wyróżnieniem dla naszej społeczności.

Propozycja złożenia wniosku została poddana pod głosowanie.

Głosowało 12 radnych: 9 – za, 0 – przeciw, 3 wstrzymujące się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Chełmku większością głosów upoważniła Przewodniczącą Rady Miejskiej w Chełmku do wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu w Oświęcimiu o nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej” dla Andrzeja Saternusa – Burmistrza Chełmka. Wniosek należy przygotować i przesłać do Rady Powiatu w Oświęcimiu w terminie do 30 września br.

Ad. 4. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Chełmku Henryk Kowalski
 zamknął XI Sesję nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej
w Chełmku o godz. 14,30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                 Przewodniczył:
B. Maślanka                     Henryk Kowalski

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*