Protokół Nr XXII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2004r

Protokół nr XXII/2004

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 14 października 2004 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności.

 

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołu nr XXI/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 września 2004 r.

3.   Informacja o analizie oświadczeń majątkowych zgodnie z art 24 h ust. 13 ustawy o samorządzie gminnym:

– Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku

– Burmistrza Chełmka

– Wojewody Małopolskiego

4.   Kompleksowy program ochrony środowiska z uwzględnieniem stworzenia monitorowania zanieczyszczeń i skażeń środowiska, modernizacji i rozbudowy miejskiej infrastruktury technicznej, modernizacji układu komunikacyjnego – budowy ścieżek rowerowych, sporządzenia planu planów zagospodarowania przestrzennego zabezpieczających tworzenie terenów zieleni, terenów krajobrazu chronionego, terenów rekreacyjnych oraz poprawę usług komunalnych.

– Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami w Gminie Chełmek.

5.   Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego w Chełmku.

6.   Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego w Chełmku.

7.   Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

8.   Projekt uchwały w ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

9.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Chełmku na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

11. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmek na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Jadwigi Królowej w Gorzowie.

12. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

14. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

15. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XXII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (15 po godz. 15.oo), co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Przewodniczący RM poddał porządek obrad pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXI/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 września 2004 roku.

Protokół nr XXI/2004 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 16 września 2004 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

W związku z tym, że obrady Sesji RM zbiegły się ze świętem Edukacji Narodowej Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Chełmka złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia.

Burmistrz wręczył “Nagrody Burmistrza w dziedzinie oświaty” dla nauczycieli:

–       Pani Urszuli Kania

–       Pani Wioletty Gurgul

–       Pani Krystyny Augustyniak

–       Pani Beaty Pawluśkiewicz

–       Pani Doroty Zoń

–       Pana Adama Łękawy

 

Następnie obecna na sesji RM Wizytator Kuratorium Oświaty w Oświęcimiu Pani Jadwiga Czerwienka złożyła nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia oraz wręczyła akty nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli dyplomowanych:

–       Pani Ewie Gajda

–       Pani Małgorzacie Grabowskiej

–       Panu Janowi Karweta

 

W imieniu nagrodzonych podziękowania złożył P. Adam Łękawa.

 

Ad. 3. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych zgodnie z art. 24 h ust. 13 ustawy o samorządzie gminnym:

  • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku
  • Burmistrza Chełmka
  • Wojewody Małopolskiego

Przewodniczący RM p. Zbigniew Jeleń przedstawił informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez 14 osób – radnych kadencji 2002 – 2006 oraz odczytał informację Wojewody Małopolskiego o prawidłowości złożonych oświadczeń przez Burmistrza Chełmka oraz Przewodniczącego RM.

Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternus przedłożył informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożoną przez 21 osób tj. zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów gminnych spółek oraz osób wydających decyzje administracyjne.

Wszystkie oświadczenia zostały przesłane do Urzędu Skarbowego oraz zamieszczone na stronach internetowych Gminy Chełmek.

(Informacje stanowią załącznik nr 3, 4, 5).

 

Ad. 4. Kompleksowy program ochrony środowiska z uwzględnieniem stworzenia monitorowania zanieczyszczeń i skażeń środowiska, modernizacji i rozbudowy miejskiej infrastruktury technicznej, modernizacji układu komunikacyjnego – budowy ścieżek rowerowych, sporządzenia planu planów zagospodarowania przestrzennego zabezpieczających tworzenie terenów zieleni, terenów krajobrazu chronionego, terenów rekreacyjnych oraz poprawę usług komunalnych.

– Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami w Gminie Chełmek.

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji Edukacji (…) i Komisji Handlu (…) w dniu 6 września 2004 r. oraz Komisji Budżetu (…) i Komisji Zdrowia (..) w dniu 8 września 2004 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska wszystkich komisji.

 

            Burmistrz poinformował, że Ustawa “O odpadach” i “Prawo Ochrony Środowiska” nałożyły na Gminy obowiązek opracowania i uchwalenia w/w programów. Dla Gminy Chełmek projekt programu opracował Zakład Urządzenia i Utrzymania Zieleńców z Jaworzna.

Projekt programu przedstawia aktualny stan środowiska, określa niezbędne działania zmierzające do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje.

Ustalone zadania priorytetowe to: zabezpieczenie dostaw wody, modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji i wodociągów, osiągnięcie wysokiej jakości wód i ochrona zasobów wód,  dokończenie modernizacji wałów przeciwpowodziowych i regulacja stosunków wodnych, kontynuacja procesu termomodernizacji obiektów gminnych, poprawa gospodarki odpadami poprzez budowę i wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami, osiągnięcie wymaganych standardów dla jakości powietrza, rekultywacja gruntów zdegradowanych, edukacja ekologiczna.

Projekt Planu Gospodarki odpadami w Gminie Chełmek jest częścią programu ochrony środowiska. Obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami. Oba programy są zgodne z programami i planami stopnia wojewódzkiego oraz powiatowego, wypełniają założenia II Polityki Ekologicznej Państwa.

 

Radna Helena Szewczyk poprosiła o wyjaśnienie stanu prawnego wysypiska odpadów przemysłowych w Bobrku, ponieważ wysypisko znajduje się pod lasem, bez dozoru, bez zabezpieczeń.

Przedstawicielka Wydział AGK P. Zyta Magdoń poinformowała, że był ustawowy przegląd ekologiczny na podstawie, którego starostwo wydawało zezwolenia na eksploatację.

Składowisko MZGK otrzymało decyzję pozytywną, natomiast składowisko w Bobrku otrzymało decyzję odmowną z jednoczesnym zobowiązaniem do dostosowania przedmiotowego składowiska do obowiązujących przepisów w terminie do 31 grudnia 2005 r.

 

Radny Bernard Hojka poinformował, że podczas wizji Komisji handlu (…) w dniu 21 września 2004 r. na terenie wysypiska d. PZPSu w Bobrku, stwierdzono niezabezpieczoną studzienkę oraz zniszczone ogrodzenie wysypiska. W związku z grożącym niebezpieczeństwem Komisja złożyła wniosek o zabezpieczenie pokrywy studzienki i naprawę ogrodzenia.

 

            Radny B. Dulęba – zapytał jakie są możliwości uzyskania środków pomocowych z UE i jaki musi być w tym wkład Gminy.

Burmistrz poinformował, że zadanie najpierw musi być wykonane i pokryte środkami własnymi, następnie może być zrefundowane.

 

            Radny M. Palka poruszył sprawę wyegzekwowania obowiązku posiadania pojemnika na odpady w każdym gospodarstwie.

Zyta Magdoń poinformowała, że ostatnio była robiona weryfikacja umów i w br. sytuacja się nie pogorszyła. Nie ma posesji, która zrezygnowałaby z kosza.

 

            Radna Z. Urbańczyk zgłosiła potrzebę uregulowania wywozu fekalii – zmusić właścicieli nieruchomości do wywożenia co pewien czas, a nie wylewania na swoją posesję.

 

            Radny B. Hojka proponuje informować mieszkańców o zakazie wylewania fekalii oraz zakazie palenia odpadami w budynkach mieszkalnych. Informacje dla mieszkańców mogą być w formie plakatów lub informacji w Echu Chełmka.

 

Po omówieniu tematu Rada Miejska postanowiła przyjąć Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami w Gminie Chełmek, a Burmistrz zobowiązał się do składania corocznego sprawozdania Komisji Budżetu (…) i Zdrowia (…) z realizacji programu.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie: W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXII/168/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 października 2004 roku

w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami

w Gminie Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego w Chełmku.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 7 października 2004 r.

Burmistrz poinformował, że zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych na stanowisku skarbnika gminy wymagane jest wykształcenie, co najmniej średnie o kierunku rachunkowość i 6 letnia praktyka. Obecna Skarbnik posiada wykształcenie średnie ogólne i zgodnie z ustawą od dnia 1 stycznia 2005 r. nie będzie mogła zajmować dotychczasowego stanowiska. P. H. Plust-Brulińska będzie pracowała do końca marca 2005 r. w tym czasie zakończy całość spraw dotyczących rozliczenia budżetu gminy za 2004 r. oraz wprowadzi do obowiązków nowego skarbnika.

 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów (za – 13, przeciw – 0, wstrzym .- 1).

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XXII/169/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2004 roku

w sprawie: odwołania Skarbnika Miejskiego w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego w Chełmku.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 7 października 2004 r.

 

Burmistrz poinformował, że spośród 6 osób, które złożyły swoje oferty na stanowisko skarbnika – tylko dwie osoby spełniały kryteria (wykształcenie, staż pracy w administracji). Burmistrz przedstawił zaproszoną na posiedzenie sesji proponowaną kandydatkę na stanowisko Skarbnika Miejskiego w Chełmku Panią Gabrielę Rosa.

P. Rosa zaprezentowała swoją kandydaturę. Poinformowała, że praca w administracji jest jej dobrze znana. Od 12 lat pracuje w samorządzie. Obecnie pracuje w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.

 

W związku z tym, że Radni nie zgłaszali więcej pytań Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został przyjęty jednogłośnie (14 – za).

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXII/170/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 2004 roku

w sprawie: powołania Skarbnika Miejskiego w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji z dnia 7 października 2004 r.

Burmistrz poinformował, że wniosek złożony do ZPORR nie uzyskał akceptacji i wystarczającej ilości punktów. Wniosek będzie zgłaszany do naboru wniosków na lata 2005-2006.           W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały w celu dokonania zmian w budżecie gminy i rozpoczęcie realizacji zadań.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w kwocie 2.261.000 zł na Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku,

–        przebudowa Placu Kilińskiego 336.210 zł.

–        utworzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego dla Osób Zagrożonych Bezrobociem 1.924.790 zł.

Zmniejsza się plan przychodów w kwocie 2.261.000 z tytułu kredytu bankowego na w/w zadania. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne proponuje się uchwalić jak w projekcie uchwały, celem ogłoszenia przetargów na wykonanie w okresie dwuletnim.

 

Obecny na sesji Radny Sejmiku Wojewódzkiego – p. A.Telka poinformował, że zarząd wojewódzki stara się, aby środki pomocowe były równo rozdzielane w całym województwie, ale proponuje, aby Burmistrz złożył na piśmie informację w sprawie poparcia wniosku dot. Rozwoju Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku, to zgłosi ją na sejmiku jako interpelację.

 

           Radny A. Stokłosa zgłosił pilną potrzebę rozwiązania problemu przebudowy ul. Śląskiej w Chełmku, która jest niebezpieczna ze względu na brak chodników.

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt został przyjęty większością głosów:

14 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXII/171/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 października 2004 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2004 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 października 2004 r.

 

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie – Prawo o drogach publicznych zachodzi konieczność uchwalenia własnych stawek za zajęcie pasa drogowego oraz wprowadzanie urządzeń. Zaproponowane stawki za zajęcie pasa drogowego ustalono według podobnych zasad obowiązujących do chwili obecnej i podniesiono ich cenę o około 100 % za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejszono opłatę za wprowadzenie urządzeń o około 65 %. W uchwale zaproponowano stosowanie ulgi w przypadku realizacji robót metodą bezwykopową oraz zmniejszono opłatę roczną za wprowadzenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Stosowane stawki oraz zasady powinny utrzymać zasadę unikania wprowadzania urządzeń pod jezdnią, co w konsekwencji prowadzi do podnoszenia kosztów remontów i inwestycji drogowych. Często zdarza się, że wprowadzone uzbrojenie pod jezdnią uniemożliwia realizację inwestycji drogowej lub znacząco podnosi jej koszty. Uzbrojenie terenu (woda, gaz, energia) służy mieszkańcom i w głównej części powinien być wykorzystywany pas pomiędzy jezdnią, a budynkami. W skrajnych przypadkach można dopuścić przeprowadzenie urządzeń, za co należy pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego. W chwili obecnej większa część opłat za zajęcie pasa drogowego nie przekraczała 200 zł i po wprowadzeniu nowych stawek zmieni się w nieznacznym stopniu.

 

W wyniku dyskusji Radni zgłosili dwie poprawki, które zostały przyjęte jednogłośnie:

Pierwsza poprawka dotyczyła zmiany w § 2 pkt. 2 dopisać: „do 20 %”

Druga poprawka dotyczyła zmiany w § 2:

–         pkt. 3: zamiast :”o 100 %” – powinno być “do 2 zł”

–         pkt. 4: zamiast : “o 200 %” – powinno być “do 3 zł”

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały wraz z poprawkami pod głosowanie.

 

Projekt został przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXII/172/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 października 2004 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Chełmku na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 października 2004 r.

 

MSM “Budowlanka” jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych położonych w Chełmku na osiedlu Kolonia o łącznej powierzchni 4.7738 ha. Zarząd oraz Rada Nadzorcza spółdzielni wniosły o sprzedaż za symboliczną złotówkę fragmentu użytkowanych terenów o powierzchni 3.7080 ha. Władze spółdzielni motywują prośbę koniecznością przekształcenia lokali mieszkalnych w odrębną własność, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Członkowie otrzymywaliby wtedy udział w gruncie nie w formie użytkowania wieczystego, a na własność. Zgodnie z wnioskiem spółdzielni wykupowi podlegałyby tylko nieruchomości bezpośrednio związane z funkcjonowaniem budynków wielomieszkaniowych pozostałe nieruchomości byłyby dalej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni.

 

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt został przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXII/173/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 października 2004 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

w Chełmku na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka”

w Oświęcimiu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 października 2004 r.

 

 

W związku z pojawiającymi się ofertami kupna nieruchomości gruntowej wraz z garażem przy budynku (Domu Nauczyciela) przy ul. Piłsudskiego w Chełmku przygotowany został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody i uruchomienia procedury sprzedaży. Działka oznaczona nr 1269/47 o pow. 0.0026 ha stanowi własność Gminy Chełmek. Nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli i najemców budynku wielorodzinnego położonego w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1A.

 

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt został przyjęty większością głosów:

14 – za, 1 – przeciw: 0, – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXII/174/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 października 2004 roku

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmek na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Jadwigi Królowej w Gorzowie.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 października 2004 r.

           

            Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorzowie zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Chełmka o bezpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szkolnej. Parafia jest właścicielem działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. 568/1 obręb Gorzów o pow. 0.1000 ha i 568/3 o pow. 0.2052 ha, na których wybudowana jest kaplica oraz parking. Proboszcz parafii chcąc rozbudować infrastrukturę kościoła zwrócił się z prośbą o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 568/5 o pow. 0.2435 ha.  Przekazanie przedmiotowej nieruchomości nie będzie kolidowało z terenami szkolnymi.

 

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt został przyjęty większością głosów:

14 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXII/175/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 października 2004 roku

w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmek na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Jadwigi Królowej w Gorzowie.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 7 października 2004 r.

 

Sekretarz Miejski Janina Swierz poinformowała, że od dnia 24 kwietnia 2003 r. weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art. 5 ustawy nakłada na Gminę obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. W związku z powyższym przygotowany został projekt programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

 

 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt został przyjęty jednogłośnie:

15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XXII/176/2004

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 października 2004 roku

w sprawie: programu współpracy Gminy Chełmek

z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

            Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 6 września 2004 roku do 7 października 2004 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 14. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 16 września 2004 r oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 15. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

1.    Radna Helena Szewczyk poprosiła o wyjaśnienie stanu prawnego wysypiska odpadów przemysłowych w Bobrku.

Radna prosiła również o informację czy istnieje możliwość jeszcze w br. zgłaszania wniosków o dofinansowanie na utylizację odpadów azbestowych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Burmistrz poinformował, że wnioski będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków finansowych. W przypadku braku możliwości w roku bieżącym wniosek zostanie załatwiony w roku następnym.

 

2.    Radna M. Gołyźniak poinformowała, że w związku z uchwalaniem nowego budżetu należy ponowić wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu dotyczący utworzenia punktu obsługi bezrobotnych na terenie Gminy Chełmek.

Radna M. Gołyźniak ponowiła również wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji RM dotyczący przebudowy przejazdu pod wiaduktem kolejowym w Gorzowie.

Burmistrz poinformował, że sprawa ta wymaga wykonania projektu, uzgodnień z PKP oraz ekspertyzy fachowców dotyczącej możliwości obniżenia drogi.

Radna poruszyła również sprawę interpelacji dotyczącej załatwienia protezy dla byłego członka OSP i udzielonej odpowiedzi na interpelację oraz problem braku znaczków w kioskach Ruchu na terenie osiedla.

P.M. Gołyźniak podziękowała Burmistrzowi za wykonane oświetlenie ul. Bocznej w Chełmku oraz za pięknie odnowione bloki przy ul. Wojska Polskiego, ale wnioskuje o zadbanie również o pozostałe bloki wymagające remontu czy doprowadzenia ciepła.

 

3.    Radny B. Hojka proponuje rozpropagować informację dla mieszkańców o zakazie palenia odpadów oraz wylewania fekalii w formie ogłoszeń lub informacji zamieszczonych w Echu Chełmka.

 

4.    Radny P. Legut zgłosił wniosek o zabezpieczenie w budżecie Gminy Chełmek na 2005 r. kwoty w wysokości pozwalającej zrealizować zadanie w latach 2005 – 2006 na na rozpoczęcie I etapu budowy hali sportowej o wymiarach 36 x 44 przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku w ramach współfinansowania tej budowy z Powiatem Oświęcimskim. Wniosek stanowi załącznik nr 17do protokołu.

W tej samej sprawie apel o podjęcie decyzji w sprawie budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy PZSZiO nr 8 w Chełmku w imieniu Zarządu Osiedla “Kolonia” odczytała i złożyła Przewodnicząca Zarządu p. Teresa Daniek. Apel został również przesłany na ręce Starosty Oświęcimskiego, Radnych Powiatowych, Przewodniczących Komisji Budżetu (..) i Edukacji (…) RM w Chełmku. Apel stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Grupa 15 Radnych RM w Chełmku złożyła również pismo w tej sprawie do Radnych Rady Powiatu Oświęcimskiego, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, pięciu Członków Zarządu Powiatu Oświęcimskiego. Kopia pisma stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

5.    Radna J. Radwańska zgłosiła potrzebę zainstalowania lustra na skrzyżowaniu dróg: wyjazd z ul. Kraszewskiego na ul. Mickiewicza w Chełmku, gdzie jest b. niebezpieczne i niewidoczne rozwidlenie dróg.

 

6.    Radny A. Stokłosa pytał czy już są jakieś wiadomości odnośnie przydzielenia środków finansowych dla gmin górniczych na przebudowę ul. Jaworznickiej.

Burmistrz poinformował Radnego, że na przełomie listopada i grudnia br. będzie wiadomo o naborze i dofinansowaniu środków na zadania 2005 – 2006.

 

7.    Radny H. Wiśniewski poinformował, że w odnowionych blokach niektórzy mieszkańcy malują swoje balkony w innych kolorach niż pozostałe, radny pytał czy jest to dopuszczalne.

 

8.    Przewodniczący RM odczytał wniosek zgłoszony przez radnych na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu i Komisji zdrowia w dniu 8 września 2004 r. dotyczący możliwości przystąpienia Gminy Chełmek do licytacji obiektu wypoczynkowego b. PZPSu znajdującego się w Wiciu. Odczytał również opinię Radcy Prawnego p. M. Kasprzyka w tej sprawie, który poinformował, że w postępowaniu upadłościowym nie ma możliwości nabycia nieruchomości lub rzeczy za długi. Taka możliwość mogłaby zaistnieć tylko w sytuacji gdyby przedmiotowy obiekt nie znalazł nabywcy.

 

Ad. 16. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XXII Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 1800.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                 Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*