Protokół Nr I z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2002r

Protokół nr I/2002

z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 19 listopada 2002 roku

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

 

 

Obecni: piętnastu radnych i zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.

3.        Złożenie ślubowania przez radnych.

4.        Zatwierdzenie porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

5.        Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku.

6.        Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmku.

7.        Złożenie ślubowania przez Burmistrza Chełmka.

8.        Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Chełmka.

9.        Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczących Rad Osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży.

10.     Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Chełmku

11.     Projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji do spraw inwentaryzacji.

12.     Zapytania i wolne wnioski.

13.     Zakończenie obrad I Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad. 

Na podstawie art. 20 pkt. 2 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity) / Dz. U. 2001 Nr. 142, poz.1591 z póżn. Zm./ pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Chełmku otworzyła Maria Gołyźniak, najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Po powitaniu gości oświadczyła, iż zgodnie z lista obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy piętnastu elektów radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Ad. 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.

            Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku – M. Babich w imieniu całej komisji złożyła gratulacje radnym IV kadencji Rady miejskiej Chełmku, a w sposób szczególny pogratulowała zwycięstwa w bezpośrednich wyborach Burmistrza Chełmka, Andrzejowi Saternusowi. Oznajmiła, że społeczeństwo obdarzyło ich mandatem zaufania, powierzając troskę o dobro naszej Gminy. Zaprosiła radnych do współpracy na rzecz rozwoju Chełmku.

 

Z rąk Przewodniczącej i jej Zastępcy zaświadczenia o wyborze na radnego przyjęli:

Bogdan Dulęba

Maria Gołyźniak

Bernard Hojka

Marek Idzik

Zbigniew Jeleń

Barbara kania

Danuta Kręźlewicz

Euzebiusz Krupa

Paweł Legut

Marek Palka

Jadwiga Radwańska

Adam Stokłosa

Helena Szewczyk

Zofia Urbańczyk

Henryk Wiśniewski

 

Uroczyście zostało wręczone również zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Chełmka dla Andrzej Saternusa.

 

Ad. 3. Złożenie ślubowania przez radnych.

Prowadząca sesję M. Gołyźniak poinformowała radnych, że ślubowanie odbywa się w ten sposób, iż po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie odczytała tekst ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Kolejno wywołani radni złożyli ślubowanie.

 

Ad. 4. Zatwierdzenie porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

            Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, prowadząca sesję M. Gołyźniak zwróciła się do radnych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Przystąpiono do głosowania.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmku.

Prowadząca sesję M. Gołyźniak poinformowała zebranych, że do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmku konieczne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowała, aby w skład Komisji Skrutacyjnej wchodziło trzech członków. Wniosek poddała pod głosowanie.

Rada jednogłośnie przyjęła propozycję trzech członków komisji.

Następnie radna M. Gołyźniak zaapelowała, aby zgłosić do jej składu, a potem kolejno podać kandydatury na przewodniczącego.

 

Radny B. Dulęba zaproponował, aby odwrócić kolejność zgłoszenia kandydatur. Stwierdził, że powołanie radnego jako członka Komisji Skrutacyjnej uniemożliwia podania jego kandydatury na przewodniczącego.

 

Wniosek radnego został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Radny M. Idzik na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku zaproponował Zbigniewa Jelenia. Stwierdził, że jest to osoba kompetentna i skuteczna. Jako dodatkowy atut zaznaczył, że w kadencji 1998 – 2002 powierzoną wówczas funkcję sprawował bardzo dobrze.

 

Radny Z. Jeleń wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Więcej kandydatur na przewodniczącego nie zgłoszono.

 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Skrutacyjne.

 

Radna H. Szewczyk zgłosiła radnego B. Dulębę.

 

Radna Z. Urbańczyk zgłosiła radnego A. Stokłośe.

 

Radny M. Idzik zgłosił radną H. Szewczyk

 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Przystąpiono do jawnego głosowania w sprawie powołania składu Komisji Skrutacyjnej.

Proponowany skład komisji został przyjęty jednogłośnie.

 

Komisja Skrutacyjna po przygotowaniu rozdała karty do tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Radny B. Dulęba wyjaśnił zasady głosowania.

 

Po wrzuceniu głosów do zaplombowanej urny Komisja Skrutacyjna udała się do biura Rady Miejskiej na podsumowanie głosowania.

 

Po dokonaniu obliczeń Komisja przedstawiła wyniki głosowania.

 

Radny B. Dulęba odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów a Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku.

 

W głosowaniu wzięto udział 15 radnych. Głosów ważnych zostało oddanych 15.

 

Kandydat Z. Jeleń uzyskał następującą ilość głosów.

Za:                   – 13 głosów

Przeciw            – 1 głos

Wstrzymujący   – 1 głos

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Zbigniew Jeleń został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku.

 

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr I/1/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z głosami stanowi załącznik do podjętej uchwały.

 

Prowadząca do tej pory sesję M. Gołyźniak złożyła nowemu przewodniczącemu gratulacje.

 

Od tej pory sesję prowadził nowo wybrany przewodniczący.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmku – Z. Jeleń powitał zgromadzonych na sesji gości. Uroczyście podziękował radnym za zaufanie, którego zobowiązał się nie zawieść. Zwrócił się do radnych z prośbą o owocna współpracę. Wyraził swoja nadzieję na trafne wybory, dobra decyzje i wspólny punkt widzenia. Podkreślił, że za poparcie i przystąpił do realizacji dalszego ciągu obrad sesji.

 

Ad. 6. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku.

           Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmku – Z. Jeleń poinformował radnych, że istnieje zwyczaj zgodnie z którym nie zmienia się składu osobowego Komisji Skrutacyjnej, jeżeli jej członkowie nie zostaną zgłoszenie jako kandydaci na zastępców przewodniczącego.

 

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionej propozycji.

 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów.

 

Radny H. Wiśniewski zgłosił radnych: M. Palkę i Z. Urbańczyk jako osoby doświadczone i kompetentne.

 

Radny B. Dulęba zgłosił radnego P. Leguta jako osobę młodą z temperamentem, gotową do zaangażowania się.

 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Komisja Skrutacyjna po przygotowaniu rozdała karty do tajnego głosowania na Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmku.

 

Radny B. Dulęba wyjaśnił zasady głosowania.

 

Po wrzuceniu głosów do zaplombowanej urny Komisja Skrutacyjna udała się do biura Rady Miejskiej na podsumowanie głosowania.

 

Po dokonaniu obliczeń Komisja przedstawiła wyniki głosowania.

 

Radny B. Dulęba odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów na Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmku.

 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Głosów ważnych zostało oddanych 15.

 

Kandydatka Z. Urbańczyk uzyskała następującą ilość głosów:

Za: 8, przeciw: 3 wstrzymujących: 0

 

Kandydat P. Legut uzyskał następująca ilość głosów:

Za: 8, przeciw: 0 wstrzymujących: 0

 

Kandydat M. Palka uzyskał następującą ilość głosów:

Za: 13, przeciw: 3 wstrzymujących: 0

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na zastępcę Przewodniczko Rady Miejskiej Chełmku został wybrany M. Palka, który uzyskał bezwzględna większość głosów. Pomiędzy kandydatami: P. Legut i Z. Urbańczyk zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie w celu wyłonienia drugie zastępcy. Tryb głosowania pozostał niezmieniony.

 

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia tzw. Dogrywki.

 

Po wrzuceniu głosów do zaplombowanej urny Komisja Skrutacyjna udała się do biura Rady Miejskiej na podsumowanie głosowania.

 

Po dokonaniu obliczeń Komisja przedstawiła wyniki głosowania.

Radny B. Dulęba odczytał protokół z II tury wyborów na Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku.

 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Głosów ważnych zostało oddanych 15.

 

Kandydatka Z. Urbańczyk uzyskała następującą ilość głosów:

Za: 8, przeciw: 3, wstrzymujących się: 0.

 

Kandydat P. Legut uzyskał następującą ilość głosów:

Za: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się 0.

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w ponownym głosowaniu na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku została wybrana Z. Urbańczyk, która uzyskała bezwzględną większość głosów.

 

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr I/2/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej wraz z głosami stanowią załącznik do podjętej uchwały.

 

Ad. 7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Chełmka. 

          A. Saternus przed złożeniem ślubowania na Burmistrza Chełmka, na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej – Z. Jelenia złożył pismo, w którym zrzekł się mandatu radnego powiatowego w kadencji 2002-2006.

 

Ww. pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Następnie uroczyście złożył ślubowanie o treści:

„Obejmując urząd Burmistrza Chełmka uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Burmistrz Chełmka – A. Saternus przypomniał zgromadzonym swoje założenia zawarte w programie wyborczym K.W.W. SAMORZĄD GMINY 2002. Wspomniał o najpilniejszych sprawach, które zamierza jak najszybciej zrealizować. Zaznaczył, że dokończenia wymagają rozpoczęte inwestycje. Nadmienił o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miejskim i współpracy z jednostkami podległymi. Zaapelował do radnych, aby pomogli mu wspólnie budować przyszłość naszej Gminy. Wyraził swoja nadzieję na dobrą czteroletnią współpracę z nowo powołaną Radą Miejską w Chełmku. Poprosił ich o pomoc i wsparcie w dążeniu do realizacji planów. Przedstawił swojego zastępcę – Andrzej Skrzypińskiego, z którego pomocą będzie chciał przyczynić się do dalszego rozwoju Chełmka.

 

A. Skrzypiński poinformował zebranych o swojej obecnej sytuacji zawodowej. Zaprezentował się jako Prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej MZGK Sp. z o.o. Przybliżył swoje dane osobowe i wyraził nadzieję na owocna współpracę.

 

Burmistrz Chełmka – A. Saternus w ramach wyjaśnień poinformował radnych, że w dniu 14.11.2002 r. otrzymał pismo z Izby Skarbowej w Krakowie w sprawie wyjaśnień dotyczących przekształcenia zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego. Przypomniał na forum, że ta kwestia budziła niepokój wśród radnych III kadencji Rady Miejskiej w Chełmku. Przedstawił bieżącą sytuację i kwestie do wyjaśnienia w najbliższej przyszłości.

 

٭٭٭

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń nowo wybrany radny przedstawił kadrę urzędu oraz zgromadzonych wśród gości dyrektorów i kierowników jednostek podległych urzędowi.

 

٭٭٭

Sekretarz Miejski – J. Świerz wyjaśniła kilka najistotniejszych spraw organizacyjnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń zadeklarował, że radni są chętni do wzięcia udziału w szkoleniu. Nadmienił, że w ostatnim czasie zostało wprowadzonych wiele zmian, z którymi radni chętnie chcieliby się zapoznać.

 

Skarbnik – H. Plust-Brulińska poinformowała radnych o jednej z najważniejszych spraw, a mianowicie budżecie gminy. Przedstawił ogólny zarys projektu budżetu na 2003 r. i zapoznała radnych z podstawowymi informacjami na ten temat.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Chełmka.

           Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń poinformował radnych, że po wspólnej naradzie ze swoimi zastępcami proponują, aby wysokość ustalonych diet do końca kadencji pozostała niezmienna. Wykluczył jedynie „odgórne” przepisy, wymuszające jakiekolwiek zmiany.

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń przedstawił propozycję wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Chełmka:

wynagrodzenie zasadnicze        4.200,- zł

dodatek funkcyjny                     1.420,- zł

dodatek specjalny                     1.124,- zł (przyznawany na okres jednego roku)

dodatek                                       800,- zł

Podsumowując zaznaczył, że pełne wynagrodzenie brutto wynosiłoby wówczas 7.584,- zł

Zwrócił się do radnych o wrażenie swojego stanowiska w tej sprawie.

 

Radny E. Krupa poprosił o zestawienie proponowanego wynagrodzenia z pensjami innych pracowników urzędu.

 

 

Sekretarz J. Świerz oznajmiła, że proponowane wynagrodzenie będzie wynosiło netto około 5.000,- zł, po czym dodała, że jej wynagrodzenie wynosi netto 2.500,- zł

 

Skarbnik H. Plust- Brulińska poinformowała, że jej wynagrodzenie wynosi netto 3.300, -zł

 

Radny B. Dulęba poprosił o zestawienie proponowanego wynagrodzenia z dotychczasowym wynagrodzeniem Burmistrza Chełmka.

 

Sekretarz J. Świerz wyjaśniła, że różnica polega na wysokości dodatku specjalnego. Dotychczas jego wysokość wynosiła 7,5 %, co stanowi kwotę 421, -zł. W proponowanym przez prezydium wynagrodzeniu wysokość ta kształtuje się na poziomie 20 %, czyli 1.124, -zł.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Chełmka.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Rada Miejska podjęła, w związku z tym, następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr I/3/2002

Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Chełmka

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, przewodniczących rad sołeckich, przewodniczących rad osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży.

Z- ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku – M. Palka przedstawił następującą propozycję ustaloną przez prezydium:

dla Przewodniczącego Rady Miejskiej                                       1.000,- zł

dla Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej                          700,- zł

dla przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej                    500,- zł

dla pozostałych radnych                                                              400,- zł

Powyższe wynagrodzenie proponuje się wypłacać ryczałtowo na koniec każdego miesiąca.

Ponadto dla sołtysów proponuje się wynagrodzenie w wysokości 250,- zł, a dla przewodniczącego rad sołeckich i rad osiedlowych 100,- zł.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń otworzył dyskusje na temat wysokości proponowanych diet. Poprosił Sekretarz o porównanie wysokości tych diet z dietami w ościennych gminach.

 

Sekretarz J. Świerz poinformowała, że w Brzeszczach układ ten przedstawia się następująco:

dla Przewodniczącego Rady Miejskiej                                       1.760,- zł

dla Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej                       1.200,- zł

dla przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej                 1.200,- zł

dla pozostałych radnych                                                              800,- zł

Diety są wypłacane ryczałtowo.

 

W Oświęcimiu przy założeniu udziału radnych w dwóch posiedzeniach komisji i jednej sesji miesięczne układ ten przedstawia się następująco:

dla Przewodniczącego Rady                                                     1.100,- zł

dla przewodniczących stałych komisji rady                                     800,- zł

dla pozostałych radnych                                                               510,- zł

 

Natomiast w Lubiążu również przy założeniu udziału radnych w dwóch posiedzeniach komisji i jednej sesji miesięcznie układ ten przedstawia się następująco:

dla Przewodniczącego Rady Miejskiej                                       1.710,- zł

dla Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej                       1.100,- zł

dla przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej                     470,- zł

dla pozostałych radnych                                                               440,- zł

 

Radny A. Stokłosa zwrócił uwagę na zapis wynagrodzeń dla przewodniczących rad osiedlowych. Poinformował zgromadzonych, że jego zdaniem nastąpiło tu jakieś nieporozumienie i powinno być przewodniczących zarządów osiedlowych. Dodał, że w Chełmku funkcjonują zarządów osiedli.

 

Sekretarz J. Świerz oznajmiła, że nastąpiła pomyłka i przyznała radnemu rację.

 

Radny B. Dulęba zwrócił uwagę na wysokość stawek, które obowiązywała w ubiegłej kadencji. Nawiązując do ich wysokości stwierdził, że proponowany wzrost jest trochę za wysokości i nieproporcjonalny względem całości.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń poprosił radnego o przedstawienie jego własnej propozycji.

 

Radny B. Dulęba zaproponował:

dla Przewodniczącego Rady                                                     1.000,- zł

dla Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej                          500,- zł

dla przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej                    500,- zł

dla pozostałych radnych                                                              350,- zł

 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Urbańczyk zasugerowała, że należy zwrócić uwagę na różną ilość posiedzeń komisji w różnych miesiącach.

 

Radny A. Stokłosa zwróci uwagę, że zmniejszyła się ilość radnych, co wiąże się ze zwiększeniem obowiązków radnych.

 

Wniosek Radnego B. Duliby został poddany pod głosowanie.

Wynik głosowania:

za:                   – 1

przeciw:            – 7

wstrzymujący:   – 7

Wniosek nie przyjął aprobaty wśród radnych.

 

Innych propozycji nie zgłoszono. W związku z powyższym poddano pod głosowanie propozycję przedstawiona przez prezydium na początku dyskusji.

Wynik głosowania:

za:                   – 11

przeciw:            – 1

wstrzymujący:   – 3

 

Większość głosów Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr I/4/2002

Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, przewodniczących rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały sprawie powołania składu osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Chełmku.

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń poinformowała zebranych, że jako przewodniczący nie może wchodzić a skład osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej. Zaznaczył również, że zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej nie mogą wchodzić w skład osobowy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Dodał, że zgodnie z regulaminem każdy radny może wchodzić w skład dwóch stałych komisji. Następnie zaproponował, aby Komisja Rewizyjna oraz Komisji handlu, usług, rolnictwa i porządku publicznego składały się z pięciu członków, a pozostałe komisje od 3 do 8 osób. Ponadto podał podstawowe informacje w związku z ukonstytuowaniem się poszczególnych komisji.

 

Przystąpiono do analizy składów osobowych poszczególnych komisji.

 

Ostatecznie do składu osobowego Komisji Rewizyjnej zaproponowano:

Jadwigę Radwańska

Bernarda Hojkę

Henryka Wiśniewskiego

Bogdana Dulębę

Marka Idzika

 

Przedstawiony skład poddano pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie.

 

Po naradzie Komisji Rewizyjna zaproponowała na:

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej M. Idzika

Z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – J. Radwańską

 

Kandydaturę przewodniczącego poddano pod głosowanie

Wynik głosowania:

za:                   – 14

przeciw:            – 0

wstrzymujący:   – 1

Większością głosów Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Idzik.

 

Następnie podano pod głosowanie kandydaturę Z-cy Przewodniczącego, która została przyjęta jednogłośnie. Z-cą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została Jadwiga Radwańska.

 

٭٭٭

Ostatecznie do składu osobowego Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego, przemysłu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaproponowano:

Marię Gołyźniak

Marka Palkę

Henryka Wiśniewskiego

Zofię Urbańczyk

Pawła Leguta

Barabre kania

Euzebiusza Krupę

Marka Idzika

Przedstawiony skład poddano pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie.

 

Komisja wybrała Przewodniczącego, którym został Henryk Wiśniewski oraz jego Zastępcę – Pawła Leguta.

 

٭٭٭

Ostatecznie do składu osobowego Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego zaproponowano:

Bernarda Hojkę

Euzebiusza Krupę

Marię Gołyźniak

Danutę Kręźlewicz

Adam Stokłosa

Przedstawiony skład poddano pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie.

 

Komisja wybrała Przewodniczącego, którym został Bernard Hojka oraz Zastępcę Danutę Kręźlewicz

 

٭٭٭

 

Ostatecznie do składu osobowego Komisji edukacji, kultury, sportu i rekreacji zaproponowano:

Zofię Urbańczyk

Pawła Leguta

Helene Szewczyk

Barbarę Kania

Danutę Kręźlewicz

Bogdana Dulębę

Przedstawiony skład poddano pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie.

 

Komisja wybrała Przewodniczącego, którym została Barbara Kania oraz jej Zastępcę –Helenę Szewczyk

 

٭٭٭

 

Ostatecznie do składu osobowego Komisji zdrowia, opieki społecznej i opiniowania przydziałów mieszkań zaproponowano:

Jadwigę Radwańska

Marka Palkę

Helenę Szewczyk

Adama Stokłosa

Przedstawiony skład poddano pod głosowanie

 

Komisja wybrała Przewodniczącego, którym został Adam Stokłosa oraz jego Zastępcę Jadwigę Radwańską

 

Zgodnie z powyższym Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

 

UCHWAŁA Nr I/5/2002

Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

UCHWAŁA Nr I/6/2002

Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Chełmku

 

Uchwała wraz załącznikami stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji do spraw inwentaryzacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń zaproponował, aby w skład komisji weszli: H. Szewczyk, Z. Urbańczyk, M. Palka, Z. Jeleń.

 

Wniosek Przewodniczącego został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń zaproponował, aby przewodniczącym tej komisji została Helena Szewczyk.

 

Wniosek Przewodniczącego został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr I/7/2002

Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw inwentaryzacji

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do mniejszego protokołu.

 

Ad. 12. Zapytania i wolne wnioski.

            Burmistrza Chełmka – A. Saternus poprosił radnych, aby zwrócili uwagę na wszystko to, co niepokoi w naszej Gminie. Zaapelował, aby wszelkiego rodzaju uwagi zgłaszać nawet telefonicznie do urzędu. Ponadto poruszył sprawę PZPS „Chełmek” S.A., która wymaga podjęcia konkretnych decyzji.

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku – M. Palka oznajmił, że pomimo jego interwencji już od miesiąca nie pojawił się jeszcze nikt w sprawie oświetlenia w Gorzowie. Nadmienił, że konieczny byłby generalny przegląd oświetlenia.          

 

Radny M. Idzik również zwrócił uwagę na konieczność wymiany punktów świetlnych w Bobrku. Wspomniał, że m.in. sprawa latarni przy ul. Nadwiślańskiej koło posesji p. Bucta toczy się już pół roku. Ponadto zażyczył sobie pisemnej informacji na temat zaawansowania prac projektowych na ul. Krakowskiej i ul. Lipowej w Bobrku.

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej – Z. Urbańczyk zwróciła uwagę, że na ulicach Starego Miasta także jest wiele takich punków świetlnych, które wymagają poprawy.

 

Radna H. Szewczyk zwróciła się z prośbą o zamontowanie nowej lampy na ul. Długiej przy zjeździe z ul. Nadwiślańskiej w Bobrku. Oznajmiła, że w tym miejscu ze względów bezpieczeństwa konieczne jest rozświetlenie dróg.

 

Radny A. Stokłosa stwierdził, że jak najpilniej powinny zostać usunięte plakaty wyborcze, które niekorzystnie wpływają na wizerunek miasta. Ponadto poprosił o podanie przewidywalnego terminu zakończenia prac przy remoncie drogi wojewódzkiej nr 780. Zwrócił się również z zapytaniem o możliwość położenia asfaltu na zsypujący się tłuczeń niedawno położony na ul. B. Krzywoustego w Chełmku. Radny poruszył kwestię zakupu poradników dla radnych, który byłby bardzo pomocny dla nowo wybranej rady.

 

Burmistrz Chełmka – A. Saternus wyjaśnił, że firma wykonująca modernizację drogi wojewódzkiej nr 780 w Chełmku już ma niepokojące opóźnienie. Na bieżąco zgłaszane SA interwencje do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie, który nadzoruje te prace. Zaznaczył, że na ul. B. Krzywoustego przewidziane zostało położenie asfaltu i wkrótce robotnicy powinni wejść w teren. W sprawie plakatów wyborczych zobowiązał się do ich niezwłocznego usunięcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń zwrócił się do Sekretarz z prośbą o rozpatrzenie możliwości zakupu poradnika dla radnych IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Radna J. Radwańska ponownie podkreśliła, że wiele jest migających lamp, które bardzo denerwują mieszkańców. Zaapelowała, aby zwrócić uwagę na nieporządek jaki pozwolili sobie zrobić członkowie Związku Wędkarzy na terenie stawów. Wyjaśniła, że powili robi się tam wysypisko śmieci, co nie tylko niekorzystnie wpływa na ochronę środowiska, ale przede wszystkim na wygląd okolicy. Poza tym ulega rozmyciu przejście na staw od strony ul. Kraszewskiego obok posesji p. Pająk.

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Urbańczyk zawnioskowała, aby służby porządkowe wymyły przystanki autobusowe, znajdujące się na terenie naszej gminy.

 

Radnego B. Dulebę zainteresował termin przetargu na opracowanie dalszej części prac przy kanalizacji sanitarnej.

 

Burmistrz Chełmka – A. Saternus poinformował radnego, że 25 listopada br. nastąpi ostatecznie rozstrzygnięcie.

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku – M. Palka zwrócił się z zapytaniem do Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku – S. Klaja w sprawie wyjaśnienia kwestii dewastacji koszy na śmieci. Zaniepokoił się postępowaniem grupy młodzieży, która notorycznie pozwala sobie na ich dewastacje.

 

Komendant Komisariatu Policji w Chełmku – S. Klaja wyjaśnił, że niestety nie można dokładnie ustalić sprawców tych dewastacji. Policja prowadzi rozeznanie w tej sprawie, ale niestety nie ma żadnych konkretnych danych.

 

Radna J. Radwańska z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, bawiących się na placu zabaw obok sklepu GS „Chełmek” przy ul. Mickiewicza w Chełmku, zwraca się z prośba o zamontowanie tam ogrodzenia. Wracając jeszcze do sprawy oświetlenia, zaznaczyła, że na ul. Jaworznickiej niedaleko posesji p. Wilczaków znajdują się dwie ucięte lampy, które stwarzają niebezpieczeństwo dla przechodniów.

 

Burmistrz Chełmka –A. Saternus w sprawie ogrodzenia placu zabaw zaapelował, aby zwrócić na nie uwagę przy opracowaniu projektu budżetu na 2003 r.

 

Radna B. Kania w imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą o położenie tłucznia na krótkim odcinku między brama wyjściową ze stadionu sportowego a wyjściem na ul. Broniewskiego.

 

Radny B. Hojka zainteresował się sprawa spisanych sklepów i budynków. Zwrócił się z zapytaniem o konsekwencję pociągane z tego tytułu.

 

Komendant Komisariatu Policji w Chełmku – S. Klaja wyjaśnił, że okoliczności tych dewastacji uniemożliwiają określenia sprawców tych zajść.

 

Burmistrz Chełmka A. Saternus przekazał informację z ostatniej chwili w sprawie oświetlenia w naszej Gminie. Wyjaśnił, że energetyka oczekuje na dostawę tzw. zapłonników. Niezwłocznie po ich otrzymaniu maja rozpocząć się prace przeglądowe.

 

Więcej uwag i interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad. 13. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku – Z. Jeleń na zakończenie wyraził swoją gotowość do pracy i współpracy z radnymi. Zaapelował o szczerość i otwartość w udzieleniu informacji i odpowiedziach. Wobec zrealizowania porządku obrad zamknął I Sesje Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Burmistrz Chełmka – A. Saternus zaprosił wszystkich na wspólny toast.

 

 

 

Protokołowała:                                    Przewodniczył:

Marzena Tanistra                                 mgr Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*