Protokół XXXV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXXV/09
z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 27 sierpnia  2009 roku
w  Urzędzie Miejskim  w Chełmku

Obecni:  czternastu  radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących  załącznik  nr 1 i 2   do protokołu.

Nieobecny Radny M.Madoń

 

ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 1425 otworzyła   XXXV  Sesję  V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku  oraz zaproszonych gości:

przewodniczących zarządów osiedli  i  rad sołeckich
dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
przedstawicieli prasy oraz wszystkich obecnych
Po powitaniu radnych i gości,  przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Burmistrz Chełmka A.Saternus wnioskował o zamianę od czasu ostatniej komisji budżetu (…),  na której był opiniowany. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni.

Nikt nie wnosił innych uwag do porządku obrad.
Porządek obrad  został przyjęty  i przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu nr XXXIV z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 13 lipca 2009 r.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Nadleśnictwa Chrzanów
o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 2.00 ha położonych w Chełmku przy ul. Jaworznickiej za lasy ochronne.
4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/120/2004 RM w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

5.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych
w Chełmku przy ul. Kasprowicza.
6.Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/173/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację projektu  pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW nr 780 do autostrady A4”.
8.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.
10.Rozpatrzenie skargi p.Krystyny M. na działalność Burmistrza Chełmka.
11.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
12.Zakończenie obrad  XXXV  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.
ad. 2.  Przyjęcie protokołu nr XXXIV z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 13 lipca  2009 r.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w  dniu 13 lipca 2009 r. był wyłożony do wglądu  w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli  poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został  przyjęty jednogłośnie .

 

ad 3. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia opinii do wniosku Nadleśnictwa Chrzanów
o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 2.00 ha położonych
w Chełmku przy ul. Jaworznickiej za lasy ochronne.
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 20 sierpnia 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko komisji oraz poinformowała, że w posiedzeniu Komisji uczestniczył przedstawiciel Nadleśnictwa Chrzanów, który przybliżył działalność Nadleśnictwa oraz potrzebę uznania lasów za ochronne.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14  radnych:  14 – za ,   0  – przeciw,    0 – wstrzymujących

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła  następującą uchwałę:
UCHWAŁA  nr  XXXV / 259  / 2009
w sprawie  wyrażenia opinii do wniosku Nadleśnictwa Chrzanów o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 2.00 ha położonych
w Chełmku przy ul. Jaworznickiej za lasy ochronne.

załącznik nr 3

 

ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/120/2004 RM w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 20 sierpnia 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko komisji.

Z-ca Burmistrza  A.Skrzypiński poinformował o dodatkowej zmianie  tj. dodaniu ust. 3 w pkt. 2 zapisu, który ułatwi interpretację uchwały o treści „Bonifikata, o której mowa w § 6 ust. 2 obowiązuje w przypadku złożenia, przez najemcę lokalu mieszkalnego, wniosku o jego wykup w terminie do dnia 31 marca 2010 roku.”

Radny M.Bochenek pytał w jaki sposób będzie zagospodarowany lokal na ul. Andersa 6/17.

Z-ca Burmistrza poinformował, że w chwili obecnej w lokalu mieszkają ludzie poszkodowani w pożarze. W takim właśnie celu został umieszczony lokal 6/17 w uchwale tj. na wypadek sytuacji kryzysowej.

 

Radni nie zgłaszali innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14  radnych:  14 – za ,   0  – przeciw,    0 – wstrzymujących
Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła  następującą uchwałę:
UCHWAŁA  nr  XXXV / 260 / 2009
w sprawie  zmiany uchwały nr XV/120/2004 RM w Chełmku z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

załącznik nr 4

 
ad 5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych  w Chełmku przy ul. Kasprowicza.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 20 sierpnia 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko komisji.

Radni pytali czy nieruchomości wymienione w uchwale są już użytkowane przez przyszłych nabywców.

Z-ca Burmistrza A.Skrzypiński poinformował, że nieruchomości były przygrodzone i od wielu lat użytkowane przez właścicieli przyległych nieruchomości.   Takich  nieruchomości, które są przygrodzone na terenie gminy Chełmek jest dużo. Przygrodzenia wynikają z błędnych wytyczeń geodezyjnych od bardzo wielu lat.  Sukcesywnie są regulowane zgodnie ze stanem prawnym
i wykupowane.
Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14  radnych:  14 – za ,   0  – przeciw,    0 – wstrzymujących
Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła  następującą uchwałę:
UCHWAŁA  nr  XXXV / 261 / 2009
w sprawie  sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych
w Chełmku przy ul. Kasprowicza.
załącznik nr 5

 

ad 6. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji edukacji (…), w dniu 26 sierpnia 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko komisji.

Projekt uchwały omówił szczegółowo przedstawiciel tut. urzędu p. A.Łękawa, podając przykłady obliczania pensum.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14  radnych:  13 – za ,   0  – przeciw,    1 – wstrzymujący

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła  następującą uchwałę:
UCHWAŁA  nr  XXXV / 262 / 2009
w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

załącznik nr 6

 

ad 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/173/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację projektu  pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW nr 780 do autostrady A4”.
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 20 sierpnia 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko komisji.

W uzupełnieniu informacji Burmistrz poinformował, że  zmiana kwoty zarezerwowanej na współfinansowanie zadania przebudowy dróg ul. Jaworznickiej i ul. Mickiewicza, wynikła po rozstrzygnięciu  przetargu.

Radny M.Sajak pytał, czy jeżeli kwota zadania zmniejszyła się znacznie – czy zakres zadania jest taki sam.

Radny B.Dulęba  wnioskował o wystąpienie do władz Jaworzna w celu wykonania pozostałego odcinka drogi w Dębie (ok. 1 km), którego stan techniczny jest bardzo zły.

Burmistrz poinformował, że zakres zadania nie został zmieniony. Ponadto poinformował, że wniosek do władz Jaworzna, w sprawie remontu odcinka drogi w Dębie zostanie ponowiony.
Radni nie zgłaszali innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14  radnych:  14 – za ,   0  – przeciw,    0 – wstrzymujących
Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła  następującą uchwałę:
UCHWAŁA  nr  XXXV / 263 / 2009
w sprawie  zmiany uchwały nr XX/173/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację projektu  pn. „Przebudowa dróg powiatowych
nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW nr 780 do autostrady A4”.

załącznik nr 7
ad 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 20 sierpnia 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko komisji.

Burmistrz poinformował, że w uchwale budżetowej na 2009 r. założono zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 mln zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego.  Na uruchomienie procedury przetargowej w celu  wyboru banku na zaciągnięcie kredytu niezbędna jest uchwała RM.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14  radnych:  11 – za ,   0  – przeciw,    3 – wstrzymujących
Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła  następującą uchwałę:
UCHWAŁA  nr  XXXV / 264 / 2009
w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

załącznik nr 8

 

ad 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu (…), zdrowia (…) i handlu (…) w dniu 20 sierpnia 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko komisji. W związku z dodatkowymi zmianami dotyczącymi programu rewitalizacji miasta zmieniony projekt uchwały został również zaopiniowany pozytywnie  na posiedzeniu komisji budżetu (…) w dniu 27 sierpnia 2009 r.
W trakcie omawiania projektu uchwały, Burmistrz poinformował, że  zostały zweryfikowane dochody i wydatki w uchwale budżetowej. Zmiany wynikają z potrzeby urealnienia dochodów i wydatków, o których już wiadomo, że w br nie zostaną wykonane (np. sprzedaż mienia).  Ponadto nastąpiły zmiany związane z programem rewitalizacji. Szczegóły zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały tj. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Program rewitalizacji obejmuje przebudowę centrum od Urzędu do przedszkola, modernizację parku z fontanną z wymianą rurociągu ciepłowniczego oraz budowę centrum sportowego,
w którym ujęto budowę basenu. Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego, Gmina nie może uzyskać dofinansowania na budowę basenu. Taką inwestycję Gmina może sfinansować
z własnych środków lub  pozyskanych z innych źródeł (Totalizator itp). Burmistrz uważa, że Gmina podoła takiemu zadaniu, ale pod pewnymi warunkami tj: do 2013 r. nie będzie można rozpocząć innych  większych inwestycji, tylko dokończyć zadania już rozpoczęte. Są to: współfinansowanie budowy dróg powiatowych Mickiewicza i Jaworznickiej, budowa sięgaczy (Schetynówki) na ul. Powstańców Śląskich, realizacja programów odnowy sołectw Bobrka i Gorzowa oraz budowa kanalizacji z Funduszu Spójności.

Warto zainwestować w takie zadnia, ponieważ gmina pozyska wiele środków pomocowych, a także zwiększy swoją atrakcyjność.  O budowę basenu mieszkańcy zabiegali od wielu lat i nie udało się zrealizować takiej inwestycji.  Basen będzie atutem naszej gminy, przyciągnie mieszkańców z okolicznych gmin i będzie  również służył młodzieży w ramach zajęć wychowania fizycznego.

 

Na pytanie radnego S.Kądziora, czy będą środki na remonty dróg gminnych, Burmistrz poinformował, że priorytetem będą zadania inwestycyjne, które zostały wcześniej wymienione,
a pozostałe  inwestycje będą wykonywane w ramach remontów bieżących tj. utrzymanie w stanie nie pogorszonym.

Radny M.Sajak pytał czy podczas budowy kanalizacji przewidziano koszty przebudowy dróg zniszczonych przy realizacji zadania.

Burmistrz poinformował, że drogi będą naprawiane (zaasfaltowane) w miejscu uszkodzenia tj. przywrócone do stanu pierwotnego.
Radny H. Kowalski wyraził obawę, co do wzrostu  kosztów sprzedaży wody i odprowadzania ścieków po wybudowaniu kanalizacji. Ostatnio gmina dopłacała do tych usług mieszkańcom, a po wybudowaniu kanalizacji koszty znacznie więcej wzrosną i gmina będzie zmuszona do stosowania dopłat. Dlatego należy zabezpieczyć środki finansowe na dotację do wody i ścieków.

Burmistrz powiedział, że jest to sprawa, którą trzeba rozważyć  pod kątem zasobności naszych mieszkańców tj. czy stosować dopłaty dla wszystkich czy najuboższych objętych opieką społeczną.

Przewodnicząca RM Z.Urbańczyk poinformowała, że sukcesem jest pozyskanie tak  dużo środków pozabudżetowych na inwestycje, ale również bardzo ważne są problemy bieżące jak drogi, woda czy budowa mieszkań socjalnych.

Burmistrz poinformował, że potrzeby budowy mieszkań socjalnych w naszym mieście nie ma, ponieważ, na terenie Starej Kolonii jest ich bardzo wiele. Jest potrzeba budownictwa wielorodzinnego w formie TBS-ów  itp. Pojawili się inwestorzy, którzy przygotowują ofertę budowy domów szeregowych w naszej gminie. Radni zostaną zapoznani z ofertą.

Radny H. Kowalski pytał,  czy finansowo Gmina jest przygotowana na tak duży ciężar dla budżetu.

Burmistrz powiedział, że oceniając budżet wg. stanu na dzień dzisiejszy Gmina podoła takim zadaniom. Szczegółowy zapis dochodów,  wydatków i zobowiązań został opisany w załączniku nr 4 – prognozie długu publicznego.

Radna D.Kapusta prosiła o informację dot. wielkości basenu i kosztów jego utrzymania.

Burmistrz poinformował, że koszt budowy basenu ok.10 – 12 mln zł. Basen obejmuje również dodatkowe urządzenia – zjeżdżalnia, brodzik, pkt. Kasowy itp. Koncepcję budowy basenu Burmistrz przekaże do wglądu na posiedzeniach komisji.
Radni nie zgłaszali uwag innych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14  radnych:  13– za ,   0  – przeciw,    1 – wstrzymujący
Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła  następującą uchwałę:

UCHWAŁA  nr  XXXV / 265 / 2009
w sprawie   zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

załącznik nr 9
***

Przewodnicząca RM w Chełmku zarządziła 15 min. przerwę  w obradach.
Obrady wznowiono o godz. 1610

***

 

ad 10. Rozpatrzenie skargi p.Krystyny M. na działalność Burmistrza Chełmka.

Temat został omówiony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 sierpnia 2009 r. Przewodnicząca RM  odczytała stanowisko komisji.

Pismem z dnia 2 lipca br Wojewoda Małopolski przesłał pismo – skargę p. Krystyny M. do Urzędu Miejskiego w Chełmku w celu załatwienia wg kompetencji. Pismo dotyczyło pomocy
w rzetelnym wytyczeniu punktów granicznych drogi. Korespondencja zaginęła i w dniu 21 maja br p. Krystyna M. zgłosiła skargę na bezczynność pracownika urzędu.
Wg informacji Z-cy Burmistrza p. A.Skrzypińskiego   faktem jest, że p. Krystyna nie otrzymała odpowiedzi na pismo.  Konsekwencje wyniku zaniedbania zostały wyciągnięte. Faktem jest również, że wnioskodawczyni nie jest stroną w sprawie. Działała w imieniu syna, ale nie dołączyła żadnych upoważnień czy pełnomocnictwa. Ponadto żądania strony nie są dokładnie sprecyzowane; załączone pisma są rozbieżne w treści.  W chwili obecnej brak jest podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego.
Wobec wielu wątpliwości radnych, czy skarga jest zasadna, radna D.Kapusta wnioskowała o ponowne przeanalizowanie dokumentów dotyczących skargi p. Krystyny zgodnie z prawem i przesunięcie jej rozstrzygnięcia na następnej sesji RM.

 

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie propozycję rozpatrzenia skargi na następnej sesji RM.

Głosowało 13  radnych:  11– za ,   0  – przeciw,    2 – wstrzymujące

W wyniku głosowania Rada Miejska w Chełmku postanowiła o rozpatrzeniu skargi na następnej sesji Rady Miejskiej.

ad 11. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

1.Przewodnicząca RM odczytała pisemne gratulacje Wicemarszałka Zarządu Województwa Małopolskiego skierowane na ręce Burmistrza Chełmka w związku z uznaniem Gminy Chełmek za jedną ze 100. najlepszych polskich gmin.

2.Przewodnicząca RM odczytała pismo Burmistrza Chełmka skierowane do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu w sprawie  bezpośredniego zagrożenia życia mieszkańców Gminy Chełmek, spowodowanego  eksploatacją górniczą.

3.Przewodnicząca RM w imieniu organizatorów zaprosiła na Piknik Integracyjny pt. „Pożegnanie lata”, który odbędzie się 6 września 2009 r. w  Rajsku na terenie „Raj -Med” ZZOZ.  Organizatorami pikniku są Środowiskowe Domy Samopomocy w Chełmku, Kętach i Oświęcimiu.

4.B. Dulęba wnioskował, aby wystąpić do Władz Miasta Jaworzna o wykonanie modernizacji nawierzchni drogi na odcinku 1 km w Dębie, na granicy z Gminą Chełmek.

5.W ramach wniosków i interpelacji radna H.Szewczyk – wnioskowała o wycięcie krzewów zasłaniających widoczność na ul. Długiej w Bobrku tj. od ul. Nadwiślańskiej do ul. Lipowej  oraz przy zjeździe z mostu na ul. Lipową  w Bobrku.

ad. 12. Zakończenie obrad  XXXV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

Wobec zrealizowania porządku obrad,  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku, p. Zofia Urbańczyk zamknęła XXXV Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 1755.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                            Przewodniczyła:
B. Maślanka                                                Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*