Protokół nr XLIV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2006r

Protokół nr XLIV/2006

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 31 maja 2006 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni:   Radni  oraz zaproszeni goście wg list obecności. załącznik  nr 1 i 2  do protokołu.

Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XLIV Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku przywitał Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka wraz z pracownikami oraz zaproszonych gości:

 • Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chełmku – Romana Witkowskiego
 • Komendanta Gminnego OSP w Chełmku – Andrzeja Sarnę
 • Prezesów OSP: Józefa Jędrusika oraz Stanisława Adamczyka
 • Radnych Rady Powiatu w Oświęcimiu:
 • Zbigniewa Góralewicza
 • Adama Łękawę
  • Przewodniczących Zarządu Osiedli i Rad Sołeckich
  • Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
  • przedstawiciel   „Echo Chełmka”    Paweł Waligóra
  • młodzież z klasy II Gimnazjum Publicznego w Chełmku wraz z wychowawczynią.

 

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w  posiedzeniu uczestniczy 13  radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób  –  stanowi quorum,  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

 

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag do porządku obrad w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie.

 

Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.

Głosowało 12 radnych – 12 za.

 

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.         Przyjęcie protokołu nr XLIII/2006 z Sesji RM w Chełmku z dnia 11 kwietnia 2006 r.

3.         Informacja dot. działalności OSP w Gminie Chełmek.

4.         Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005 – 2015.

5.        Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek (dla Thomasa Baty).

6.        Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek (dla Michała Sapiehy).

7.        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku.

8.        Projekt uchwały w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania zakładów gastronomicznych na terenie miasta i gminy Chełmek.

9.        Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. 417/5 obręb Chełmek na rzecz Gminy Chełmek.

10.     Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

11.     Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Mickiewicza.

12.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/280/2005 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 27 października 2005 r.

13.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/2005 RM w Chełmku z dnia 27 października 2005 r.

14.    Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

15.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

16.    Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

17.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

18.    Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

19.    Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Radni otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XLIII/2006 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 kwietnia 2006 roku.

Protokół nr XLIII/2006 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 11 kwietnia 2006 roku był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie. (12 głosujących: – 12 za)

 

Ad. 3. Informacja dot. działalności OSP w Gminie Chełmek.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chełmku Pan Roman Witkowski oraz Komendant Gminny OSP w Chełmku  Pan Andrzej Sarna  przedstawili radnym   informacje o działalności OSP w Chełmku. Krótkie informacje przedstawili również Prezesi OSP p. Adamczyk St-w i Jędrusik J.

 

            Radny M. Palka poinformował, że cieszy się z prowadzonych inwestycji na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej Gminie. Uważa jednak, że tak jak w Gorzowie, należy czynić działania i zachęcać młodzież do wstąpienia w szeregu OSP również w pozostałych jednostkach.

 

            Radny A. Stokłosa poinformował, że OSP w Chełmku podjęło już działania w tym kierunku i powstała drużyna młodzieżowa, która jest obecnie szkolona. Zaprzysiężenie nowych członków będzie 6.06.2006 r.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej zaapelował do młodzieży obecnej na sesji RM o wkraczanie w szergi OSP i zachęcanie również swoich rówieśników. Przedstawicielom Straży złożył życzenia oraz słowa uznania dziękując za ofiarność i działalność społeczną.

 

Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternus poinformował, że Ochotnicze Straże Pożarne zawsze były tradycją polskości. W dowód uznania za wieloletnią działalność społeczną na rzecz naszej Gminy wystąpił z wnioskiem o przyznanie medalu “Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek” dla wszystkich jednostek  OSP naszej Gminy. Kapituła przychyliła się do propozycji i zaopiniowała pozytywnie przedstawione wnioski. W związku z powyższym zaprosił na wręczenie medali przedstawicieli OSP w Chełmku, Bobrku i Gorzowie, które odbędzie się 3 czerwca 2006 r. w sali kinowej MOKSiR w Chełmku.

 

Informacje stanowią załącznik  nr 3 i 4  do protokołu.

Ad. 4. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005 – 2015.

Informację o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Chełmek otrzymali wszyscy radni. Informacja stanowi załącznik  nr 5  do protokołu.

 

Informacja została również omówiona przyjęta na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 18 maja 2006 r.

 

B. Dulęba poprosił o informację dotyczącą realizacji projektu p.n. “czysta i tania woda” realizowanego wspólnie z Jaworznem i gminami sąsiednimi.

 

            Z-ca Burmistrza p. A. Skrzypiński poinformował, że wg najnowszych informacji projekt został zaopiniowany pozytywnie. Obecnie realizowany będzie plan dalszego działania i rozpatrzona forma realizacji programu.  Jeśli projekt uzyska dalsze akceptacje planowany termin realizacji zadania to I kwartał 2008 r.

 

Rada Miejska w Chełmku przyjęła informację z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005 – 2015 i życzyła Burmistrzowi oraz pracownikom realizującym zadanie dalszych sukcesów i powodzenia w realizacji zadań i pozyskiwaniu środków finansowych.

 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek (dla Thomasa Baty).

Wyróżnienie Thomasa Baty jako przedstawiciela rodu będzie dowodem uznania za szczególne zasługi  w zakresie rozwoju Chełmka.

W latach dwudziestych, kiedy wielki kryzys gospodarczy ogranął świat, również dla mieszkańców Chełmka były to bardzo trudne czasy. Wówczas to czeski przemysłowiec Tomasz Bata założył Polską Spółkę Obuwia SA w Krakowie i wybrał naszą miejscowość pod budowę pierwszego zmechanizowanego zakładu taśmowej produkcji obuwia.

Zakład zaczął się rozwijać, a wraz z nim zmieniła się gwałtownie sytuacja ekonomiczna Chełmka i wzrosła stopa życiowa jego mieszkańców. W fabryce znaleźli zatrudnienie nie tylko mieszkańcy Chełmka, ale również okolicznych miejscowości. Był to okres świetności Chełmka. Miejscowość rozwijała się – przybywało mieszkańców, domów, hoteli robotniczych. Powstało osiedle mieszkaniowe, szkoła zawodowa, przedszkole, żłobek, korty tenisowe, biblioteka, basen kąpielowy, park miejski i cała infrastruktura. Z małej rolniczej wsi, Chełmek przerodził się w miejscowość, która spełniała wymogi do uzyskania praw miejskich i w 1969 r. została miastem.

Do dnia dzisiejszego miasto Chełmek kojarzone jest z nazwiskiem Bata i jest historyczną stolicą polskiego przemysłu obuwniczego.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek dla syna Tomasza Baty – budowniczego fabryki obuwia w Chełmku będzie miało na celu utrwalenie w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń, działalności podejmowanej na rzecz rozwoju Gminy Chełmek.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 18 maja 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 11 radnych: 9 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIV/329/2006

w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek

(dla Thomasa Baty).

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek (dla Michała Sapiehy).

Ostatnim właścicielem dóbr bobreckich był Książę Adam Zygmunt Sapieha potomek jednego z ważniejszych magnackich rodów w Polsce.

Przez cały okres II Rzeczypospolitej miejscowości naszej Gminy były związane z rodem Sapiehów, do którego należała znaczna część gruntów, lasów i gospodarstw, gdzie zatrudnienie znajdowało wielu mieszkańców. W pałacu pracowało również wiele osób m.in. sprzątaczki, kucharki, mamki i pomocnice wychowawczyń. W 1931 r. Sapiehowie odsprzedali część gruntów czeskiemu przemysłowcowi, a dzięki tej transakcji mogła powstać fabryka obuwia oraz osiedle mieszkaniowe dla pracowników fabryki.

Sapiehowie angażowali się w życie społeczne mieszkańców, a także prowadzili działalność społeczno- charytatywną. Książę Adam Zygmunt Sapieha był jednym z fundatorów szpitala w Chrzanowie, działał w zarządzie Kasy Stefczyka w Bobrku, która była instytucją zapomogowo – pożyczkową wspomagającą okoliczną ludność w razie kataklizmów – pożarów, powodzi, wypadków losowych. Ponadto był członkiem komitetu budowy kościoła w Chełmku (p.w. NMP Królowej Polski), budowy szkoły siedmioklasowej w Bobrku i Gorzowie.   W czasie okupacji niemieckiej gospodarstwo przejęli okupanci, zaś w pałacu mieściła się żandarmeria wojskowa. Po II wojnie światowej dekret o reformie rolnej pozbawił Sapiehów majątku. Ziemię rozparcelowano między chłopów. Rodzina Sapiehów w czasie wojny musiała opuścić kraj i wyjechała do Konga Belgijskiego.

Michał Ksawery Sapieha mimo istniejących przez wiele lat trudności ciągle czuje się związany z Polską i mimo tego, że obecnie na stałe zamieszkuje w Belgii często przyjeżdża do Polski. Żywo interesuje się wszystkim tym, co wiąże się z naszą Ojczyzną, rozwijając m.in. promocję inwestycji zagranicznych, głównie europejskich w Polsce. Wraz z siostrą Jadwigą zaangażował się w pomoc dla Polski organizowaną przez Unię Europejską. Na jej zlecenie kontrolował, czy dary od Caritas Catholica trafiają do potrzebujących.

Uhonorowanie tytułem Honorowego Obywatela Gminy Chełmek Księcia Michała Sapiehy jako Przedstawiciela Rodziny ma na celu wyróżnienie oraz utrwalenie w pamięci współczesnych i przyszłych i Gminy Chełmek.

 

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 18 maja 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

Głosowało 12 radnych:  12  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIV/330/2006

w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chełmek

(dla księcia Michała Sapiehy).

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 7.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Statut został przygotowany zgodnie z ustawą i został konsultowany z biurem Nadzoru Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 18 maja 2006 r.  Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 12 radnych:   12  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIV/331/2006

w sprawie: przyjęcia statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania zakładów gastronomicznych na terenie miasta i gminy Chełmek.

Przedstawiony projekt uchwały określa jednolite w całej Gminie godziny otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych na terenie Gminy Chełmek.

 

Projekt został omówiony i negatywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 18 maja 2006 r. Przewodniczący odczytał stanowisko Komisji.

 

            W wyniku dyskusji Radni uznali, że nie należy ograniczać godzin prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 13 radnych:   0  – za ,  11  – przeciw,  2  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały nie uzyskał większości głosów. W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku nie podjęła uchwały w sprawie: określenia godzin otwierania i zamykania zakładów gastronomicznych na terenie miasta i gminy Chełmek.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. 417/5 obręb Chełmek na rzecz Gminy Chełmek.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 417/5 obręb Chełmek w terenie jest zajęta pod ul. Kraszewskiego. Droga ta jest w zarządzie Gminy Chełmek. Kupno tej działki na rzecz Gminy Chełmek pozwoli na regulację stanu prawnego nieruchomości, która w księgach wieczystych jest wpisana jako własność osoby fizycznej, natomiast w rejestrach gruntów własność wpisana jest na Skarb Państwa we władaniu Urzędu MiG Chełmek. Właściciel w/w działki tj. 417/5 o pow. 0.0103 ha zaproponował jej sprzedaż za 1600 zł  (tj. 15.50 zł/m2), w drodze negocjacji zbywający ostatecznie zgodził się na kwotę 1300 zł  (tj. 12,62 zł/1m2).

Nieruchomość ta nie podlega regulacji stanu prawnego w myśl art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.

 

Projekt został omówiony  i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 18 maja 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 11 radnych:   11  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIV/332/2006

w sprawie: nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów

jako działka ewid. 417/5 obręb Chełmek

na rzecz Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 1777/27 ob. Gorzów w terenie jest zajęta pod ul. Parkową. Droga ta jest w zarządzie Gminy Chełmek. W księgach wieczystych i rejestrach gruntów prawo własności tej działki uwidocznione jest na osobę fizyczną, która płaci podatki za grunt, a nie włada gruntem. Właściciel nieruchomości zaproponował zamianę działek w następujący sposób: swoją 1777/27 o pow. 0.0052 ha na działkę gminną 204/27 o pow. 0.0210 ha. Wycenę działek zleci Gmina, natomiast koszty wyceny będą rozłożone po 50 %. W związku z różnicą w powierzchni zamienianych działek należy się spodziewać, iż wartość ich będzie różna. Właściciel zobowiązał się do uiszczania tej różnicy na rzecz gminy.

Zamiana pozwoli na regulację stanu prawnego nieruchomości działki zajętej pod drogę.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 18 maja 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 11 radnych:   11  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIV/333/2006

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr  11   do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Mickiewicza.

Państwo Bigaj zwrócili się z wnioskiem do Burmistrza Chełmka o możliwość zakupu części z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 834/84 o pow. 0.5649 ha. Nieruchomość p. Bigaj jest wąska, a dom został wybudowany w granicy. Do chwili obecnej nadzór budowlany nie dokonał odbioru budowy ze względu na brak dojazdu do nieruchomości. Państwo Bigaj nie mogą dokonać obowiązku meldunkowego bez odbioru technicznego budynku. W związku z powyższym została przeprowadzona wizja w terenie i zlecono wykonanie podziału geodezyjnego w/w nieruchomości. Wydzieloną nieruchomość oznaczono w ewidencji gruntów jako parcela gr. 834/89 o pow. 0.0152 ha.

 

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 18 maja 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni ze Starego Miasta uczestniczyli w komisjach i wizjach w terenie podczas omawiania niniejszej sprawy. Radni postanowili sprzedać część nieruchomości dla p. Bigaj, aby mógł dopełnić formalności związanych z oddaniem nowego budynku do użytku. Natomiast pozostały teren może być w przyszłości potrzebny np. w celu wykonania parkingu lub innych celów publicznych dlatego nie należy go sprzedawać.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 13 radnych: 13  – za,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIV/334/2006

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości

 położonej w Chełmku przy ul. Mickiewicza.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/280/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 października 2005 r.

Gmina Chełmek stara się o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa Sołectwa Gorzów – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno – sportowo – rekreacyjnej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – pt. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Priorytet II – „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 2.3 – „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi”. Przedmiotowy projekt obejmuje swym zakresem przebudowę budynku „Starej Szkoły” na „Wiejski Dom Ludowy” w Gorzowie, renowację (uszlachetnienie) płyty boiska do piłki nożnej oraz budowę kortu do tenisa ziemnego.

Termin składania wniosków aplikacyjnych rozpoczął się 12 maja, upływa z dniem 12 czerwca 2006 r.

Plan Rozwoju Sołectwa został podjęty Uchwałą nr XXXVI/280/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 października 2005 roku.

Niestety ogłoszony w zeszłym roku nabór wniosków do przedmiotowego funduszu został unieważniony.
W chwili obecnej należy zmienić (uaktualnić) tabelę nr 7 – „Harmonogram rzeczowo – finansowy Planu Rozwoju Sołectwa Gorzów”. Koszty całkowite przedmiotowej inwestycji pozostały bez zmian. Wprowadzono następujące zmiany związane z czasem realizacji oraz podziałem kwot:

Zadanie „Przebudowa budynku „Starej Szkoły” na „Wiejski Dom Ludowy” w Gorzowie w poprzedniej wersji WPI miało być realizowane w roku 2006 – za kwotę 312 001,00 zł, w roku 2007 – za kwotę 312 002,00 zł,
w wersji obecnej realizowane będzie w roku 2006 – za kwotę 10 000 (działania jedynie w miesiącu grudniu), natomiast w roku 2007 – za kwotę 682 509,00 zł.

Zadanie dotyczące renowacji płyty boiska do piłki nożnej w Gorzowie zostało przesunięte w całości z roku 2006 na rok 2007 – kwota 25 897,00. Zadanie dotyczące budowy kortu do tenisa ziemnego w Gorzowie również zostało przesunięte w całości z roku 2006 na rok 2007 – kwota 42 609,00 zł.

W przypadku otrzymania dofinansowania, wypłata dotacji w ramach SPO ROL będzie odbywać się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

„Plan Rozwoju Sołectwa Gorzów” stanowić będzie niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu gminy Chełmek pn. „Odnowa Sołectwa Gorzów – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno – sportowo – rekreacyjnej”.

 

            Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIV/335/2006

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/280/2005 Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 27 października 2005 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/2005 RM w Chełmku z dnia 27 października 2005 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu, w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIV/336/2006

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/279/2005 RM w Chełmku

z dnia 27 października 2005 r.

           

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji samorząd gminy może uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

W budżecie Gminy na 2006 r. zostały zaplanowane środki z przeznaczeniem na działalność Komisariatu Policji w Chełmku. W związku z powyższym zgodnie z wymogami ustawy uchwałą RM przekazuje się kwotę 15 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komisariatu Policji w Chełmku.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 18 maja 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 13 radnych:   13  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIV/337/2006

w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 i 852. W niniejszym projekcie uchwały dokonuje się przeniesienia środków z działu 921 w łącznej kwocie 713.024 zł zaplanowanych na odnowę wsi Bobrek do działu 700. Jest to związane ze sposobem rozliczania środków pozyskanych na powyższe zadanie z Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Dokonuje się również przeniesienia wydatków pomiędzy działem 801 i działem 854 jest to związane z uzupełnieniem środków na odpis ZFŚS i dostosowaniem planów finansowych do potrzeb jednostek oświatowych i dokonanie na wniosek Dyrektora MZSiP oraz Dyrektora SZS w Bobrku.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…)w dniu 18 maja 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 13 radnych:  11  – za ,  0  – przeciw,  2  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIV/338/2006

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 16. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków  z sesji RM odbytej w dniu 11  i  27 kwietnia 2006 r.

 

            Radny M. Palka  poinformował,  że od Dyrektora MZSiP w Chełmku otrzymał odpowiedź na wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji RM dotyczący zatrudnienia pedagoga szkolnego, który go nie satysfakcjonuje. Prosi o wyjaśnienie.

 

            Z-ca Burmistrza p. A. Skrzypiński poinformował, że zatrudnianie i zwalnianie pracowników należy do kompetencji dyrektora placówki oświatowej. Jeśli chodzi o zatrudnianie pedagogów w szkołach to na dzień dzisiejszy nie ma takiej zgody, ze względu na brak środków finansowych.

 

M. Idzik powiedział, że w arkuszach organizacyjnych szkół i przedszkoli wiele rzeczy nie znalazło uznania np. klasy sportowe, logopeda czy pedagog. Radny uważa, że szkoła powinna się rozwijać i być konkurencyjna. Należy więc dążyć do tego, aby tworzyć klasy, które dadzą dobre przygotowanie do kontynuowania dalszej nauki i rozwijania zainteresowań np. klasy językowe, sportowe itp.

 

            Burmistrz poinformował, że dyrektorzy szkół, mają możliwość wcześniejszego zdiagnozowania ilości dzieci, a tym samym ilości oddziałów klas pierwszych na rok następny.
W związku ze zmniejszającą się ilością dzieci mogą przewidzieć ile będzie wakatów nauczycielskich. Dlatego w szkole musi być prowadzona polityka kadrowa, co pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych ze zwolnieniami nauczycieli (np. przesunięcia nauczycieli do innych placówek, możliwość przejścia na emerytury itp). Inicjatywa tworzenia klas usportowionych nie sprawdza się ponieważ, coraz mniej młodzieży uczestniczy w zajęciach sportowych. Często jest to tylko kilka osób. Młodzież, która chce realizować się w sporcie ma takie możliwości w klubach sportowych: KS “Chełmek” czy UKS “Grunwald”. Należy szukać pomysłów na uatrakcyjnienie formy funkcjonowania szkoły poprzez oferty oświatowe. Szkołę ocenia się głównie po wynikach i osiągnięciach. Sprawa logopedy czy pedagoga zostanie ponownie rozpatrzona po dokładnym dopracowaniu arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Burmistrz poinformował również, że dyrektorzy szkół mają swój budżet, który muszą realizować po “gospodarsku”, tak aby zapewnić realizowanie zadań i sprawne funkcjonowanie szkoły. Jeśli dyrektor szkoły uzna, że konieczne jest zatrudnienie pedagoga to powinien tak działać, aby wygospodarować środki finansowe na ten cel.

 

            Kania B. poinformowała, że pedagog w szkołach w mieście, a szczególnie na terenie osiedla mieszkaniowego jest bardzo potrzebny. Pogłębia się patologia w społeczeństwie, przybywa kłopotów wychowawczych, z którymi nie radzą sobie nauczyciele.

 

B. Kowalczyk poinformował, że arkusze organizacyjne zostały tak dopracowane, że w chwili obecnej nikt z nauczycieli nie stracił pracy. Jeśli chodzi o pedagogów to brak w tej sprawie stanowisk dyrektorów oraz propozycji rozwiązania problemów wychowawczych. Uważa, że w niektórych szkołach korzystniej byłoby zatrudnić psychologa, a nie pedagoga.

 

Kręźlewicz D. poinformowała, że żałuje, iż zaprzestano tworzenia szkół integracyjnych. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmku jako pierwsza w powiecie zainicjowała takie klasy. Kadra ma uprawnienia w tym zakresie i opracowane programy do nauczania. Dlatego uważa, że przynajmniej w jednej szkole w Gminie powinna być klasa integracyjna.

Radna wnioskuje również, że jeśli to możliwe, należy zostawić trzy oddziały klas pierwszych w gimnazjum. Klasy 28-osobowe w gimnazjum są zbyt duże, ponieważ jest to najtrudniejszy wiek młodzieży.

W szkołach brakuje również kół zainteresowań, aby dzieci mogły się rozwijać. W szczególności brakuje dodatkowych zajęć z języka polskiego czy matematyki.

Ponadto radna uważa, że konieczne jest stworzenie dokumentu określającego politykę oświatową w Gminie Chełmek.

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi  i poparł wniosek przedmówczyni, że należy opracować politykę oświatową. W tym celu prosi Komisję edukacji (…) o współpracę i opracowanie głównych tez programu oraz ważniejszych problemów oświatowych.

Utworzenie 3 oddziałów klas I w Gimnazjum jest uzależnione od ilości zapisanych dzieci. Obecnie zapisało się niespełna 50 osób, więc to za mało na utworzenie trzech oddziałów.

Dzieci corocznie jest mniej, więc i dzieci z orzeczeniami lekarskimi o niepełnosprawności jest dużo mniej. Dlatego utworzenie klasy integracyjnej nie jest konieczne, a dowożenie dzieci z odległego terenu Gminy jest dużym utrudnieniem.

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków zostało przyjęte większością głosów.

Stanowi załącznik nr  17  do protokołu

Głosowało 13 radnych:   12  – za ,  0  – przeciw,  1 – wstrzymujący się

 

 

Ad. 17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku. 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 24 marca do 22 maja 2006 roku.

 

Najwięcej uwag radni zgłaszali w sprawie realizacji zadań modernizacyjnych dróg powiatowych. W związku z brakiem współpracy ze strony Zarządu Dróg Powiatowych Burmistrz zaproponował, aby komisje RM  /budżetu … oraz handlu../ zaprosiły na posiedzenie przedstawicieli ZDP w Oświęcimiu, przedstawiciela Starosty oraz Radnych Powiatowych
i wspólnie omówiły problemy modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Chełmek.

 

Pozostałe uwagi zgłoszone przez Radnych zostały zapisane jako wnioski i są uwidocznione w pkt. 18 niniejszego protokołu.

 

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie (13 za).

Stanowi załącznik nr 18  do protokołu

 

Ad. 18. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

1.        Stokłosa A. – wnioskuje o kontrolowanie jakości realizowanych zadań, a w szczególności odbiorów robót drogowych (np. droga na Skale od łącznika do ul. Krzywoustego jest źle wykonana – asfalt się kruszy ).

 

2.        M. Palka – wnioskuje, aby przyspieszyć wykonanie budowy chodników przy ul. Oświęcimskiej oraz wykonać oznakowanie poziome na tej ulicy.

 

3.        E. Krupa – zgłosił kilka uwag do wykonania ul. Krakowskiej: wadliwie wykonany odpływ przy wjeździe do parceli nr 21 i 23, studzienka odwodnieniowa wadliwie zamontowana i tworzy się wokół kałuża, brak linii ciągłej po prawej stronie drogi (w kierunku Libiąża), nieutwardzone pobocze przy braku linii skrajnej może zagrażać bezpieczeństwu samochodów.

J. Czerw – poinformował, że na ul. Oświęcimskiej w Gorzowie skradziono przewody linii energetycznej oświetlenia ulicznego na długości ok. 150 mb.

Burmistrz poinformował, że sprawa została już zgłoszona do Energetyki i linia zostanie naprawiona.

 

4.        H. Szewczyk prosiła o rozpoczęcie koszenia traw na terenach gminnych w Bobrku, a w szczególności pobocza, pastwiska i place zabaw.

Burmistrz poinformował, że została zawarta umowa z p. Puchałą na koszenie traw na terenie sołectw. Zakupiona została również kosiarka ciągnikowa, która przyspieszy koszenie w całej Gminie, a w szczególności na terenach klubów sportowych i osiedla mieszkaniowego w Chełmku.

 

5.        H. Wiśniewski prosił o przewiezienie ziemi pozostałej po wybraniu fundamentów pod halę sportową przy szkole powiatowej na teren po basenie p.pożarowym przy ul. Andresa w Chełmku.

Burmistrz poinformował radnego, że ziemia będzie przewieziona na ul. Andersa w Chełmku zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami.

 

6.        A. Stokłosa poinformował aby zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami płytki chodnikowe z rozbiórki zostały przekazane na wzmocnienie rowów odwadniających.

Burmistrz poinformował, że pozostałe po rozbiórce płytki, które nie uległy zniszczeniu przekazano na teren ogrodów działkowych.

 

7.        D. Kręźlewicz zgłosiła konieczność posprzątania ul. Brzozowej, która pozostała bardzo brudna po okresie zimowym.

Burmistrz poinformował, że ulica zostanie posprzątana w bieżącym tygodniu – jeszcze przed Dniami Chełmka.

 

8.        J. Radwańska:

–     przy ul. Jaworznickiej jest pas gruntów gminnych, na którym są duże dziury i mieszkańcy nie mogą dojechać do swoich posesji. Należy nawieźć łupka i zasypać dziury.

–     kontener na odpady wielkogabarytowe został ustawiony na ul. Chrobrego, miał być wystawiony na ul. Fredry k. sklepu GS-u.

–     obserwuje się duży wylęg komarów – prosi o interwencję,

–     mieszkańcy w ostatnim czasie bardzo chorują na różnego typy alergie. Wiele z nich jest powodowane kwitnieniem traw. W związku z tym zgłosiła wniosek o zobowiązywanie właścicieli nieruchomości gruntów do koszenia nieużytkowanych działek.

 

9.        M. Palka;

     w związku z wieloma pytaniami mieszkańców dotyczącymi przynależności drogi do administratora proponuje zamieszczenie w Echu Chełmka mapki z nazwami ulic i oznaczeniem kolorami, które drogi administrowane są przez Gminę Chełmek, a które wojewódzkie i powiatowe,

–     od 4 lat zgłaszana była sprawa naprawy schodów na dworcu PKP w Gorzowie – należy pilnie wyegzekwować naprawę,

–     uszkodzone lustro na skrzyżowaniu dróg: ul. Oświęcimskiej i Gorzowskiej wymaga naprawy.

 

Na zakończenie obrad sesji Przewodniczący RM złożył Burmistrzowi, radnym i pracownikom UM życzenia w związku z Dniem Samorządowca, który minął 27 maja.

Przewodniczący poinformował, że Gmina Chełmek zdobyła laur Trzy Korony Małopolski w konkursie organizowanym przez Gazetę Krakowską i Telewizję Kraków jako najlepsza Gmina w Małopolsce w kategorii gmin do 15 tys. mieszkańców. Członkowie kapituły oceniali miasta pod kątem gospodarności, inicjatyw społecznych, umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych oraz stopnia inwestycji w kadencji samorządowej 2002 – 2006.

 

Ad. 19. Zakończenie obrad  XLIV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął  XLIV  Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 18.oo.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:                                     Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*