Protokół nr VI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2007r

Protokół nr VI/07

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 3 kwietnia 2007 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni:  czternastu  radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących  załącznik  nr 1 i 2   do protokołu.

 

Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14ºº otworzyła VI Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przywitała Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku i zaproszonych gości:

  • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich
  • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
  • przedstawiciela Komisariatu Policji w Chełmku
  • przedstawicieli grupy “Między Innymi” – młodzieży z Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku z wychowawczynią U.Guja
  • oraz wszystkich obecnych

 

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych (później doszedł B.Dulęba i M.Palka), co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

***

            Przewodnicząca RM Zofia Urbańczyk poinformowała radnych o zajęciu III miejsca przez Drużynę Samorządowców  z Chełmka   w  IX  Powiatowym Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej, odbytym w dniu 31 marca 2007 r. W imieniu Rady Miejskiej w Chełmku złożyła gratulacje Burmistrzowi jako przedstawicielowi Drużyny Samorządowców z Chełmka.

 

P. Urszula Guja  wraz z grupą młodzieży “Między Innymi” podziękowała radnym Rady Miejskiej w Chełmku za złożone środki finansowe przeznaczone na zakup laptopa dla niepełnosprawnego  kolegi Michała Krzana oraz złożyła zebranym życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. (załącznik nr 3).

 

            W związku z przeprowadzonymi w naszej Gminie w dniu 11 marca br. wyborami sołtysów i członków rad sołeckich Bobrka i Gorzowa oraz  wyborami Zarządów Osiedli “Nowe Miasto” i “Stare Miasto” oraz ich przewodniczących –  Przewodnicząca RM w Chełmku złożyła gratulacje nowowybranym życząc sukcesów i dobrej współpracy.

 

***

 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

Burmistrz poinformował radnych o korektach wniesionych do projektów uchwał dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Bobrek  i  w Chełmku ( pkt. 4 i 5 porządku obrad).

 

Przewodnicząca  RM poddała  porządek obrad  pod głosowanie.

Porządek obrad  został przyjęty przez radnych  jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 

1.         Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.         Przyjęcie protokołu nr V/07 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 lutego 2007 r.

3.         Przyjęcie raportów z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek w 2006 r. oraz planów na 2007 r.

4.         Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Krakowskiej w Bobrku.

5.         Projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Przemysłowej w Chełmku.

6.         Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Gorzowie przy ul. Małowy.

7.         Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

8.         Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek.

9.         Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą “Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z oo w Chełmku”.

10.     Projekt uchwały w sprawie wezwania Skarbnika i Sekretarza Miejskiego Gminy Chełmek do złożenia oświadczeń lustracyjnych.

11.     Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie miasta i gminy Chełmek za 2006 rok.

12.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

13.     Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

14.     Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

15.     Zakończenie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad oraz raporty z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek w 2006 r. oraz plany na 2007 r. i sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie miasta i gminy Chełmek za 2006 rok.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr V z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 lutego 2007 r.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 22 lutego 2007 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Przyjęcie raportów z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek w 2006 r. oraz planów na 2007 r.

Raporty stanowią załączniki  nr  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszego protokołu

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku p. Zofia Urbańczyk poinformowała, że zgodnie z planem pracy na 2007 r. Rady Miejskiej w Chełmku w miesiącu marcu zaplanowano omówienie raportów z działalności jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Chełmek za 2006 r. oraz planów na 2007 r.

Wszystkie jednostki przedłożyły raporty – kopie przesłano radnym.

 

Raporty zostały omówione i przyjęte przez radnych RM w Chełmku na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) i edukacji (…) w dniu 8 marca 2007 r.

W posiedzeniu w/w komisji uczestniczyli kierownicy jednostek, którzy szczegółowo omawiali raporty i udzielali wyjaśnień na pytania radnych. Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku otworzyła dyskusję w sprawie przedłożonych raportów.

Do przedstawionych sprawozdań radni nie wnosili uwag. Raporty zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodnicząca podziękowała prezesom spółek i dyrektorom jednostek za  przygotowanie raportów.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Krakowskiej  w Bobrku.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i handlu.. w dniu 26.III.2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

 

Projekt uchwały dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Krakowskiej w sołectwie Bobrek.

W przedstawionym projekcie uchwały Burmistrz zaproponował wniesienie kilku poprawek dotyczących zwiększenia ilości terenu zabudowy, a zmniejszając tereny zielone tj:

 

W  §  5 ust. 1 pkt. 2 jest 40 % ustala się 50 % ust. 1  pkt. 3 jest 50 % ustala się 60 %

W §  5 ust. 2 pkt. 2 jest 40 % ustala się 30 % ust. 2 pkt. 3 jest 30 % ustala się 20 %

W § 26      pkt. 1 należy wpisać kolejno: 20 % pkt. 2 30 % pkt. 3 “0 %

 

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały wraz z wniesionymi poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:  13 – za ,   0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr VI/49/2007

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów położonych przy ul. Krakowskiej w Bobrku,

 

załącznik nr  11

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Przemysłowej w Chełmku.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… i handlu w dniu 26.III.2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

 

Niniejszy projekt uchwały dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Przemysłowej w Chełmku. Burmistrz zaproponował wniesienie poprawek w treści projektu uchwały:

na str. 4  ustalenia dotyczące terenów  oznaczonych symbolem  1 P, U:

w ust. 2 pkt. 2 było 45 % ustala się  70 %

w ust. 2 pkt. 3 było 20 % ustala się  10 %

w ust. 2 pkt. 4 było 35 %   ustala się   20 %

w ust. 3 pkt. 5 jest 10 %  ustala się 30 %

 

w ust. 2 pkt. 2 jest  55 %  ustala się  70 %

w ust. 2 pkt. 3 jest  20 % ustala się  10 %

w ust. 2 pkt. 4 jest  25 % ustala się  20 %

ust. 3 pkt. 5 jest 10 % ustala się  30 %

 

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:  13 – za ,   0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr VI/50/2007

w sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 terenów położonych przy ul. Przemysłowej w Chełmku,

 

załącznik nr  12

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Gorzowie przy ul. Małowy

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… i handlu… w dniu 26.III.2007 r.  Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko  komisji.

 

Burmistrz poinformował, że przeprowadzona inwentaryzacja majątku Gminy Chełmek, polegająca na wydzieleniu i uregulowaniu w terenie przebiegu ulicy Małowy w Gorzowie wykazała liczne przygrodzenia. Przygrodzenia stanową w terenie dojazd do nieruchomości osób fizycznych. Sprzedaż pozwoli na uregulowanie dojazdu jak również poprawi warunki zagospodarowania przyległych nieruchomości.

Po podjęciu uchwały wszystkie osoby zainteresowane zostaną powiadomione o możliwości wykupu nieruchomości.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:  13 – za ,   0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr VI/51/2007

w sprawie:  sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Gorzowie
przy ul. Małowy.

 

załącznik nr  13

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Obowiązek ustalenia górnych stawek opłat netto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynika z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ustalono w oparciu o dane MZGK sp. zoo w Chełmku. Górne stawki określają maksymalny poziom opłat jakie mogą być ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

Gmina zobowiązana jest zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorstwami posiadającymi stosowne zezwolenia. Górne stawki stanowią podstawę do wyliczenia opłat za wykonanie tego zadania.

 

            Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… w dniu 15.II.2007 r. i posiedzeniu wspólnym Komisji handlu… i edukacji…. w dniu 20 lutego 2007 r.  W związku z licznymi uwagami radnych zgłoszonymi  na sesji RM w dniu 22 lutego 2007 r. projekt uchwały został oddalony i przekazany do ponownego omówienia na posiedzeniach komisji.  W związku z powyższym w tym temacie odbyło się posiedzenie członków Komisji budżetu (…) i komisji zdrowia (…), w którym uczestniczyło 13 radnych RM. Komisja, która odbyła się w dniu 8 marca 2007 r. zgłosiła dwa wnioski skierowane do burmistrza o treści:

 

1.         Radni wnioskują o zabezpieczenie dwóch etatów, z pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, do całodobowego dozorowania obiektu wysypiska śmieci, w celu obniżenia taryf za odbieranie odpadów komunalnych o 6,47 %.

2.         Radni wnioskują o zastosowanie 15 % wzrostu stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała treść pisma Burmistrza -odpowiedź na wniosek komisji:

W odpowiedzi na wnioski komisji Burmistrz zaproponował podjęcie niniejszej uchwały w dotychczasowym kształcie uzasadniając, że w kompetencjach RM nie jest ustalenie cen za świadczenia usług przez przedsiębiorców, ponieważ ceny określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedsiębiorcą, a usługobiorcą. Propozycja w sprawie zatrudnienia pracownika do dozorowania obiektu składowiska leży w kompetencji prezesa spółki MZGK.

Przewodnicząca RM otworzyła dyskusję w tym temacie.

            W uzupełnieniu przedstawionych informacji Burmistrz powiedział, że dalsze funkcjonowanie wysypiska szacuje się na ok. 2-3, lata pod warunkiem poniesienia kosztów związanych z dostosowaniem kwatery do eksploatacji tj. wyposażenia w niezbędną infrastrukturę. W przypadku niedostosowania kwatery, nie jest możliwe dalsze składowanie odpadów na tym wysypisku. Wówczas odpady z terenu Gm. Chełmek będą transportowane na składowisko w pobliżu Gminy Chełmek (Brzeszcze, Oświęcim lub Balin), co znacznie podniesie koszty odbierania odpadów.

 

Przewodnicząca RM odczytała przykładowe górne stawki opłat za usługi komunalne stosowane w gminach ościennych.

 

Radny M. Sajak pytał czy Gmina mogłaby partycypować w kosztach rekultywacji wysypiska, aby odciążyć mieszkańców z wysokich kosztów podwyżki.

 

Burmistrz poinformował, że Gmina będzie musiała w przyszłości rozpocząć kosztowny proces likwidacji wysypiska. O środki finansowe Gmina będzie się ubiegać w WFOŚ Kraków. Na ten cel zostaną również przeznaczone środki z gminnego funduszu ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę stawki za usuwanie odpadów komunalnych stosowane w gminach ościennych, podwyżka cen nie jest wysoka i w związku z tym proponuje przyjęcie stawek jak w projekcie uchwały. Burmistrz poinformował również, że prowadzona w naszej Gminie zbiórka odpadów segregowanych spowodowała, że na jedną rodzinę wystarcza 1 kubeł na odpady. Wywóz śmieci segregowanych jest dla mieszkańców nieodpłatny.

 

                 Prezes MZGK K.Tokarski poinformował, że jest przygotowywany projekt rozporządzenia, który zakłada kilkukrotny wzrost stawek opłat za składowanie odpadów w stosunku do obecnie obowiązujących stawek opłat za korzystanie ze środowiska. To również spowoduje dalszy wzrost cen za wywóz śmieci.

 

Radna J. Radwańska poinformowała, że należy rozwiązać problem zaśmiecania lasu i terenów gminnych. W tym celu proponuje zobowiązanie mieszkańców, którzy nie zawarli umowy na wywóz odpadów komunalnych do okazania dokumentu wywozu odpadów na składowisko.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  9 – za ,   0  – przeciw,   5  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła większością głosów następującą uchwałę:

 

Uchwała nr VI/52/2007

w  sprawie:   górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

załącznik nr  14

 

                 Radny H. Wiśniewski złożył wniosek, aby przygotować informację do wiadomości mieszkańców w “Echu Chełmka”, że wysypisko komunalne w Chełmku będzie zamknięte i w przyszłości śmieci wywożone będą na wysypiska w innych miejscowościach, co znacznie podniesie koszty wywozu śmieci.

Głosowało 14 radnych:  13 – za ,   0  – przeciw,   1  – wstrzymujący się

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… i handlu w  dniu 26.III.2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowe określiło nowe taryfy wody i ścieków – na okres od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca zaproponował następujące ceny:

–  wody pitnej

– 3,52 zł/m3 netto (wzrost o 0.31 zł/m3)

– wody surowej

– 2,10 zł/m3 netto (wzrost o 0.15 zł/m3)

– ścieków

– 4,24 zł/m3 netto   (wzrost o 0.38 zł/m3)

Przedstawiony wniosek spełnia wymogi narzucone ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 

Na wniosek Przewodniczącej RM radni otrzymali taryfy wody i ścieków stosowane w Gminach ościennych.

 

Burmistrz poinformował, że pierwotnie przedstawiony wniosek zakładał znacznie wyższą podwyżkę cen wody i ścieków z niewielkim zyskiem dla firmy. Jednak po przeprowadzonej ponownej analizie z radą nadzorczą dokonano korekty pozwalającej na normalne funkcjonowanie zakładu bez większych zysków.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  5 – za ,   1  – przeciw,   8  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

 

Uchwała nr VI/53/2007

w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chełmek.

 

załącznik nr  15

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą “Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z oo w Chełmku”

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu… i handlu… w dniu 26.III.2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji.

 

Zastępca Burmistrza A. Skrzypiński poinformował, że z uwagi na konieczność sukcesywnej modernizacji majątku stanowiącego własność Gminy Chełmek, służącego do przesyłu i dystrybucji energii  cieplnej  zachodzi potrzeba utworzenia spółki, do której zostanie wniesiony majątek; środki trwałe – tunel do nawęglania, plac węglowy, sieci ciepłownicze, sieć magistralna, przyłącza, a także nieruchomość gruntowa o pow. 0.5544 ha i 0.2553 ha. Nowa spółka czerpiąc korzyści z dystrybucji ciepła i gospodarowania powierzonym majątkiem będzie modernizowała poszczególne składniki majątkowe, które Gmina wniesie aportem.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14 – za ,   0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

 

Uchwała nr VI/54/2007

w sprawie:  utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą “Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z oo w Chełmku”

 

załącznik nr  16

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wezwania Skarbnika i Sekretarza Miejskiego Gminy Chełmek do złożenia oświadczeń lustracyjnych.

Zgodnie z ustawą lustracyjną z dnia 18 października 2006 r. Sekretarz i Skarbnik Gminy są osobami publicznymi zobowiązanymi do złożenia oświadczenia lustracyjnego. Rada Miejska w Chełmku jako organ powołujący Sekretarza i Skarbnika ma ustawowy obowiązek powiadomienia ich o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego, a ponadto poinformowania o skutkach niedopełnienia  tego obowiązku.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14 – za ,   0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

 

Uchwała nr VI/55/2007

w sprawie:  wezwania Skarbnika i Sekretarza Miejskiego Gminy  Chełmek do złożenia oświadczeń lustracyjnych

 

załącznik nr  17.

 

Ad. 11. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Chełmek za 2006 rok.

Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniach: Komisji budżetu (…) oraz komisji handlu (…) w dniu  26 marca 2007 r. Komisje zaopiniowały sprawozdanie pozytywnie.

Radni nie zgłaszali uwag do sprawozdania.

Przewodnicząca RM poddała  sprawozdanie pod głosowanie.

 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w  2006 r.  (14 – za).

 

załącznik nr 18

 

Ad.12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami  radni otrzymali sprawozdanie z  działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku  w okresie od  15 lutego do 26 marca 2007 roku.

 

Radny M. Madoń pytał, czy jest możliwość nieodpłatnego usytuowania kontenera przy ogródkach działkowych przy ul. Reymonta w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że nie ma możliwości nieodpłatnego odprowadzania śmieci z terenu ogrodów. Działkowicze powinni zawrzeć umowę na odprowadzanie śmieci z MZGK, uiścić opłatę i uzgodnić formy wywożenia odpadów.

 

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie .   ( załącznik nr 19  do protokołu )

 

Ad. 13. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2007 r. oraz zgłaszanych  interpelacji i wniosków.

 

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr  20  do protokołu.

 

Ad. 14. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

1.         Burmistrz poinformował o wyborach sołtysów i członków rad sołeckich w dniu 11 marca oraz zarządów osiedli w dniach 14 i 15 marca 2007 r. (informacja stanowi załącznik nr 20)

 

2.         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej B. Dulęba  odczytał wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniu 31 stycznia 2007 r. kontroli w zakresie udzielania oraz rozliczania dotacji dla ZHP w Chełmku przez Burmistrza Chełmka oraz wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Chełmek w 2006 r, przez ZHP.

 

3.         Radna Z. Urbańczyk poprosiła przedstawiciela Policji o częste kontrole na terenie osiedla mieszkaniowego w Chełmku, ponieważ w godzinach wieczornych grupy młodzieży zakłócają spokój mieszkańców.

 

4.         Radna J. Ostrowska zgłosiła kilka uwag i prosiła o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania terenów na osiedlu:

–     prosiła o ustawienie ulicznych koszy przy blokach na ul. Powstańców Śląskich na odcinku chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej,

–     poinformowała, że na zebraniu MSM Budowlanka mieszkańcy zgłaszali, że na przeciw bloku 3 i 5 przy ul. Wojska Polskiego od jesieni nie są zebrane liście i zaśmiecają teren osiedla,

–     w okolicy bloku nr 2 przy ul. Piłsudskiego tworzy się duża kałuża utrudniająca przejście,

–     kontener przy ul. Wojska Polskiego jest ciągle zapełniony i teren wokół zanieczyszczony śmieciami.

 

5.         Radny H. Wiśniewski zgłosił dwa wnioski:

–     przy ul. Ofiar Faszyzmu został wybudowany budynek wielorodzinny, ale nie posiada kontenera. Mieszkańcy wynoszą śmieci do kontenerów przy ul. Piłsudskiego.
W związku z powyższym należy umieścić kontener przy tym budynku.

–     zamontować 2 lampy uliczne wzdłuż działek – za blokami 2 i 4 przy ul. Andersa.

 

6.         Bochenek M. zaproponował, aby rozważyć możliwość przeniesienia kontenera przy ul. Andersa lub zamaskować go z jednej strony zielenią np. krzewami lub pnączami.

 

7.         J. Ostrowska – pytała czy rozważany był problem zamontowania świateł wzbudzających na ul. Krakowskiej obok pawilonu.

Burmistrz poinformował, że zgłosił wszystkie uwagi dotyczące drogi 780 do administratora drogi, również dotyczące zamontowania świateł wzbudzających.

 

8.         J. Radwańska:

 –   na prośbę mieszkańców Chełmka, pytała czy jest możliwość aby jedna z czterech aptek w Chełmku pełniła dyżury noce.

       Burmistrz poinformował, że harmonogram dyżurów aptek opracowuje i ustala Starostwo Powiatowe – zgodnie z kompetencjami.

–     przypominała o konieczności naprawy dróg powiatowych – Mickiewicza w Chełmku,

–     w imieniu mieszkańców ul. Jaworznickiej prosi o usytuowanie tablicy informacyjnej w okolicę sklepu “na Młynach”

 

9.         M. Sajak – wnioskował, aby dokonać uporządkowania terenu zieleńca wokół stadionu (stare liście).

 

10.     D. Kapusta – zawnioskowała, aby na ul. Ofiar Faszyzmu, za zakrętem, w stronę pomnika zamontować dwie lampy uliczne

 

11.     H.Wiśniewski:

–   ponowił problem wandalizmu w parku miejskim. Zwrócił się do Komendanta Policji o częste kontrole w parku, ponieważ grupy młodzieży rozbijają lampy parkowe, które są bardzo drogie,

–     poinformował, że jest konieczny remont nawierzchni ul. Brzozowej w Chełmku,

 

12.     M.Palka wnioskował, aby:

–     na  ul. Wrzosowej w Gorzowie  były doprowadzane media i jest zniszczona nawierzchnia, którą należy uzupełnić,

–     pytał co z wykonaniem drogi na Świnnej w Gorzowie

       Burmistrz poinformował, że wykonanie naprawy nawierzchni ul. Wrzosowej zostało zlecone, natomiast droga na Świnnej do czasu uregulowania stanu prawnego nie może być wykonana.

 

13.     H.Kowalski: odczytał  trzy interpelacje oraz wnioski złożone pisemnie dotyczące:

–     prac porządkowych na terenie “skały”

–     zabezpieczenia terenów “zbiorników na skale”

–     naprawy wad budowlanych chodnika i drogi – ul. Przemysłowej w Chełmku

–     udrożnienia rowu przy lesie  na odcinku od torów do ul. Leśnej

–     oraz zaproponował nawiercenie i zamocowanie nita lub śruby na obejmie znaku, aby zapobiec niszczeniu i odwracaniu znaków drogowych.

 

            Przewodnicząca RM w Chełmku Zofia Urbańczyk  złożyła wszystkim zebranym życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz odczytała życzenia świąteczne jakie wpłynęły dla radnych RM w Chełmku od:  byłej radnej p.D. Kręźlewicz,  PZ nr 8 SziO w Chełmku, ŚDS pobyt Dzienny A  w Chełmku, przedstawicieli władz miasta  Libiąża  i Oświęcimia, przedstawicieli OSP  w Chełmku.

 

Przewodnicząca RM poinformowała zebranych, że następna sesja RM planowana jest na dzień 19 kwietnia 2007 r.

 

Ad. 15. Zakończenie obrad VI  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk  zamknęła VI Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17,30.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:                                 Przewodniczyła:

B. Maślanka                                     Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*