Protokół nr XL z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2006r

Protokół nr XL/2006

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 9 lutego 2006 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności. załącznik  nr 1 i 2  do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr XXXIX/2005 z Sesji RM w Chełmku z dnia 21 grudnia 2005 r.

3.        Spotkanie z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu podinsp. Januszem Barcikiem.

4.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek.

5.        Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, lokali użytkowych położonych w Chełmku przy ul. G. Andersa 1.

6.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu MZSiP w Chełmku.

7.        Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zastaw hipoteczny.

8.        Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psa w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

9.        Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji: Projektu “czysta i tania woda” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach rzek Biała Przemsza, Przemsza i Wisła na terenach gmin Chełmek i Jaworzno.

10.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

11.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

12.     Sprawozdania z działalności Komisji RM i Sesji RM.

13.     Sprawozdanie z realizacji wniosków, interpelacji oraz uchwał RM.

14.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Chełmka.

15.     Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

16.     Zakończenie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

16.     Zakończenie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XL Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitał zebranych: Radnych Rady Miejskiej w Chełmku, Burmistrza Chełmka wraz z pracownikami, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego p. A. Telkę, Radnych Powiatowych – A. Łękawę i D. Swoszowskiego, prezesów jednostek organizacyjnych, zaproszonych przedstawicieli Policji: Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu podinsp. Janusza Barcika, Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku p. Piotra Grabowskiego oraz byłego Komendanta Policji w Chełmku p. Stanisława Klaję, a także Wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Oświęcimiu p. Irenę Ziarkowską, nauczycieli dyplomowanych szkół gminnych oraz młodzież z Gimnazjum Publicznego w Chełmku (14 osób) wraz z wychowawczynią jako obserwatorów obrad sesji.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie porządek obrad sesji.

Głosowało 14 radnych: 14 za

 

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad.

***

 

Obecna na sesji RM Wizytator Kuratorium Oświaty w Oświęcimiu Pani Irena Ziarkowska wręczyła akty nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli dyplomowanych:

–         Dorocie Pik

–         Iwonie Trybuś

–         Dorocie Pawlak

–         Wioletcie Suskiej

–         Lidii Jurczak

 

P. Irena Ziarkowska, Burmistrz Chełmka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku  złożyli nagrodzonym  nauczycielom gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów i podnoszenia wyników nauczania.

 

***

 

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu nr XXXIX z 21 grudnia 2005 r. z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Protokół nr XXXIX z  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w  dniu  21 grudnia 2005 roku był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół  został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Spotkanie z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu podinsp. Januszem Barcikiem.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku p. Zbigniew Jeleń przedstawił zaproszonego na posiedzenie sesji Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu podinspektora Janusza Barcika.

 

Podinsp. Janusz Barcik przedstawiając się, powiedział, że  rolę Komendanta Powiatowego Policji pełni dopiero od pół roku i już odczuł dużą pomoc  i  życzliwość ze strony władz Gminy Chełmek. Poinformował zebranych o swojej działalności oraz przedstawił nowego Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku, który objął stanowisko od 1 lutego 2006 r.

 

           Piotr Grabowski nowy Komendant Komisariatu Policji w Chełmku zaprezentował swoją osobę, podziękował za przyjęcie w Gminie Chełmek oraz pozytywną opinię wystawioną przez Burmistrza Chełmka.

 

W związku z odejściem na emeryturę z dniem 31 stycznia 2006 r. Komendanta Komisariatu Policji w Chełmku Burmistrz Chełmka wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Chełmku wręczyli list gratulacyjny  Panu Stanisławowi Klaja  wraz z podziękowaniami za długoletnią służbę w policji  oraz życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek.

Projekt regulaminu został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) i handlu (…) RM w dniu 17 stycznia 2006 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji. (załącznik nr 3)

 

W obradach sesji z powodów rodzinnych nie uczestniczył Prezes MZGK K. Tokarski .

 

Radny A. Stokłosa poinformował, że na posiedzeniu Komisji wstrzymał się od głosu, ponieważ nie mógł wcześniej zapoznać się z regulaminem, gdyż nie miał materiałów. Uważa, że obowiązki przedsiębiorstwa w poprzednim regulaminie były wypisane jasno i czytelnie. Nie uważa dokument za wadliwy, ale niektóre zapisy wymagają wyjaśnienia.

 

S. Kalemba – Naczelnik Wydziału AGK tut. Urzędu poinformował, że regulamin sporządzono w oparciu o stary regulamin lecz uściślono i doprecyzowano niektóre zapisy.

 

            Radny E. Krupa – informował, że wszystkie zapisy w regulaminie powinny być opisane w sposób jasny i prosty dla użytkownika.

 

Radna M. Gołyźniak, że na posiedzeniu wspólnym komisji budżetu (…) i handlu (…) w dniu 17 stycznia br.  Prezes MZGK szeroko omówił regulamin i udzielił wyjaśnień na zapytania radnych.

 

            Radny P. Legut prosił aby w przyszłości przed posiedzeniem komisji przesyłać radnym materiały, aby mieli czas zapoznać się z dokumentem.

Przewodniczący RM poparł stanowisko radnych, że prawa i obowiązki odbiorców wody zostały bardzo dobrze i dokładnie sprecyzowane, ale obowiązki przedsiębiorcy są mało czytelne w związku z powyższym poddał pod głosowanie wniosek o oddalenie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia na posiedzeniach komisji:

Głosowało 14 radnych: 4 – za, 4 –przeciw,  6 – wstrzymujących się

 

Wniosek nie uzyskał większości głosów w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek.

Głosowało 14 radnych: 5 – za, 5 – przeciw,  4 – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały nie uzyskał większości głosów w związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek przekazuje się do ponownego omówienia na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, lokali użytkowych położonych w Chełmku przy ul. G. Andersa 1.

Projekt uchwały został przygotowany z związku z wnioskiem Beskidzkiej Energetyki do Administracji Domów Mieszkalnych w Chełmku dotyczącym możliwości zakupu wynajmowanego pomieszczenia o pow. 31.89 m2, w którym zainstalowana została rozdzielnia elektryczna, w budynku przy ul. Andersa 1.

 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Komisji budżetu (…) RM w dniu 1 lutego 2006 r.  Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radca Prawny Marian Kasprzyk zwrócił uwagę, że w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł dotyczący zaskarżenia uchwały RM Krakowa w sprawie nabywania nieruchomości w drodze pierwszeństwa przez dotychczasowych użytkowników. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Jednak uchwałę w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, lokali użytkowych położonych w Chełmku przy ul. G. Andersa 1 uważa za prawidłową.

 

Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych: 14  – za , 0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

Uchwała XL/304/2006

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego, lokali użytkowych położonych
w Chełmku przy ul. G. Andersa 1

 

 załącznik nr  4

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu MZSiP w Chełmku.

Projekt uchwały przygotowany został w związku z przekazaniem od dnia 1 stycznia 2006 r. obsługi księgowej i płac do szkoły w Bobrku oraz planowanym przejęciem od 2006 r. spraw remontowych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chełmku. Do chwili obecnej MZSiP w Chełmku wykonywał obsługę finansową wszystkich szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę oraz w ramach uprawnień statutowych prowadził sprawy remontowe i przetargi.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji (…) RM w dniu 31 stycznia 2006 r. Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały.

 

B. Kania Przewodnicząca Komisji edukacji (…) poinformowała radnych, że zmiany statutu MZSiP były omawiane na posiedzeniu komisji, na którym radni mieli najwięcej pytań i wątpliwości w sprawie przeniesienia księgowości do małej placówki w Bobrku zamiast do innej szkoły w Gminie. Radni mieli wątpliwości również w sprawach remontów placówek oświatowych nadzorowanych przez pracowników urzędu, a nie dyrektorów szkół.

 

            Dyrekytor MZSiP w Chełmku p. B. Kowalczyk poinformował, że księgowość została przeniesiona “pilotażowo” do szkoły w Bobrku. Jeśli system taki sprawdzi się to od nowego roku szkolnego księgowość będzie w każdej szkole gminnej, jak również majątek trwały będzie przypisany do każdej ze szkół. Będzie to duże usprawnienie funkcjonowania placówek, a koszty funkcjonowania oświaty będą mniejsze. Jako dyrekytor swojej jednostki informuje, że zmiana taka nie jest korzystna ze względu na zmniejszenie liczby etatów – czyli konieczność zwolnienia części pracowników lub likwidacją placówki MZSiP, a utworzeniem komórki oświaty w Urzędzie.
W sprawie remontów szkół p. Kowalczyk poinformował, że dyrektorzy szkół chcieliby mieć możliwość decydowania o sprawach remontowych w swoich placówkach.

 

            Burmistrz A. Saternus poinformował, że w chwili obecnej nie zapadły żadne decyzje w sprawie zmian dotyczących likwidacji placówki MZSiP. Księgowość do szkoły w Bobrku przekazano w celu zdiagnozowania kosztów, potrzeb i usprawnienia pracy dyrekcji tj. zarządzania placówką.

W przedstawionym projekcie uchwały wprowadzono zmiany porządkowe do statutu MZSiP dotyczące m.in.:

–      prawidłowego prowadzenia prac remontowych – MZSiP nie dysponuje służbami remontowymi i nie posiada inspektora nadzoru czy osób przeszkolonych w zakresie zamówień publicznych i w związku z tym było wiele problemów w latach poprzednich. W dalszym ciągu pozostaje fakt, że zakres remontów uzgadniany będzie z dyrektorem placówki.

–      pozostałe zapisy z projekcie uchwały to doprecyzowanie i rozszerzenie zapisów w statucie, ale bez podtekstów o likwidacji placówki MZSiP. Burmistrz uważa, że jeśli będzie taka propozycja to poinformuje o tym pracowników oraz przedstawi do omówienia Radzie Miejskiej.

 

            Przewodniczący RM Zbigniew Jeleń powiedział, że jeśli planuje się reorganizację, to w pierwszej kolejności należy przeanalizować wszelkie oszczędności ekonomiczne, społeczne, a także powiadomić jednostkę dlaczego przeprowadza się reorganizację. W życiu często podejmuje się nieprzemyślane decyzje. Byłoby źle aby reorganizację w naszej gminie przeprowadzało się bez przemyślenia lub “pod konkretne osoby” cyt.

            Radny B. Hojka pytał na jakiej podstawie szkoła w Bobrku przejęła sprawy księgowe.

            Burmistrz poinformował, że na podstawie Statutu MZSiP.

 

            Radna J. Radwańska prosiła o informację, kto będzie zajmował się stypendiami.

Burmistrz poinformował, że  w dalszym ciągu sprawy oświatowe w imieniu Gminy prowadzi MZSiP w Chełmku  i w tym zakresie nic się nie zmieniło.

 

Radny A. Stokłosa poinformował, że nastąpiło ograniczenie kompetencji MZSiP. Jednostka musi teraz likwidować etaty. Zaleca ostrożność w podejmowaniu decyzji.

 

Dyrektor SZS w Bobrku P. A. Łękawa poinformował, że przejęcie spraw księgowych przez szkołę sprawdza się w codziennej pracy. Odpowiedzialność dyrektora szkoły zmieniła się i może teraz sprawować bezpośredni nadzór nad wszystkimi sprawami oraz oszczędza cenny czas, który musiałby stracić na dojazd do siedziby MZSiP w Chełmku.

 

Sekretarz Miejski Janina Świerz poinformowała, że zgodnie ze statutem MZSiP każdy z dyrektorów szkół po wycofaniu swojego pełnomocnictwa w MZSiP może przejąć finanse do swojej szkoły. W omawianym projekcie uchwały jest zapis, że obowiązki takie przejmuje dyrektor placówki tylko za zgodą organu prowadzącego.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych: 9 – za ,  0 – przeciw, 5 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA XL/305/2006

w sprawie: w sprawie zmiany Statutu MZSiP w Chełmku.

 załącznik nr 5

 

***

            Przewodniczący RM zarządził 10 min. przerwy w obradach sesji RM.

 

***

Ad. 7.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zastaw hipoteczny.

W dniu 30 grudnia 2005 r. wpłynęło pismo Dyrektora SG ZOZ w Chełmku w sprawie wyrażenia zgody na zastaw hipoteczny nieruchomości zabudowanej budynkiem będącym własnością Gminy Chełmek, a oddanym w nieodpłatne użytkowanie dla SG ZOZ. Dyrekcja SG ZOZ czyni starania w celu otrzymania kredytu w wysokości 500 tys. zł. na realizację planu modernizacyjnego i sprzętowego współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu wspólnym Komisjibudżetu (…) i Komisji handlu (…) RM w dniu 17 stycznia 2006 r. oraz na posiedzeniu Komisji zdrowia (…) w dniu 25 stycznia 2006 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska Komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 13 radnych: 13 – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA XL/306/2006

w sprawie: wyrażenia zgody na zastaw hipoteczny.

 

załącznik nr 6

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psa w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może zarządzić pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Stawka wynagrodzenia za inkaso została ustalona w wysokości 3 % dla prowadzących inkaso z terenu wsi Bobrek i Gorzów. Do poboru inkasa w Gorzowie wyznaczono Pana Józefa Czerwa i Sylwestra Pawelę natomiast w Bobrku Panią Dłubisz Czesławę.

Podatnicy z terenu Chełmka będą otrzymywać dowody wpłat podatku przy nakazach –płatniczych i z takim dowodem będą dokonywać wpłat bezpośrednio w BS w Chełmku – bez dodatkowych prowizji od wpłaty.

 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu komisji budżetu (…) RM w dniu 1 lutego 2006 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA XL/307/2006

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
i podatku od posiadania psa w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.

 

załącznik nr 7

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji: Projektu “czysta i tania woda” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach rzek Biała Przemsza, Przemsza i Wisła na terenach gmin Chełmek

i Jaworzno.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu komisji budżetu (…) RM w dniu 1 lutego 2006 r. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Burmistrz powiedział, że jest to temat perspektywiczny. Na początku kadencji rada przyjęła politykę realizacji zadań inwestycyjnych służących mieszkańcom tj. modernizacja istniejących obiektów oraz budowa nowych. Równocześnie prowadzone były prace studyjne i projektowe dot. kanalizacji Gminy. Jednym pomysłem na kompleksową realizację zadania było przystąpienie do porozumienia, gdzie wiodącą gminą byłoby m. Jaworzno. Dotyczy to modernizacji sieci wodociągowej i budowy kanalizacji w Gminie wraz z kanalizacją rozdzielczą wody deszczowej. Jeśli projekt uzyskałby akceptację to dofinansowanie ze środków unijnych byłoby w wysokości 85 % wartości zadania ( na lata 2007 – 2013). Po podjęciu uchwały zostaną zlecone opracowania, które pozwolą określić, czy wniosek ma szansę powodzenia w uzyskaniu dofinansowania.

 

B. Dulęba pytał co będzie z projektami kanalizacji już wykonanymi?

 

            Burmistrz poinformował, że prace studyjne będą opierane również na istniejących dokumentach i projektach. Jednak Gmina nasza jest podzielona na dwa obszary zlewni. Część przeznaczona jest do Jaworzna, a część do Oświęcimia. Opracowania pozwolą określić możliwości przyłączenia całej Gminy do Jaworzna.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że oczyszczalnia ścieków w Jaworznie była budowana w latach 80 – tych przy współfinansowaniu naszej Gminy w tym celu, aby w przyszłości Chełmek mógł korzystać z inwestycji.

 

            A. Telka poinformował, że miejsko – przemysłowa oczyszczalnia ścieków w Oświęcimiu miała przyjmować ścieki przemysłowe i komunalne z miasta Oświęcim. Jednak przemysł upada i ścieków przemysłowych jest coraz mniej. Oczyszczalnia miała duże rezerwy, w związku z powyższym przyłączane są  gminy sąsiednie (Przeciszów, Polanka). Uważa, że miejscowości leżące po lewej stronie Wisły powinny wykorzystać naturalny spad i ukształtowanie terenu i przyłączyć się do Oświęcimia – w szczególności Bobrek, Gromiec i Gorzów. Prosi Burmistrza i Radnych o rozważenie tej propozycji.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:  14  – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA XL/308/2006

w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji: Projektu “czysta i tania woda” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w zlewniach rzek Biała Przemsza, Przemsza i Wisła na terenach gmin Chełmek
i Jaworzno.

 

załącznik nr 8

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2006 r.

Skarbnik Miejski p. Gabriela Rosa poinformowała radnych, że przedstawiona uchwała dotyczy zmian związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia br. nowej ustawy o finansach publicznych i koniecznością dostosowania zapisów podjętej w dniu 21 grudnia 2005 r. uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2006 r.

 

Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14  radnych:   14 – za ,  0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA XL/309/2006

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2006 r.

 

załącznik nr 9

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Skarbnik Miejski p. Gabriela Rosa udzieliła wyjaśnień również w sprawie drugiej uchwały dotyczącej zmian w budżecie wynikających z opóźnionej procedury przyznania pożyczki z WFOŚ oraz realizacji zadania odnowa wsi Bobrek.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych: 14 – za, 0  – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA XL/310/2006

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

załącznik nr 10

 

Ad. 12. Sprawozdania z działalności Komisji RM i Sesji RM.

Rada Miejska przyjęła sprawozdania z działalności w 2005 r., które przedstawili:

 

–       Zbigniew Jeleń – z działalności Rady Miejskiej w Chełmku

–       Marek Idzik – z działalności Komisji Rewizyjnej,

–       Wiśniewski Henryk – z działalności Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego, budownictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i ochrony, środowiska,

–       Kania Barbara – z działalności Komisji edukacji, kultury, sportu i rekreacji,

–       Bernard Hojka – z działalności Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego,

–       Adam Stokłosa – z działalności Komisji zdrowia, opieki społecznej i opiniowania przydziałów mieszkań,

 

Sprawozdania stanowią załączniki nr 11 – 17

 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za dobrą pracę w 2005 r. i życzył pomyślności i dobrej współpracy w 2006 r.

 

Ad. 13. Sprawozdanie z realizacji wniosków, interpelacji oraz uchwał RM.

Wraz z materiałami Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada oraz 12 i 21 grudnia 2005 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Radny A. Stokłosa zwrócił się do Burmistrza o informację na temat przypuszczalnego terminu wykonywania naprawy oświetlenia ulicznego.

 

            Burmistrz poinformował, że zgodnie z przeprowadzoną rozmową z p. Górą przedstawicielem Zakładu Energetycznego prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego zostaną rozpoczęte w przyszłym tygodniu – jeśli będzie sprzyjająca pogoda. Zostaną naprawione wszystkie zaległe usterki. Później zakład będzie wykonywał naprawy na bieżąco.

 

Radni nie wnosili więcej uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Chełmka.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 17 listopada 2005 r. do dnia 31 stycznia 2006 r.

 

            Radny A. Stokłosa poprosił Burmistrza o przedstawienie radnym analizy z zakresu ewidencji ludności za 2005 r. (urodzenia i zgony).

 

Radny B. Hojka prosił o wyjaśnienie dużej liczby wykreśleń wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

Sekretarz Janina Świerz udzieliła odpowiedzi – w związku z obowiązkiem dokonywania wpisów PKD wiele wzywanych osób dokonywała aktualizacji i wykreślała zakończoną  już wcześniej  działalność.

 

Radny A. Stokłosa wyraził swoje zaniepokojenie zbyt małą kwotą przeznaczoną na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla UKS “Grunwald”. Kwota 16 tys. zł jest w tej wysokości od 4 lat.

Wypowiedź poparła p. Z. Urbańczyk, która uważa, że klub ma wiele wydatków – musi płacić za wynajem sali gdzie odbywają się treningi. Uważa, że należy inwestować w młodych ludzi.

           

Burmistrz uważa, że działalność klubu “Grunwald” jest “mało widoczna”. Powinni działać prężniej, aby byli zauważani tak jak inne kluby w Gminie, które prowadzą szerszą działalność, a także zdobywają sponsorów we własnym zakresie. Burmistrz zaproponował, aby Klub przedstawił szczegółową analizę finansów za ubiegły rok oraz ilość pozyskanych środków finansowych.

 

            Radna Z. Urbańczyk poprosiła o informację jaka kwota wpłynęła ze sprzedaży mienia komunalnego. Uważa, że w następnych sprawozdaniach powinno się uwidaczniać ogólną kwotę ze sprzedaży mienia.

Burmistrz poinformował, że sprzedano działki komunalne w Gorzowie za ok. 130 tys. zł.

Radni nie wnosili więcej uwag do sprawozdania w związku z powyższym Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr  19 do protokołu .

 

Ad. 15. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

1.        J. Radwańska – poprosiła o przedstawienie nowego Dyrektora SG ZOZ w Chełmku oraz pytała o prace wykończeniowe przy Domu Pamięci T. Baty, ponieważ mieszkańcy zgłaszają, że budynek będzie ogrzewany gazem, a przystąpiono do tynkowania budynku bez wcześniejszego ocieplenia.

 

Burmistrz poinformował, że od dnia 1 lutego br. Dyrektorem SG ZOZ w Chełmku został p. Janusz Betlej (umowa na okres 1 roku) w związku z powyższym obowiązki lekarza pediatry będzie pełnił na ½ etetu. Plan działania przedstawi na komisji specjalistycznej i Radzie Społecznej.

Natomiast w budynku Domu Pamięci T. Baty prace przebiegają zgodnie z terminem i projektem. Projekt przewiduje ściany już spełniające warunki wymagane dla budynków tego typu.

 

2.        M. Palka:

–     prosi, aby w Echu Chełmka ukazała się ponownie informacja dotycząca możliwości uzyskania bezpłatnego śniadania w szkołach,

–     prosi o informację czym spowodowany jest spadek wydawania bezpłatnych śniadań i obiadów (o ok. 50 %),

–     czy w jakikolwiek sposób jest warunkowany przydział bezpłatnego śniadania uczęszczaniem rodziców na kursy czy szkolenia?,

–     prosi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w MOPS i ustosunkowanie się do w/w pytań,

–     prosi o wyjaśnienie dofinansowania wyjazdów na basen dla dzieci,

 

        Burmistrz poinformował, że na pytania dotyczące MOPS zostanie udzielona odpowiedź na piśmie po wyjaśnieniu wszystkich kwestii zawartych w pytaniach Radnego.

W sprawie dowozu dzieci na basen została przedstawiona propozycja na komisjach dotycząca przesunięcia środków z wyposażenia świetlic terapeutycznych na dofinansowanie basenu dla dzieci z klas I – III. Radni nie wyrazili zgody. W związku z powyższym brak jest możliwości realizacji dowozu wszystkich dzieci na basen.

 

  P. J.Świerz poinformowała, że w programie na dowóz dzieci na basen jest kwota 3 tys. zł. Ilość dzieci w klasach od I do III to – 398 osób. Jedno wejście kosztuje 3 zł (2 razy w miesiącu tj. 6 zł). W skali miesiąca tj. 2.400 zł. Dlatego była propozycja aby przesunąć środki niewykorzystane na świetlice, aby można było zapłacić wyjazd dzieci od marca do końca maja. Prosi o ponowne rozpatrzenie tej sprawy na posiedzeniu komisji.

 

M. Idzik zaznaczył, że radni z Bobrka nie blokują środków finansowych na  dofinansowanie wyjazdów. Każda część Gminy korzysta ze środków na wyposażenie świetlic, a w planie działania Komisji RPA nie została przewidziana wystarczająca ilość środków finansowych. Proponuje, aby rozważyć dofinansowanie z innych środków np. z rezerwy lub MOPS.

 

Ustalono, że sprawa powróci do omówienia na posiedzenie Komisji budżetu (…).

 

3.        H. Szewczyk – obecnie drogi gminne są zalane wodą. Wnioskuje o wykonanie odprowadzenia wody z dróg do rowów lub studzienek ściekowych przez pracowników interwencyjnych.

 

Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym dokonał wizji w terenie i już polecił odpowiedzialnym pracownikom odblokowanie studzienek lub odprowadzenie wody do rowów przydrożnych. Poinformował jednak, że nie we wszystkich miejscach będzie taka możliwość (tam gdzie nie ma rowu lub studzienki). Wszelkie informacje tego typu prosi kierować do p. Z. Hałata.

 

4.        B. Kania:

–    prosiła o informację w sprawie budowy hali sportowej przy Szkole Powiatowej nr 8 w Chełmku, ponieważ krąży wiele plotek czy będzie rozpoczęta budowa – obawia się o środki z Totalizatora.

 

Burmistrz poinformował, że z informacji jakie posiada to pierwszy przetarg został odwołany i ogłoszono następny, którego rozstrzygnięcie będzie 6 marca br.

 

–          prosiła również o informację czy od 1 marca będzie pedagog w szkołach i czy szkoła w Bobrku będzie sprywatyzowana.

P. Kowalczyk Dyrektor MZSiP w Chełmku udzielił odpowiedzi twierdzącej – po okresie ferii zimowych pedagodzy zostaną zatrudnieni.

W sprawie prywatyzacji szkoły w Bobrku – Burmistrz poinformował, że prawo na to pozwala, ale to właśnie radni musieliby podjąć uchwały o prywatyzacji i byliby wcześniej o tym poinformowani.

 

5.        A. Stokłosa: uważa, że radni powinni być zapraszani na ważniejsze spotkania np. oddanie szkoły do użytku po remontach, czy oddanie windy w budynku SG ZOZ w Chełmku.

 

6.        B. Dulęba prosi o przeanalizowanie organizacji komunikacji zastępczej tj. linii autobusów 22 i 32 do Oświęcimia. Autobus linii 22 w godzinach rannych jest zbyt przeładowany i wiele młodzieży nie może wsiąść w Gorzowie do autobusu, natomiast w godzinach późniejszych jest wiele kursów pustych.

 

Burmistrz poprosił aby wszystkie problemy zgłaszać do Urzędu, ponieważ muszą być przeanalizowane i w razie możliwości dostosowane do potrzeb mieszkańców.

 

7.        M. Idzik – ponowił swą prośbę o dokonanie kontroli przez pracowników d/s budowlanych ponieważ dach nad nową salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej na ul. Brzozowej przecieka tworząc zacieki nawet na ścianach.

 

8.        B. Hojka i H. Wiśniewski – wnioskują, aby wyposażyć pracowników interwencyjnych, którzy wykonują niebezpieczne prace na drogach w kamizelki odblaskowe i odpowiednie obuwie.

 

9.        H. Wiśniewski – prosi o wyjaśnienie dużej podwyżki ceny wody dla mieszkańców budynków administrowanych przez ADM przy ul. Żeromskiego i Krakowskiej (ciepła woda 19 zł, zimna 7 zł).

 

10.    M. Sajak – ustawa przewiduje zamontowanie podlicznika wody bezpowrotnie zużytej na koszt właściciela. Prosi o informację jaki jest całkowity koszt zamontowania podlicznika, ponieważ mieszkańcy zgłaszają, że ceny podawane przez pracowników MZGK są różne.

 

Burmistrz poinformował, że taka informacja zostanie zamieszczona w Echu Chełmka.

 

11.     M. Gołyźniak:

–    na przystanku autobusowym przy ul. Wojska Polskiego 4 jest wybita szyba – należy naprawić – prosi Dyrektora SG ZOZ w Chełmku, aby umożliwić mieszkańcom lekarskie wizyty domowe w godzinach nocnych, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość dojazdu do przychodni na dyżur lekarski,

–     prosi o wnioski do NFOZ w celu umożliwienia profilaktycznych badań lekarskich ludziom starszym ponieważ w bezpłatnych badaniach profilaktycznych są ograniczenia wiekowe.

–      w naszej gminie jest wiele mieszkańców starszych na emeryturach, ale wykształconych i chętnych do pracy społecznej. Należy wykorzystać potencjał i skorzystać z ich doświadczeń i wiedzy.

 

       Burmistrz poinformował, że po ustabilizowaniu się pogody będą prowadzone remonty wszyskich przystanków autobusowych w całej gminie.

Pomysł z wykorzystaniem doświadczonych mieszkańców w pracach społecznych Burmistrz uważa za bardzo dobry i należy go wykorzystać.

            Dyrektor SG ZOZ w Chełmku p. Janusz Betlej poinformował, że są określone grupy wiekowe i na te grupy są przydzielane środki finansowe. Badania profilaktyczne obejmują grupę wiekową najbardziej podatną na określone choroby.

Obecnie kontrakt na opiekę całodobową  jest rozbity na opiekę lekarską i pielęgniarską   Opieka całodobowa jest najbardziej deficytowym działem i nie ma możliwości prowadzić wizyt domowych i opieki stacjonarnej. Wizyty domowe są prowadzone w godzinach pracy przychodni tylko dla osób obłożnie chorych i ze schorzeniami narządu ruchu.

12.     Stokłosa A.

–     należy rozpocząć wywożenie śniegu z trenów w okolicy obiektów publicznych i udrożnić kratki ściekowe, ponieważ przy dodatniej temperaturze mogą wystąpić zalewania posesji niżej położonych lub piwnic,

–      w godzinach rannych, kiedy dojeżdża wiele młodzieży do szkół i osób pracujących do Oświęcimia należy wyegzekwować, aby jechał duży (przegubowy) autobus, – radny wnioskuje o rozważenie możliwości stworzenia dziennego domu pobytu dla osób starszych.

 

13.    Janusz Betlej – poinformował zebranych, że pielęgniarka-położna odeszła na emeryturę w związku z powyższym nowa osoba zatrudniona na tym etacie zgodnie z wymogami NFOZ zbiera podpisy mieszkańców. Poinformował również, że w najbliższą środę będą przyjmowane zapisy mieszkańców na badanie osteoporozy.

 

14.    G. Kozyro poinformowała zebranych, że wszystkie wnioski złożone przez rodziców na dożywianie dzieci były rozpatrywane na bieżąco i załatwione pozytywnie.

 

15.    Przewodniczący RM odczytał pismo Starosty Powiatowego w Oświęcimiu w sprawie organizacji i udziału radnych i pracowników samorządowych w VIII Powiatowym Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej zaplanowanym na dzień 5 marca 2006 r.

Do organizacji drużyny sportowej z Gminy Chełmek wyznaczono p. Bogdana Kowalczyka.

 

Ad. 16. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XL Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 18,50.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:                                 Przewodniczył:

Barbara Maślanka                           Zbigniew Jeleń

 

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*