Protokół nr XLII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2006r

Protokół nr XLII/2006

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 11 kwietnia 2006 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: Radni oraz zaproszeni goście wg list obecności.załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XLII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

 

Przystąpiono do omawiania porządku obrad.

 

Burmistrz Andrzej Saternus poinformował radnych o korektach dokonanych w dwóch projektach uchwał (radni otrzymali nowe projekty z poprawkami) oraz złożył wniosek o włączenie do porządku obrad sesji dwóch dodatkowych punktów tj.

  • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
  • Projekt uchwały w sprawie zakupu w drodze licytacji prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej 3196 obręb Chełmek i prawa własności budynku na niej posadowionego na rzecz Gminy Chełmek.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o przyjęcie dodatkowych dwóch punktów do porządku obrad sesji:

 

Dodatkowe punkty do porządku obrad sesji Radni przyjęli jednogłośnie (15 za).

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr XLI/2006 z Sesji RM w Chełmku z dnia 30 marca 2006 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2005 r.:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2005 r.

b) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium .

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

d) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przez Burmistrza Chełmka

e) dyskusja na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2005 r.

f)  głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

4.        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Chełmek.

5.        Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MZGK sp. zoo w roku 2006.

6.        Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

7.        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

8.        Projekt uchwały w sprawie zakupu w drodze licytacji prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej 3196 obręb Chełmek i prawa własności budynku na niej posadowionego na rzecz Gminy Chełmek.

9.        Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

10.     Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z dodatkowymi punktami. Głosowało 15 radnych: za – 15.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Radni otrzymali projekty wszystkich uchwał wymienionych w porządku obrad oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XLI/2006 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 marca 2006 roku.

Protokół nr XLI/2006 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 30 marca 2006 roku był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Chełmka z tytułu wykonania budżetu na 2005 r.:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2005 r. 

Skarbnik Miejski p. Gabriela Rosa odczytała stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2005 r. Skład orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdania zaopiniował pozytywnie.

P. Skarbnik przeprosiła za drobne błędy rachunkowe, które wkradły się do sprawozdania, a wynikły z pośpiechu spowodowanego skróconym okresem przygotowania sprawozdania. Błędy nie miały wpływu na wykonanie budżetu.

 

            Uchwała nr Z II. SO/O – 4013/09/06 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2006 r. Stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

b) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marek Idzik, który odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 29 marca 2006 r., na którym Komisja przeprowadziła kontrolę finansową pod kątem realizacji budżetu Gminy Chełmek ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. Komisja stwierdziła brak uchybień w gospodarowaniu środkami finansowymi gminy pod względem celowości, gospodarności, rzetelności, jak również zgodności podejmowanych działań z postanowieniami Rady Miejskiej. Komisja stwierdziła, że wykonanie planowanych dochodów budżetowych za 2005 r. wyniosło 101,96 %, a wydatków 97,57 % – co świadczy o dbałości Burmistrza co do wykorzystania posiadanych środków finansowych.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chełmku postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za rok 2005. Z takim wnioskiem wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2005 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Chełmka za 2005 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczące zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Skład Orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdanie zaopiniował pozytywnie.

 

Uchwała Nr ZII.SO/0 – 4014/09/06 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2006 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

d) przedstawienie sprawozdania  z wykonania  budżetu Gminy przez Burmistrza Chełmka

Głos zabrał Burmistrz Chełmka A. Saternus, który podsumował ubiegły rok budżetowy, przedstawiając szczegółową informację na temat realizacji budżetu Gminy Chełmek.

 

            “Budżet był ambitny i trudny ale został wykonany w 102 % – mówił P. Saternus. Po zmianach budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku ukształtował się następująco:

Razem dochody i przychody                                    24.323.141 zł

Razem wydatki i rozchody                                       23.321.973 zł

W wyniku aplikowania do różnych instytucji w 2005 r udało się pozyskać dodatkowe środki i wykonać pracę na terenie gminy za kwotę 7 862 058 zł.  W ramach tej kwoty udało się pozyskać 450.000,- zł na program Odnowa wsi Bobrek, 1.371 239,- zł dla SG ZOZ gdzie w ramach pozyskanych środków zakupiono sprzęt do rehabilitacyjny, dobudowano windę, przewiązkę, podjazd dla niepełnosprawnych, nastąpi modernizacja budynku /II i III część / oraz zakup sprzętu medycznego, kwotę 220 000 zł. dofinansowania z Totalizatora na budowę sali gimnastycznej na ul. Chrobrego, ponadto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pozyskano pożyczkę w kwocie 168.712 zł z przeznaczeniem na termomodernizację: Publicznego Gimnazjum nr 2 oraz Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku – powyższa pożyczka jest w 40 % umarzalna.

W wyniku prowadzonych rozmów Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał chodniki na ul. Krakowskiej oraz Śląskiej oraz przebudowę drogi gdzie całość zadania opiewała na kwotę około 2 300 000 zł, a udział gminy w pierwsze wersji wynosić miał 210 000 zł, po rozmowach prowadzonych przez Burmistrza udział gminy zmniejszono do kwoty 130 000 zł. Rozpoczęto budowę chodnika przy ul. Krakowskiej w Chełmku na odcinku 200 m wartość zadania 131 159 zł. udział gminy 50 %/ zadanie zostanie zakończone w kwietniu br. Zakończono budowę chodnika przy ul. Krakowskiej w Bobrku i w Gorzowie wartość zadania 629 288 zł udział gminy 314 644 zł. Przy współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych wykonano remont ul. Kościuszki za kwotę 195 660 zł/ udział gminy 97 830 zł/ oraz 200 m odcinek ul. Szkolnej w Gorzowie za kwotę 55 805 zł. /udział gminy 27 903 zł/. jak również wykonano chodnik przy ul. Jagiellońskiej za kwotę 194 195 zł. /udział gminy 97 097 zł/

W 2005 r. zakończono modernizację wału w Bobrku, wykonano II odcinek na długości 1750 m za kwotę 2 146 000 zł. Ponadto wykonano szereg projektów i złożono wnioski o środki z funduszy unijnych:

1 – kompleksowa modernizacja ulicy Jaworznickiej na odcinku 500 m /budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa nawierzchni, budowa chodnika/, za łączną kwotę 962 860 zł – udział gminy 366 651 zł.

2 – modernizacja parku miejskiego

3 – modernizacja dróg i parkingów w sąsiedztwie strefy przemysłowej /ul. Przemysłowa przebudowa nawierzchni, budowa oświetlenia, parkingu, chodnika, budowa drogi i parkingu wzdłuż hali 12 i 13/

Wniosek Nr 1 został rozpatrzony pozytywnie i w chwili obecnej trwają pracę, wniosek nr 2 i 3 będzie rozpatrzony w miesiącu kwietniu br. w chwili obecnej nr 2 jest na liście rezerwowej, wniosek z poz. 3 jest czwarty na liście Panelu Ekspertów.

Przy ogromnym wkładzie wspólnot mieszkaniowych wykonano termomodernizację bloków ul. Powst. Śl. 2, 2 a, Piłsudskiego 8,10, remonty dachów na budynkach przy ul. Andresa 2, ul. 25 go stycznia 4.  Wykonano podłączenia c.o. do budynków przy ul. Boczna 1, ul. 11-go Listopada 2 i 4”.

 

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Chełmek za 2006 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

e) dyskusja radnych na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2005 r.

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku  otworzył dyskusję w sprawie wykonania budżetu:

 

Radny Adam Stokłosa powiedział: “Zbliżamy się do końca kadencji. Nasyciliśmy Gminę kilkoma obiektami sportowo rekreacyjnymi. Należy teraz zrobić wszystko, aby obiekty te wypełnić treścią i zachęcić mieszkańców do korzystania z nich. Remont głównej drogi (780) w Chełmku również dodał powagi i estetyki miastu, ale trzeba jeszcze dołożyć starań o modernizację dróg powiatowych. Pięknieje strefa przemysłowa, ale uwagi wymagają jeszcze drogi wewnątrzzakładowe”. W dalszym toku wypowiedzi Radny poinformował, że jest zadowolony ze współpracy z Burmistrzem Chełmka. Ceni jego pracowitość, chęć współpracy, podejmowanie szybkich decyzji i dążenie do ożywienia wizerunku Gminy. W związku z powyższym podziękował Burmistrzowi za współpracę i złożył wyrazy uznania i szacunku dla jego pracy.

 

              Radna Zofia Urbańczyk  poinformowała, że jest widoczne, że  Gmina się rozwija i w trakcie kadencji zrealizowano wiele  inwestycji. Jest to powód do dumy i dziękuje Burmistrzowi za współpracę.

 

f)  głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2005 rok.

Rada Miejska  udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Chełmka.

15 – za,    0 – przeciw,   0 – wstrzymujących się

W wyniku głosowania  podjęto  następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLII/321/2006

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Chełmka absolutorium

z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wyrazy uznania i gratulacje Burmistrzowi Chełmka. Powiedział, że realizacja budżetu to również zasługa pracowników urzędu oraz spółek i jednostek gminnych. W związku z powyższym podziękowania za owocną pracę złożył kierownikom jednostek organizacyjnych i spółek gminnych, pracownikom Urzędu Miejskiego w Chełmku, Radnym Rady Miejskiej, Radnym Rady Powiatu, Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wszystkim tym, którzy realizowali budżet w 2005 roku.

 

Burmistrz A. Saternus podziękował Radnym za pomoc w realizacji wszystkich zadań oraz złożył podziękowania pracownikom Urzędu, oraz pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych za dobrze wykonaną pracę.

 

***

Na wniosek radnych Przewodniczący RM zarządził 15 min. przerwy w obradach.

 

***

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Chełmek.

Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, które nie są w stanie przezwyciężyć trudności życiowych, znaleźć zatrudnienia i usamodzielnić się. W związku z powyższym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 2004 r. opracowany został “Program reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Chełmek”. Program taki realizowany będzie na terenie Gminy Chełmek w latach 2006 – 2009.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji zdrowia (…) w dniu 5 kwietnia 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radny M. Palka poprosił o informację ile osób podpisało umowy na prace społeczno-użyteczne, ile osób jest z terenu Gorzowa i kto sprawuje nadzór nad prowadzeniem prac.

 

Kierownik MOPS p. G. Kozyro poinformowała, że obecnie zawarto 43 umowy. 40 osób pracuje już od 7 kwietnia br. Pracownicy wykonują przeważnie prace porządkowe. Na terenie Bobrka i Gorzowa będą zatrudnione 4 osoby. Osoby mają być zatrudnione w miejscu zamieszkania. Część osób zostanie skierowana do jednostek gminnych (np. szkoły lub SG ZOZ) i dyrektorzy placówek będą sprawować nadzór nad pracownikami. Pozostałe osoby pracujące na terenie miasta oraz wsi  będą nadzorowane przez ADM w Chełmku.

 

Burmistrz poinformował, że docelowo będzie zatrudnionych ok. 80 osób, ale nie w tym samym czasie tylko sukcesywnie. W pierwszej kolejności będą kierowani do sprzątania pozimowego tj. prac porządkowych głównych ciągów ulic, skwerów, parku, obrzeża lasów. Później będą przeznaczani do innych prac. Rowy będą oczyszczane przez pracowników interwencyjnych.

 

Radni nie wnosili więcej pytań do projektu uchwały. W związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

Głosowało 15 radnych: 15 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLII/322/2006

w sprawie: reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym dla Gminy Chełmek.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych MZGK sp. zoo w roku 2006 .

W związku z zanieczyszczeniem mikrobilogicznym wody pitnej w miesiącu marcu br. podjęto konieczne działania mające na celu poprawę jakości dezynfekcji wody w stacji uzdatniania. Spowodowało to konieczność zmiany zakresu rzeczowego i finansowego “Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MZGK sp. zoo na lata 2005 – 2010”.

Wspólna realizacja przez Gminę Chełmek i Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i modernizacji ulicy Jaworznickiej w Chełmku skutkuje koniecznością modernizacji sieci wodociągowej w ul. Jaworznickiej. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały zmieniający “wieloletni plan..”.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 6 kwietnia 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych: 15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLII/323/2006

w sprawie: zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych MZGK sp. zoo w roku 2006 .

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

Projekt został omówiony  i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 6 kwietnia 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych:   15  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska  w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLII/324/2006

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

Niniejsza uchwała zezwala na przyjęcie od Komitetu Wspierania Budowy Sali Sportowej  przy Samorządowym Zespole Szkół w Chełmku im. A. Mickiewicza darowizny pieniężnej w kwocie 7 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej.

 

Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych: 14  – za,  1  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLII/325/2006

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zakupu w drodze licytacji prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej 3196 obręb Chełmek i prawa własności budynku na niej posadowionego na rzecz Gminy Chełmek.

Na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 23 marca 2006 r. radni zostali poinformowani przez Burmistrza Chełmka o postanowieniu sprzedaży w drodze licytacji publicznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako dz. 3196 z prawem własności budynku położonego przy placu Kilińskiego w Chełmku. Pierwszy termin licytacji wyznaczono na dzień 21 kwietnia 2006 r. Cena wywoławcza to 124.746,00 zł. W w/w budynku znajduje się obecnie sklep obuwniczy, który został wydzierżawiony przez ZPU”Mechanik” na okres 10 lat tj. do dnia 01 marca 2013 r.

 

Projekt został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji budżetu (…) w dniu 6 kwietnia 2006 r. Przewodniczący odczytał pozytywne stanowisko Komisji.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 15 radnych: 12  – za ,  1  – przeciw, 2  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLII/326/2006

w sprawie: zakupu w drodze licytacji prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej 3196 obręb Chełmek i prawa własności budynku na niej posadowionego

na rzecz Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 9. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

            Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał Radnym o składaniu oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia br.

***

 

Radny M. Palka złożył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w celu zwiększenia o ½ etatu dla pedagoga w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku. Obecnie jest zatrudniony jeden pedagog na potrzeby wszystkich szkół w Gminie. Na terenie Osiedla są największe problemy wychowawcze i zachodzi potrzeba zatrudnienia dodatkowo na ½ etatu pedagoga wyłącznie dla tej szkoły. Zaznaczył również, aby zwiększenie etatu dla pedagoga nie odbyło się kosztem świetlic terapeutycznych – ponieważ te są również bardzo potrzebne w szkołach.

 

Radny M. Idzik poparł wniosek przedmówcy uzasadniając, że w szkole na ul. Brzozowej jest populacja ok. 400 uczniów w 15 oddziałach. Jest to bardzo duża liczba dzieci i w związku z tym jest więcej problemów. Nauczyciele prowadzą coraz więcej rozmów z rodzicami, którzy także nie radzą sobie z problemami wychowawczymi swoich dzieci.

 

Burmistrz uważa, że temat należy koniecznie rozważyć i omówić. W tym temacie jednak głównie Dyrektor szkoły, który jest menagerem placówki musi przeanalizować koszty i przedstawić propozycję rozwiązania problemu.

 

***

 

Na zakończenie obrad Przewodniczący odczytał życzenia świąteczne przesłane od:

–        Posła Adama Bielana,

–        Przewodniczącego RM i Burmistrza Libiąża,

–        Władz Powiatu Oświęcimskiego,

–        Uczestników Terapii Zajęciowej i Personelu Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmku,

–        Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku.

 

oraz złożył życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim obecnym oraz członkom ich rodzin.

 

 

Ad. 10. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XLII Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17.10.

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                     Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*