Protokół Nr XII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2003r

Protokół nr XII/2003

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 27 listopada 2003 roku

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

 

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia

1.      Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu nr XI/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9. X. 2003 r.

3.      Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ADM.

4.      Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa Hali sportowej przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku”.

5.      Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.      Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Chełmek nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2412/4 obręb Chełmek.

7.      Projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2004 r.

a.      od nieruchomości, budynków i budowli

b.      od środków transportowych

c.      w sprawie opłaty targowej

d.      w sprawie opłaty administracyjnej

e.      w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości

f.        wniosek o zaopiniowanie ceny 1 q żyta na rok 2004 stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego i ceny 1 m 3 drewna do obliczenia podatku leśnego.

8.      Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Chełmek na 2003 r.

9.      Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla OSP w Chełmku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego.

10.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2003 r.

11.  Projekt uchwały w sprawie zmiany gminnego programu RPA

12.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w latach 2003 – 2004 w zakresie finansowania przebudowy ul. Cichej w Bobrku.

13.  Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

14.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

15.  Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

16.  Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

17.  Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XII Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Burmistrz poprosił Radę Miejską o wyrażenie zgody na zmianę w harmonogramie obrad i włączenie do porządku obrad po pkt. 12 – projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, Przewodniczący zwrócił się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na proponowaną poprawkę do porządku obrad.

Porządek obrad wraz z poprawką został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XI/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku.

Protokół nr XI/2003 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 9 października 2003 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści tego protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Projekt uchwały RM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ADM.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu z dnia 6 listopada 2003 r., Komisji Zdrowia (…) z dnia 7 listopada 2003 r. oraz z posiedzenia wspólnego Komisji Edukacji (…) i Handlu (…) z dnia 13 listopada.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Administracji Domów Mieszkalnych Sp. zoo do kwoty 5.000.000 zł bez zmiany umowy Spółki przewiduje § 12 aktu założycielskiego Spółki. Dokapitalizowanie ADM sp. zoo stało się konieczne z uwagi na wzrost nieściągalnych należności czynszowych od lokatorów mieszkań komunalnych zwłaszcza za zamieszkałych przy ul. Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1 oraz Klonowej 12 w Chełmku, a przez ten fakt utraty przez spółkę płynności finansowej.

Niniejszą uchwałą Rada Miejska wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o 200.000 zł poprzez wniesienie aportu do tej spółki w postaci wierzytelności Gminy Chełmek przysługujących jej od PECiGWŚ ENWOS w wysokości 200.000 zł. Podwyższenie kapitału nastąpi przez objęcie nowych udziałów w wysokości 400 o wartości nominalnej 500 zł.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/86/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Administracji Domów Mieszkalnych

Sp. z o.o. w Chełmku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały RM w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa Hali Sportowej przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku”.

          Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu z dnia 6 listopada 2003 r., Komisji Zdrowia (…) z dnia 7 listopada 2003 r. oraz z posiedzenia wspólnego Komisji Edukacji (…) i Handlu (…) z dnia 13 listopada.

Komisje wniosły poprawkę do projektu uchwały: wnioskują o wykreślenie z § 2 uchwały RM pierwszego zdania „warunkiem realizacji zadania określonego w § 1 jest pozyskanie przez Zarząd Powiatu Oświęcimskiego środków pozabudżetowych”, a pozostawienie tylko zapisu:„Gmina Chełmek deklaruje współfinansowanie zadania określonego w § 1”

 

Zarząd Powiatu Oświęcimskiego podjął uchwałę w sprawie realizacji zadania pn. „Hala Sportowa przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku przy ul. Krakowskiej 18”. Podczas wspólnego spotkania w Urzędzie Miejskim w dniu 7 października br. ze Starostą i Wicestarostą Oświęcimskim, z przedstawicielami Rady Powiatu, Rady Miejskiej w Chełmku oraz Dyrektorami Szkół Gmina Chełmek zadeklarowała współfinansowanie zadania.

 

Radny M. Idzik – informuje, że w protokole ze spotkania ze Starostą w dniu 7 października br. brakuje zapisu, że Gmina Chełmek będzie współfinansowała zadanie w 1/3 w wysokości kosztów budowy. Ponadto w protokole znajduje się zapis, że Starosta oczekuje finansowania zadania w oparciu o środki pomocowe Powiatu i Gminy – o jakie środki chodzi? Gminę nie interesuje czy Powiat pozyska środki finansowe na budowę hali sportowej. Gmina chce współfinansować to zadanie, dlatego § 2 projektu uchwały powinien brzmieć tak jak wnioskują komisje.

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że niniejsza uchwała ma charakter intencyjny. Gmina wyraziła zgodę na wspólną realizację zadania, z udziałem środków finansowych w wysokości: środki pomocowe  33 %, Starostwo  33 %  i  Gmina  33%. Przyjęcie deklaracji współfinansowania zadania w wysokości 50 % byłoby nieodpowiedzialne.

Burmistrz popiera wnioski komisji o wykreślenie zadania 1 w § 2 i prosi o przegłosowanie projektu uchwały wraz z poprawką wniesioną przez Komisje.

 

Radna Z. Urbańczyk  przypomina , że na spotkaniu w dniu 7  października br. Starosta J. Kała wspominał o finansowaniu budowy sali sportowej  w wysokości ok. 50 % kosztów budowy i zostało to nawet opublikowane w gazecie oświęcimskiej, ale ze strony Gminy nie było nigdy deklaracji  udziału Gminy w ½ wysokości kosztów, ani też nie było  żadnej deklaracji kwotowej.

 

Radny P. Legut  uważa, że budowanie  dużego obiektu sportowego jest potrzebne dla gminy, a jeżeli jest miejsce i zachodzi taka potrzeba to należy wspólnymi siłami doprowadzić do wybudowania sali dla potrzeb szkoły, a także dla  ogółu mieszkańców.

 

Poprawka wniesiona przez Komisje została przegłosowana i przyjęta przez Radnych (15 za).

Projekt uchwały wraz z poprawką wniesioną przez Komisje  został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/87/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa Hali Sportowej przy Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku”.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały RM w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.         

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko z dnia 21 października 2003 r.

W dniu 30 grudnia 2002 r. Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Chełmek, aby uzyskać przedłużenie ważności tzw. „starych” planów zagospodarowania przestrzennego i zyskać czas na przygotowanie się do nowej sytuacji w związku z zapowiedziami przyjęcia przez Sejm RP „nowej” ustawy.

Dnia 27 marca 2003 r. została uchwalona przez Sejm RP „nowa” ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717), która weszła w życie w dniu 11 lipca 2003 r. Nowa ustawa nie przewiduje sporządzenia planu dla całej gminy (dla całej gminy w granicach administracyjnych gminy sporządza się studium, w studium określa się obszary dla których sporządza się plany miejscowe). Ustawa utrzymuje ważność „starych” planów zagospodarowania przestrzennego , które były ważne dnia 11 lipca 2003 r. do końca 2003 r.

Zostały podjęte czynności, które mają na celu wybranie obszarów, dla których zostaną sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Są to tereny na „Paprotniku”, w okolicy ul. Wrzosowej w Gorzowie oraz rezerwa terenu pod budowę obwodnicy Oświęcimia w Bobrku. Po koniecznych konsultacjach zostaną podjęte odpowiednie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów dla wybranych części gminy Chełmek.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/88/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Uchwała stanowi załącznik 5 do protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały RM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Chełmek nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2412/4 obręb Chełmek.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu z dnia 6 listopada 2003 r., Komisji Zdrowia (…) z dnia 7 listopada 2003 r.

 

Pan Roman Matyja jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2412/4 o pow. 0.0017 ha. Od wielu lat nieruchomość ta jest zajęta pod drogę gminną – ul. Leśna w Chełmku. Właściciel nieruchomości złożył propozycję uczynienia darowizny praw własności w/w działki na rzecz Gminy Chełmek pod warunkiem, że koszty notarialno – sądowe poniesie Gmina.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/89/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Chełmek nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2412/4 obręb Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekty uchwał RM w sprawie stawek podatkowych na 2004 r.

a.      od nieruchomości, budynków i budowli

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu z dnia 6 listopada 2003 r., Komisji Zdrowia (…) z dnia 7 listopada 2003 r. oraz z posiedzenia wspólnego Komisji Edukacji (…) i Handlu (…) z dnia 13 listopada.

 

Zgodnie z wnioskiem komisji Rada Miejska przegłosowała poprawkę do projektu uchwały tj: w § 1 pkt.1. ust. 8)b) –  podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego powinien wynieść  0,11 zł od 1 m2 powierzchni.

 

Za wniesieniem poprawki głosowało – 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 3.

Projekt uchwały wraz z poprawkami wniesionymi przez Komisje został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/90/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
od budynków, budowli i gruntów.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

b.      od środków transportowych

Projekt uchwały nie został omówiony na posiedzeniach, ponieważ ustawodawca spóźnił się z obwieszczeniem przepisów wykonawczych.

 

Projekt uchwały poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/91/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

na terenie Gminy Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

c.       w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu z dnia 6 listopada 2003 r., Komisji Zdrowia (…) z dnia 7 listopada 2003 r. oraz z posiedzenia wspólnego Komisji Edukacji (…) i Handlu (…) z dnia 13 listopada.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie: Za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/92/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: opłaty targowej

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

d.      w sprawie opłaty administracyjnej

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji Edukacji (…) i Handlu (…) w dniu 13 listopada.

 

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie: 14 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/93/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: ustalenia na obszarze Gminy Chełmek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

e.      w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały oraz wzory formularzy do podatku od nieruchomości.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/94/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

f.        wniosek o zaopiniowanie ceny 1 q żyta na rok 2004 stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego i ceny 1 m 3 drewna do obliczenia podatku leśnego.

Wniosek został omówiony i zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu z dnia 6 listopada 2003 r., Komisji Zdrowia (…) z dnia 7 listopada 2003 r. oraz z posiedzenia wspólnego Komisji Edukacji (…) i Handlu (…) z dnia 13 listopada.

 

Rada Miejska zaakceptowała wniosek ustalający cenę 1 q żyta na 2004 r. stanowiący podstawę do obliczenia podatku rolnego i cenę 1 m 3 drewna do obliczenia podatku leśnego.

 

Ad. 8. Projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie gminy Chełmek na 2003 r.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu z dnia 6 listopada 2003 r., Komisji Zdrowia (…) z dnia 7 listopada 2003 r. oraz z posiedzenia wspólnego Komisji Edukacji (…) i Handlu (…) z dnia 13 listopada.

 

Burmistrz poinformował, że niniejszą uchwałą zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 8.640 zł z tytułu zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień – kwota 3.940 zł oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 4.700 zł.

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 712.360 z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 336,060 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów plan 2965 tys. zł za 9 mies. Wpłynęło do budżetu 1.822 tys. zł. Przewiduje się, że w 2003 r. nie będą zrealizowane udziały w kwocie ok. 340.000 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie ok. 480.000 zł.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 208.420 zł

–         w dziale gospodarka mieszkaniowa na zakup gruntu kwota 32.400 zł

–         w dziale działalność usługowa na plany zagospodarowania przestrzennego i zaopatrzenia energetycznego kwota 145.020 zł

–         w dziale różne rozliczenia na wydatki związane z rekompensatą za utracone zarobki przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe kwota 3.000 zł

–         w dziale opieka społeczna na dodatki mieszkaniowe kwota 28.000 zł

Zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 4.700 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

 

Radny M. Idzik pyta o braki finansowe w szkolnictwie oraz o subwencję oświatową otrzymaną przez Gminę. Uważa, że urlopy zdrowotne, jubileusze czy wiele innych wydatków można przewidzieć wcześniej. Dyrektorzy szkół powinni być managerami, którzy decydują o rozdzielaniu i wydawaniu środków finansowych.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że subwencja jest otrzymywana i przelewana m.in. na pensje nauczycieli, ponadto jest wiele innych wydatków, jak zastępstwa płatne, urlopy zdrowotne czy też remonty i utrzymanie bieżące szkół.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/95/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2003 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany w budżecie Gminy oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla OSP w Chełmku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

            Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie uchyliła część uchwały nr XI/82/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej dotyczącej dotacji dla OSP na zakup samochodu i przeniosła kwotę 50.000 zł do rezerwy. W związku z powyższym niniejszą uchwałą zmniejsza się rezerwę, a zwiększa się rozchody na udzielenie pożyczki dla OSP na zakup samochodu. Drugą uchwałą Rada Miejska udziela pożyczki dla OSP Chełmek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Ford Transit 350 M. Spłata pożyczki wysokości 59.900 zł następować będzie  po spisaniu  umowy – w pięciu nieoprocentowanych ratach płatnych do 30 września każdego roku. Termin spłaty do 30 września 2008 r.

 

Komisja Handlu (…) oraz Komisja Edukacji (…) zaopiniowały pozytywnie przedstawione projekty uchwał.

 

Projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następujące uchwały:

 

UCHWAŁA Nr XII/96/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2003 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

UCHWAŁA Nr XII/97/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku

na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały RM w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2003 r.

W toku wykonywania budżetu realizacja dochodów nie przebiega zgodnie z planem, a to:

–         podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych realizacja za 10 m-cy wynosi 67,6 %  (plan 3.200 tys. zł wykonanie 2.162 tys. zł) przewiduje się, że do końca roku nie zostanie zrealizowana kwota 480 tys. zł. W I półroczu od PZPS-u nie uzyskano w całości podatku, od II półrocza Syndyk płaci podatek na bieżąco. Nie płacą również takie podmioty jak PPO „Chełmek” w upadłości, Zakład Produkcji Wtórnej Skóry, Skórimpex oraz jedna osoba fizyczna prowadząca działalność.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów plan 2.965 tys. zł za 9 mies. Wpłynęło do budżetu 1.822 tys. zł. Przewiduje się, że w 2003 r. będzie niezrealizowana kwota 340.000 zł.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu z dnia 6 listopada 2003 r., Komisji Zdrowia (…) z dnia 7 listopada 2003 r. oraz z posiedzenia wspólnego Komisji Edukacji (…) i Handlu (…) z dnia 13 listopada.

 

P. M. Idzik pyta czy ta pożyczka wynika z niezrealizowania ściągnięcia podatku od osób fizycznych i czy  od  innych  podmiotów, które mają zaległości podatkowe zostały podjęte działania zmierzające do ściągnięcia należności.

Burmistrz udzielił wyjaśnień w sprawie podjętych działań ściągnięcia zaległości od Wtórnej Skóry, Syndyka PZPS, Nadwiślańskiej Spółki Węglowej i innych podmiotów.

 

Radny P. Legut pyta jakie są planowane środki finansowe na inwestycje w gminie Chełmek.Burmistrz odpowiedział, że co najmniej na takim poziomie jak w bieżącym roku.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/98/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2003 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany gminnego programu RPA.

             Podmioty gospodarcze wnoszą do kasy gminy opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży czyli z detalu jak również za sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia na miejscu czyli z gastronomii. Za okres III rat za 2003 r. wniesiono kwotę w wysokości 154.779,66 zł i wobec powyższego zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem ich na wydatki określone w niniejszej zmianie uchwały, a dot. zwiększenia kwoty na programy profilaktyczne, doposażenie placówek w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz dofinansowania kosztów lokalowych funkcjonowania Chełmeckiego Stowarzyszenia Trzeźwości – Klub „Paprotnik” w Chełmku.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisjach Rady Miejskiej w Chełmku. Przewodniczący RM  odczytał pozytywne stanowiska: Komisji Budżetu z dnia 6 listopada 2003 r., Komisji Zdrowia (…) z dnia 7 listopada 2003 r. oraz z posiedzenia wspólnego Komisji Edukacji (…) i Handlu (…) z dnia 13 listopada.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/99/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2003 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w latach 2003 – 2004 w zakresie finansowania przebudowy ul. Cichej w Bobrku.

Niniejsza uchwała upoważnia Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia zobowiązań i zawarcia umowy na przebudowę ul. Cichej w latach 2003 – 2004 w wysokości 90.000 zł.

Podzielenie realizacji zadania jest konieczne ze względu na:

–         okres przejmowania gruntów i podziału działek przebiegał znacznie dłużej niż zakładano.

–         Gmina Chełmek dopiero od 15 października br. jest właścicielem działek.

–         kwota w budżecie na 2003 r. jest niewystarczająca na wykonanie całości zadania i konieczne jest rozbicie zadania na tryb dwuletni.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

–         wykonanie podbudowy pod drogą o grubości około 30 cm na szerokości 5 m.

–         wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 3,5 m oraz utrwalenie poboczy emulsją asfaltową jako pobocza jezdne.

–         Wykonanie wjazdów do posesji (po stronie lewej, ponieważ po stronie prawej wraz z wykonaniem rowu przewiduje się realizować w ramach robót publicznych z odrębnych środków).

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/100/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w latach 2003 – 2004 w zakresie

finansowania przebudowy ul. Cichej w Bobrku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Podjęcia uchwały o opłacie prolongacyjnej wymaga zmiana art. 57 § 7 ustawy – Ordynacja podatkowa, w którym dopisano, że wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XII/101/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: opłaty prolongacyjnej

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Ad. 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

             Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 30 września do 12 listopada 2003 roku.

W celu uzupełnienia sprawozdania Burmistrz poinformował Radnych o:

–         konkursie i wyróżnieniu za oświetlenie uliczne Gminy,

–         nowej pracowni komputerowej w szkole w Bobrku wartości 50 tys. zł.

–         podjętych staraniach i otrzymanych środkach finansowych na wymianę okien w Gimnazjum Publicznym w kwocie 50.000 zł

–         dobiegającym końca remoncie ul. Piastowskiej w Chełmku wraz z oznakowaniem

–         oddaniu wału w Gorzowie i rozpoczęciu budowy wału w Bobrku

Na zakończenie Burmistrz podziękował za współpracę Pani Beacie Ciecierskiej, która zrezygnowała z pracy w MOKSiR przy redagowaniu gazety „Echo Chełmka” ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 15. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

             Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 października 2003 r oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

 

Radny P. M. Idzik wnioskował o umieszczenie tabliczki „Nie dotyczy rowerzystów” – prosi o drugą taką samą od strony ul. Parkowej w Bobrku. Ponadto prosi o informację czy zostały nabyte w drodze przetargu garaże przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku oraz co z ekspertyzą rozwiązania spółki ENWOS.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że 12 osób skorzystało z przetargu i nabyło działkę pod budowę garażu. Natomiast koszt ekspertyzy wyniesie ok. 10 tys. zł. jednakże należy zastanowić się czy takie rozwiązanie będzie korzystne.

 

Radna J. Radwańska – nie jest usatysfakcjonowana odpowiedzią P. Dyrektor SG ZOZ.

P. K. Youssef – poinformowała, że zabiegi prowadzone są na jedną zmianę i obecnie nie ma możliwości poszerzenia zakresu działania i zwiększenia zatrudnienia, aby zmniejszyć czas oczekiwania na zabiegi.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do protokołu..

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie

 

Ad. 16. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

1.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Marek Idzik zapoznał zebranych z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Klubu Sportowego „Chełmek” w Chełmku w miesiącu październiku br. oraz wnioskami z przeprowadzonej kontroli.

 

2.  Przewodniczący RM odczytał pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2003 r. popierające postulaty uczestników IX Ogólnopolskiego Spotkania Małżeństw „Wesele Wesel Ludźmierz 2003” oraz treść „Apelu do Sejmu, Senatu, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i samorządów wszystkich szczebli” podpisanego przez Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Stefana Majerczaka w imieniu 153 przedstawicieli ruchów trzeźwościowych i uczestników spotkania.

 

3. Pani Katarzyna Youssef – Dyrektor SG ZOZ w Chełmku wnioskuje, aby w planach modernizacyjnych przedpola byłego PZPSu uwzględnić wykonanie oświetlenia przed budynkiem przychodni.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że oświetlenie nieruchomości należy do administratora budynku, natomiast oświetlenie ulicy  Staicha należy do administratora drogi tj. Gminy Chełmek. W związku z powyższym Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej powinien we własnym zakresie zlecić wykonanie oświetlenia budynku przychodni lekarskiej.

 

4.  Radna Z. Urbańczyk – pyta kiedy nastąpi realizacja oświetlenia ul. Na Skałce na Starym Mieście w Chełmku.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, a ponadto brak środków finansowych na realizację tego zadania unieważniono przetarg. Zadanie będzie realizowane wiosną 2004 r.

 

5.   Radna Kania Barbara – zgłasza, że przy ul Brzozowej k. biblioteki nie świeci lampa.

Burmistrz poinformował, że usterki dotyczące lamp ulicznych należy zgłaszać do Wydziału AGK, gdzie prowadzi się listę zgłoszeń dla Zakładu Energetycznego, który realizuje zgłoszone zadania co dwa tygodnie.

 

6.  Radna Kania Barbara – zgłasza w imieniu mieszkańców bloku przy ul. 11 Listopada 6, że czujniki ciepła zostały zamontowane w miejscu nasłonecznionym co powoduje złe wskazywanie temperatury i mieszkańcy skażą się, że mają zimno w mieszkaniach.

Prezes ADM Z. Kurdybacha przyjął informację do realizacji, ale jednocześnie twierdzi, że nikt z mieszkańców bloku nie  zgłaszał do ADMu , że jest zimno w mieszkaniach.

 

7.  Radny M. Palka – brak zapisu w Statucie Sołectwa Gorzów zapisu że osoby kandydujące na sołtysa nie mogą być członkami Komisji Wyborczej.

Zasygnalizował również, że organizuje akcję podarunków z okazji Św. Mikołaja dla dzieci z rodzin najuboższych w naszej gminie i jeżeli ktoś wie o dzieciach z rodzin ubogich, a nie zgłoszonych w MOPSie to prosi o zgłoszenie.

 

8.  Radny B. Hojka – uczestniczył w spotkaniu rodziców dzieci szkoły średniej. Na spotkaniu rodzice zgłaszali potrzebę zorganizowania czasu wolego dla młodzieży średniej w Chełmku oraz rozpropagowanie informacji o programie zajęć organizowanych przez MOKSiR.

 

Radna Z. Urbańczyk poinformowała, że obowiązkiem szkoły jest zadbać o wykorzystanie czasu wolnego po lekcjach jak to jest w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 

Burmistrz poinformował zebranych, że młodzież, bardzo niechętnie korzysta ofert MOKiRu, w szkołach są sale gimnastyczne, atlas, sale multimedialne z których należy korzystać i w których również można organizować ciekawe zajęcia. Proponuje również przedyskutować temat na Komisji edukacji RM w Chełmku i rozważyć możliwość sporządzenia ankiety dotyczącej oczekiwań młodzieży w celu zorganizowania czasu pozalekcyjnego.

9.  Radny A. Stokłosa – prosi o wyjaśnienie opóźnienia realizacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Chrobrego w Chełmku i skutków opóźnienia wykonania zadania. Odpowiedzi należy udzielić na piśmie.

Dyrektor MOKSiR w Chełmku – P. Waldemar Rudyk udzielił Radnym wyjaśnienia, że termin wykonania ogrzewania opóźnił się, ale od 30 października br. ogrzewanie już działa.

 

10. Radny B. Dulęba wnosi o podjęcie działań mających na celu ocenę zasadności oraz ewentualnie przygotowanie i złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Chełmek polegającym na wymianie okien, dociepleniu budynków oraz wymianie pieców.

 

11. Radna Z. Urbańczyk wróciła do tematu centralnego ogrzewania w przedszkolu samorządowym i zwróciła uwagę, że w prasie ukazała się nieprawdziwa informacja o złym wykonaniu centralnego ogrzewania. W czasie wywiadu piec był już na terenie placówki i wkrótce nastąpiło podłączenie i uruchomienie ogrzewania. Prace faktycznie przedłużyły się, ale w czasie realizacji zadania było ogrzewanie zastępcze i dzieci przebywały w ogrzewanym pomieszczeniu. Wywiadu udzielała osoba niekompetentna, dlatego artykuł w gazecie Nasz Tydzień nie był zgodny z prawdą.

Burmistrz potwierdził, że był na obiekcie i nie było zimno w pomieszczeniach. Włączone były piece akumulacyjne i pracownicy nie wnosili zastrzeżeń.

 

Redaktor Gazety Nasz Tydzień p. Joanna Nijakowska odniosła się zarzutów Radnej i poinformowała zebranych, że w tej sprawie była interwencja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Wywiadu udzielała nauczycielka przedszkola, która twierdziła, że dzieci muszą kłaść spać w ubrankach, bo jest tak zimno w pomieszczeniach.

 

12. Radny M. Idzik prosi o wyjaśnienie przedstawiciela MZGK sp. zoo w Chełmku dlaczego mieszkańcy Bobrka otrzymali upomnienia za dostawę wody z dwóch lat wstecz. Większość z nich ma uregulowane rachunki, a muszą przyjeżdżać do wyjaśnienia na własny koszt.

Przedstawicielka MZGK udzieliła odpowiedzi, że zaginęły odcinki dowodów wpłat dokonywanych w Urzędzie Pocztowym w Bobrku. Większość już wyjaśniono.

 

13. Radny M. Idzik – ponieważ mija piąty miesiąc funkcjonowania zakładu SG ZOZ w Chełmku pod przewodnictwem Nowego Dyrektora prosi o pisemną informację jak wygląda wynik finansowy zakładu do dnia 30 października br i jakie są podjęte konkretne działania mające na celu zmniejszenie straty finansowej, która była na koniec czerwca, kiedy to Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrolę.

 

14. Radny M. Idzik pyta czy z okazji wizyty Marszałka Woj. Małopolskiego podczas odbioru wałów w Bobrku został poruszony temat budowy chodnika przy drodze nr 933 i oświetlenia przy tej ulicy. Równocześnie przypomina o dobudowie lamp oświetleniowych przy ul. Nadwiślańskiej – skrzyżowanie z ul. Długą i ul. Starowiejskiej w Bobrku. W tych rejonach jest bardzo ciemno i skutkiem tego w ostatnim czasie miał miejsce napad rabunkowy na młodych ludzi.

Radny P. M. Idzik złożył podziękowania Dyrektorowi MOKSiR w Chełmku za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 na zawody sportowe w koszykówce odbywające się w Polance.

Burmistrz – dobudowa lamp została uzgodniona i będzie realizowana, natomiast w sprawie budowy chodnika i oświetlenia drogi 933 w Bobrku trwają rozmowy z Marszałkiem i Zarządem Dróg Wojewódzkich.

 

15. Radna D. Kręźlewicz wnosi o ujęcie w budżecie gminy na 2004 r. budowy sali widowiskowej w Centrum Kultury w Chełmku.

 

16. Radna Z. Urbańczyk podziękowała Burmistrzowi za pomoc w realizacji remontu drogi nr 780 w Chełmku, ale przypomina, że płytki rozbiórkowe z ul. Piastowskiej miały być przewiezione na umocnienie rowów w okolicy ul. Polnej i Sadowej w Chełmku. Część płytek zostało podobno „sprzedanych” przez robotników (cyt.).

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że cześć płytek zostało przewiezionych, za zgodą na ogródki działkowe, a pozostałe były wywożone na wskazane rowy. W przypadku stwierdzenia kradzieży Radna powinna zgłosić przestępstwo do prokuratury.

 

17.  Radna M. Gołyźniak wraz 5 Radnymi zgłosiła wniosek pisemny o treści:

–    Na ul. Głogowej 2 mieszka kilka osób na I piętrze, którzy nie mogą korzystać z łazienki na swoim piętrze. Dotyczy to bardzo chorych osób jak p. Sarliński oraz p. Kulesza.

–    P. Sarliński jest b. chory, nie myty, nie ma mu kto kupić żywności – Radni w imieniu mieszkańców proszą o zajęcie stanowiska oraz przyznanie siostry PCK.

 

Ad. 17. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

          Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XII Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17,40.

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                 Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*