Protokół Nr X z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2003r

Protokół nr X/2003

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej

w dniu 18 września 2003 roku

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

 

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i nr 2do protokołu.

 

Porządek posiedzenia

1.      Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu nr IX/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 lipca 2003 r.

3.      Omówienie jakości świadczonych usług komunalnych, medycznych i pomocy społecznej na terenie Gminy Chełmek.

4.      Ocena zasobów mieszkaniowych Gminy Chełmek z uwzględnieniem planów remontowych na 2003 rok.

5.      Informacja o przebiegu wypoczynku letniego, organizowanego przez MOKSiR, MOPS, ZHP, Kluby Sportowe.

6.      Projekt uchwały RM w sprawie nadania Statutów Sołectwa Gorzów i Sołectwa Bobrek

7.      Projekt uchwały RM w sprawie zmiany w statutach jednostek pomocniczych: „Stare Miasto”, „Kolonia”, „Nowopole”.

8.      Projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia Burmistrza Chełmka do zawarcia umowy z zarządem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania zakupu aparatu do mammografii dla Szpitala Powiatowego im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

9.      Projekt uchwały RM w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy /dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. adaptacja budynku na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu/.

10.  Projekt uchwały RM w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.

11.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Chełmek.

12.  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania wierzytelności.

13.  Projekt uchwały RM w sprawie zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

14.  Projekt uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych.

15.  Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wynagrodzenia burmistrza.

16.  Informacja na temat remontów i inwestycji w placówkach oświatowych na terenie Gminy Chełmek.

17.  Omówienie wniosków do Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

18.  Informacja Przewodniczącego RM i Burmistrza Chełmka w sprawie oświadczeń majątkowych.

19.  Omówienie informacji o realizacji budżetu za I półrocze br.

20.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Chełmka

21.  Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Chełmku.

22.  Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

23.  Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

24.  Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył X Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, Przewodniczący zwrócił się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Radni nie wnieśli uwag do ustalonego porządku obrad.

Porządek obrad  został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr IX/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 lipca 2003 roku.

Protokół nr IX/2003 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 17 lipca 2003 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści tego protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Omówienie jakości świadczonych usług komunalnych, medycznych i pomocy społecznej na terenie Gminy Chełmek.

Temat był omawiany na posiedzeniach komisji w miesiącu wrześniu br. – Przewodniczący RM poprosił Przewodniczących komisji o zreferowanie tematu.

 

W związku z tym, że w dniu 10 września 2003 r. Komisja Zdrowia (…) wraz z Komisją Handlu (…)  odbyły wspólne posiedzenie P. Adam Stokłosa przedstawił stanowiska obu komisji. (załącznik nr 3 do protokołu)

Poinformował, że po dyskusji i wyjaśnieniach Komisja przyjęła bez uwag informację dotyczącą jakości  usług świadczonych w zakresie  pomocy społecznej w I półroczu (załącznik nr 4 do protokołu). Ponadto Komisje zaakceptowały poszukiwanie efektywnych rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i działalności SG ZOZ w Chełmku. Komisje akceptują potrzebę starannego przygotowania zmian tak by nie wpływały one negatywnie na atmosferę wśród pracowników SG ZOZ i nie powodowały pogorszenia jakości obsługi pacjentów. (załącznik nr 5 do protokołu)

 

Stanowiska Komisji Budżetu (..) z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oceny jakości świadczonych usług komunalnych przez ADM, MZGK, PECiGWŚ „ENWOS” odczytał Przewodniczący Komisji   p. Henryk Wiśniewski. (załącznik nr 6 do protokołu)

 

Burmistrz p. Andrzej Saternus poinformował zebranych, że wspólnie z Komisją Zdrowia (…) w miesiącu październiku br. planuje przygotowanie ankiety dla mieszkańców gminy, z której wynikałoby czego mieszkańcy oczekują w celu ulepszenia i poprawy funkcjonowania SG ZOZ w Chełmku.

 

Radny p. M. Idzik zwrócił się z pytaniami do p. Dyrektor SG ZOZ w Chełmku dotyczącymi: wyjaśnienia zapisu w informacji, którą otrzymali wszyscy Radni: „budżetowanie komórek”, co to znaczy likwidowanie barier architektonicznych, gdzie planuje placówkę poradni w Bobrku oraz czy przychodnia jest wyposażona w sprzęt potrzebny dla kardiologa.

Odpowiedzi udzieliła p. Katarzyna Youssef – Dyrektor SG ZOZ w Chełmku.

Radny p. M. Idzik  uznał   udzieloną odpowiedź za wyczerpującą.

 

Radni wysłuchali sprawozdań złożonych przez Przewodniczących Komisji  i przyjęli bez uwag przedłożone informacje oraz wniosek Komisji Zdrowia o ujęcie w planie pracy Rady Miejskiej  na 2004 r. tematu dotyczącego gospodarki mieszkaniowej na terenie miasta Chełmek.

 

Ad. 4. Ocena zasobów mieszkaniowych Gminy Chełmek z uwzględnieniem planów remontowych na 2003 rok.

Informacja dotycząca zasobów mieszkaniowych Gminy Chełmek i planów remontowych na 2003 rok omawiana była również na posiedzeniu wspólnym Komisji Zdrowia (…) oraz Handlu (…) w dniu 10 września 2003 r. Komisje poprosiły o rozszerzenie informacji przedłożonej przez Prezesa ADM i dostarczenie więcej danych dotyczących funkcjonowania gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Informacja została uzupełniona  i stanowizałącznik nr 7 do protokołu.

 

P. Adam Stokłosa poinformował  Radę, że Komisje wystąpiły z wnioskiem o ujęcie  w planie Rady Miejskiej na 2004 r.  i  poświęcenie jednej sesji Rady Miejskiej w Chełmku    w celu omówienia  kompleksowego problemów  gospodarki mieszkaniowej na terenie miasta Chełmek z określeniem programu polityki mieszkaniowej oraz koncepcją gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

 

Ad. 5. Informacja o przebiegu wypoczynku letniego, organizowanego przez MOKSiR, MOPS, ZHP, Kluby Sportowe.

Informację o przeprowadzonej akcji letniej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) p. Barbara Kania. Informacja stanowizałącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P. Kania poinformowała, że jest zaniepokojona małą ilością dzieci wyjeżdżających na wakacje. Z terenu gminy Chełmek na zorganizowanych wczasach wyjazdowych w roku bieżącym wypoczywało ok. 290 dzieci tj. ok. 19 %, natomiast w ubiegłym roku na zorganizowanych wakacjach odpoczywało 48 % dzieci z naszej gminy.

 

Ad. 6. Projekt uchwały RM w sprawie nadania Statutów Sołectwa Gorzów i Sołectwa Bobrek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty uchwał: w sprawie nadania statutu Sołectwa Gorzów oraz w sprawie nadania statutu Sołectwa Bobrek oraz statutami dla obu sołectw stanowiącymi załączniki do wymienionych uchwał.

 

W statutach Sołectw zostały uwzględnione zapisy Rad Sołeckich.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał pozytywne stanowiska Komisji budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 marca 2003 roku , Komisji Edukacji (…)   z dnia 4 września br.,  oraz wspólne Komisji Zdrowia (…) i komisji Handlu (…) z dnia 10 września br. dotyczące projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom.

 

Radny p. B. Dulęba wnosi, aby w Statucie Sołectwa Bobrek

w § 7 dopisać:

–          pkt. 4 o treści: „Komisja Rewizyjna bierze udział w komisyjnym przekazywaniu majątku sołectwa sołtysowi nowej kadencji”

–          pkt. 5 o treści: „Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej.”

W § 9 pkt . 2 Statutu Gorzów wykreślić słowo „obrad” oraz uzupełnić o ten punkt Statut s. Bobrek.

W § 18 statutu s. Bobrek dopisać pkt. 4 „W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Sołtysa, kandydat aby zostać Sołtysem musi uzyskać minimum 50% ważnie oddanych głosów”.

 

Radny p. M. Idzik wnosi:

W statutach w § 9 dopisać:

–          pkt. 5 o treści: Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i prowadzi Przewodniczący

–          pkt 6. w posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczą radni sołectwa.

 

Radny p. P. Legut wnosi:

Aby w § 12 dodać pkt. 4:” Komisja wyborcza za swoją pracę nie otrzymuje wynagrodzenia”

 

Radna p. M. Gołyźniak wnosi: o poprawkę błędów literowych w § 8 pkt 3 i w § 20 pkt. 2.

 

Wszystkie poprawki do statutów sołectw zostały przegłosowane i przyjęte jednogłośnie przez  Radnych RM, w związku z powyższym projekty uchwał w sprawie uchwalenia statutów zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie  (w obecności  15 radnych).

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr X/66/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 września 2003 roku

w sprawie nadania statutu dla Sołectwa Bobrek

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

UCHWAŁA Nr X/67/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 września 2003 roku

w sprawie nadania statutu dla Sołectwa Gorzów

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10  do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany w statutach jednostek pomocniczych: „Stare Miasto”, „Kolonia”, „Nowopole”.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty uchwał:

         projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/232/2001 RM w Chełmku z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą „Stare Miasto”

         projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/233/2001 RM w Chełmku z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą „Kolonia”

         projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/234/2001 RM w Chełmku z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą „Nowopole”

 

W związku ze zgłoszeniem przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Stare Miasto” p. A. Kobyłczyka wniosku o uzupełnienie statutów zarządów osiedli o zapis dotyczący: zrzeczenia się mandatu członka zarządu osiedla oraz uzupełnienie Statutu o zapis: „Zarząd Osiedla posługuje się następującymi pieczątkami o brzmieniu:

–          Zarząd Osiedla „ …..”

–          Przewodniczący Zarządu Osiedla „ …”

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku p. Zbigniew Jeleń złożył wniosek o  wycofanie  niniejszego  punktu  z porządku obrad sesji do czasu uzupełnienie zapisów i przedłożenia uzupełnionych projektów uchwał  pod obrady Rady Miejskiej  na  następnej sesji.

 

Wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 8. Projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia Burmistrza Chełmka do zawarcia umowy z zarządem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania zakupu aparatu do mammografii dla Szpitala Powiatowego im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w powyższej sprawie.

Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternus poprosił Wysoką Radę o wycofanie tego punktu z porządku obrad sesji, ponieważ stara się uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących kosztu mammografu, oraz środków finansowych na ten cel przeznaczonych przez powiat oraz inne gminy.

 

Przewodniczący RM poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie.

Za wycofaniem wniosku z porządku obrad głosowało 15 radnych.

 

Ad. 9. Projekt uchwały RM w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy /dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. adaptacja budynku na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu/.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w powyższej sprawie .

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko  Komisji Budżetu (…) z dnia 2 września br. oraz Komisji Edukacji (…)  z dnia  4 września br.   w sprawie zaopiniowania  projektu uchwały.

 

Niniejszą uchwałą Gmina Chełmek postanawia wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Chełmka zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2003 w wysokości 13.000 zł  na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego oraz zapewnić w budżecie gminy na 2004 r. kwotę 13.000 zł na realizację zadania.

Rada Miejska w miesiącu lipcu omawiała już temat i zaopiniowała pozytywnie propozycję przeznaczenia kwoty 13.000 zł na realizację zadania.

 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie (w obecności 15 radnych).

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr X/68/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 września 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy

/dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. adaptacja budynku

na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu/.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały RM w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w powyższej sprawie.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 2 września br. oraz Komisji Edukacji (…) z dnia  4 września br. w sprawie zaopiniowania  projektu uchwały.

 

W związku z upływem w czerwcu 2003 r. terminu obowiązywania porozumienia międzygminnego w sprawie dowożenia dzieci do szkół specjalnych w Katowicach oraz faktem zmniejszenia się ilości dzieci dowożonych zaistniała konieczność ponownego zawarcia zmienionego porozumienia na kolejny rok szkolny. W tym celu konieczne jest podjęcie uchwały umożliwiającej Burmistrzowi Chełmka przystąpienie do porozumienia w sprawie dowozu dzieci. Zawarcie porozumienia wcześniej nie było możliwe ze względu na brak aktualnych orzeczeń specjalistycznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr X/68/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 września 2003 roku

w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego .

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Chełmek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w powyższej sprawie .

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia  2 i 11 września br.   w sprawie zaopiniowania  projektu uchwały.

 

Następnie projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie (w obecności 15 radnych).

Przedstawiona uchwała zwiększa wydatki budżetu o kwotę:

         2.000 zła na wyrąb i usunięcie drzew po pożarze przyziemnym w 2003 r. lasu stanowiącego własność Gminy Chełmek na działce 1158/52 zgodnie z decyzją nr 1/06/03 z dnia 21.07.03r.,

         5.000 zł na zakup pieca z wkładem kominowym do c.o. w budynku Policji w Chełmku,

         45.000 zła na zasiłki dla podopiecznych,

         12.000 zł na uruchomienie Gminnego Centrum Informacji. W związku z informacją o przyznaniu Gminie grantu w kwocie 58.000 zł z Ministerstwa GPiPS na dofinansowanie projektu na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca w konkursie prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Gmina winna przydzielić pozostałą kwotę tj. 48.247 zł w tym w 2003 r . – 12.000 zł

          5.000 zł dotacja dla Klubu Sportowego w Chełmku.

Po przeprowadzonych przetargach na roboty budowlane pozostały wolne środki, w związku z tym zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 29.000 zł z docieplenia w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 3,5,6,8 oraz kwota 40.000 zł z remontów dachu i modernizacji zasilania elektrycznego budynków komunalnych.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr X/70/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 września 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Chełmek.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania wierzytelności.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w powyższej sprawie.

 

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 2 września br. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych zawarto w załączniku do uchwały.

Radni zaproponowali i przyjęli jednogłośnie poprawkę w § 1 pkt.1 lit. „i” winno być: „ inne należności nie wymienione w punktach od a do h”.

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła  jednogłośnie  (15 – za) następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr X/71/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 września 2003 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania

wierzytelności

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu

 

Ad. 13. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 2 września br. Edukacji z dnia 4 września br. oraz Komisji Zdrowia wraz z Komisją Handlu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały.

 

W związku z pozytywnymi opiniami Komisji RM w Chełmku projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie (15 – za).

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr X/72/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 września 2003 roku

w sprawie zmiany programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu

 

Ad. 14. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w powyższej sprawie .

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 2 września br.  ,  w sprawie zaopiniowania  projektu uchwały.

W uchwale z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy mieszkańcy lokali mieszkalnych położonych przy ul. Piłsudskiego 1A  mogli skorzystać z 90 %  bonifikaty zarówno na lokal mieszkalny jak i na ułamkową część gruntu. Warunkiem sprzedaży jest wykup 100 % lokali w tym budynku.

         W związku z licznymi interwencjami mieszkańców przedmiotowych lokali mieszkalnych ustalono, że nie wszyscy najemcy deklarują wolę wykupu zajmowanych lokali mieszkalnych. W chwili obecnej brak jest możliwości sprzedaży lokali mieszkalnych dla pojedynczych najemców.  W związku z powyższym proponuje się przesunąć zasady wykupu lokali mieszkalnych w przedmiotowym budynku do § 6, gdzie będzie możliwość skorzystania z bonifikaty 85 % lub 90 %.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr X/73/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 września 2003 roku

w sprawie zmiany Uchwały

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu

 

Ad. 15. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wynagrodzenia burmistrza.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w powyższej sprawie .

Przewodniczący RM odczytał pozytywne stanowisko  Komisji Budżetu (…)  z dnia  2  września br.  , Komisji Edukacji z dnia 4 września br, Komisji Zdrowia wraz z K. Handlu z dnia 10 września br.  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.

W związku z wnioskiem Komisji Budżetu (…) o podwyższeniu dodatku specjalnego do 30 % dla Burmistrza – Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternus poprosił o wycofanie wniosku Komisji Budżetu i głosowanie nad pierwotnym projektem uchwały.

Komisja Budżetu po przeprowadzeniu głosowania wycofała wniosek z dnia 2 września br. o zwiększenie dodatku specjalnego.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw  – 0, wstrzymał się – 1 radny.

W wyniku głosowania Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr X/74/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 września 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Chełmku

 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wynagrodzenia burmistrza.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu

 

Ad. 16. Informacja na temat remontów i inwestycji w placówkach oświatowych na terenie Gminy Chełmek.

          Informację przedstawiła Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) p. Barbara Kania. Poinformowała zebranych, że w miesiącu sierpniu Komisja Edukacji odwiedziła wszystkie placówki oświatowe sprawdzając przygotowanie obiektów do rozpoczęcia roku szkolnego. Remonty zostały zakończone i wszystkie placówki zostały poprawnie przygotowane do przyjęcia uczniów.

 

Po wysłuchaniu opinii Przewodniczącej Komisji Edukacji (..) oraz  po zapoznaniu się z informacją – zestawieniem remontów w 2003 r. przygotowaną przez Dyrektora MZSiP  (załącznik nr 18)  Rada Miejska w Chełmku zaopiniowała  pozytywnie informację dotyczącą remontów i inwestycji w placówkach oświatowych na terenie Gminy Chełmek.

 

Ad. 17. Omówienie wniosków do Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wykaz wniosków do Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zreferował Zastępca Burmistrza – P. Andrzej Skrzypiński. Informacja została wcześniej omawiana na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz przesłana wszystkim Radnym do wiadomości. (Załącznik nr 19).

 

Wykaz wniosków do Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2004 – 2006 został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 18. Informacja Przewodniczącego RM i Burmistrza Chełmka w sprawie oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący RM p. Zbigniew Jeleń przedstawił informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez 14 osób – radnych kadencji 2002 – 2006.

Natomiast Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternus przedłożył informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożoną przez 21 osób tj. zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów gminnych spółek oraz osób wydających decyzje administracyjne.

Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie i zamieszczone na stronach internetowych Gminy Chełmek. (Informacje stanowią załącznik nr 20 i 21)

 

Ad. 19. Omówienie informacji o realizacji budżetu za I półrocze br.

W związku z dokładnym i wyczerpującym omówieniem realizacji budżetu Gminy Chełmek za I półrocze 2003 r. na Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 9 września 2003 r. oraz zapoznaniem się z informacją przez wszystkich radnych, Rada Miejska zaopiniowała pozytywnie przedłożoną informację i nie wnosi uwag.

 

Informacja o realizacji budżetu Gminy za I półrocze br. została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie.

Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

Ad. 20. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Chełmka. 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza Chełmka w okresie od 6 czerwca do 5 września 2003 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i zapytań do niniejszego sprawozdania.

          Radny p. M. Idzik zwrócił uwagę na problem garaży przy ul. Kolejowej w Chełmku i wnioskuje, aby równocześnie przy dokonywaniu przeniesień garaży prowadzić rozmowy w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości z PKP – właścicielem gruntu. Burmistrzpoinformował radnych o odbytym w miesiącu wrześniu br. spotkaniu z właścicielami garaży.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 21. Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Chełmku.

           Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 20 maja do 5 września 2003 roku.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 22. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca i 17 lipca 2003 r. roku oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków. Do sprawozdania nie wniesiono zapytań.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie

 

Ad. 23. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

 

1.      Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo z dnia 11 września br. mieszkańców osiedla w Chełmku dotyczące podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia realizacji budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nr 8 w Chełmku.

 

2.       Przewodniczący RM odczytał pismo Burmistrza Chełmka w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania środków finansowych w Klubie Sportowym w Chełmku przez Komisję Rewizyjną RM w Chełmku. W związku z tym, że Komisja Rewizyjna w planie pracy na 2003 r. nie miała kontroli klubów sportowych, ale miała punkt: inne prace zlecone przez Radę Miejską Przewodniczący zapytał Radnych o zgodę.

Radni nie wnieśli sprzeciwu i zaakceptowali konieczność przeprowadzenia kontroli.

 

3.      Przewodniczący RM odczytał zebranym pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie  Delegacji Samorządów Małopolski i Polski na Jubileusz 25 Rocznicy Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II  i  wyjazdu na te obchody  do Włoch w dniach 16 – 25 października 2003 r.  Wszyscy Radni otrzymali kopię pisma.

 

W ramach zapytań i wolnych wniosków głos zabrali:

1.       Radna M. Gołyźniak:

– zwróciła się z prośbą do Burmistrza, aby wspólnie z pracownikami wydziału IP pomógł w ukończeniu zadania gazyfikacji budynków na ul. Andersa 5 .

P. Z. Kurdybacha udzielił odpowiedzi, że jest już ustalone, że „Gazownia” przyjedzie, założy liczniki i spisze umowy z najemcami.

– pieniądze z planowanego remontu chodnika drogi wojewódzkiej przeznaczyć na realizację zadania – chodnik ul. Klonowa w Chełmku.

– huśtawka na placu zabaw k. biblioteki nie jest zamontowana – zabetonowano tylko konstrukcję metalową.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że konstrukcja jest zabetonowana i dalsze czynności związane z montażem zostaną prowadzone po wyschnięciu betonu.

– na placu zabaw jest próg betonowy, który może zagrażać bezpieczeństwu dzieci korzystających z placu zabaw. Należy zlikwidować próg lub wyrównać teren.

 

2.        Radna B. Kania:

– w imieniu Zarządu Osiedla pyta czy jest możliwość utworzenia świetlic terepeutycznych w budynku na ul. Żeromskiego.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że na terenie Chełmka planuje się utworzenie jednej świetlicy w budynku harcówki.

 

3.       Radna D. Kręźlewicz:

–          wnosi o zobowiązanie właścicieli nieruchomości gruntowych położonych w pobliżu cmentarza w Chełmku do wykoszenia swoich pól , które  nie są uprawiane  od wielu lat.

 

4.       Radny E. Krupa:

– dlaczego od dłuższego czasu jest niedostępna dla mieszkańców biblioteka przy ul. Topolowej w Chełmku.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor MOKSiR w Chełmku p. W. Rudyk, który poinformował, że na budynku biblioteki trwa remont dachu i ze względu na zachowanie bezpieczeństwa obiekt jest nieczynny. Do zakończenia robót pozostał ostatni etap prac i w niedługim czasie biblioteka będzie udostępniona dla czytelników.

 

5.       Radna H. Szewczyk:

– co z oświetleniem na ul. Krakowskiej w Bobrku.

Burmistrz poinformował, że wystąpił problem z realizacją zadania w związku z otrzymanym uzgodnieniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy chodnika.

– na jakim etapie jest projekt budowy chodnika przy ul. Krakowskiej

Burmistrz poinformował, że przetarg na wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika przy drodze 933 w Bobrku i Gorzowie został rozstrzygnięty w dniu 11 września 2003 r.

– należy zobowiązać właścicieli gruntów w Bobrku do wykoszenia zachwaszczonych pól, a w szczególności Nadleśnictwo Chrzanów.

 

6.       Radny M. Palka:

– pomiędzy ul. Łąkową , a Krakowską w Bobrku (obok kurników p. Matysika) wstawiono przepust w drodze polnej, co wg p. Kumali powoduje zalewanie jego uprawianej łąki – prosi o interwencję i pomoc  w rozwiązaniu tej sprawy.

– czy jest możliwość wymalowania kapliczki przy ul. Gorzowskiej na koszt Gminy przez pracowników interwencyjnych ?

Burmistrz odpowiedział, że parafianie w Gorzowie powinni wspólnie zmobilizować się i dokonać remontu kapliczki pod nadzorem Proboszcza .

 

– Czy wiadomo coś  o prywatyzacji Domu Pomocy Społecznej w Bobrku?

Burmistrz wyjaśnił, że pojawiła się taka propozycja złożona przez Dyrektora DPS na przekształcenie placówki w zakład niepubliczny, ale do chwili obecnej nie zapadły żadne wiążące decyzje.

 

7.       Radny B. Dulęba:

– w dniu 27 lutego br została podjęta uchwała o opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu. Czy jest możliwość przeznaczenia ¼ tej kwoty na zakup materiałów i pomocy szkolnych (kredki, bloki, zabawki)?

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że w chwili obecnej brakuje środków finansowych na oświatę, ale w najbliższym czasie będzie budowany budżet na 2004 r. i trzeba zaplanować środki finansowe na ten cel.

– w imieniu Klubu Sportowego w Gorzowie podziękował Burmistrzowi oraz pracownikom Wydziału IP tut. Urzędu za pomoc w szybkim uzyskaniu zezwolenia na budowę zaplecza sportowego. Pozwoli to w najbliższym czasie rozpocząć budowę fundamentów oraz zakupić część materiałów niezbędnych do dalszej budowy.

 

8.       Radny M. Idzik:

–          prosi o przeprowadzenie rozmów z Energetyką w sprawie zamontowania lamp przy ul. Starowiejskiej w Bobrku i na ul. Długiej skrzyżowanie z Nadwiślańską.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że rozmowy w tej sprawie trwają.

–          na jakim etapie jest  realizacja wykonania ul. Cichej w Bobrku.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że przetarg nieograniczony na realizację ul. Cichej planuje się oglosić ok. 15 października br.

 

9.       Radna J. Radwańska:

– należy wyrównać teren po przeprowadzonych robotach związanych z przeprowadzaniem zasilania energetycznego przy ul. Kochanowskiego w Chełmku.

– należy wykonać poprawny mostek na potoku „Mała Struga” koło p. Pająk oraz poprawić estetykę rowu przez wyłożenie płytkami chodnikowymi.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że zostanie przeprowadzona wizja i przy pomocy pracowników interwencyjnych zostaną przeprowadzone poprawki.

 

10.   Radny P.Legut:

– przy ul. Wojska Polskiego na zakręcie należy poprawić krawężnik.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że jest to droga powiatowa i Zarząd Dróg Powiatowych nie przeznaczył w bieżącym roku środków finansowych na remont swoich dróg na terenie gminy Chełmek.

 

11.   Radny A. Stokłosa:

– Czy w związku z prośbą p. Dyrektor SG ZOZ w Chełmku – Komisja Zdrowia (…) ma przygotować wystąpienie w sprawie zmiany przepisu dotyczącego lekarza sportowego?

Rada wyraziła akceptację.

– Radny wyraził uznanie dla Dyrektora MOKSiR w Chełmku w sprawie dobrej organizacji imprez sportowych (dożynki, spotkania nad Przemszą i inne). Jednak w Domu Ludowym przy ul. Chrobrego zanika życie kulturalne i prosi o uwzględnienie w planach imprez.

Dyr. W. Rudyk udzielił odpowiedzi, że w budynku przeprowadzany był remont – zmiana sposobu  ogrzewania, ale po wakacjach życie kulturalne znowu powróci w ten rejon Chełmka.

– rozpatrzyć możliwość wymiany rur wodociągowych przy ul. Piastowskiej k. budynku poczty przed wykonaniem nowej nawierzchni drogi i chodnika, aby uniknąć niszczenia drogi po wykonaniu remontu.

 

12.   Radny H. Wiśniewski:

– na osiedlu przed sklepem „Benia” utworzył się garb na drodze. W imieniu mieszkańców prosi o interwencję.

 

13.   Radny B. Hojka –

– wnioskuje o zmobilizowanie służb  do zabezpieczenia spokoju mieszkańcom  osiedla  „Nowopole”, ponieważ po dyskotekach w „Kaprysie” młodzież jest bardzo hałaśliwa i agresywna.

 

14.   Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Kolonia” – p. T. Daniek:

Prosi o informację czy to prawda, że dzieci w przedszkolu płacą za herbatę 5 zł, a za przygotowanie 12 zł.

Odpowiedzi udzielił p. B. Kowalczyk  Dyrektor MZSiP w Chełmku.

 

15.   Radny Zb. Jeleń: wspomniał że uczestniczył ostatnio w pięknych uroczystościach dożynkowych naszej gminy i nasuwa się wniosek, aby MOKSiR w swoich planach budżetowych na 2004 r. przewidział zakup ławek na imprezy plenerowe oraz sprzęt do nagłośnienia .

 

16.   Radny p. M. Idzik wnosi, aby wygospodarować środki finansowe i wymalować salę sesyjną.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że w przyszłym roku planuje kompleksowy remont sali po którym sala będzie pełniła dwie funkcje – sali sesyjnej i sali ślubów.

 

17.   Radny E. Krupa zauważa, że po przeprowadzonym remoncie  w budynku Urzędu Miejskiego firma zostawiła po sobie bałagan. Na wymienionych nowych oknach znajdują się ślady tynku, okna źle umyte, gruz w uszczelkach i wiele innych niedociągnięć.

 

18.   Radna H. Szewczyk – informuje, że jest k. Kościoła w Bobrku tablica informacyjna na której brakuje jednej ulicy – prosi o jej uzupełnienie.

 

Na zakończenie obrad Burmistrz poinformował radnych, że planuje zakup oznakowania ciągów ulic i skrzyżowania z bocznymi ulicami. Radni zaakceptowani propozycję Burmistrza.

 

Ad. 24. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął X Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 19.oo

 

 

Protokołowała:                                                 Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                            Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*