Protokół nr XLIII z sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku 2006r

Protokół nr XLIII/2006

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: 14 radnych według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Lista osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr XLII/2006 z Sesji RM w Chełmku z dnia 11 kwietnia 2006 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

4.        Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/137/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zmienionego uchwałą Nr XIII/111/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/137/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

5.        Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 1500 otworzył XLIII Sesję Nadzwyczajną IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Przewodniczący RM poinformował, że Radny P. Legut prosił o usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu sesji RM z powodu choroby.

 

Przewodniczący RM poddał porządek obrad pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: za – 13.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Z. Jeleń poinformował, że radni wraz z materiałami otrzymali projekty uchwał.

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu XLII/2006 z Sesji RM w Chełmku z dnia 11 kwietnia 2006 r.

Protokół XLII/2006 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 kwietnia 2006 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący poinformował, że w regulaminowym terminie radni nie wnieśli żadnych poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Protokół został przyjęty jednogłośnie. (13 / 13 za)

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternus poinformował o proponowanych zmianach w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

 

Niniejszą uchwałą:

–         zwiększa się dochody w dziale 801 – 80104 o kwotę 300 zł pochodzące z darowizny na organizację Festiwalu Przedszkolaków,

–         zwiększa się dochody w dz. 801 – 80101 kwotę 1.388 zł uzyskanych z likwidowanego rachunku dochodów własnych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

–         zwiększa się wydatki dz. 600 – 60016 o kwotę 2.744.360 zł z przeznaczeniem na pokrycie całości wydatków zgłoszonego wniosku do dofinansowania ze środków ZPORR “Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku” .

 

W roku 2005 Gmina Chełmek złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III, Działanie 3.3 – „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”. Tytuł projektu to „Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku”. Aplikacja przeszła pozytywnie wszystkie etapy oceny, uzyskując 88,46% możliwych do zdobycia punktów, a tym samym 4 miejsce na liście rankingowej. W dniu 26 kwietnia br. wniosek został zatwierdzony decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego do dofinansowania. Całkowita wartość projektu to 7 830 163 zł.

Całkowita wartość dofinansowania wyniesie 5 028 864 zł, z czego 60 % kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota 4 310 455 zł), natomiast 10 % to środki krajowe pochodzące z Budżetu Państwa (kwota 718 409 zł.).

W latach 2004 – 2006 w ramach realizacji przedmiotowego projektu wykonano następujące zadania:

  • Przebudowa Placu Kilińskiego,
  • Powstanie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego dla Osób Zagrożonych Bezrobociem w Chełmku,
  • Budowa Domu Pamięci Baty.

Łączna kwota poniesionych do tej pory kosztów to 3 971 074 zł.

Dofinansowanie w ramach ZPORR wyniesie 2 331 428 zł, udział gminy to 999 184 zł.

Do wykonania w roku 2006 pozostały następujące pozycje:

  1. Przebudowa ul. Baty – modernizacja nawierzchni oraz budowa odwodnienia,
  2. Przebudowa drogi na przedpolu strefy przemysłowej – modernizacja nawierzchni, budowa chodnika oraz odwodnienia,
  3. Przebudowa ul. Kochanowskiego – modernizacja nawierzchni, budowa parkingu dla samochodów osobowych, przebudowa gazociągu, linii kablowych, odwodnienie,
  4. Powstanie parkingu dla samochodów osobowych na 20 miejsc w sąsiedztwie Domu Pamięci Baty oraz uporządkowanie placu autobusowego na przedpolu strefy przemysłowej,
  5. Przebudowa ul. Przemysłowej – modernizacja nawierzchni, budowa parkingu wykonanie oświetlenia oraz gazociągu.

Łączna kwota pozostałych do poniesienia kosztów to 3 859 089 zł. Zawierają one również koszt promocji projektu.

Dofinansowanie w ramach ZPORR wyniesie 2 697 435 zł, udział gminy to 1 156 044 zł.

Uzyskanie wsparcia na „Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Chełmku” to ogromny sukces, który potwierdza właściwy kierunek rozwoju gospodarczego i społecznego, jaki obraliśmy na początku bieżącej kadencji. Potwierdza ono słuszność podejmowanych przez nas decyzji, które prowadzą do zmiany wizerunku miasta i gminy poprzez jej rewitalizację. Jest to również spełnienie obietnic złożonych przedsiębiorcom w listach intencyjnych, w momencie kiedy podejmowali oni decyzje o lokalizacji swoich firm i wybrali naszą strefę przemysłową. Polepszenie infrastruktury technicznej będzie mieć wpływ na pozyskiwanie kolejnych inwestorów, a tym samym na dalszy rozwój gospodarczo – społeczny miasta i gminy oraz spadek poziomu bezrobocia. W chwili obecnej na obszarze przemysłowym działa już kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych.

Przedmiotowe zadanie uzyskało największe wsparcie wśród projektów, na które do tej pory składaliśmy wnioski aplikacyjne.

 

Gmina Chełmek w roku 2005 złożyła również wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu p.n. „Restrukturyzacja gminy Chełmek poprzez modernizację Parku Miejskiego” do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III, Działanie 3.2 – „Obszary podlegające restrukturyzacji”.

Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny. W chwili obecnej jest na 3 miejscu listy rezerwowej projektów przewidzianych do dofinansowania. W momencie kiedy powstaną min. 10 % oszczędności, nasza gmina również otrzyma wsparcie finansowe.

–         zmniejsza się wydatki dz. 700 – 60005 o kwotę 200.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem przy MOKSiR za cenę wyższą niż środki, którymi dysponowała Gmina,

–         przenosi się wydatki w kwocie 1.655 zł z działu 801 – 80101 do działu 854 – 85415 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

 

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami w kwocie 6.692.000 zł stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.740.000 zł ze środków na prefinansowanie w kwocie 2.704.360 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.287.640 zł.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:  14  – za ,  0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIII/ 327/2006

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2006 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/137/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zmienionego uchwałą Nr XIII/111/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/137/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Burmistrz poinformował radnych, że w 2005 r. Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu wykonując zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego m.in. na rzecz mieszkańców Gminy Chełmek na podstawie Porozumienia Komunalnego poniósł nieplanowane koszty wynikające ze świadczenia usług. Przyczyną zwiększenia wydatków był znaczny wzrost cen paliw w 2005 r. W związku z powyższym Prezydent Miasta Oświęcim wystąpił do wszystkich stron Porozumienia Komunalnego o przekazanie odpowiednich kwot dodatkowych dotacji na podstawie planu wozokilometrów dla poszczególnych Gmin. W przypadku Gminy Chełmek kwota wynosi 8.856,80 zł. W celu umożliwienia przekazania w/w kwoty na pokrycie rzeczywistych kosztów transportu zbiorowego w roku 2005 konieczne jest wprowadzenie zmian w porozumieniu przedstawionych w projekcie uchwały. Przedmiotowa zmiana umożliwi również przekazywanie ewentualnych dopłat w latach przyszłych.

 

            Radni nie zgłaszali uwag w związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Głosowało 14 radnych:  11  – za ,  0  – przeciw, 3  – wstrzymujących się

 

 

Projekt uchwały został przyjęty większością głosów, w związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XLIII/328/2006

w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/137/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zmienionego uchwałą Nr XIII/111/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

1.        Przed zakończeniem obrad sesji Burmistrz przekazał radnym kilka informacji dot. spraw bieżących tj. postępu prac inwestycyjnych przy budowie mostu na rzece Wiśle w Bobrku oraz o odbytym posiedzeniu z przedstawicielami Firmy “Alma”, którzy zamierzają w dalszym ciągu rozwijać produkcję i zwiększać zatrudnienie. Poinformował również o odbytej procedurze przetargowej na budowę hali sportowej przy szkole powiatowej nr 8 w Chełmku (budować będzie Firma Monterin) i przewidywanych dodatkowych środkach finansowych na to zadanie z Totalizatora Sportowego oraz zakończeniu procedury odwoławczej i rozpoczęciu (w maju) prac modernizacji budynku przychodni SG ZOZ w Chełmku. Burmistrz poinformował także o zleceniu opracowania koncepcji zieleni (klombów) przy ul. Krakowskiej w celu upiększenia centrum miasta tj. od torów kolejowych w kierunku Libiąża.

2.        Radny Adam Stokłosa zgłosił dwie propozycje zmiany do planu pracy Rady Miejskiej:

–     wykreślenie części tematu tj. badań sondażowych mieszkańców w zakresie dostępności podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej i pozostawienie drugiej części tematu: “Dostępność podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej w opinii kierownictwa SG ZOZ “.

–     włączyć pod obrady sesji RM temat dotyczący funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Chełmek.

 

Radni uznali za zasadne przedstawione przez radnego propozycje.

3.        Radna Zofia Urbańczyk zwróciła się do Komendanta Komisariatu Policji Piotra Grabowskiego, obecnego na sesji Rady Miejskiej w Chełmku o przeprowadzanie częstych kontroli miejsc publicznych (pod mostem, place zabaw, okolice skały) w trakcie trwania długiego weekendu majowego.

4.        Radny E. Krupa poinformował, że uporządkowania i zwiększenia estetyki wymaga teren “POD Kilińskiego” przy ul. Krakowskiej w Chełmku, a w szczególności ogrodzenie od strony drogi głównej i teren przyległy do ogrodów, który jest ciągle zaśmiecony. Uregulowania wymaga również rów odwadniający biegnący od ul. Krakowskiej w stronę bloku nr 5 przy ul. Wojska Polskiego, który po deszczu tworzy rozlewisko.

5.        Na pytanie Radnej J. Radwańskiej dotyczące terminów rozpoczęcia napraw pozimowych dróg – Burmistrz odpowiedział, że prace na drogach gminnych zostały już rozpoczęte w ubiegłym tygodniu, natomiast remont dróg powiatowych rozpoczął się w dniu dzisiejszym (27 kwietnia).

6.        Na zakończenie radni zgłosili kilka uwag dotyczących prac porządkowych w gminie, konieczności wymiany piasku w piaskownicach oraz o konieczności wywieszenia ogłoszeń informacyjnych o planowanych obchodach świąt majowych. Uwagi zostaną przekazane do bezpośredniej realizacji w Wydziale AGK.

7.        Radna M. Gołyźniak złożyła wniosek pisemny, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Zbigniew Jeleń zamknął XLIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16,15.

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:                                     Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                 Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*