Protokół Nr XI z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2003r

Protokół nr XI/2003

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 9 października 2003 roku

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

 

Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1, 2, do protokołu.

 

Porządek posiedzenia

1.            Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.            Przyjęcie protokołu nr X/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 września 2003 r.

3.            Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu kadencji 2004 – 2007.

4.            Projekt uchwały RM w sprawie zmiany w statutach jednostek pomocniczych: „Stare Miasto”, „Kolonia”, „Nowopole”.

5.            Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (PECiGWŚ  ENWOS).

6.            Projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia Burmistrza Chełmka do zawarcia umowy z zarządem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania zakupu aparatu do mammografii dla Szpitala Powiatowego im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

7.            Projekt uchwały RM w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

8.            Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych.

9.            Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Chełmek.

10.        Projekt uchwały w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

11.        Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Chełmek.

12.        Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

13.        Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego w Chełmku.

14.        Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

15.        Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

16.        Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył XI Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, Przewodniczący zwrócił się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Burmistrz Chełmka p. Andrzej Saternus złożył wniosek o ujęcie w porządku obrad – po omówieniu projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w pkt. 11 – dodatkowego punktu tj: podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Radni jednogłośnie przyjęli dodatkowy punkt obrad.

 

Porządek obrad wraz z poprawką wniesioną przez Burmistrza został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr X/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 18 września 2003 roku.

           Protokół nr X/2003 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 18 września 2003 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści tego protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu kadencji 2004 – 2007.

           Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu oraz wykaz osób kandydujących.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku poinformował zebranych, że z dniem 31 grudnia 2003 r. upływa kadencja ławników powołanych Uchwałą RM w Chełmku nr XIII/110/99 z dnia 7 października 1999 r. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonują właściwe terenowo rady gmin.

W terminie do 31 lipca 2003 r. do tut. Urzędu wpłynęły 32 wnioski na ławników. Zgodnie z ustawą kandydatów do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają w równej liczbie organy administracji rządowej, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Wojewoda Małopolski zgłosił dwie kandydatury na ławników.

W dniu 9 października br wpłynęła rezygnacja p. Zbigniewa Kulczyka (załącznik nr 4) z kandydowania na ławnika z powodu złego stanu zdrowia.

Radni Rady Miejskiej w Chełmku dokonają wyboru do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu:

– 3 ławników do orzekania w wydziale karnym i rodzinnym z liczby 28 kandydatów

– 2 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy z liczby 5 kandydatów.

Sekretarz Miejski p. Janina Świerz  poinformowała  Radnych, że  w dniu 19 sierpnia 2003 r. w tut. Urzędzie odbył spotkanie Zespół z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej, Viceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wszystkich Przewodniczących Komisji,  na którym omówiono wszystkie kwestie dotyczące wyboru ławników.  Omówiono wnioski na kandydatów i stwierdzono, że są złożone prawidłowo i zgodnie z prawem.

Wszyscy kandydaci zamieszkują na terenie Gminy Chełmek.

Wystąpiono do Krajowego Rejestr Karnego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, z którego uzyskano informację, że żaden z kandydatów na ławników nie figuruje w kartotece karnej. Pozyskano również opinie o kandydatach z Komisariatu Policji w Chełmku – wg której również wszyscy kandydaci uzyskali pozytywna opinię.

Na posiedzeniu Zespołu ustalono, że należy zaprosić wszystkich kandydatów na sesję Rady Miejskiej w celu osobistej prezentacji, po której nastąpi głosowanie tajne przez Radnych RM.

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku poprosił zaproszonych na posiedzenie sesji Rady Miejskiej kandydatów na ławników w celu krótkiego 2-3 min. zaprezentowania swojej kandydatury.

 

Po prezentacji kandydatów Rada Miejska przystąpiła do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Wybrani zostali:

Danuta Kręźlewicz,

Paweł Legut

Bogdan Dulęba

– wszyscy wyrazili zgodę. Na Przewodniczącego wybrano p. Bogdana Dulębę.

 

Komisja Skrutacyjna wręczyła Radnym karty do tajnego głosowania, które zostały wrzucone do urny i udała się do biura

Rady Miejskiej w celu dokonania obliczeń.

 

Zgodnie z art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym radna i kandydatka na ławnika p. M. Gołyźniak nie brała udziału w głosowaniu na ławników wydziału karnego i rodzinnego.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej B. Dulęba odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów stwierdzający, że na ławników do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu zostali wybrani:

  1. Halina Ptasińska           – 7 głosów
  2. Janina Goc                   – 4 głosy

Trzy osoby uzyskały równą ilość głosów (po 3 głosy):

–          Czardyban Aneta

–          Maria Gołyźniak

–          Winiarska Iwona

Spośród w/w osób zostało przeprowadzone II głosowanie, w którym wybrana została p. Iwona Winiarska, która uzyskała 6 głosów.

 

Na ławników do orzekania w zakresie prawa pracy Rada Miejska wybrała:

1. Knapik-Kubas Anna              – 11 głosów

2. Kądzior Stanisław                 – 9 głosów

 

Protokoły z głosowania wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.

 

Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad uchwałą o wyborze ławników – projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XI/75/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany w statutach jednostek pomocniczych: „Stare Miasto”, „Kolonia”, „Nowopole”.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekty uchwał w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych z poprawkami naniesionymi na wniosek zgłoszony na sesji w dniu 18 września 2003 r. przez p. Adama Kobyłczyka zaopiniowany pozytywnie przez Zarządy Osiedli.

–         projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/232/2001 RM w Chełmku z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą „Stare Miasto”

–          projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/233/2001 RM w Chełmku z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą „Kolonia”

–          projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/232/2001 RM w Chełmku z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą „Nowopole”

 

Zmiany w statutach jednostek pomocniczych gminy podyktowane są koniecznością dostosowania prawa gminnego do znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dotyczą nazewnictwa organów gminnych oraz uwzględniają wybór zastępcy Przewodniczącego Zarządu Osiedla  (wcześniej nie było takiej funkcji).

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał stanowiska Zarządów Osiedli „Stare Miasto”, „Kolonia” , „Nowopole”.

Sekretarz Miejski p. Janina Świerz poinformowała, że na wniosek Zarządów Osiedli w przedłożonych projektach uchwał dodaje się ust. 6: „w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu uzupełnienie członka zarządu następuje o osobę, która uzyskała największą liczbę głosów w pierwszych wyborach” oraz na końcu zdania § 18 podpunkt c po wyrazieorganów dopisać „osiedla”.

 

Projekty uchwał wraz z poprawkami zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następujące uchwały:

 

UCHWAŁA Nr XI/76/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/232/2001 RM w Chełmku z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą „Stare Miasto”

 

UCHWAŁA Nr XI/77/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/233/2001 RM w Chełmku z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą „Kolonia”

 

UCHWAŁA Nr XI/78/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/234/2001 RM w Chełmku z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą „Nowopole”

 

Uchwały stanowią załączniki kolejno nr 8, 9, 10 do protokołu.

 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  (PECiGWŚ  ENWOS).

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  (PECiGWŚ  ENWOS)

Przewodniczący RM odczytał stanowisko Komisji Budżetu (…) z dnia 9.X.2003 r. w którym Komisja Budżetu (…) Rady Miejskiej w Chełmku zaopiniowała negatywnie projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez PECiGWŚ „ENWOS” w Chełmku. (załącznik nr 11). Wg opinii Komisji Budżetu (..) przedstawiono zbyt dużą podwyżkę wody i ścieków, tj:

1.       Woda:

          dostawa wody pitnej – 7,19 zł/m3 netto (7,69 zł/m3 brutto)

          dostawa wody przemysłowej – 3,98 zł/m3 netto (4,86 zł/m3 brutto)

2.        Odprowadzanie ścieków:

          dla wszystkich odbiorców – 6,61 zł/m3 netto (7.07 zł/m3 brutto)

Burmistrz poinformował, że pod względem prawnym wniosek PECiGWŚ „:ENWOS” jest przygotowany prawidłowo i odpowiada wymogom. Obecne ceny brutto to: woda pitna: 7,21 zł/m3, woda przemysłowa – 4,71 zł/m3, odprowadzanie ścieków – 4,77 zł/m3.

 

             Radny Marek Idzik – wnioskuje o zlecenie ekspertyzy prawnej dotyczącej możliwości rozwiązania spółki ENWOS, – dostawcą wody byłaby jedna spółka na terenie gminy Chełmek. Radni jednogłośnie poparli wniosek Radnego.

 

             Radny E. Krupa  również nie popiera tego, aby dwa podmioty sprzedawały wodę na terenie Chełmka równocześnie twierdzi, że woda dostarczana przez Enwos nie jest filtrowana, a jedynie przesadnie chlorowana.

 

             Radny M. Palka uważa, że przejęcie przez MZGK obsługi (sprzedaży) wody przemysłowej  nie będzie skutkowało pomniejszeniem kosztów ponieważ rurociąg na terenie b. PZPSu  jest w bardzo złym stanie technicznym,  a wymiana wodociągów podroży koszty.

 

             Radny Idzik:  Rada Miejska podjęła uchwałę  dającą preferencje podatkowe dla osób tworzących firmy  i zatrudniające bezrobotnych, natomiast wysokie koszty utrzymania odstraszają potencjalnych przyszłych przedsiębiorców.

 

            Radny A. Stokłosa uważa, że Rada Miejska nie powinna podejmować uchwały ustalającej tak wysoką  podwyżkę  wody i ścieków . 

 

Po omówieniu projektu uchwały Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Za podjęciem uchwały głosowało: 0 radnych, przeciw – 13 radnych, wstrzymał się – 1 radny

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku nie podjęła uchwały zatwierdzającej  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków PECiGWŚ  „ENWOS” w Chełmku.

 

Ad. 6.  Projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia Burmistrza Chełmka do zawarcia umowy z zarządem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania zakupu aparatu do mammografii dla Szpitala Powiatowego im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

           Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetu w dniu 02 września 2003 r. Koszt dofinansowania zadania – zakupu aparatu do mammografii przez Gminę Chełmek wynosi 8.380 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Wicestarosty Powiatowego w Oświęcimiu p. Grzegorza Gołdyni z dnia 30 września 203 r. (znak WZD 8022 – 6/03) uzasadniające potrzebę zakupu nowoczesnego mammografu dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu (załącznik nr 12).

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XI/79/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Chełmka do zawarcia umowy z zarządem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania zakupu aparatu do mammografii dla Szpitala Powiatowego im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały RM w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały wraz z mapą i uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu z dnia 9 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości – załącznik nr 14.

Sekretarz Miejski p. J. Świerz wyjaśniła i poprosiła radnych o dokonanie korekty na projektach uchwałyponieważ wkradł się błąd techniczny w powierzchni działki 834/74 i 834/75. Rada przegłosowała poprawki ( za-13, przeciw –0, wstrzymało się – 1).

P.M. Gołyźniak zwróciła uwagę, że na posiedzeniu Komisji Budżetu (…) wszystkie działki wymienione w uchwale przeznaczone były do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a w projekcie uchwały przedłożonym na sesji jedna działka jest w trybie przetargowym.

Burmistrz udzielił wyjaśnienia, że wszystkie wnioski zgłaszane na Komisjach są ponownie analizowane i uwzględnianie poprawki. To również dotyczy działek położonych pomiędzy ul. Kochanowskiego i Mickiewicza w Chełmku. Działki do 1 ara to typowe przygrodzenia, a działka 834/78 ma powierzchnię 611 m2 więc zgodnie z sugestiami radnych przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XI/80/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały wraz z  uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu z dnia 9.X.2003 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych.

 

Burmistrz poinformował, że po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Budżetu, dokonano ponownej analizy sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Ofiar Faszyzmu i po dokonaniu korekty podjęto decyzję o sprzedaży lokalu  wraz z minimalną , niezbędną do funkcjonowania lokalu użytkowego nieruchomością gruntową (ok. 500 m2).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Zbigniew Jeleń uważa, że gmina nie powinna się pozbywać gruntów przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, ponieważ w przyszłości mogą być niezbędne pod budownictwo mieszkaniowe lub inne cele, a pozyskać nowe tereny od osób prywatnych jest to bardzo długi i kosztowny proces. Uważa, że należy w pierwszej kolejności wykorzystać tereny przemysłowe i obiekty na byłym PZPS, które są przeznaczone do prowadzenia działalności produkcyjnej.

 

Radny A. Stokłosa zgodził się z wnioskiem Przewodniczącego RM i również nie popiera propozycji sprzedaży nieruchomości przy ul. Ofiar Faszyzmu. Jest to teren rekreacyjny i taki powinien zostać.

 

Radny H. Wiśniewski – proponuje sprzedać lokal użytkowy wraz z gruntem, ponieważ należy pomagać małym firmom i walczyć z bezrobociem zgodnie z deklaracjami przedwyborczymi.

 

Radna M. Gołyźniak nie ma zastrzeżeń co do sprzedaży lokalu, ale informuje, że na posiedzeniu Komisji omawiano sprzedaż powierzchni ok. 25 arów, a w projekcie uchwały jest ok. 5 arów. Ponadto pyta czy nie jest konieczne rozdzielenie sprzedaży lokalu i oddzielnie nieruchomości gruntowej.

 

Radny Palka M. pyta czy ktoś z Radnych ma koncepcję lub inną propozycję zagospodarowania terenu przy ul. Ofiar Faszyzmu.

 

Radny A. Stokłosa nie popiera propozycji sprzedaży lokalu. Zawnioskował o zaopiniowanie propozycji sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Ofiar Faszyzmu przez Zarząd Osiedla „Kolonia”  i  „Nowopole”.

 

Radny P. Legut – twierdzi, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie zakładu produkcyjnego p.Słotwińskiej na teren  PZSP Chełmek, w przeciwnym przypadku, jeżeliby mieszkańcy chcieli przywrócić teren do użytkowania jak w latach 70 – jako rekreacyjny to konieczne byłoby ogrodzenie nieruchomości p. Słotwińskiej i przeniesienie  drogi dojazdowej od strony Paprotnika.

 

Radny H. Wiśniewski – terenów do rekreacji w Chełmku jest dużo, a zakład p. Słotwińskiej  już funkcjonuje od wielu lat i zatrudnia wiele osób. W związku z powyższym popiera propozycję sprzedaży  lokalu użytkowego wraz z gruntem.

 

Po wysłuchaniu opinii Radnych Przewodniczący Rady Miejskiej proponuje, aby sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Ofiar Faszyzmu wyłączyć z obecnej uchwały i poddać ponownie pod obrady wszystkich Komisji, a także Zarządu Osiedla „Kolonia” i „Nowopole”.Głosowanie: za wyłączeniem pkt. 4 z uchwały głosowało 13 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymało się – 0,

Projekt uchwały z naniesioną poprawką tj. bez punktu nr 4 dot. sprzedaży lokalu użytkowego przy ul.  Ofiar Faszyzmu 14 w Chełmku  został poddany pod głosowanie. W głosowaniu nie brał udziału Radny Henryk Wiśniewski.

Głosowało 13 radnych : za podjęciem uchwały 13 radnych, przeciw – 0,  wstrzym. – 0

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr XI/81/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku

w sprawie: sprzedaży lokali użytkowych.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Chełmek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały wraz z  uzasadnieniem .

W związku z tym, że z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano zawiadomienie o przydzieleniu Gminie Chełmek środków w wysokości 10.070 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól, o tę kwotę zwiększa się plan  dochodów   i wydatków. Niniejsza uchwała zwiększa się plan wydatków:

         na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w wysokości 50.000 zł /dopłata Zarządu Głównego ZOSP 40.000 zł./ oraz dofinansowanie samochodu dla Policji w kwocie 7.770 zł

         na zakup mammografu kwota 8.380 zł.

         na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla przedszkoli w kwocie 80.000 zł.

         na modernizację Stadionu KS Chełmek /zakup krzesełek/ kwota 40.000 zł

Po przeprowadzeniu przetargu i zawarciu umów zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na uciepłownienie budynków przy ul. Wojska Polskiego o kwotę 94.530 zł oraz plan wydatków na opracowanie planu energetycznego o kwotę 25.970 zł i remont budynku SG ZOZ o kwotę 8.380 zł

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 180.000 zł z uwagi na brak dotychczas uregulowań prawnych do opracowania planu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.050 zł. Przenosi się również środku na przełożenie rurociągu ciepłowniczego przy ul. Brzozowej – Szk. Podst. nr 2 w wysokości 80.000 zł z działu 400 do działu 801 oświata.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu z dnia 9.X.2003 r. załącznik nr 17

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XI/82/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2003 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18. do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt niniejszej uchwały wraz z  uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu z dnia 9.X.2003 r. załącznik nr 19.

 

Gmina Chełmek otrzymała z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na pakowanie i wywóz zdemontowanych wyrobów eternitowych z terenu Gminy Chełmek. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy dopłacić co najmniej 25 % poniesionych wydatków.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XI/83/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku

w sprawie: zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Chełmek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem .

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pozytywne stanowisko Komisji Budżetu z dnia 9.X.2003 r.

 Ośrodek Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wprowadził zasady stosowania nazw ulic zgodny z pisownią w komputerowych bankach ewidencji ludności. Z uwagi na powyższe tut. Urząd dostosował zgodnie z poleceniem pisownię ulic do przesłanego wykazu. W dniu 1 września Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wykonując polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nakazał powrócenie do stosowania nazw ulic zgodnie z podjętymi przez radę gminy uchwałami. Wprowadzenie nazw ulic zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Chełmku uchwałami narazi gminę na znaczne koszty związane z bezpłatną wymianą wszystkich do tej pory wyrobionych dowodów osobistych oraz na zmiany w systemie ewidencji. W związku z powyższym zasadne jest podjecie uchwały dostosowującej nazwy ulic do wykazu używanego w naszej gminie od 1999 r.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XI/84/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku

w sprawie: zmiany nazw ulic na terenie miasta Chełmek.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Radni przed obradami sesji otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. O włączenie projektu uchwały do harmonogramu obrad sesji wnosił Burmistrz. Poinformował, że Gmina Chełmek przystąpiła we wrześniu 2003 r. do realizacji zadania pn. „Termoizolacja budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego nr 3, 5, 6, 8 w Chełmku”. Ogólna wartość inwestycji wynosi 635 825 zł brutto. Zadanie będzie realizowane w cyklu 2 – letnim. Gmina Chełmek ma zagwarantowane w budżecie na 2003 r. kwotę  –  155 078 zł.

W czerwcu br złożono do WFOŚiGW w Krakowie cztery karty informacyjne dotyczące termoizolacji budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego nr 3,5,6,8 – które zostały wstępnie zakwalifikowane do dalszej oceny. Warunkiem uzyskania środków z Funduszu jest przedłożenie ostatecznych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami, wśród których znajduje się uchwała rady miejskiej o zaciągnięciu preferencyjnych pożyczek. W związku z faktem, że 31 października br. upływa termin rozpatrywania wniosków istnieje konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie – za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. W związku z powyższym Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr XI/85/2003

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 października 2003 roku

w sprawie: zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

             Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 5 do 29 września 2003 roku.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 14. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

           Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2003 r. roku oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków. Do sprawozdania nie wniesiono zapytań.

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do protokołu..

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie

 

Ad. 15. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

1.            Przewodniczący Zarządu Osiedla „Nowopole” Pan Mariusz Sajak wnosi o przesłanie jednolitych tekstów statutów do wszystkich zarządów osiedli zaraz po ogłoszeniu uchwały Rady Miejskiej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

2.            Radny Marek Idzik – wnioskuje o zlecenie ekspertyzy prawnej dotyczącej możliwości rozwiązania spółki ENWOS –  dostawcą wody byłaby jedna spółka na terenie gminy Chełmek.

 

3.            Radny B. Hojka – pyta kiedy zostanie przywrócony ruch na ul. Żeromskiego i kiedy samochody przestaną blokować ulicę i chodnik oraz wnioskuje o zamontowanie świateł wzbudzających przy przejściu dla pieszych na ul. Krakowskiej w Chełmku.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że polecił bezwględnie egzekwować zakaz parkowania na ul. Żeromskiego. W ramach prac projektowych przy drodze 780 były planowane światła i poprze aby były do realizacji na 2004 r. Burmistrz widzi potrzebę.

 

4.            Radny H. Wiśniewski prosi , aby Policja zwracała szczególną uwagę na wandalizm i niszczenie mienia na placu targowym oraz na przystanku autobusowym na przeciw sklepu „Albert” oraz o przestrzeganie zakazu parkowania samochodów na przeciw sklepu przy ul. 11 Listopada w Chełmku.

 

5.            Radna J. Radwańska – w związku z tym, że pacjenci  SG ZOZ w Chełmku skarżą się na bardzo długie terminy oczekiwania na  zbiegi rehabilitacyjne (również lasery) proponuje rozważenie możliwości wydłużenia czasu przyjmowania pacjentów.

Ponadto Radna wnosi o wykonanie parkingu samochodowego od strony przychodni dziecięcej.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że  wykonanie parkingu jest przewidziane i  zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE.

 

6.            Radny M. Idzik poruszył kilka spraw:

– oznakowanie ul. Kwiatowej w Bobrku dotyczące zakazu wjazdu od ul. Parkowej do ul. Długiej uzupełnić o tabliczkę: „nie dotyczy rowerzystów”.

– wnosi, aby opracować program segregacji odpadów w gminie.

– pyta czy po kontroli wydatków Klubu Sportowego prowadzonej przez Komisję Rewizyjną protokół podpisuje Dyrektor MOKSiR czy Prezes Klubu Sportowego.

Burmistrz udzielił odpowiedzi: Program segregacji odpadów jest już w trakcie przygotowywania. Po przygotowaniu całości zostanie przesłany na Komisje Rady Miejskiej w celu zaopiniowania. Jeżeli chodzi o podpisanie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – protokół powinien podpisać zarówno Dyrektor MOKSiR jak i Prezes Klubu Sportowego.

 

7.            Radny P. Legut podziękował Burmistrzowi za zorganizowanie w dniu 7 października br. spotkania ze Starostą Oświęcimskim w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 8 w Chełmku. Równocześnie prosi o wykonanie zestawienia kosztów budowy sali gimnastycznej przy Szkole nr 1 w Chełmku i Powiat. Zespole Szkół nr 8 w Chełmku.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, że wykonanie takiego zestawienia jest obecnie niemożliwe, ponieważ Powiat dopiero w przyszłym roku zamierza zlecić sporządzenie projektu i dopiero wtedy będzie możliwe określenie wszystkich parametrów i kosztów budowy sali.

Burmistrz poinformował Radnych również o spotkaniu odbytym w tut. Urzędzie z udziałem Starosty Oświęcimskiego – J. Kały w sprawie budowy sali gimnastycznej przy szkole powiatowej nr 8 w Chełmku.

 

8.            Radny B. Dulęba pyta czy przewiduje się wydzielenie i sprzedaż działek budowlanych w rejonie ul. Wrzosowej w Gorzowie.

Burmistrz poinformował, że po zmianie planu zagospodarowania planuje się wydzielenie działek pod budownictwo indywidualne. Równocześnie poprosił Radnych o sygnalizowanie potrzeb zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie.

 

9.            Radna H. Szewczyk zgłasza potrzebę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Bobrku od ul. Długiej od sklepu w stronę ul. Akacjowej.

 

10.        Radny H. Wiśniewski pyta na jakim etapie jest proces przeniesienia garaży z ul. Kolejowej w Chełmku.

Burmistrz poinformował, że odbył spotkanie z właścicielami garaży na którym przedstawiono trzy koncepcje budowy tańszych garaży. Do chwili obecnej jest 11 chętnych na budowę garaży przy ul. Ofiar Faszyzmu.

 

11.        Radny M. Idzik poprosił Burmistrza o bardziej radykalne działania w sprawie przeniesienia garaży, ponieważ boisko sportowe jest bardzo potrzebne przy szkole podstawowej.

 

12.        Radny A. Stokłosa – proponuje, aby wniosek w sprawie świadectw kwalifikacyjnych dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport złożył zgodnie z kompetencją Dyrektor MZSiP (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r.)

 

13.        Radna M. Gołyźniak złożyła wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ofiar Faszyzmu k. budynku b. plebanii, aby w tym miejscu mogły być budowane garaże.

 

14.        Radna D. Krężlewicz w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Brzozowej 6 zwróciła się z prośbą o interwencję Policji, ponieważ mieszkańcy bloku skarżą się na spożywanie napojów alkoholowych w godzinach rannych.

Obecny na sesji przedstawiciel Komisariatu Policji w Chełmku poinformował, że również mieli wiele interwencji w tej sprawie i w związku z tym policja bardzo często przeprowadza kontrolę w tym rejonie i nie stwierdzono spożywania napojów alkoholowych w godzinach rannych.

 

Ad. 15. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Jeleń zamknął XI Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 18,oo.

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Barbara Maślanka                                 Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*