Protokół XXIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XXIII/08
z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 2 października 2008 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

Obecni: 14 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Nieobecny M.Madoń

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14ºº otworzyła XXIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Na wstępie obrad Przewodnicząca RM poprosiła zebranych o powstanie
i uczczenie minutą ciszy pamięci Tomasza Baty, który zmarł 1 września 2008 r.

Następnie Przewodnicząca przywitała Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

 • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich

 • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek

 • przedstawiciela prasy lokalnej

 • oraz wszystkich obecnych

   

   

Po powitaniu radnych i gości, Przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, Przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Burmistrz wnioskował o dokonanie zmiany:

 • w pkt. 7 w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/128/2008 z 24 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. – po rozliczeniu zadań nastąpiła zmiana kwot.

 • w pkt. 8 nastąpiła zmiana projekcie w uchwały w sprawie oddania cmentarza komunalnego w Chełmku przy ul. Na Skałce w administrację MZGK sp. zoo dotycząca terminu oddania cmentarza oraz został dołączony regulamin cmentarza.

 

Burmistrz wnioskował również o włączeniu 2 dodatkowych uchwał do porządku obrad sesji:

 • Projekt uchwały w sprawie przekazania Kierownikowi MOPS w Chełmku zadania polegającego na podejmowaniu wobec dłużników alimentacyjnych działań określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Chełmka.

Projekty uchwał oraz poprawki zostały jednogłośnie przyjęte do porządku obrad sesji. (14 za)

Radny H.Wiśniewski prosił o wniesienie do porządku obrad sesji omówienie tematu likwidacji szkoły powiatowej nr 8 w Chełmku.

Ustalono, że temat zostanie omówiony w sprawach bieżących w punkcie „Interpelacje, zapytania, wolne wnioski”.

 

 

 

Radni nie wnosili innych uwag do porządku obrad wobec powyższegoPrzewodnicząca RM poddała porządek obrad pod głosowanie.
(Głosowało 14 radnych – 14 za)

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XXII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 sierpnia 2008 r.

 3. Informacja o realizacji budżetu Gminy Chełmek za I półrocze 2008 r.

 4. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2007 r.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2008 r.

 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla OSP w Gorzowie na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych.

 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/128/2008 z 24 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

 8. Projekt uchwały w sprawie oddania cmentarza komunalnego w Chełmku przy ul. Na Skałce w administrację MZGK sp zoo.

 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmek.

 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/99 RM w Chełmku z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wraz z późniejszymi zmianami

 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Chełmek darowizny nieruchomości.

 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/31/2003 z dnia 20.II.2003 r.
  w sprawie przekształcenia Przedszkoli Samorządowych w Gminie Chełmek.

 14. Projekt uchwały w sprawie przekazania Kierownikowi MOPS w Chełmku zadania polegającego na podejmowaniu wobec dłużników alimentacyjnych działań określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 15. W sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Chełmka.

 16. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 17. Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego i Burmistrza.

 18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 19. Zakończenie obrad XXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 sierpnia 2008 r.

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 28 sierpnia 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni
w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie .

Ad. 3. Informacja o realizacji budżetu Gminy Chełmek za I półrocze 2008 r.

 

Informację otrzymali wszyscy radni. Została omówiona i przyjęta na posiedzeniu Komisji budżetu (…) i zdrowia (…) w dniu 26 sierpnia br. oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 9 września 2007 r. Przewodnicząca odczytała pozytywne stanowisko komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.B.Dulęba poinformował, że sprawozdanie zostało omówione na wszystkich komisjach. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do realizacji budżetu. Dochody są realizowane na bieżąco, a większość wydatków planowana na II półrocze br.

W uzupełnieniu informacji Burmistrz dodał, że być może budżet będzie można zrealizować bez zaciągania kredytu. Budowa boiska Orlik 2012 powinna „zamknąć” się
w kwocie 1 mln zł. Ponadto w br. nie będzie naboru do programów Odnowy Wsi Polskiej. Nie rozpocznie się również realizacja programu rewitalizacji. Większość prac jest w trakcie realizacji np. remonty drogowe. Trwa ostatni etap przygotowania prac przetargowych na park miejski, tj. ścieżki, zaplecze i muszla koncertowa, fontanna oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu dzikich działek przy ul. Kolejowej
w Chełmku.

Burmistrz poinformował również, że zostanie przygotowania odpowiedź na wniosek Komisji rewizyjnej dotyczący windykacji podatku od osób fizycznych i prawnych. Natomiast na drugi wniosek dot. rozdzielenia biblioteki publicznej w Chełmku poprosił
o odpowiedź radcę prawnego.

Radca prawny M. Niczyporuk poinformował, że nie ma zaprzeczenia w prawie, aby biblioteki publiczne nie mogły być w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji.

Radni nie wnosili uwag do informacji o realizacji budżetu w I półroczu br.

załącznik nr 3

Ad. 4. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2007 r.

 

 

Sekretarz Miejski J. Świerz przedstawiła informację Burmistrza Chełmka dotyczącą oświadczeń majątkowych złożoną przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów gminnych spółek oraz osób wydających decyzje administracyjne oraz przedstawiła informację Wojewody Małopolskiego o prawidłowości złożonych oświadczeń przez Burmistrza Chełmka oraz Przewodniczącego RM.

Przewodnicząca RM p. Zofia Urbańczyk przedstawiła informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych radnych za 2007 r.

Wszystkie oświadczenia zostały przesłane do Urzędu Skarbowego oraz zamieszczone na stronach internetowych Gminy Chełmek.

Informacje stanowią załącznik nr 4,5,6 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2008 r.

 

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko z posiedzenia wspólnego Komisji budżetu (…) i edukacji (…) z 23 września br.

Skarbnik Miejski poinformowała, że planowane dochody i wydatki uległy zmianie w związku z zakupem podręczników szkolnych dla dzieci w klasach od 1-3. Burmistrz uzupełnił informację, że Gmina Chełmek złożyła projekt „Szkoła na 6” i uzyskała kwotę 980 tys. zł. Program będzie realizowany przez 2 lata. W br. będzie zrealizowana kwota 252 tys. zł. Z tej kwoty pokryte będą również wynagrodzenia dla koordynatorów, wykonawców i nauczycieli.

Radni nie zgłaszali pytań ani uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIII / 179 / 2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

 

załącznik nr 7

 

 

 

 

 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla OSP w Gorzowie na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) i edukacji (…). Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko z 23 września br.

Radni nie zgłaszali pytań ani uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIII / 180 / 2008

w sprawie udzielenia pożyczki dla OSP w Gorzowie na zakup
aparatów ochrony dróg oddechowych.

 

 

załącznik nr 8

 

 

 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/128/2008 z 24 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

 

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko z posiedzenia wspólnego Komisji budżetu (…) i edukacji (…) z 23 września br.

Burmistrz poinformował, że po ostatecznym rozliczeniu zadań nastąpiła zmiana kwot, którą podał do wiadomości radnym tj:

udziela się pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na łączną kwotę 303 373, 00 zł w następującej wysokości:

 • budowa odcinka chodnika przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku wraz z kanalizacją wód opadowych do kwoty 146 400 zł, Gmina Chełmek współfinansuje to zadanie w 50% całości jego kosztów,

 • przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Nadwiślańskiej w Bobrku w zakresie budowy chodnika i kanalizacji wód opadowych wraz z poszerzeniem jezdni do kwoty 97 050 zł, Gmina Chełmek współfinansuje to zadanie w 50% całości jego kosztów.

 • remont chodnika przy ul. Żeromskiego w Chełmku do kwoty 31 650 zł, Gmina Chełmek współfinansuje to zadanie w 70% całości jego kosztów,

 • remont chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Chrobrego i Jagiellońskiej w Chełmku do kwoty 28.273,00 zł.”

 

 

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIII / 181 / 2008

w sprawie zmiany uchwały nr XV/128/2008 z 24 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

 

załącznik nr 9

 

 

 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie oddania cmentarza komunalnego w Chełmku przy ul. Na Skałce w administrację MZGK sp zoo.

 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach Komisji budżetu (…) i edukacji (…) w dniu 23 września, komisji handlu (…) w dniu 25 września oraz komisji zdrowia w dniu 30 września. Przewodnicząca RM odczytała stanowiska komisji.

Burmistrz poinformował, że kończą się odbiory budowy cmentarza i konieczne będzie oddanie inwestycji do użytku. W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały w sprawie przekazania obiektu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp zoo w Chełmku oraz regulamin administrowania cmentarzem. Poinformował również, że cennik usług zostanie zatwierdzony oddzielną uchwałą po ustaleniu wszystkich kosztów.

Radni nie zgłaszali pytań ani uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIII / 182 / 2008

w sprawie oddania cmentarza komunalnego w Chełmku przy ul. Na Skałce
w administrację MZGK sp zoo.

 

załącznik nr 10

 

 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany na posiedzeniach Komisji budżetu (…) i edukacji (…) w dniu 23 września oraz komisji handlu (…) w dniu 25 września. Przewodnicząca RM odczytała stanowiska komisji, w których radni wnioskowali o obniżenie stawki do 89 zł/m3 oraz o ustalenie daty wejścia w życie uchwały tj. nie wcześniej niż od 1 stycznia 2009 r.

Burmistrz poinformował, że po wnikliwym przeanalizowaniu wniosków komisji, przychylił się do wniosku radnego M.Palki i prosi o podjęcie uchwały z kwotą 89 zł za 1m3 odpadów komunalnych, tj. zgodnie z projektowanym wzrostem opłaty środowiskowej. Natomiast poniesienie kosztów rekultywacji wysypiska po zamknięciu wysypiska, będzie przedmiotem oddzielnego rozważenia i poszukiwania środków
np. z funduszu ochrony środowiska lub innych. Burmistrz poinformował, że Prezes MZGK winien rozeznać sprawę poszukiwania środków na rekultywację wysypiska
z innych źródeł.

Co do zapisu, że uchwała będzie obowiązywała od 1 stycznia 2009 r. propozycję podał radca prawny obecny na sesji – p. M.Niczyporuk. Będzie to zapis w § 6 –
”Uchwała podlega opublikowaniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego „z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.”

 

W związku z podwyżką cen odpadów od przyszłego roku, radny M.Palka poprosił o zrobienie jeszcze w br. zbiórki odpadów ponadgabarytowych w formie „wystawki”, ponieważ z wystawionych kontenerów tylko niektórzy mieszkańcy korzystają, bowiem kontenery są b. szybko zapełnione.

Burmistrz przyjął wniosek radnego, ale poinformował, że to będzie zależne od środków finansowych w br. Zbiórki w formie wystawki muszą być dokładnie opracowane
i zabezpieczony natychmiastowy odbiór (np. sprzęt RTV).

Radny M. Bochenek przypomniał o konieczności przeprowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej podwyżki odpadów komunalnych, aby mieszkańcy byli dokładnie poinformowani o przyczynach podwyżki cen odbioru odpadów. Informacja powinna być dostarczona przez MZGK w formie ulotki informacyjnej wraz z rachunkiem za odbiór śmieci oraz w Echu Chełmka.

Radny M. Sajak pytał, czy jeśli przyjmie się kwotę 89 zł/m3 to w kalkulacji odpadów jest uwzględniona tylko kwota podwyższenia opłaty środowiskowej czy również inne koszty. Głównie chodzi o to, aby koszty rekultywacji wysypiska nie były przenoszone na mieszkańców.

Prezes MZGK K.Tokarski odpowiedział, że cena za obiór odpadów komunalnych powinna zabezpieczać pokrycie zbiórki selektywnej. Jeśli zbiórka selektywna będzie prowadzona w dalszym ciągu w takiej samej formie, to kwota 89 zł/m3 może być stosowana przy założeniu, że na rekultywację wysypiska spółka pozyska środki finansowe. Przy przeliczeniu nowej opłaty koszt wywozu z jednego kubła wyniesie 69,21 zł na kwartał.

Na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) i edukacji(…) w dniu 23 września br. radni zgłosili dwa wnioski dot. w/w projektu uchwały:

 1. M.Palka wnioskował o ustalenie górnej stawki za odpady komunalne
  w wysokości 89 zł za jeden m3.

 2. H. Kowalski wnioskował o ustalenie stawki za odpady komunalne w wysokości 85 zł za jeden m3 z zapisem, że koszty rekultywacji wysypiska poniesie Gmina.

W związku z tym, że wniosek radnego M. Palki został uwzględniony, radny M.Bochenek wnioskował o przegłosowanie wniosku H.Kowalskiego.

H.Kowalski wycofał swój wniosek, ponieważ po wyjaśnieniach Burmistrza zaakceptował propozycję, że koszty rekultywacji wysypiska zostaną pokryte z innych źródeł, a nie poniosą mieszkańcy.

W związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie wniosek Radnego M.Palki nr 1.

Głosowało 14 radnych: 9 – za , 2 – przeciw, 3 – wstrzymujących się

 

Wniosek przeszedł większością głosów.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie z poprawką tj. ze zmianą stawki z 98 zł na 89 zł za 1 m3 odpadów komunalnych oraz ze zmianą, że uchwałą obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

Głosowało 14 radnych: 8 – za , 3 – przeciw, 3 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIII / 183 / 2008

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

załącznik nr 11

 

 

 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmek.

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko z posiedzenia wspólnego Komisji budżetu (…) i edukacji (…) z 23 września br.

Burmistrz wyjaśnił, że Zakład Energetyczny mający swoje urządzenia na gruncie gminnym wyraził wolę wykupu nieruchomości. Wobec powyższego uważa za zasadne wydzielenie, wykonanie wyceny i sprzedaż 9 nieruchomości na rzecz Zakładu Energetycznego.

Radni nie zgłaszali pytań ani uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 12 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujących się

 

 

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIII / 184 / 2008

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmek.

 

załącznik nr 12

 

 

 

***

 

Przewodnicząca RM ogłosiła 10 min. przerwy w obradach.

Obrady wznowiono o godz. 15,20.

***

 

 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/99 RM w Chełmku
z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wraz z późniejszymi zmianami.

 

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko z posiedzenia wspólnego Komisji budżetu (…) i edukacji (…) z 23 września br.

W uzupełnieniu informacji Burmistrz poinformował, że miasto Oświęcim przekształciło zakład budżety w spółkę, dlatego konieczne jest zawarcie nowego porozumienia na transport. Wszystkie gminy zaakceptowały treść nowego porozumienia.

Radni nie zgłaszali pytań ani uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIII / 185 / 2008

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/99 RM w Chełmku z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wraz z późniejszymi zmianami

 

załącznik nr 13

 

 

 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Chełmek darowizny nieruchomości.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji handlu w dniu 25 września br. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji.

Radni nie zgłaszali pytań ani uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIII /186 / 2008

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Chełmek darowizny nieruchomości.

 

załącznik nr 14

 

 

 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/31/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekształcenia Przedszkoli Samorządowych w Gminie Chełmek.

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu (…) i edukacji (…) w dniu 23 września br. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko obu Komisji .

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIII / 187 / 2008

w sprawie zmiany uchwały nr V/31/2003 z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie przekształcenia Przedszkoli Samorządowych w Gminie Chełmek.

 

załącznik nr 15

 

 

 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie przekazania Kierownikowi MOPS w Chełmku zadania polegającego na podejmowaniu wobec dłużników alimentacyjnych działań określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Projekt uchwały nie był omówiony na posiedzeniach komisji. Wobec powyższego Kierownik MOPS w Chełmku p. G.Kozyro wyjaśniła konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Przekazanie przez Burmistrza do ośrodka pomocy społecznej zadania, polegającego na prowadzeniu postępowania w sprawach przyznawania świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wydawaniu w tych sprawach decyzji, może nastąpić na podstawie pisemnego upoważnienia. Powyższe wynika ze znowelizowanego art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.), na mocy którego organ właściwy wierzyciela może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Natomiast przekazanie do ośrodka pomocy społecznej (lub innej jednostki organizacyjnej gminy) drugiego zadania przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych (uregulowanego w szczególności w przepisach rozdziału 2 ww. ustawy), powinno nastąpić w oparciu o uchwałę rady gminy wydaną na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek samorządowych i innych podmiotów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych (a także przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego) jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, w związku z powyższym przekazanie tego zadania do ośrodka pomocy społecznej, jak najbardziej może być przedmiotem uchwały rady gminy.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIII / 188 / 2008

w sprawie przekazania Kierownikowi MOPS w Chełmku zadania polegającego na podejmowaniu wobec dłużników alimentacyjnych działań określonych ustawą
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

załącznik nr 16

 

 

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Chełmka.

 

W związku z wykupem nieruchomości zajętej pod drogę gminną, położoną prostopadle do ul. Leśnej i Polnej w Chełmku zachodzi konieczność nadania jej nazwy. Proponuje się nazwę ul. Świerkowa.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXIII / 189 / 2008

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Chełmka.

 

załącznik nr 17

 

 

 

 

Ad. 16. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca, 29 lipca, 28 sierpnia 2008 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

Radny M. Palka poinformował, że jest nieusatysfakcjonowany z lakonicznej odpowiedzi jaką otrzymał w sprawie interpelacji dotyczącej zatrudnienia pedagoga szkolnego. Radny poinformował, że oczekuje informacji jaka jest forma zatrudnienia, podział godzin pracy w konkretnych szkołach oraz z czego jest wynagradzany.

 

Burmistrz wyjaśnił, że wniosek był o zatrudnienie pedagoga i został spełniony, pedagog został zatrudniony. Jeśli chodzi o wypowiedzi dyrektorów szkół, co do potrzeby zwiększenia godzin pedagoga to Komisja edukacji może zorganizować spotkanie.

Radny E.Ostapowicz ok. 3 miesiące wcześniej wnioskował o dodatkowy pojemnik na makulaturę przy ul. Piłsudskiego na przeciw boiska szkolnego. Do chwili obecnej brak pojemnika.

 

Burmistrz wyjaśnił, że w ubiegłym tygodniu zostały zakupione przez Gminę Chełmek nowe zestawy pojemników. Wniosek zostanie zrealizowany.

Sprawozdanie zostało przyjęte. Stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

 

 

Ad. 17. Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego i Burmistrza.

 

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza
i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 17 czerwca do 23 września 2008 r.

 

 1. Radny M. Palka wnosił o wyjaśnienie zapisu w sprawozdaniu wydziału IN pkt 5 – opracowano projekt dla boiska, placu zabaw, remontu drogi i parkingu na terenie ZSZ w Gorzowie.

  Burmistrz poinformował, że przygotowując się do Programu Odnowy Wsi Polskiej zlecono opracowanie projektu budowlanego na otoczenie wokół szkoły wraz z uwzględnieniem boiska.

 2. Radny M.Palka wnioskował o więcej informacji nt. pedagoga szkolnego. Kto jest pedagogiem w jakiej, ilości godzin – poprosił o więcej szczegółów.

 3. Radna H.Szewczyk pytała czy wniosek na Odnowę Wsi Bobrek też jest zrobiony, czy tylko na Gorzów.

  Burmistrz poinformował, że jest przygotowany wniosek na urządzenie terenów wokół Domu Ludowego – będzie zmodyfikowany i wznowiony jako wniosek nr 2.

 4. H.Wiśniewski – jest wykonywane ogrodzenie boiska. Radny pytał co będzie
  z bramami na centrum sportowe, ponieważ mieszkańcy Nowopola przechodzą przez teren boiska.

  Burmistrz poinformował, że do chwili urządzenia centrum sportowego będzie możliwe przejście przez teren, ale po ukończeniu inwestycji – w celu zachowania porządku nie będzie możliwe przejście.

 5. Z.Urbańczyk poprosiła o rozszerzenie informacji nt. „Działania Lokalnej Grupy Działania Dolina Soły”

  Odpowiedzi udzielił p.A.Skrzypński Z-ca Burmistrza, który poinformował, że gminy: Chełmek, Brzeszcze i Kęty przystąpiły do tego stowarzyszenia. Został przyjęty statut, wybrany zarząd i stowarzyszenie będzie działać w celu pozyskiwania środków na rzecz organizacji pozarządowych.

 6. Radny P.Byrski poprosił o wyjaśnienie w sprawie pkt. 4b w sprawozdaniu wydziału IN tj. prace związane z wykonaniem inwentaryzacji zaplecza sportowego.

  Burmistrz poinformował, że została zlecona ekspertyza budynku pod kątem możliwości jego rozbudowy i nadbudowy. Po zapoznaniu się z wynikami ekspertyzy zostanie podjęta dalsza decyzja.

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Stanowi załącznik nr 19 do protokołu

 

 

 

Ad. 18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

 1. Przewodniczący Komisji Edukacji (…) P.Byrski zapoznał zebranych z wnioskami
  z komisji objazdowej placówek oświatowych pod kątem przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego, która odbyła się 28 sierpnia 2008 r.

Burmistrz poinformował, że dokonał przesunięć w budżecie i każda placówka otrzymała dodatkowe środki na usunięcie usterek i wykonanie drobnych remontów.

 1. Burmistrz przedstawił informację na temat likwidacji szkoły powiatowej.

  W ramach prowadzonego naboru elektronicznego do klasy I technikum chętnych było 14 uczniów w pierwszym naborze. Starosta nie dał szansy na przeprowadzenie II naboru i podjął decyzję o zlikwidowaniu klasy technikum. Chętni zostali przekierowani do innych szkół. W szkole jest 3 oddziały technikum, 3 oddziały liceum, 1 klasa zawodowa oraz szkoły wieczorowe
  i policealne. Spada liczba uczniów. W ub. roku do szkoły uczęszczało 504 uczniów, w 2006 – 584 uczniów, a w bieżącym roku jest tylko 370 uczniów.

  W powiecie została opracowana strategia rozwoju oświaty, wg której szkoła
  w Chełmku oraz w Jawiszowicach powinna być zlikwidowana.

  W powyższej sprawie Burmistrz zwrócił się z protestem do Zarządu Powiatu
  i z propozycją przejęcia szkoły przez gminę.

  Obecnie strategia została wycofana z obrad rady powiatu.

  Burmistrz poinformował, że powołał zespół: Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miejski, oraz Skarbnik, który do końca października br. przeprowadzi dokładną analizę przejęcia szkoły, kierunków kształcenia uczniów w poszukiwanych zawodach oraz dogodnych połączeń komunikacyjnych umożliwiających dojazd do szkoły.

Radny M.Sajak zaproponował, aby na posiedzenie wspólne komisji RM zaprosić przedstawicieli powiatu i wspólnie omówić temat likwidacji szkoły.

 1. H.Szewczyk – wnioskowała o naprawę dróg – remonty cząstkowe na terenie Gminy Chełmek.

 2. H.Wiśniewski zgłaszał konieczność obcięcia gałęzi drzew rosnących przy chodniku wzdłuż działek, w stronę sklepu p. Barana. Gałęzie zasłaniają lampy i jest ciemno.

 3. J. Radwańska zwróciła się do Dyrektora MOKSiR z wnioskiem o doposażenie kuchni i zakup szafy dla Związku Rencistów i Emerytów, którzy mają siedzibę przy ul. Chrobrego w Chełmku.

 4. J. Radwańska – podczas prac wiertniczych w lesie została zniszczona droga – ul. Tuwima. Mieszkańcy proszą o naprawę. Prosiła również o asfaltowanie ul. Sienkiewicza w Chełmku.

  Burmistrz poinformował, że wykonawca zobowiązał się do naprawy drogi do dnia 6 października br. Ul. Sienkiewicza zostanie wykonana w ramach remontów cząstkowych, których rozpoczęcie planuje się na 4 października .

 1. D.Kapusta proponuje, aby w parku ustawić więcej ławek. Organizowane są imprezy np. na spotkania folklorystyczne i starsze osoby oczekujące na występ nie mają miejsca usiąść.

 2. D.Kapusta poinformowała, że mieszkańcy ul. Struga wnioskują o modernizację ulicy i jej poszerzenie. Jest to b. wąska ulica i mieszkańcy mają trudności
  z dowozem węgla większymi samochodami. Można również ustawić zakaz ruchu z możliwością tylko dojazdu do posesji.

 3. H. Kowalski poinformował, że należy koniecznie wykosić teren kolejowy przy ul. Piastowskiej oraz zwrócić się do właścicieli nieruchomości po p.Czechu
  o rozbiórkę budynku zagrażającemu bezpieczeństwu. Ponadto radny zwrócił uwagę na sprawę warunków mieszkaniowych p. Pławeckiego. Jest to osoba niepełnosprawna, w podeszłym wieku. Mieszka w opuszczonym budynku, który jest zdewastowany, bez wody. Warunki mieszkania są bardzo złe. Radny wnioskuje o rozważenie udzielenia pomocy tej osobie.

Kierownik MOPS poinformowała, że p.Pławecki jest objęty pomocą ośrodka,ale jest osobą trudną i często odmawia pomocy. Ośrodek załatwił mu miejsce
w domu opieki, ale odmówił. Nie chce również innego mieszkania – z zasobów gminnych.

 

 1. P.Byrski wnioskował o wykoszenie trawy na zaniedbanym terenie przed halą nr 12 w Chełmku – b.plac autobusowy.

  Radny informował również, że w okresie urlopowym w poradni chirurgicznej nie było żadnego lekarza pełniącego dyżur.

  Dyrektor K.Karkoszka poinformował, że w POZ zatrudnieni są lekarze i są planowane na czas urlopu zastępstwa. Lekarze w poradniach specjalistycznych planują urlopy podając tylko informację. W tym czasie usługi świadczy ZOZ Oświęcim.

 2. H.Szewczyk wnioskowała o informację gdzie można uzyskać projekty na kanalizację.

  Burmistrz poinformował, że toczą się procedury przygotowawcze pod budowę kanalizacji. Jeśli projekt przejdzie to będzie przedstawiona dokładna informacja, w którym rejonie będzie przebiegać kanalizacja.

 3. H.Szewczyk pytała o niwelację rowu przy ul. Lipowej w Bobrku. Konieczne jest wyczyszczenie rowu.

 4. Radny M.Palka wnioskował o wystosowanie monitu do Województwa
  w sprawie koszenia wałów, ponieważ Bobrek został wykoszony, a Gorzów nie jest wykonany.

 5. H.Kowalski wnioskował o naprawę cząstkową nawierzchni ul. Jagiellońskiej i Mickiewicza w Chełmku.

  Radny pytał również o plany związane z zagospodarowaniem budynku byłego przedszkola, który już od roku jest pusty.

  Burmistrz poinformował, że zgodnie z opracowaną koncepcją na Centrum Chełmka budynek zostanie przekazany na cele mieszkaniowe. ADM prowadzi rozmowy w sprawie możliwości uzyskania kredytu i przebudowy budynku.

 6. S.Kądzior – poinformował, że po wykonaniu chodnika przy ul. Nadwiślańskiej
  w Bobrku wody opadowe zalewają posesje przyległe do tej drogi. Wnioskował
  o rozważenie problemu odprowadzenia wody, która wcześniej spływała do rowu przydrożnego.

 7. H.Wiśniewski prosił o załatanie dziury w drodze tj. ul. 11 Listopada – na wprost wjazdu na ul. Andersa.

Ad. 19. Zakończenie obrad XXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chełmku Zofia Urbańczyk
 zamknęła XXIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej
w Chełmku o godz. 17.30.Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                       Przewodniczyła:

 

B. Maślanka                            Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*