Protokół Nr III z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2002r

Protokół nr III/2002

z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 30 grudnia 2002 roku

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

Obecni: piętnastu radnych i zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr II/2002 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 09.12.2002 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek.

4.        Projekt uchwały sprawie przystąpienia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

5.        Projekt uchwały sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2002 rok.

6.        Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2002.

7.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na rok 2003.

8.        Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Chełmku na rok 2003.

9.        Przyjęcie planów pracy przygotowanych przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej na 2003 rok.

10.     Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

11.     Zakończenie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

         Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 12ºº otworzył III Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku. 

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, Przewodniczący zwrócił się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

            Radny A. Stokłosa zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu „Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na rok 2003”, gdyż nie był on omówiony na posiedzeniu żadnej z Komisji Rady Miejskiej, ponadto w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na teren gminy Chełmek niema wyszczególnionych środków finansowych przeznaczonych na wymienione zadania.

 

            Sekretarz Miejski J. Świerz odpowiedziała, iż Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostanie przesłany pod obrady Komisji Rady Miejskiej, które wyrażą stanowisko w przedmiotowej sprawie.

 

            Radny A. Stokłosa odpowiedział, że biorąc pod uwagę zapewnienie Pani Sekretarz odwołuje swój wniosek dotyczący wycofania z porządku obrad projektu w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na rok 2003.

 

Porządek obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów.

 

Wynik głosowania:

za:                   – 14 głosów,

przeciw             – —

wstrzyma:         – 1 głos

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr II/2002 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 09.12.2002 r.

           Protokół nr II/2002 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, z dnia 09 12 2002 r. był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej.

          Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści tego protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 19 grudnia 2002 r., Komisja handlu (…) z dnia 2 grudnia 2002 r., Komisja zdrowia (…) z dnia 4 grudnia 2002 r., Komisja edukacji (…) z dnia 3 grudnia 2002 r., każda z wyżej wymienionych Komisji naniosła poprawki do przedmiotowego projektu uchwały.

            Następnie Przewodniczący odczytał pismo z MZGK Sp. z o.o. w Chełmku dotyczące projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 3 e do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do przedmiotowego projektu uchwały.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń przytoczył fragmenty Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747). Zaproponował, aby do § 35 regulaminu dodać uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia na teren nieruchomości …” zapewni to bezpieczeństwo i pewność mieszkańcom, że osoba, która sprawdza stan liczników jest tą za którą się podaje.

 

            Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Z. Urbańczyk poinformowała, iż jakość wody która jest dostarczana do mieszkańców m.in. na „Stare Miasto” jest fatalna, wręcz nie nadaje się do użytku, nawet po przegotowaniu.

 

            Prezes MZGK Sp. z o.o. A. Wilczak poinformował, iż metoda jaką stosuje zakład jest jedną z najnowszych, niestety stan rur wodociągu powoduje ogromne zanieczyszczenie wody dostarczanej do mieszkańców.

 

Zgodnie ze stanowiskami Komisji Rady Miejskiej wniosła następujące wnioski do projektu uchwały sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chełmek:

 

 

– w § 9 pkt. 2:

            „Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Burmistrza oraz odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców, co 2 miesiące w sposób zwyczajowo przyjęty.”

Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

– w § 14 pkt. 2:

            „Zobowiązuje się Wnioskodawcę do m.in. powstałych różnic we wskazaniach wodomierzy.”

Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

– w § 28:

            „Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej złożenia.”

 

– w § 30:

            „Przedsiębiorstwo powiadamia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 7 dni od daty wpływu.”

Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Z. Jelenia i Prezesa MZGK Sp. z o.o. w Chełmku:

– w § 35 w brzmieniu:

            „Uprawnieni przedstawiciele mają prawo wstępu po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego …”

Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Projekt uchwały wraz z zaopiniowanymi przez Radę Miejską uwagami został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów.

 

Wynik głosowania:

za                    – 13 głosów

przeciw:            – 2 głosy

wstrzyma.         – —

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr III/20/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków

w Gminie Chełmek

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

           Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 19 grudnia 2002 roku. Która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przedmiotowej sprawie.

Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

            Pan A. Szczurek pracownik tut. Urzędu przedstawił opinię Referatu Rozwoju Budownictwa i Inwestycji.

Aktualne plany zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmek i wsi Gorzów oraz sołectwa Bobrek zostały sporządzone pod rządami „starej” ustawy o planowaniu przestrzennym i zgodnie z ustawa tracą ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. „Nowe” plany zostały sporządzone dla ok. 4 % powierzchni gminy. Oznacza to, że dla inwestycji zlokalizowanych na pozostałych terenach decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu będzie musiała przygotować osoba posiadająca uprawnienia urbanistyczne, co wydłuży czas załatwiania spraw budowlanych o ok. 6 miesięcy.

Ustawą z 21 grudnia 2001 roku, dodano art. 67, według którego aktualne „stare” plany zachowują ważność do dnia 1 stycznia 2004 r., jeśli gmina posiada uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (gmina Chełmek posiada uchwalone Studium) oraz przystąpi do porządzenia planu lub dokona jego zmiany w terminie ich ważności.

Aby przedłużyć ważność posiadanych planów zagospodarowania przestrzennego na rok 2003 proponuje się przedłożenie do uchwalenia przez radę Miejską w Chełmku jeszcze w 2002 r. uchwałę. Orientacyjny minimalny czas wykonania planu to ok. 12 miesięcy.

 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr III/21/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Chełmek

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2002 rok.

           Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2002 rok.

Przewodniczący zwrócił się do radnych o wyrażanie stanowiska w tym zakresie.

 

            Burmistrz Chełmka A. Saternus poinformował, że otrzymaliśmy subwencję na dział Oświata i wychowanie w kwocie 40.000 zł . Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie przekazał dotację na realizację zadnia „Bezpieczny Wał” w wysokości 8.607 zł tj. 30 % poniesionych wydatków.

Dodatkowo Urząd Pracy w Oświęcimiu zrefundował poniesione wydatki pracowników robót publicznych za m-ce listopad w wysokości 2.033 zł.

 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr III/22/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2002 roku

W sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2002 rok

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2002.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń zwrócił się do Radnych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

Skarbnik Miejski H. P. Brulińska poinformowała, iż powyższa uchwała pozwoli nam na przeniesienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego 2002. Są to inwestycje, które zostały wykonane lub rozpoczęte w roku 2002 a termin zapłaty może zostać przeniesiony na 2003 rok. Środki finansowe na w/w wydatki gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Chełmku i wykorzystane zostaną do dnia 20 listopada 2003 r.

 

Radny M. Idzik zwrócił się zapytaniem, czy w projekcie uchwały zostały wymienione wszystkie niedokończone inwestycje. Czy jest możliwość ujęcia w uchwale dodatkowych wydatków związanych z dokończeniem prac projektowych na ul. Krakowskiej w Bobrku, gdyż kwota, która była przeznaczona na ten cel zostanie przeznaczona do innego działu.

Jednocześnie uważam, iż należy wystosować pewne sankcje karne w stosunku do wykonawcy projektu, który nie jest w stanie wykonać zamówiony projekt na ustalony w umowie termin.

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Z. Urbańczyk przyłączył się do wypowiedzi Radnego M. Dzika, ponieważ dotyczy to także wykonania oświetlenia na „Starym Mieście”.

 

Pani H. P. Brulińska Skarbnik Miejski odpowiedziała, iż projekt ul. Krakowskiej nie został wykonany, a termin upłynął w listopadzie 2002 r. Umowa była zwarta w 2001 r. więc kwota została ujęta jako suma nie wygasających wydatków w 2001 r.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów.

 

Wynik głosowania:

za                    – 14 głosów

przeciw:            – —

wstrzyma.         – 1 głos

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr III/22/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2002 roku

W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2002 rok

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na rok 2003.

          Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na rok 2003.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń zwrócił się do Radnych o wyrażenia stanowiska w tym zakresie.

 

Z-ca Przewodniczącego Z. Urbańczyk zaznaczała, iż radni powinni być poinformowani, jakie kwoty zostały przeznaczone na poszczególne zadania w programie Komisji RPA. Ponadto przedmiotowy program powinien trafić pod obrady Komisji zdrowia (…) oraz Komisji edukacji (…).

 

Z-ca Przewodniczącego M. Palka wystąpił z zapytaniem o ile został zmniejszona kwota przeznaczona na dział Komisji.

 

Sekretarz Miejski J. Świerz odpowiedziała, iż materiały dotyczące przedmiotowego programu wraz z kwotami przeznaczonymi na wymienione zadania zostaną dostarczone na Komisje Rady Miejskiej. Natomiast odpowiadając na zapytanie Radnego M. Palkę informuję, iż w tym roku kwota przeznaczona na działalność Komisji RPA została pomniejszona ze względu na obniżone stawki pobierania opłat, jest to kwota ok. 50 tys. zł.

W 2002 roku zaplanowano kwotę ok. 170 tys. zł. a wykonanie to ok. 98 %.

 

            Radna M. Gołyżniak zwróciła uwagę, że nie jest znany aktualny skład przedmiotowej Komisji, nikt z radnych nie został poinformowany.

 

Burmistrz Chełmka A. Saternus wyjaśnił, iż zmieniły się przepisy, według aktualnego prawa to Burmistrz powołuje i odwołuje Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku. W skład Komisji wchodzą:

Janina Świerz – przewodnicząca Komisji, Teresa Banasik pracownik tut. Urzędu, Stanisław Baronowski, Lucyna Stokłosa, Tomasz Szyjka.

 

Radna B. Kania zgłosiła wniosek o zabezpieczenie środków pieniężnych na sfinansowanie „Akcji letniej” dla dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku.

 

Radny A. Stokłosa zwrócił się z zapytaniem, które z zadań Komisji zostały zmienione zgodnie z wchodzącymi przepisami. Czy będą one miały wpływ na Komisje handlu (…).

 

Sekretarz Miejski J. Świerz odpowiedziała, iż Komisja RPA będzie przeprowadzała m.in. 2 razy do roku kontrole przestrzegania prawa obrotu napojami alkoholowymi, która będzie miała na celu zmniejszenie szkód związanych z łamaniem prawa. Ponadto Komisja handlu nie będzie już miała prawo wydawania pozwolenia na otwarcie punktów handlowych z sprzedażą napojów alkoholowych. Kompetencje te przejdą właśnie na Komisję RPA w Chełmku. Zgodnie z sugestiami Radnych proponuję, aby do punktu IV dopisać podpunkt:

5) Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowiska powyższego ryzyka, połączonego z profilaktycznym programem zajęć.

 

Do pkt. V podpunktu 2 dopisać:

„… oraz dofinansowanie działalności innych wnioskodawców.”

 

Uchwała wraz z naniesionymi poprawkami do programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na rok 2003 został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów.

 

Wynik głosowania:

za                    – 12 głosów

przeciw:            – —

wstrzyma.         – 2 głos

(przy obecności 14 radnych)

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr III/24/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na terenie Gminy Chełmek na 2003 rok

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8. Przyjęcie planu Pracy Rady Miejskiej w Chełmku na 2003 rok

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał plan pracy Rady Miejskiej w Chełmku na 2003 rok. Zgodnie z sugestiami Burmistrza Chełmka i Komisji zdrowia (…) oraz Komisji budżetu (…) plan pracy przedstawia się następująco:

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Chełmku na 2003 r.

 

Termin

Tematyka obrad Sesji

Styczeń/Luty – uchwalenie budżetu gminy Chełmek na 2003 r.

– kontynuacja reformy oświaty oraz omówienie planu inwestycji i remontów w placówkach oświatowych na terenie gminy Chełmek

Marzec – przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz informacja o pracy komisji za 2002 r.

– informacja o projekcie rozdziału środków finansowych Komisji z programu rozwiązywania problemów alkoholowych

– informacja z przebiegu wyborów do jednostek pomocniczych w gminie Chełmek

Kwiecień -przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r. oraz udzielenie absolutorium
Maj – ocena sytuacji gospodarczej Gminy Chełmek w świetle ilość funkcjonujących podmiotów gospodarczych, a bezrobociem na terenie Gminy Chełmek

– informacja o podjętych działaniach w pozyskiwaniu środków strukturalnych z funduszy Unii Europejskiej

Czerwice – omówienie jakości świadczeń usług komunalnych, zdrowotnych i pomocy społecznej

– informacja o przygotowaniu wypoczynku letniego MOKSiR, MOPS, ZHP, Kluby Sportowe

Sierpień – informacja o realizacji budżetu Gminy Chełmek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 r.
Wrzesień – ocena zasobów mieszkaniowych gminy Chełmek z uwzględnieniem planów remontowych na 2003 r.
Październik – strategia kierunków rozwoju Gminy Chełmek z założeniami do projektu budżetu na 2004 r.
Listopad – ustalenie stawek podatku i opłat lokalnych na 2004 r.

– rozliczenie z prowadzonych na terenie gminy Chełmek inwestycji, a w szczególności: Centrum Kultury, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej na ul. Brzozowej 7-9, sala przy Gimnazjum nr 2 w Chełmku, inwestycje na stadionie sportowym oraz Sali gimnastycznej przy ZSPG nr 1 w Chełmku

Grudzień – zatwierdzenie planów pracy Komisji RM na 2004 r.

– uchwalenie budżetu Gminy na 2004 r.

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Chełmku na 2003 rok został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 9. Przyjęcie planów pracy przygotowanych przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej na 2003 rok.  

            Przewodniczący Rad Miejskiej Z. Jeleń przekazał plany pracy Przewodniczącym Komisji Rady Miejskiej.

 

Marek Idzik – Komisja Rewizyjna

Henryk Wiśniewski – Komisja budżetu (…),

Bernard Hojka – Komisja handlu (…),

Barbara Kania – Komisja edukacji (…),

Adam Stokłosa – Komisja zdrowia (…).

Przewodniczący Komisji przeczytali plany pracy, które zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie.

 

Plan pracy stanowią załączniki nr 10 a, b, c, d, e, do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

Radny M. Idzik:

1)       na podstawie jakich przepisów działa i funkcjonuje Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku, Kiedy zakończył działalność Komisja RPA poprzedniej kadencji oraz kiedy i w jakim składzie została powołana aktualnie działająca.

 

Radna H. Szewczyk:

1)       ze względu na brak chodników i nie odśnieżone pobocze przy ul. Krakowskiej w Bobrku mieszkańcy muszą poruszać się po jezdni stwarzając zagrożenia na drodze.

Należy odśnieżyć pobocza przy przedmiotowej drodze.

 

Radny P. Legut:

1)       zwrócić się z pismem do Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Krakowie o utrzymanie i odśnieżanie wydzielonego pasa z jezdni dla ruchu pieszych przy l. Krakowskiej zaczynający się od pierwszych prywatnych posesji w granicy Chełmka, wjazd od strony Lubiąża

 

Radny A. Stokłosa:

1)      wyjaśnić procedurę i przyczynę nie wydania pozwolenia na budowę bazy transportowej Panu A. Łozińskiemu w Bobrku przy ul. Krakowskiej (obok zajazdu).

2)      Zabezpieczyć środki finansowe dla MZGK Sp. z o.o. w Chełmku na uruchomienie w porozumieniu z MOPS w Chełmku „prac publicznych”. Prace powyższe dotyczyłyby utrzymania poboczy i czystości na terenie gminy, oraz także w okresie zimowym: m.in. odśnieżanie chodników. Programem tym objęte byłyby osoby biedne z rodzin wielodzietnych, które nie posiadają dochodów a są chętne do pracy.

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Z. Urbańczyk:

1)   dlaczego MZGK Sp. z o.o. w Chełmku nadal, (mimo zakazów jeszcze Zarządu Miejskiego), „nielegalnie” przyjmuje odpady i śmieci od firmy „Eko-Zag” z Tych, na wysypisko śmieci własności gminy Chełmek oddane pod dzierżawę spółce MZGK Sp. z o.o. w Chełmku.

 

Ad. 11. Zakończenie obrad Iii Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął Iii Sesję Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Protokołowała:                                                 Przewodniczył:

Agnieszka Spólnik                                            mgr Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*