Protokół Nr II z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2002r

Protokół nr II/2002

z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 9 grudnia 2002 roku

w sali sesyjnej Urzędu miejskiego w Chełmku

 

 

Obecni: 15 radnych i zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr i/2002 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19.11.2002 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od budynków, budowli i gruntów.

4.        Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności tego podatku.

5.        Projekt uchwały w sprawie ustalenia na obszarze Gminy Chełmek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowe.

6.        Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałania bezrobociu.

7.        Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

8.        Wniosek o zaopiniowanie ceny 1q żyta na rok 2003 stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego i ceny 1m³ drewna do obliczania podatku leśnego.

9.        Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2002 rok.

10.    Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku – punkt dodany na wniosek Burmistrza

11.    Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla pod nazwą “Stare Miasto” w Chełmku.

12.    Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla pod nazwą “Kolonia” w Chełmku.

13.    Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla pod nazwą “Nowopole” w Chełmku.

14.    Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych mieszkańców Sołectwa Gorzów.

15.    Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych mieszkańców Sołectwa Bobrek.

16.    Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

17.    Zakończenie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

            Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Zbigniew Jeleń o godzinie 12.00 otworzył II Sesję IV kadencji.

            Po powitaniu radnych i gości Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady- wynoszącego 15 osób- stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

            Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazano wcześniej wszystkim RadnymBurmistrz A.Saternus zawnioskował, by porządek obrad powiększyć o dodatkowy punkt:

–   Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.

Wniosek został poddany pod głosowanie i na 15 głosujących radnych został przyjęty jednogłośnie.

            Cały porządek obrad po poprawkach został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

            Protokół Nr I/2002 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19.11.2002 r. był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej.

Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do treści tego protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od budynków, budowli i gruntów.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od budynków, budowli i gruntów.

           

Przewodniczący Rady Miejskiej Z.Jeleń odczytał stanowisko Komisji budżetu(…) z dnia 29 listopada 2002 r., Komisji handlu (…) z dnia 2002 r., Komisji zdrowia (…) z dnia 4 grudnia 2002 r. oraz Komisji edukacji z dnia 3 grudnia 2002 r.  każda z wyżej wymienionych Komisji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od budynków, budowli i gruntów.

 

Stanowiska Komisji stanowią załączniki nr 3 a, b, c, d do niniejszego protokołu.

 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/8/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności tego podatku.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności tego podatku.

           

Przewodniczący Rady miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko komisji budżetu (…)z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie w/w projektu uchwały:

“Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności tego podatku : “za” – 3 głosy, “przeciw” – 4 głosy, wstrzym.” – 1 osoba. Komisja proponuje utrzymać stawkę roczną 30 zł, jak w roku ubiegłym”.

           

Stanowisko Komisji handlu (…) z dnia 2 grudnia 2002 r. “Komisja proponuje w przedmiotowym projekcie utrzymać dotychczasową roczną stawkę podatku od każdego posiadanego psa w kwocie 30 ,-zł.- “za” – 4 głosy, “przeciw” – 0, “wstrzym.” -1 osoba.”

           

Stanowisko Komisji zdrowia (…) z dnia 4 grudnia 2002 r. “komisja negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały : “za” – 1 głos, “przeciw” – 2 głosy, “wstrzym.” – 1 głos. W związku z powyższym Komisja proponuje utrzymanie stawki za posiadanie psa w wysokości 30, – zł rocznie.”

 

            Stanowisko Komisji edukacji (…) z dnia 3 grudnia 2002 r. “Komisja negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały: “za” – 1 głos, “przeciw” – 4 głosy, “wstrzym.” – 1 głos. Komisja zaproponowała roczną stawkę podatku na kwotę 30, -zł od każdego posiadanego psa podlegającego opodatkowaniu.

 

Stanowiska Komisji stanowią załączniki nr 5 a, b, c, d do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do przedstawionego projektu uchwały:

 

            Radna M. Gołyźniak zaznaczyła, iż właścicielami psów na osiedlu są głownie ludzie starsi, samotni, dla których pies jest często jedynym towarzyszem. Są to ludzie, którzy nie posiadają dużego wynagrodzenia i nie jest ich stać na zapłacenie tego podatku. W związku z powyższą wypowiedzią zgłasza wniosek o utrzymanie dotychczasowej stawki podatku w wysokości 30, – zł rocznie.

 

            Radny M. Idzik przypomniał, iż radni ustalając stawki podatkowe na 2003 rok założyli, iż zostaną one utrzymane na dotychczasowym poziomie. Mimo to jeżeli chodzi o podatek od posiadanego psa, mam inne zdanie. Ja także uważam, że pies jest bardzo dobrym przyjacielem człowieka, lecz jeżeli kogoś stać na to, by utrzymać i karmić takiego psa, to również stać go na zapłacenie podatku w wysokości 35,- zł.

 

            Radna J. Radwańska przychyliła się do wypowiedzi Radnego M. Idzika.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń poddał wniosek o utrzymaniu dotychczasowej stawki podatku od każdego posiadanego psa podlegającego opodatkowaniu w wysokości 30, – zł pod głosowanie: za- 10 osób, przeciw- 3 osoby, wstrzym.- 2 osoby, wniosek został przyjęty większością głosów i uznany za prawomocny.

 

Następnie projekt z zaproponowaną przez radnych stawką podatku na kwotę 30, – zł od każdego posiadanego psa podlegającego opodatkowaniu został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów (15 radnych “za” – 12 głosów, “przeciw” – 3 głosy).

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/9/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności tego podatku.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na obszarze Gminy Chełmek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia na obszarze Gminy Chełmek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

           

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 29 listopada 2002 r., Komisji handlu (…) z dnia 2 grudnia 2002 r., Komisji zdrowia (…) z dnia 4 grudnia 2002 r. oraz Komisji edukacji z dnia 3 grudnia 2002 r. każda w wyżej wymienionych Komisjizaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia na obszarze Gminy Chełmek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

 

Stanowiska Komisji stanowią załączniki nr 7 a, b ,c, d do niniejszego protokołu.

 

Do projektu uchwały radni nie zgłosili żadnych uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/10/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia na obszarze Gminy Chełmek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałanie bezrobociu.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko komisji budżetu (…) z dnia 29 listopada 2002 r., Komisji handlu (…) z dnia 2 grudnia 2002 r., Komisji zdrowia (…) z dnia 4 grudnia 2002r. oraz Komisji edukacji z dnia 3 grudnia 2002 r. każda z wyżej wymienionych Komisjizaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 

Stanowiska Komisji stanowią załączniki nr 9 a, b, c, d do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poprosił o wnoszenie uwag do przedstawionego projektu uchwały:

 

            Radny A. Stokłosa poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały skonsultował z przedsiębiorcami z terenu naszej gminy. Uchwała ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich firm. Została przyjęta pozytywnie i jest to duży krok na przód w stosunku do zmniejszenia w gminie bezrobocia. Uchwała ta pozwoli przedsiębiorcom podejmować takie działania, które pozwolą im się rozwijać i zatrudniać nowych pracowników.

 

            Burmistrz A. Saternus uważam, że przedmiotowa uchwała przyczyni się do zmniejszenia dużego bezrobocia, które występuje w gminie. Spowoduje rozwój małych i średnich firm, tak jak wspomniał Radny A. Stokłosa oraz przyciągnie potencjalnych inwestorów na tereny naszej strefy przemysłowej. Sytuacja na rynku pracy jest nie zadawalająca posiadamy 17 % poziom bezrobocia, uchwała ta wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom w celu ich pozyskania i wsparcia.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń zaznaczył, iż także przyłącza się do głosu Pana Burmistrza i Radnego A. Stokłosy. Jest to pierwszy krok, ale na pewno nie ostatni, który przyczyni się do poprawy rozwoju większych przedsiębiorstw na naszym terenie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, na to by konsekwentnie respektować warunki zawarte w uchwale.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/11/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Chełmek i przeciwdziałanie bezrobociu

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 29 listopada 2002 r., Komisji handlu (…) z dnia 2 grudnia 2002 r., Komisji zdrowia (…) z dnia 4 grudnia 2002 r. oraz Komisji edukacji (…) z dnia 3 grudnia 2002 r. każda z wyżej wymienionych Komisjizaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

Stanowiska Komisji stanowią załączniki nr 11 a, b, c, d do niniejszego protokołu.

 

Do projektu uchwały Radni nie zgłosili żadnych uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/12/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości,

podatku rolnego i podatku leśnego

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8. Wniosek o zaopiniowanie ceny 1 q żyta na rok 2003 stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego i ceny 1m³ drewna do obliczenia podatku leśnego.

Radni wraz z materiałami otrzymali wniosek do Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania 1 q żyta na rok 2003 stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego i ceny 1 m³ drewna do obliczenia podatku leśnego.

 

Do przedstawionego wniosku Radni nie zgłosili żadnych uwag.

Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2002 rok.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2002 rok.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 29 listopada 2002 r., która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2002 rok.

Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Do przedstawionego projektu uchwały Radni nie zgłosili żadnych uwag.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/13/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2002 rok

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji zdrowia (…) z dnia 4 grudnia 2002 r., : “ Komisja zaakceptowała propozycję kandydaturę Pana A. Stokłosy do Rady Społecznej SG ZOZ w Chełmku oraz Kandydatów zgłoszonych przez Burmistrza Chełmka Pana T.Augustyniuk i T. Czerw.”

Ponadto Komisja proponuje, aby kolejny kandydat do Rady Społecznej SG ZOZ został powołany z Sołectwa Bobrek. Upoważniona do zgłoszenia kandydata została Radna H. Szewczyk.

Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

            Radna H. Szewczyk przedstawiła jako kandydata do Rady Społecznej SG ZOZ w Chełmku Panią Janinę Buchała.

 

            Burmistrz A. Saternus przedstawił kandydata na Przewodniczącego Rady Społecznej tj. Z-cę Burmistrza Pana A. Skrzypińskiego oraz drugą osobę wyznaczoną przez Wojewodę Pana Mariusza Sajak. Ponadto przedstawił dwóch dodatkowych kandydatów Pana Tomasza Czerw za. Gorzów, ul. Szkolna i Tomasza Augustyniuk zam. Gorzów, ul. Oświęcimska.

 

            Radna M. Gołyźniak zaproponowała, aby do składu Rady Społecznej doszła osoba, która pochodzi z Chełmka, mieszka na osiedlu i zna życie codzienne mieszkańców. Jest osobą wykształconą, posiadającą także pewne doświadczenie. Jako kandydata proponuję Pana Euzebiusza Krupę.

 

            Burmistrz A. Saternus wyjaśnił, iż do jego kompetencji należało wyznaczenie jednego kandydata, więc wycofuje kandydaturę Pana Tomasza Czerw i akceptuje propozycję Pani M. Gołyźniak.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń podsumowując przedstawił listę kandydatów do Rady Społecznej SG ZOZ w Chełmku. Przedstawia się ona następująco:

– Andrzej Skrzypiński- Przewodniczący,

– Mariusz Sajak- Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,

– Tomasz Augustyniuk,

– Janina Buchała,

– Euzebiusz Krupa,

– Adam Stoklosa.

 

Projekt uchwały z przedstawionym składem przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Z. Jeleń został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/14/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Chełmku

 

Uchwala stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu osiedla pod nazwą “Stare Miasto” w Chełmku.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla pod nazwą “Stare Miasto” w Chełmku.

           

Sekretarz Miejski J. Świerz przedstawiła radnym przepisy dotyczące zasad przeprowadzenia wyborów do Zarządów osiedla oraz Sołectw.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń przedstawił propozycje terminu wyborów do Zarządu Osiedla pod nazwą „Stare Miasto” w Chełmku na 09.01.2003 r. o godz. 17.00 w „Domu Ludowym” przy ul. Chrobrego 77.

Projekt uchwały z w/w propozycję terminu i miejscu wyborów został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń poinformował, aby poprzedni Przewodniczący Zarządów Osiedli o złożenie sprawozdań z działalności rad osiedlowych oraz Sołtysów za okres trwającej kadencji.

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/15/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu osiedla pod nazwą „Stare Miasto” w Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla pod nazwą „Kolonia” w Chełmku.

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń przedstawił propozycje terminu wyborów do Zarządu Osiedla pod nazwą „Stare Miasto” w Chełmku na 08.01.2003 r. o godz. 17.00 w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Chełmku przy ul. Piłsudskiego 1.

Projekt uchwały z w/w propozycję terminu i miejscu wyborów został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/16/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu osiedla pod nazwą „Kolonia” w Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

           

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla pod nazwą „Nowopole” w Chełmku.

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń przedstawił propozycje terminu wyborów do Zarządu Osiedla pod nazwą „Stare Miasto” w Chełmku na 07.01.2003 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

Projekt uchwały z w/w propozycję terminu i miejscu wyborów został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/17/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu osiedla pod nazwą „Kolonia” w Chełmku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych mieszkańców Sołectwa Gorzów.

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń przedstawił propozycję terminu wyborów do organów samorządowych Sołectwa Gorzów na 26.01.2003 r.

Projekt uchwały z w/w propozycją terminu został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/18/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych mieszkańców

Sołectwa Gorzów

 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych mieszkańców Sołectwa Bobrek.

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń przedstawił propozycję terminu wyborów do organów samorządowych Sołectwa Bobrek na 02.02.2003 r.

Projekt uchwały w z w/w propozycją terminu został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr II/19/2002

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2002 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych mieszkańców

Sołectwa Bobrek

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

            Radna B. Kania zwróciła się z zapytaniem dotyczącym planów przebudowy parkingu przy hotelach i chodników na ul. Żeromskiego, ponadto poruszyła kwestię zalewanych domów prywatnych na przedmiotowej ulicy.

 

            Burmistrz A. Saternus: Odpowiadając na pierwsze zapytanie dotyczące remontu chodnika i parkingu, informuję, iż zakres robót przewidziany na osiedla dot. realizacji zadań drogowych, został ustalony przez Radę i środki finansowe już zostały prawie w całości wykorzystane.

Jeżeli chodzi o parking u zbiegu ul. Żeromskiego i Krakowskiej: to wchodząc pod prąd z ul. Krakowskiej w ul. Brzozową należałoby drogę rozszerzyć i rozbudować o pola parkingowe, jednocześnie należy wziąć pod uwagę wykorzystanie w przyszłości małego placu zabaw obok hotelu przy ul. Krakowskiej, przyczyni się to do zmniejszenia ruchu na ul. Żeromskiego.

Próba zorganizowania parkingu w pobliżu kotłowni na ul. Żeromskiego natrafiła na protesty mieszkańców, iż jest to przemieszczenie samochodów w miejsce nieoświetlone i bardzo dogodne dla złodziei. Temat ten jest mi bardzo dobrze znany, lecz jak już wspomniałem, należy powrócić do niego podczas opracowań zadań do realizacji na przyszły rok.

            Jeżeli chodzi o temat dot. „zalewania prywatnych domów” na ul. Żeromskiego to jest to sprawa do wyjaśnienia, proszę o zgłoszenie tego na piśmie, gdyż może się okazać, że piwnice nie są odpowiednio zabezpieczone i wody gruntowe przedostają się przez ściany, na co gmina niestety nie ma wpływu. Jeżeli wina będzie po stronie gminy, to sprawa oczywiście zostanie wyjaśniona.

 

            Radny B. Dulęba zwrócił uwagę na zniszczone przez wiatr, pokrycie dachu przystanku autobusowego przy zbiegu ul. Gorzowskiej i ul. Szkolnej.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń zaznaczył, że biorąc po uwagę wypowiedź Pana B. Dulęby, należy dokonać przeglądu wszystkich przystanków autobusowych na terenie Gminy Chełmek.

Ponadto zaznaczył, iż na nastepne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej należy zobowiązać do uczestnictwa Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego.

 

            Radna M. Gołyźniak – zgłosiła następujące wnioski:

–   wykonać odwodnienie terenu w rejonie trzeciej klatki bloku przy ul. Wojska Polskiego 5,

–   na jakim etapie stanęły rozmowy w sprawie przedłużenia linii kursu autobusowego X/K do Krakowa w sobotę,

–   usunąć dziurę, w której zbiera się woda na chodniku, po stronie ogródków działkowych przy ul. Krakowskiej naprzeciwko pawilonu handlowego,

–   wyczyścić rowy znajdujące się wzdłuż ogródków działkowych od pawilonu handlowego w stronę bloków na ul. Wojska Polskiego,

–   wyjaśnić, na jakim etapie stanęła sprawa związana z działalnością PZPS „Chełmek” S.A.,

–   sprawa dotycząca otwarcia „tanich jadłodajni”, przez Stowarzyszenie z Jaworzna w budynku Technoskóru, w byłej stołówce,

–   kolejna sprawa dotyczy rozliczenia środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, które otrzymaliśmy na założenie centralnego ogrzewania w blokach przy ul. Wojska Polskiego 3, 5 i w Zespole szkół Nr 1 na „Starym Mieście”. Propozycja, jeszcze wtedy Zarządu, była taka, aby po rozliczeniu pozostałe środki renegocjować w WFOŚ-u w Katowicach i przekazać na zadania związane z ekologią i ochroną środowiska, tutaj moja propozycja założenie centralnego ogrzewania w: Bibliotece Publicznej na ul. Brzozowej, Domu Rencisty na ul. Topolowej oraz w „Domu Ludowym” ul. Chrobrego na „Starym Mieście”.

 

            Burmistrz A. Saternus odpowiadając na zapytania:

–   dot. kursu w sobotę linii autobusowej X/K Chełmek Kraków – zgoda na taki kurs jest, była jeszcze ustaleniami Zarządu, pismo z przedmiotową informacją zostało przesłane do Jaworzna. Przedłużenie kursu wiąże się z szeregiem uzgodnień, na co my już jako gmina nie mamy wpływu.

–   dot. „tanich jadalni” – kilka dni temu odbyłem spotkanie z Stowarzyszeniem z Jaworzna, które złożyło w przedmiotowej sprawie ofertę. Niestety ich oczekiwania a nasze możliwości nie doprowadziły do zawarcia porozumienia. Ich oczekiwania szły w kierunku, aby gmina wykupiła w danym miesiącu z góry wyznaczoną przez nich ilość posiłków, niestety nie jesteśmy w stanie określić ile takich posiłków będzie przyznawanych, jest to kwota ok. kilku tysięcy złotych miesięcznie.

    Ponadto zostało skierowane do prezesa Stowarzyszenia pismo o utworzenie tzw. „baru mlecznego”. Są to bary dotowane w 40 % z budżetu państwa, rozliczane przez Izby Skarbowe. Aktualnie prowadzone są w tej sprawie rozmowy. Zgoda z mojej strony jest, istnienie także, deklaracji Zarządu, o dofinansowanie w kwocie ok. 8 tys. zł na potrzeby związane z uruchomieniem i wyposażeniem takiego punktu.

–   dot. WFOŚ w Katowicach – Z środków, które były przeznaczone na działania proekologiczne z okresem wykorzystania do końca 2004 roku pozostała kwota ok. 300 tys. zł. Jeżeli WFOŚ wyda decyzję i pozwolenie na zamianę wniosków i sposób ich realizacji, można będzie wtedy uzgodnić na co zostanie przeznaczona pozostała kwota. Wtedy poddamy pod dyskusję, czy przeznaczyć te środki na cele przedstawione przez Panią M. Gołyźniak czy przeznaczymy je na wykonanie kanalizacji na „Starym Mieście”.

–   dot. PZPS Chełmek – Przedstawiająca sytuację od ostatniej sesji to kilka dni temu, na mój wniosek, odbyło się spotkanie, na którym to Pan Molęda przedstawił dokumenty świadczące o wynikach finansowych firmy i złożonych wnioskach restrukturyzacyjnych. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż ma możliwości jego realizacji w przypadku przyjęcia wniosku restrukturyzacyjnego. Dochody i wydatki pokrywają się lub są większe i powstaje strata. Realizacja wniosku restrukturyzacyjnego od zadłużenia to ok. 15 % plus wpłata świadczeń emerytalno-renotywch, według naszych obliczeń jest to niebywała kwota, którą nikt nie jest wstanie pokryć. Nadal jest podtrzymywany wniosek o utrzymaniu upadłości.

    Ponadto chcę zorganizować spotkanie z posłami, ponieważ uważam, iż dokonano tutaj sprzedaży, bez zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. Efektem działalności, były utworzone dwie spółki córki na bazie majątku PZPS Chełmek i początkiem roku ok. 400 ludzi straciło pracę.

 

Radny E. Krupa – zgłosił, iż nie jest respektowany przez kierowców, istniejący na drodze, przy wjeździe do Chełmka od strony Libiążą, znak „zakaz zatrzymywania się”. Stojące samochody ciężarowe dewastują już mocno uszkodzone pobocze, ponadto przechodząc obok zaparkowanego samochodu, trzeba wchodzić na jezdnię, stwarzając tym samym zagrożenie na drodze.

– Ponadto należy usunąć zagrażające bezpieczeństwu drzewo, znajdujące się w okolicy domu Pana Wojtasa,

 

Burmistrz A. Saternus odpowiedział, że przewidziana jest modernizacja całej drogi nr 780 w Chełmku, etap I od torów kolejowych do pawilonu handlowego jest już wykonany, aktualnie remontowany jest etap III. Zwróciliśmy się z pismem do Marszałka Województwa o uzgodnienia na wykonanie pozostałych etapów, m.in. przewidziany jako etap IV trasa od pawilonu handlowego do wyjazdu z Chełmka od strony Libiąża.

Ponadto został zgłoszony projekt przebudowy V etapu tj. ul. Śląska wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Oświęcimskiej i ul. Mieszka I.

 

            Komendant Policji w Chełmku S. Klaja odpowiadając na zadane pytanie Pana E. Krupy poinformował, iż polecenie funkcjonariusza policji obsługującego ruch w danej chwili, jest ważniejsze niż znaki drogowe i znaki na jezdni. Miejsce kontroli przy wjeździe do Chełmka od strony Libiąża zostało wyznaczone przez Starostwo Oświęcimskie.

 

            Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku Z. Urbańczyk – zgłosiła następujące wnioski,

–   usunąć drzewo na ul. Chrobrego, koło domu Pana Opitka,

–   wyjaśnić, dlaczego mimo trwającego remontu na ul. Krzywoustego, nadal nie położono skropienia emulsją asfaltową,

–   wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu Pana H. Adamskiego o przycinanie drzew, które zasłaniają lampy na ul. Oświęcimskiej,

 

            Radny A. Stokłosa – wystąpił z zapytaniem dotyczącym:

–   zmiany godz. obrad sesji z 12.00 na godz. 14.00,

–   liczby bezdomnych w gminie i czy są oni zabezpieczeni przed zimą,

–   czy jest organizowana Wigilia na terenie gminy dla osób samotnych i bezdomnych,

–   na ul. Piastowskiej, gdzie jest aktualnie wykonywany remont ulicy, pozostawione są na chodniku gruz i odpady, które utrudniają poruszanie się po chodniku.

 

Kierownik MOPS G. Kozyro odpowiedziała, iż na terenie gminy posiadamy 14 osób bezdomnych z czego tylko 4 osoby zgłosiły się do nas, dla nich zostały zorganizowane punkty noclegowe. Nie ma zgłoszonej osoby w gminie jako bezdomna ubezwłasnowolniona.

 

Burmistrz A. Saternus – poinformował, iż na ul. Piastowskiej między nawierzchnią asfaltową a chodnikiem wykonywany jest aktualnie rów odwadniający, gruz jest wybierany pod wykończenie płytkami, jest to cały czas monitorowane i będzie w najbliższym czasie usunięte.

Ponadto Wigilia jest organizowana corocznie, w tym roku odbędzie się 19 grudnia przy udziale Księdza Proboszcza, Przewodniczącego Rady Miejskiej i mojej.

 

            Radna H. Szewczyk – zaznaczyła, że należy usunąć drzewa – topole, przy ul. Ogrodowej u il. Długiej, koło przystanku autobusowego w Bobrku.

 

            Radny M. Idzik – zaproponował nawiązanie współpracy z miastem partnerskim – bliźniaczym, lecz takim, które będzie posiadało podobną strukturę gospodarczą jak gmina Chełmek,

–   wyjaśnić w jaki sposób będzie egzekwowana i kontrolowana ściągalność podatku od posiadanego gruntu (dotyczy zgłaszanych nieużytków)

–   przygotować pisemną informację na temat zaawansowania prac projektowych i oświetleniowych na ul. Lipowej w Bobrku, oraz przyczynę niewykonania projektu ul. Krakowskiej na odcinku od mostu do kościoła w Gorzowie (postarać się o przyśpieszenie procesu uzgodnień).

 

            Radna M. Gołyźniak zwróciła się z zapytaniem do Pana Dyrektora MZSiP B. Kowalczyka czy byłaby możliwość zorganizowania wspólnego dojazdu busem dzieci do szkoły specjalnej w Oświęcimiu. Byłoby to wygodniejsze dla rodziców, którzy muszą dwa razy pokonywać odcinek z Chełmka do Oświęcimia.

 

            Dyrektor MZSiP B. Kowalczyk odpowiadając na powyższe pytanie poinformował iż w przedmiotowej sprawie jest zawarte porozumienie między gminami graniczącymi gminami, dotyczące dowozu dzieci do szkoły specjalnej w Oświęcimiu tj. gmina dopłaca rodzicom do ulgowych biletów. W tej chwili porozumienie zawarte jest z PKS, tak zdecydowali i wybrali rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia do Oświęcimia, gdyż podjeżdża on pod samą szkołę. Jeżeli chodzi o zorganizowanie busa to uważam, że jedna osoba nie jest w stanie przypilnować wszystkich dzieci, gdyż są one z różnego rodzaju schorzeniami. Mimo to uważam, że gdyby zgłosiła się większa grupa rodziców zadeklarowanych chęcią takiego dojazdu to powrócimy do tego tematu. Ja ze swojej strony zapraszam do rozmów.

 

            Z- ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chełmku Z. Urbańczyk zgłosiła wniosek, by wygospodarować jednorazową premię lub dodatek specjalny dla personelu technicznego szkół, aby docenić ich pracę i pomoc, gdyż ich wynagrodzenie jest bardzo małe.

 

            Burmistrz A. Saternus odpowiedział, że wynagrodzenie należy do kompetencji Dyrektora, ponadto aktualni brak jest środków finansowych w sektorze szkolnym.

 

            Dyrektor MZSiP B. Kowalczyk poinformował, iż w miesiącu marcu 2003 r. Minister Finansów zaplanował podwyżkę dla pracowników technicznych i administracji szkół.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń poddał pod głosowanie propozycję godz. rozpoczęcia sesji z godz. 12.00 do 14.00 i został przyjęty większością głosów („za” – 13 głosów, „wstrzym.” – 2 osoby).

Termin następnej sesji został ustalony na 30 XII 2003 r.

 

Ad. 17. Zakończenie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

            Na zakończenie obrad II Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Z. Jeleń podziękował pracownikom, Pani Sekretarz za przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję. Wszystkim obecnym Radnym, pracownikom i osobą zaproszonym z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności dla nich samych i najbliższych rodzin.

 

            Burmistrz A. Saternus przychylił się także do złożonych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 

            Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął II Sesję Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Protokołowała:                                      Przewodniczył:

Agnieszka Spólnik                                mgr Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*