Protokół XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXXIV/09
z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

 

Obecni: czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Nieobecny Radny M.Madoń

 

 

 

 

ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14ºº otworzyła XXXIV Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przywitała Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

 • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich
 • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
 • przedstawiciela prasy
 • oraz wszystkich obecnych

   

   

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

 

 

 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

Burmistrz Chełmka A.Saternus wnioskował o włączenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały „w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2”

 

Nikt nie wnosił innych uwag do porządku obrad.

 

Przewodnicząca RM poddała porządek obrad pod głosowanie.

 

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XXXIII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 10 czerwca 2009 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej
  w Chełmku przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i Struga .

 

 

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Chełmku przy ul. Brzozowej.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/101/2007 RM w Chełmku z dnia 29.XI.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/340/2006 RM w Chełmku z dnia 28.VI.2006 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10-ciu lat fragmentu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 842/275 obręb Chełmek.

 3. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej i Małowy.

 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/221/2009 RM w Chełmku z dnia 5 marca 2009 r. o udzielanie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i Mieszka I w m.Chełmek”.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy
  ul. Lipa 2

 7. Rozpatrzenie skargi p.Przemysława W. na działalność Burmistrza Chełmka.

 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał oraz wniosków i interpelacji radnych RM.

 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 11. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXXIII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 10 czerwca 2009 r.

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 10 czerwca 2009 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie .

ad 3. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej
w Chełmku przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i Struga .

 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji budżetu w dniu 9 lipca 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko Komisji budżetu (…).

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących

 

 

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXIV / 252 / 2009

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej
w Chełmku przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i Struga .

 

załącznik nr 2

 

 

 

ad 4. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Chełmku przy ul. Brzozowej.

 

 

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji budżetu w dniu 9 lipca 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko Komisji budżetu (…). załącznik nr 3

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie i oddała głos Burmistrzowi.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus poinformował, że na ostatnim posiedzeniu komisji budżetu była wyczerpująca dyskusja w w/w temacie. Burmistrz poinformował, że chcąc zagospodarować obiekt na potrzeby jednostek gminnych lub na pomieszczenia usługowo-mieszkalne potrzebne są ogromne środki finansowe, których brakuje w budżecie, ponieważ
w Gminie rozpoczęte są b.duże i kosztowne zadania tj. kanalizacja i centrum sportowe. Wg propozycji Burmistrza zasadnym byłoby sprzedanie działki wraz z budynkiem na cele użyteczności publicznej, w taki sposób, aby nie kolidowały z projektem przyszłego centrum miasta np. na cele gastronomiczno – hotelowe. Rozważana była również możliwość przekazania obiektu na zasadach Partnerstwa Publiczno Prywatnego, które polega na przekazaniu obiektu na ok. 30 – 40 lat. Podmiot realizuje zamierzone przez gminę cele, czerpie korzyści i po umówionym okresie zwraca obiekt właścicielowi (Gminie). Jednak takie rozwiązanie stosowane w innych krajach nie zostało jeszcze rozpowszechnione w Polsce.

W związku z powyższym Burmistrz wnioskował o przyjęcie projektu uchwały o sprzedaży nieruchomości przy ul. Brzozowej. Zaznaczył, że w taki sposób gmina w Chrzanowie sprzedała obiekty w rynku. Po podjęciu uchwały i sporządzeniu wyceny nieruchomości Gmina wystąpi
o warunki zabudowy, co pozwoli na określenie szczegółów, tj: jakie zadania mogą być realizowane w obiekcie. Biorąc pod uwagę czas trwania procedury – sprzedaż mogłaby się odbyć pod koniec roku (październik,listopad).

M. Sajak – pierwszą koncepcją było, pozostawienie budynku własnością publiczną. Była również propozycja przebudowy obiektu pod cele mieszkaniowe. Radny pytał czy Gmina nie mogłaby skorzystać z dotacji na budownictwo mieszkaniowe.

Burmistrz poinformował, że nie ma dotacji do budownictwa mieszkaniowego. Są tylko dotacje na budownictwo socjalne. Ten budynek nie może być wykorzystany na cele socjalne. Po sprzedaży mógłby być wykorzystany na cele handlowo – usługowe w części parterowej, a wyższe piętra mogą być przeznaczone na mieszkania.

M.Bochenek powiedział, że istnieje ryzyko, że przeznaczając budynek do, sprzedaży nabywca może zabudować obiekt niezgodnie z naszymi oczekiwaniami i dlatego należy zastanowić się czy przekazać budynek pod działalność prywatną w centrum miasta.

J.Radwańska zwróciła uwagę, że nie należy wyzbywać się budynku w centrum miasta. Można zagospodarować obiekt pod potrzeby naszych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz poinformował, że utrzymanie budynków łączy się z dużymi kosztami. Problem zagospodarowania budynku dla jednostek np. ŚDS lub bibliotek nie jest korzystny dla tej lokalizacji. Przeprowadzając konsultacje z architektami, którzy przedstawią koncepcję zagospodarowania wynika, że w tym rejonie nie może być pasywny lokator czy obiekt. Urbaniści w najbliższym czasie przedstawią koncepcję zagospodarowanie tego terenu.

H.Kowalski poprosił o przybliżenie koncepcji przekazania obiektu pod działalność ADM.

Burmistrz poinformował, że była rozważana taka propozycja, ale ADM jest zbyt małą firmą na zaciągnięcie kredytów pozwalających na tak dużą inwestycję.

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Chełmku przy ul. Brzozowej.

 

Głosowało 14 radnych: 5 – za , 8 – przeciw, 1 – wstrzymujący

 

W wyniku głosowania uchwała została odrzucona.

 

 

 

 

ad 5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/101/2007 RM w Chełmku z dnia 29.XI.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/340/2006 RM w Chełmku z dnia 28.VI.2006 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10-ciu lat fragmentu nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 842/275 obręb Chełmek.

 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji budżetu w dniu 9 lipca 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko Komisji budżetu (…).

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących

 

 

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXIV / 253/ 2009

w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/101/2007 RM w Chełmku z dnia 29.XI.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/340/2006 RM w Chełmku z dnia 28.VI.2006 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10-ciu lat fragmentu nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 842/275 obręb Chełmek.

załącznik nr 4

 

 

 

ad 6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej i Małowy.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji budżetu w dniu 9 lipca 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko Komisji budżetu (…).

W dyskusji radnych p. Dulęba poprosił przewodniczącego Rady Sołeckiej w Gorzowie
o opinię w sprawie sprzedaży nieruchomości.

P.J.Czerw, Przewodniczący Rady Sołeckiej w Gorzowie, powiedział, że rada nie sprzeciwia się woli mieszkańców, a mieszkańcy nie chcą sprzedaży.

Radny M. Palka poinformował, że budynek już od roku stoi pusty i jeśli nie zostanie zagospodarowany to jego stan techniczny nie będzie nadawał się do użytkowania. Dlatego uważa, że należy podjąć decyzję o sprzedaży.

Radny M.Bochenek uważa, że lokalizacja działek oraz stan techniczny budynku przemawiają za sprzedażą.

Radny B.Dulęba powiedział, że jeśli będzie realizowany Program Odnowy Wsi, Orlik plus oraz inne programy unijne to ten obiekt może być przeznaczony do sprzedaży.

Radny S.Kadzior uważa, że jest to działka bardzo wąska, położona w terenie zabudowy mieszkaniowej i pod takie przeznaczenie powinna być sprzedana.

Radni nie zgłaszali innych uwag do projektu uchwały. Przed przystąpieniem do głosowania Burmistrz poinformował, że sprzedaż może odbyć się warunkowo tzn. że może być wykorzystana na tymczasowe przeniesienie biblioteki na czas remontu budynku szkolnego.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący

 

 

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXIV / 254 / 2009

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym, położonego w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej i Małowy.

 

załącznik nr 5

 

 

 

 

Radny Dulęba opuścił salę obrad. Na sali znajduje się obecnie 13 radnych.

 

 

 

ad 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/221/2009 RM w Chełmku z dnia 5 marca 2009 r. o udzielanie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i Mieszka I w m.Chełmek”.

 

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji budżetu w dniu 9 lipca 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko Komisji budżetu (…).

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących

 

 

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXIV / 255 / 2009

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/221/2009 RM w Chełmku z dnia 5 marca 2009 r.
o udzielanie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i Mieszka I
w m.Chełmek”.

 

załącznik nr 6

 

 

 

 

Radna D.Kapusta opuściła salę obrad. Na sali znajduje się obecnie 12 radnych.

 

 

 

 

 

ad 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji budżetu w dniu 9 lipca 2009 r. Przewodnicząca odczytała stanowisko Komisji budżetu (…).

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 12 radnych: 12 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXIV / 256 / 2009

w sprawizmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

 

załącznik nr 7

 

 

 

***

Przewodnicząca RM ogłosiła 15 min. przerwę – do godz. 15,30.

***

ad 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy
ul. Lipa 2.

 

 

Sekretarz Miejski J. Świerz poinformowała zebranych, że w związku z nowym pismem Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej dotyczącym ponownego zaopiniowania propozycji likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w tej sprawie.

Prezydent Rudy Śląskiej uzasadnia swoją decyzję możliwością przystąpienia do programu Ministra Zdrowia pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, a tym samym utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
w miejsce SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały. Wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Głosowało 12 radnych: 9 – za , 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące

 

 

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXIV / 257 / 2009

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy
ul. Lipa 2.

 

załącznik nr 8

 

 

 

 

ad 10. Rozpatrzenie skargi p.Przemysława W. na działalność Burmistrza Chełmka.

 

W dniu 12 czerwca br. do tut. Urzędu wpłynęła skarga mieszkańca Gorzowa na działalność Burmistrza Chełmka.

Skarga była tematem spotkania Komisji Rewizyjnej w dniu 13 lipca 2009 r., a następnie przekazana pod obrady sesji RM. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z całością dokumentów złożyła wniosek o oddalenie skargi uzasadniając, że jest bezzasadna, gdyż skarżący błędnie ocenił stan faktyczny i prawny tj:

 1. w sprawie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej z ul. Szkolną
  i ul. Smugową w Gorzowie właściwy jest Zarząd Dróg powiatowych w Oświęcimiu jako administrator tego skrzyżowania (skarżący powinien wnieść stosowne podanie do ZDP
  w Oświęcimiu)

 2. w sprawie ograniczenia widoczności przy wyjeździe z prywatnej posesji przez krzewy znajdujące się na działce sąsiada, właściwą drogą jest droga powództwa cywilnego (Burmistrz nie jest władny wydać decyzji nakazującej wycinkę drzew lub krzewów znajdujących się na prywatnej działce)

 3. pomimo, że sprawa nie dotyczyła zadań własnych gminy, Burmistrz podjął się polubownego rozwiązania konfliktu przy udziale wszystkich stron – podjęto szereg czynności: wystosowano pismo do ZDP w Oświęcimiu celem zbadania sprawy zgodnie z posiadanymi kompetencjami pod kątem wyeliminowania zagrożenia, zorganizowano spotkanie w terenie w celu ugodowego rozwiązania sporu między sąsiadami. Sąsiad skarżącego odpowiedział pismem do ZDP w Oświęcimiu, że nie zamierza usuwać krzewów rosnących na jego działce.

 4. Postępowanie z wniosku skarżącego zostało wszczęte z mocy prawa z dniem 31 marca 2009 r; wbrew podniesionym w skardze zarzutom – brak jest podstaw do wydawania decyzji czy też postanowienia o wszczęciu postępowania, natomiast po wykorzystaniu możliwości polubownego rozwiązania konfliktu w dniu 23 czerwca 2009 r. wystosowano do stron pisemne zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dniem 31 marca 2009 r.

 5. 30 czerwca 2009 r. Burmistrz wydał postanowienie, że ze względu na wielowątkowy
  i skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność dokonania analizy stanu faktycznego
  i prawnego, przedłuża termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31 lipca 2009 r.

Radni zwrócili uwagę, iż pomimo faktu, że Burmistrz nie był organem właściwym do załatwienia sprawy, podjął wiele czynności zmierzających do polubownego załatwienia sprawy. Ponieważ nie udało się dojść do porozumienia formalnie zostało wszczęte postępowanie, które zakończy się stosownymi postanowieniami.

Po omówieniu tematu, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oddalenia skargi p.Przemysława W.
na działalność Burmistrza i uznaniu jej za nieuzasadnioną.

Głosowało 12 radnych: 12 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących

 

 

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr XXXIV /258/ 2009

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez p.Przemysława W.
na działalność Burmistrza Chełmka.

 

załącznik nr 9

 

ad 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał oraz wniosków i interpelacji radnych RM.

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniach 28 maja i 10 czerwca 2009 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

Sprawozdanie zostało przyjęte. Stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

 

 

 

ad 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza
i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 21 maja do 6 lipca 2009 roku.

Pytania radnych dotyczyły m.inn:

 • przeprowadzonej kontroli posiadanych pojemników na odpady komunalne (Sajak)

 • przetargu na nieruchomość przy ul. Kasztanowej w Bobrku (Kądzior)

Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych. Powiedział, że nieruchomość
w Bobrku zakupili p.Klimowiczowie, a w miesiącu wrześniu radni otrzymają szczegółową informację dot. przeprowadzonej kontroli posiadania pojemników w całej gminie.

Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 11 do protokołu

 

 

 

 

ad 13. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

 1. Przewodnicząca RM zwróciła się do Dyrektora SG ZOZ w Chełmku o przedstawienie informacji dotyczącej sporu i przewidywanego strajku lekarzy POZ.

Dyr. SG ZOZ w Chełmku p. J. Podolak poinformowała, że trwają negocjacje
z przedstawicielami Związków Zawodowych Lekarzy w sprawie podwyżki płac dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w naszej przychodni. W przypadku nie otrzymania podwyżki pensji, lekarze zagrozili akcją strajkową. W najbliższy poniedziałek planowana jest dalsza część rozmów. Lekarze żądają docelowo pensji zasadniczej w wysokości 3 średnich krajowych (bez pochodnych tj. premii, wysługi, dyżurów). W obecnych rozmowach postulują o wzrost pensji zasadniczej
z dniem 1 lipca br. na poziomie 2 średnich krajowych. W stosunku do obecnych stawek jest to wzrost o ok. 1200 zł . Dyrektor zaznaczyła również, że obowiązek wzrostu płacowego dla całego personelu na poziomie min. 40 % to kwota 43 tys. zł. W br kwota została już wykorzystana na koszt podwyżki dla personelu lekarskiego i dla pozostałego personelu od 1 marca. Lekarze otrzymali wtedy po 400 zł.

Dyrektor uważa, że lekarze mają obecnie wynagrodzenia na dobrym poziomie. W trakcie negocjacji zaproponowała zmianę warunków zatrudnienia tj. przejście z umowy o pracę na umowę kontraktową, ale brak jest akceptacji związków.

Poziom wynagrodzeń lekarzy nie odbiega od ogólnopolskich. Średni koszt płacy lekarza w SG ZOZ Chełmek wynosi ok. 10 tys. zł brutto (z wysługą, premią i dyżurami) + ok. 2-3 tys. zł koszty zakładu (ZUS). Dla zakładu jest to koszt ok.12-13 tys. zł.

Roszczenia tej grupy zawodowej pociągają za sobą roszczenia pozostałych pracowników – pielęgniarek. Z tą grupą zawodową planowane są rozmowy w dniu jutrzejszym (wtorek).

Na pytanie radnego H.Kowalskiego dot. zabezpieczenia opieki zdrowotnej mieszkańcom Chełmka podczas akcji strajkowej, przez zatrudnienie lekarzy spoza naszej gminy, Dyrektor SG ZOZ poinformowała, że nie ma takiej możliwości, ale pacjenci będą mogli korzystać z usług przychodni w gminach ościennych. Dyrektor czyniła starania w pozyskaniu osób chętnych do pracy w naszej przychodni, ale brak jest na rynku pracy lekarzy, którzy podjęliby pracę w naszej przychodni.

Na pytania radnych dotyczące wysokości płac w ościennych ośrodkach zdrowia, Dyrektor poinformowała, że największe płace są w Osieku i w Chełmku. W pozostałych ośrodkach są dużo niższe.

Dyrektor SG ZOZ poinformowała również, że otrzymane w br podwyżki dały kwotę 34 tys. zł. Gdyby lekarze otrzymali obecnie ok. 1,200 zł byłby to koszt 64 tys. zł . Razem koszt podwyżek
w br wyniósłby 98 tys. zł. Prognoza wyniku ZOZ na koniec roku była przewidziana w wysokości minus 87 tys. zł (są to koszty amortyzacji). Gdyby były przydzielone podwyżki deficyt wyniósłby minus 200 tys. zł.

Burmistrz poinformował, że spór z lekarzami trwa od 2007 roku. Lekarze postulują o podwyżki
w wysokości trzech średnich krajowych. Od kilku lat otrzymują sukcesywnie podwyżki płac, wg posiadanych środków. Powiedział, że zwrócił się z apelem do przedstawicieli związków zawodowych o zachowanie zdrowego rozsądku i zadbanie o płace w innych przychodniach,
w których wynagrodzenia drastycznie odbiegają od wynagrodzeń lekarzy w Chełmku i Osieku.

Burmistrz wnioskował, aby Komisja zdrowia (…) na najbliższym posiedzeniu przedyskutowała
i omówiła problem.

Radna J.Radwańska zaapelowała, aby świadczenia wykonywanych porad lekarskich były adekwatne do ich wynagrodzeń.

 1. Przewodnicząca RM Z.Urbańczyk zapoznała zebranych z pismem Dyrekcji Kompanii Węglowej Oddział KWK Piast z dnia 29 czerwca 2009 r. skierowanym do Burmistrza Chełmka, a dotyczącym zwołania spotkania z radnymi oraz przedstawicielami sołectwa Gorzów, na którym dyrekcja KWK omówi projekt eksploatacji górniczej zgodnie z planem zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Piast” i całokształt działań zmierzających do zabezpieczenia powierzchni przed projektowaną eksploatacją do 2048 roku.

  Burmistrz odczytał również pismo z dnia 14 kwietnia br. – stanowisko negatywne
  w sprawie koncesji, skierowane do Dyrekcji KWK „Piast”.

  Po omówieniu tematu Radni uważają, że spotkanie z mieszkańcami powinno zostać zorganizowane przez przedstawicieli kopalni w pomieszczeniach udostępnionych przez Gminę Chełmek.

  H.Kowalski – w związku z powtarzającymi się bezustannie drganiami i wstrząsami spowodowanymi przez KWK „Piast: Radny uważa, że Gmina powinna podjąć stanowcze działania i zgłosić organom ścigania konieczność sprawdzenia technologii wydobycia oraz stosowania niezbędnych zabezpieczeń KWK „Piast”, ponieważ istnieje zagrożenie życia
  i zdrowia mieszkańców.

 1. H.Kowalski pytał o realizację planowanego monitoringu, który jest niezbędny na głównych drogach stanowiących wjazd do miasta.

  Burmistrz poinformował, że są w budżecie zabezpieczone środki finansowe w wysokości 180 tys. zł. na monitoring miasta. Są jednak trudności z miejscem na zamontowanie bazy do odczytu zapisów. Najlepszym miejscem byłby komisariat Policji w Chełmku, jednak brak jest zgody na powyższe. Obecnie rozważane są inne propozycje np. zamontowanie bazy odczytu w Urzędzie Miejskim.

 1. H.Kowalski – wnioskował o konieczność dokonania badania prędkości oraz ciężaru ładunku samochodów ciężarowych poruszających się na ul. Piastowskiej i Krakowskiej.

  Samochody są przeładowane, jeżdżą b.szybko i stwarzają niebezpieczeństwo nie tylko dla ludzi, ale także dla urządzeń podziemnych jak wodociągów, gazociągów czy kanalizacji.

 1. H.Kowalski – wnioskował o ponowienie oprysków przeciw komarom, ponieważ po częstych ostatnio opadach deszczu pojawiły się duże ilości komarów.

  Burmistrz poinformował, że właśnie rozpoczął się trzeci oprysk p.komarom. Jeśli ten okaże się niewystarczający to zleci dodatkowo wykonanie „zadymiania”.

 1. H.Kowlaski wnioskował o zmodernizowanie parkingu przy urzędzie, a w szczególności obniżenie krawężników.

  Burmistrz poinformował, że należy jeszcze odczekać, do czasu decyzji o przyjęciu programu rewitalizacji, ponieważ ten program obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wzdłuż urzędu z wyprowadzeniem parkingu do ul. Brzozowej.

 1. P.Byrski wnioskował o dokończenie chodnika przy boisku „Orlik” na ul. Piłsudskiego
  w Chełmku, ponieważ podczas deszczu, wraz z wodą spływa ziemia i „zamula” teren boiska.

  Burmistrz poinformował, że Dyrektor szkoły p. Idzik ma pomysł i akceptację burmistrza na poprawę wykonania chodnika, w taki sposób aby zapobiegać zamulaniu ziemią. Zostanie to wykonane w okresie wakacyjnym.

 1. S.Kądzior wnioskował o wykonanie przeglądu i konserwacji rowów krytych i otwartych na terenie Bobrka oraz sprawdzenie czy śluza do Wisły jest drożna.

 2. H. Szewczyk wnioskowała o demontaż tablicy przy drodze przed wjazdem do Bobrka – tablicy „Zespół parkowo-pałacowy”, ponieważ pałac jest zamknięty i stanowi własność prywatną.

  Burmistrz poinformował, że Gmina nie może zdemontować tablicy, która została zamontowana przez Urząd Marszałkowski, który to oznakował zabytki w całym województwie. Ponadto zespół parkowo – pałacowy, to nie tylko park, ale również oficyna, czworaki, spichlerz.

 1. M.Sajak wnioskował o naprawę dziury w drodze – za ul. Broniewskiego k.kratki ściekowej na wysokości wyjazdu na stadion sportowy.

  H.Kowalski poinformował, że w tej sprawie MZGK Wydział Wodociągi wysłał pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, a do czasu naprawy zabezpieczyli zapadnięty teren.

 2. J. Radwańska, w imieniu mieszkańców, pytała dlaczego zostały usunięte ubikacje na cmentarzu, które są bardzo potrzebne w miejscu publicznym. Zobowiązać administratora do zamontowania toalety.

  Burmistrz poinformował, że 1 ubikacja została skradziona, a druga została zdeponowana przez administratora – MZGK w Chełmku.

ad. 14 . Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku,
p. Zofia Urbańczyk 
zamknęła XXXIV Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                       Przewodniczyła:
B. Maślanka                                           Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*