Protokół Nr V z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2003r

Protokół nr V/2003

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 20 lutego 2003 roku

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

Obecni: piętnastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu nr IV/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6.02.2003 r.

3.      Projekt uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2003 rok.

4.      Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkoli Samorządowych w Gminie Chełmek.

5.      Projekt uchwały w sprawie  założenia Przedszkola Samorządowego w Bobrku.

6.      Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 w Chełmku w Samorządowy Zespół Szkolny w Chełmku im. Adama Mickiewicza.

7.      Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Gorzowie w Samorządowy Zespół Szkolny w Gorzowie im. Marii Konopnickiej.

8.      Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Bobrku  w Samorządowy Zespół Szkolny w Bobrku im. Kardynała Stefana Adama Sapiehy.

9.      Projekt uchwały w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym.

10.  Projekt uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego.

11.  Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2003 roku.

12.  Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

13.  Zakończenie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Ad. 1  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jeleń o godzinie 14ºº otworzył V Sesję IV kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, Przewodniczący zwrócił się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

Głos zabrał burmistrz Chełmka A. Saternus, który wniósł do porządku obrad poniższe uwagi:

–          Poinformował, iż radni otrzymali przed sesją informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi  załącznik do projektu uchwały  budżetowej.

–          Zaproponował przyjęcie dodatkowego punktu w porządku obrad – dodanie po punkcie nr 11 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/21/2003 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek. Burmistrz poinformował, że jest to zmiana formalna, podyktowana odgórnie przez nadzór prawny wojewody małopolskiego. W § 3 uchwały nr II/21/2003 zbyt ogólnie napisane zapisane zostały planowane zmiany w planie zagospodarowania, w związku z czym w nowo wprowadzonym projekcie uchwały zostały one uszczegółowione w rozdzieleniem Miasta Chełmek, Sołectwa Gorzów i Sołectwa Bobrek.  Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali treść projektu uchwały.

 

Radny M. Idzik zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie czy, biorąc pod uwagę przepisy prawne, nie istnieje sprzeczność w kwestii podjęcia na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Bobrku, która wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz jednocześnie uchwały w sprawie założenia Samorządowego Zespołu Szkolnego, w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe. Jeśli uchwała, dotycząca utworzenia Przedszkola Samorządowego w Bobrku zostanie przez organ nadzoru uchylona, bezzasadne jest podejmowanie kolejnych uchwał.

Burmistrz A. Saternus przypomniał, że powoływane zespoły szkolne będą funkcjonować od dnia 1 września 2003 roku. W przypadku zaistnienia ewentualnych perturbacji, będzie możliwa korekta uchwał.

 

Radna prawny  M. Niczyporuk oświadczył, że nie ma przeszkód w podjęciu tychże uchwał.

 

Następnie wniosek burmistrza został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. W punkcie nr 12 wprowadzono dodatkowy punkt uchwały: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/21/2003 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek. Kolejne punkty zmieniły numerację.

 

Cały porządek obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr IV/2003 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 6.02.2003 r.

Protokół nr IV/2003 z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej dnia 6 lutego 2003 roku był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej. Radni, w regulaminowym terminie, nie wnieśli żadnych poprawek do jego treści.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Ad. 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2003 rok.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2003 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń zwrócił się do burmistrza o przedstawienie radnym opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie odnośnie projektu budżetu.

 

Skarbnik Miejski H. Plust-Brulińska odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Oddział w Oświęcimiu z dnia 13 grudnia 2002, dotyczącą zaopiniowania przedłożonego przez Zarząd Miejski w Chełmku projektu uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2003 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. Projekt uchwały została zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową pozytywnie z uwagami. Plan budżetu, jaki otrzymali radni w terminie czternastu dni przez sesją został uzupełniony o wymagane poprawki.

Niniejsza opinia RIO w Krakowie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Skarbnik Miejski zapoznała radnych również z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmek na dzień 31 grudnia 2002 roku.

Wykaz mienia komunalnego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Następnie głos zabrał burmistrz Chełmka A. Saternus, który stwierdził, że dzisiejsza sesja jest  jedną z najważniejszych. Zapadają bowiem na niej decyzje o tym, co będzie realizowane w roku bieżącym oraz jakie zadania będą priorytetowe przez najbliższe lata.

 

Plan budżetu na rok bieżący wynosi 16.077.331,- zł po stronie wydatków oraz 17.167.331,- zł po stronie dochodów. Realizacja dochodów nie będzie łatwa ze względu na trudną sytuacje gospodarczą, chodzi tutaj głownie o perturbacje w zakresie płacenia należności podatkowych przez podmioty gospodarcze, jak również opłaty eksploatacyjnej. Na marginesie burmistrz poinformował o porozumieniu podpisanym przez Ministra Gospodarki z prezesem Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S. A. w sprawie rozłożenia należności finansowych do spłaty w czterech ratach w okresie do 2007 roku. Z tego tytułu gmina winna otrzymać w br. kwotę w wysokości 200.000,- zł. Realizacja zobowiązań może jednak przebiegać różnie. Również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych corocznie odbiegają od planu, co może powtórzyć się w roku bieżący. Zaniepokojenie budzą także sygnały, dotyczące zmniejszenia subwencji ogólnej oraz minimalnie rosnącej subwencji oświatowej, która tak naprawdę pokrywa realizację zadań oświatowych w gminie na poziomie płac. Nieodzowne wydaje się więc, wprowadzenie w najbliższym czasie zapowiadanej ustawy o zmianie sposobu finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie samorządy są zadłużone, toteż  konieczne jest umożliwienie pozyskiwania dodatkowych źródeł własnych dochodów lub udziału w zbiorowych środkach rozdysponowanych przez ministerstwo. Aby sprostać wymogom stawianym przed gminą, w budżecie znajduje się propozycja zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000,- zł. Łączne wydatki za 2003 rok zamykają się kwotą 17.417.331,- zł.

Do najważniejszych zadań, przewidzianych do realizacji w roku bieżącym należą:

 • utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych

§         kwota 50.000,- zł

Burmistrz wyraził nadzieję na realizacje tego zadania przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu. W tym też celu, złożone zostały wnioski, dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

 • przełożenie rurociągu ciepłowniczego ul. Brzozowa i ul. Kolejowa

§         kwota 80.000,- zł

 • transport i łączność

§         kwota 910.000,- zł, z czego 220.000,- zł to środki na realizacje zadań w zakresie dopłaty do komunikacji autobusowej

 • współfinansowanie zadań z województwem małopolskim

§         kwota 240.000,- zł

Ze względu na duże zaangażowanie województwa w inwestycje drogowe w roku ubiegłym, prawdopodobnie środki finansowe w br. zostaną ograniczone. Możliwe, że marszałek województwa nie wykaże woli przystąpienia do dalszej realizacji modernizacji drogi nr 780. Niemniej burmistrz zadeklarował, że będzie czynił starania, mające na celu zakończenie inwestycji.

 • współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych

§         kwota 100.000,- zł

W tej sprawie złożone zostały stosowne wnioski w starostwie. Prawdopodobnie starostwo przeznaczy na ten cel odpowiednie środki. Ostateczna decyzja zapadnie dopiero po uchwaleniu budżetu.

 • remont dróg gminnych

§         kwota 350.000,- zł

 • gospodarka mieszkaniowa

§         kwota 796.000,-zł

Przewidziane jest przeprowadzenie remontu budynków komunalnych, w tym min.: remont dachu na budynku przy ul. Klonowej 10, ul Głogowej 2 i 4, modernizacja zasilania budynków na Starej Kolonii w energie elektryczną, kontynuacja remontu budynku SG ZOZ w Chełmku, docieplenie budynków przy ul. Wojska Polskiego 3, 5, 6 i 8 w Chełmku i in.

 • opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek

§         kwota 180.000,- zł

 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
 • kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku

§         kwota 800.000,- zł

 • rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1  w Chełmku

§         kwota 290.000,- zł

 • remont budynku Publicznego Gimnazjum nr  2

§         kwota 50.000,- zł

 • remonty szkół

§         kwota 100.000,- zł

 • remonty przedszkoli

§         kwota 70.000,- zł

 • opieka społeczna

§         kwota 2.764.700,- zł, w tym głównie:

 • zasiłki i pomoc w naturze

§         kwota ponad 1.500.000,- zł,

 • dodatki mieszkaniowe

§         kwota 500.000,- zł,

 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§         kwota 746.500,- zł,  tym:

 • bieżące oczyszczanie  terenów gminnych

§         kwota 121.000,- zł

 • utrzymanie zieleni na terenie gminy

§         kwota 55.000,- zł

 • oświetlenie ulic i placów

§         kwota 450.000,- zł

 • kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego

§         kwota ~800.000,- zł

 • kultura fizyczna i sport:
 • dofinansowanie klubów sportowych

§         kwota 287.500,- zł

 • ogrodzenie stadionu sportowego

§         kwota 120.000,- zł

 

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo rozpisane w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Zamykają się one ogólną kwotą 2.148.500,- zł, co w stosunku do 2002 roku stanowi wzrost o 31%. Natomiast udział wydatków inwestycyjnych w budżecie wynosi prawie 13%.

 

Wydatki remontowe opiewają na kwotę 1.125.000,- zł, co stanowi 12% w stosunku do 2002 roku, udział wydatków remontowych w budżecie stanowi natomiast prawie 7%. Nakłady inwestycyjno-remontowe wynoszą 21% budżetu gminy. Stanowi to bardzo dobry wskaźnik, gwarantujący dobry rozwój gminy i świadczący o należytej dbałości o mienie komunalne.

Burmistrz poinformował, że przewidziana jest realizacja zadań wieloletnich, jakie zostały przedstawione w załączniku nr 8 projektu uchwały. Są to:

–          modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku – przewiązka i sala gimnastyczna – okres realizacji w latach 2003 – 2004; planowane wydatki na rok bieżący: 649.800,- zł ze środków własnych gminy, 386.420,- zł  jako środki pomocowe z zewnątrz;

–          budowa sali sportowej przy Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Chełmku – okres realizacji w latach 2003 – 2005; planowane wydatki na rok bieżący: 290.000,- zł ze środków własnych gminy, 366.666,- zł  jako środki pomocowe z zewnątrz;

–          docieplenie pozostałych przegród w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 3, 5, 6 i 8 w Chełmku – okres realizacji w latach 2003 – 2004; planowane wydatki na rok bieżący: 280.000,- zł ze środków własnych gminy, 200.000,- zł jako środki pomocowe z zewnątrz, 75.000,- zł – środki wspólnot mieszkaniowych;

Burmistrz podkreślił, że na realizację powyższych zadań istnieje możliwość uzyskania dotacji z  zewnątrz m.in. z Totalizatora Sportowego. W przypadku, kiedy gmina nie otrzyma odpowiednich środków pomocowych, będzie zachodziła potrzeba realizacji zadań w oparciu o środki własne. Przedstawione w projekcie budżetu kwoty mogą ulec zmianom. Przetargi potwierdzą, jaka będzie faktyczna, ostateczna wysokość środków.

 

Ponadto gmina jest w trakcie realizacji zadań rozpoczętych w roku 2002, tj.:

–          realizowane w cyklu dwuletnim zadanie: „opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej gminy”;

–          realizowana w cyklu dwuletnim modernizacja budynku SG ZOZ w Chełmku,

–          przygotowana jest także dokumentacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Chełmku

Zakończona została budowa przewiązki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku, realizowana również w cyklu dwuletnim

Burmistrz podkreślił, że pozyskiwanie środków i przygotowanie do realizacji zadań, gwarantujących uzyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów to główny kierunek działania jego oraz zespołu, którym kieruje. Wyraził nadzieję na uzyskiwanie tych środków w okresie kadencji.

Reasumując, burmistrz zwrócił się do radnych o zatwierdzenie przedstawionego projektu budżetu Gminy Chełmek na 2003 rok, który zawiera zadania, będące odzwierciedleniem oczekiwań społecznych. To mieszkańcy, w trakcie spotkań przedwyborczych, przedstawiali propozycje odnośnie zadań priorytetowych, które zostały ujęte w planie budżetu.

Nawiązując do spawy rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej przy ZSP-G nr 1 w Chełmku, która wzbudziła emocje na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, burmistrz oświadczył, iż podtrzymuje swoje stanowisko. Zwrócił się o uwzględnienie tego zadania do realizacji. Ostateczna decyzja zostanie natomiast podjęta w miesiącu maju, po rozstrzygnięciu przetargu, sporządzeniu dokumentacji i poznaniu wielkości ewentualnej dotacji.

 

Na zakończenie, burmistrz A. Saternus poinformował, że Gmina Chełmek otrzymała decyzję o przyznaniu środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 50.000,-zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku oraz dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 45.060,-zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na I kwartał 2003 roku. W związku z tym, zwrócił się do Rady Miejskiej o zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów oraz wydatków o przedstawione kwoty.

Informacja burmistrza stanowi załącznik nr 3a  do protokołu. 

 

 

Po wysłuchaniu burmistrza Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowiska  poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w sprawie projektu budżetu gminy na 2003 rok wraz ze zgłoszonymi wnioskami.

Stanowiska Komisji edukacji z dnia 15.01.2003 r. i 20.01.2003 r. (..) stanową załącznik nr 4         – 5 do protokołu.

Stanowisko Komisji handlu (..) z dnia 16.01.2003 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Stanowisko Komisji zdrowia (..) z dnia  20.01.2003 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Stanowisko Komisji budżetu  (.. )z dnia  23.01.2003 r stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał także opinię Komisji budżetu (…) wraz z protokołem z posiedzenia Komisji z dnia 27 stycznia 2003 roku oraz stanowisko burmistrza z dnia 5 lutego 2003 roku odnośnie opinii Komisji.

 

Stanowisko Komisji budżetu (..) z dnia  27.01.2003 r stanowi załącznik nr 9 n do protokołu. 

Stanowisko burmistrza z dnia 2.02.2003 roku (..) stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

 

Przewodniczący odczytał ponadto wniosek zgłoszony przez radnych w osobach:  B. Kania, D. Kręźlewicz, M. Gołyźniak, P. Legut, E. Krupa, Z. Jeleń, H. Wiśniewski, B. Hojka, dotyczący zwiększenia kredytu w  dziale 921, rozdz. 9219 w wysokości  600.000,-zł  na kontynuację inwestycji  związanej z modernizacją sali widowiskowej w Centrum Kultury w Chełmku”.  Przewodniczący zapoznał radnych z odpowiedzią burmistrza w przedmiotowej sprawie, który stwierdza, że rada miejska nie  ma prawa wnoszenia w uchwale budżetowej zwiększenia kredytu.

Nie godząc się z przedstawioną odpowiedzią, Przewodniczący stwierdził, iż realizacja sali widowiskowej miała być inwestycją priorytetową w gminie. W uchwale budżetowej na 2002 rok zarezerwowano środki na realizację zadania w cyklu wieloletnim do roku 2005 ze szczegółowym  rozplanowaniem kwot: za 2002 r. – 200.000,-zł, na  2003  r. – 400.000,-zł, na 2005 – 500.000,-zł. Uchwała ta jest w dalszym ciągu obowiązująca, nikt jej nie uchylił  Natomiast, w projekcie budżetu na rok bieżący planuje się jedynie kwotę w wysokości 10.000,-zł w celu zachowania ważności zachowania pozwolenia na modernizację. Przewodniczący Z. Jeleń dodał, że sala widowiskowa realizowana jest w Chełmku przez dziewięć lat. W sytuacji nieuzyskania środków pomocowych z zewnątrz, gmina będzie musiała wygospodarować środki z budżetu  na ten cel.

 

Podając konkretne przykłady kwotowe, podkreślił, że na rozwój kultury przeznaczane są w budżecie gminy coraz mniejsze środki finansowe. 4,7% budżetu gminy na rok 2003 stanowią wydatki na kulturę w Gminie Chełmek.

Przewodniczący Z. Jeleń podkreślił, że radni, którzy podpisali się pod wnioskiem wyrażają zaniepokojenie taką sytuacją i zobowiązują burmistrza do poczynienia starań w celu wygospodarowania środków finansowych na realizację zadania.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję w temacie.

 

           Radca prawny M. Niczyporuk omówili, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych kompetencje rady gminy w zakresie uchwalania budżetu i  zgłaszania wniosków  do budżetu oraz prawa i obowiązki, jakie ciążą w tym zakresie na burmistrzu i skarbniku.

 

Skarbnik Miejski H. Plust-Brulińska poinformowała, że rada gminy nie może bez zgody burmistrza zwiększyć kredytu,  co zostało zaproponowane przez radnych we wniosku, dotyczącym modernizacji sali widowiskowej w Centrum Kultury. Zgodnie z art. 124 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może bez zgody burmistrza wprowadzać do uchwały zmian, powodujących zwiększenie dochodów lub wydatków a tym samym deficytu.

 

Z wyjaśnieniami takimi nie zgodził się Przewodniczący Rady Miejskiej, który posiłkując się przepisami prawnymi, stwierdził, że Rada Miejska posiada prawo zaciągnięcia zobowiązań podatkowych w postaci kredytu pod warunkiem przedstawienia źródła jego pokrycia. Stwierdził, że w celu uzyskania rzetelnej informacji w tym temacie należałoby wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Radny B. Dulęba, odnosząc się do planowanego programu budowy sal gimnastycznych przy szkołach w cyklu wieloletnim, który zakłada udział środków pomocowych, zwrócił się z zapytaniem czy  ewentualność niepozyskania środków z zewnątrz  będzie miało wpływ na  przedłużenie tych inwestycji. Zapytał czy koncepcja budowy sali gimnastycznej przy ZSP-G nr 1 w Chełmku, jaka został przedstawiona  musi zostać zrealizowana.

Odnosząc się do stanowiska Komisji budżetu (…), która zaproponowała przeniesienie kwoty  wysokości 300.000,-zł, zaplanowanej na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy ZSP-G nr 1 w Chełmku na realizację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku, radny zwrócił się do przewodniczącego Komisji o wyjaśnienie czy radni z Osiedla kwestionują budowę tej sali w ciągu kilku najbliższych lat.

 

Odpowiadając radnemu na jego pierwsze pytanie, burmistrz odrzekł, że budowa sal przy szkołach to zadania priorytetowe, dlatego też będą czynione starania w celu ich terminowego zakończenia.

Odnosząc się do dalszej części wypowiedzi radnego, burmistrz podkreślił, że konieczne jest  wykonanie zatwierdzonego projektu  sali gimnastycznej.

 

Przewodniczący Komisji budżetu (..) H. Wiśniewski zaakcentował, że członkowie Komisji nie kwestionują  konieczności budowy sali gimnastycznej przy ZSP-G nr 1 w Chełmku,  widzą jednak  taką możliwość dopiero po zakończeniu prac przy Szkole Podstawowej  nr 2 w Chełmku.

 

Następnie głos zabrała radna Z. Urbańczyk, która podkreśliła konieczność budowy sali przy ZSP-G nr 1 i przychylenie się do takiej propozycji, wniesionej przez burmistrza. Dodała jednak, iż w przypadku nieotrzymania dotacji z zewnątrz na realizację inwestycji, zgodnie z sugestią burmistrza priorytetem będzie modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2. Podkreśliła, że budowa sali przy ZSP-G nr 1 to zadanie ujęte w uchwale Rady Miejskiej z dnia 21 marca 1996 roku – Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Chełmek do roku 2010. Modernizację szkoły zawarto również w Strategii rozwoju gminy, opracowanej w 2000 roku oraz w harmonogramie realizacji zadań. Radna poinformowała zebranych, że konieczność modernizacji szkoły wynika ponadto z zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej z roku 2000. Zaakcentowała, że rozpoczęcie inwestycji w tym roku  byłoby konsekwencją wcześniejszych opracowań oraz uzasadnionych starań. Dodatkowym argumentem jest fakt, że szkoła za trzy lata obchodzić będzie stulecie istnienia.

Ripostując zarzuty, że będąc członkiem Zarządu Miejskiego ubiegłej kadencji dopuściła do tego, aby w projekcie uchwały budżetowej zadanie to nie zostało zapisane, radna oświadczyła, że nie uczestniczyła w posiedzeniu, na którym zatwierdzano projekt budżetu na 2003 rok. Wypowiedź tę poparta stosownymi dokumentami.

Radny P. Legut stwierdził, że biorąc pod uwagę kryteria dofinansowania inwestycji z Totalizatora Sportowego, przeznaczanie kwoty w wysokości 290.000,-zł na budowę sali gimnastycznej przy szkole nr 1 jest bezzasadne. Gmina ma szansę dofinansowania tylko jednego zadania, burmistrz natomiast złożył dwa wnioski o dotację dla dwóch różnych sal. Ponadto obowiązuje trzyletnia karencja. Radny podkreślił, że gmina nie jest w stanie realizować kilku inwestycji jednocześnie, dlatego też środki finansowe  winny zostać skomasowane na realizację jednej sali – sali przy Szkole Podstawowej nr 2.

 

Radny M. Idzik przedstawił kryteria dofinansowania zadań przez województwo małopolskie, jakimi są: dochód na jednego mieszkańca gminy, wskaźnik zabezpieczenia potrzeb według standardu (ilość sal gimnastycznych na 5.000 mieszkańców), znaczenie inwestycji sportowej dla organizacji zawodów oraz zaangażowanie rzeczowe inwestycji. W skali tej punktacji gmina osiąga tylko 5 punktów. Aby dotację otrzymać konieczne jest ok. 15 punktów. Radny podkreślił, że nie ma szans na uzyskanie dotacji, a rozpowszechnianie takich informacji to dezinformowanie społeczeństwa. Przyznał, że zarówno sala przy szkole nr 1, jak i przy szkole nr 2 są potrzebne, jednak muszą zostać wybudowane za pieniądze gminne.

 

Radny A. Stokłosa zaapelował do radnych o przychylenie się do propozycji burmistrza i pozostawienie środków na budowę sali gimnastycznej przy ZSP-G nr 1. Podkreślił, że każdy komitet wyborczy ujmował w swoim programie wyborczym konieczność realizacji tej inwestycji. Uznał, że zarówno sala przy szkole na Starym Mieście, jak i na Kolonii jest równie ważna dla obu środowisk  oraz oczekiwana od wielu lat. Powinny być realizowane równocześnie, zgodnie z propozycją burmistrza. Jeśli jednak nie uda się uzyskać środków pomocowych i nie będzie szansy na budowę sali przy szkole nr 1, wówczas realizowane zostaną prace przy tej szkole, która będzie posiadała większe szanse.  Zwrócił się do radnych, szczególnie pedagogów o uwzględnienie tego zadania w głosowaniu nad budżetem. Przyczyni się to do lepszej organizacji nie tylko zajęć szkolnych, jak również czasu wolnego.

 

Radna J. Radwańska dodała, że przy ZSP-G nr 1 działa Klub Sportowy „Grunwald”, który zrzesza młodzież z całego Chełmka. Obecna sala gimnastyczna jest salą zastępczą, na której nie można realizować minimum programowego. Dlatego też, na treningi i zawody młodzież musi wyjeżdżać do innych miejscowości – Gorzowa lub Bierunia, albo za odpłatnością korzystać z sali w Gimnazjum nr 2 w Chełmku. Dodała, iż są to opłaty bardzo wysokie.

 

Odwołując się do wypowiedzi poprzedniczki, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Chełmku Z. Góralewicz poinformował, że opłaty za korzystanie z sal ustalili radni. Szkoła nie osiąga z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.

Nawiązując do dyskusji w sprawie budowy sal, jako członek rady powiatowej przekazał sugestię starosty powiatowego, dotyczącą współpracy gminy w zakresie budowy w przyszłości hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół.

 

Wyjaśniając poruszoną kwestię odpłatności za korzystanie z placówek oświatowych,burmistrz poinformował, że stawki za użytkowanie pomieszczeń zostały przyjęte uchwałą Zarządu Miejskiego minionej kadencji, po skonsultowaniu ich z ówczesną Komisją edukacji (…). Podkreślił, że sprawa jest otwarta i może stać się tematem do dyskusji.

 

Radna B. Kania stwierdziła, że w pierwszej kolejności należy zakończyć inwestycje przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmku. Poinformowała, iż przez wiele lat nauka w szkole odbywała się z niekomfortowych warunkach, niejednokrotnie w kilku budynkach. Obecnie dzieci, w celu odbycia zajęć sportowych, przemieszczają się w obrębie dwóch oddalonych od siebie budynków lub przechodzą na stadion sportowy.

 

Wypowiedź poprzedniczki poparła radna D. Kręźlewicz, która wyraziła zrozumienie dla radnych z  terenu Starego Miasta, czyniących starania w kierunku modernizacji szkoły nr 1, która zapewne jest konieczna. Podkreśliła jednak konieczność zakończenia zadania już rozpoczętego, czyli budowy sali przy szkole nr 2. Na uwadze należy mieć również zamknięcie inwestycji w Centrum Kultury.

 

Radny B. Dulęba stwierdził, że kompromisem w omawianej sprawie byłoby przyjęcie propozycji burmistrza, czyli wykonanie projektu oraz odczekanie z podjęciem ostatecznej decyzji do momentu rozstrzygnięcia przetargu, tj. końca I kwartału br.

 

            Przewodniczący Rady Z. Jeleń udzielił głosu przybyłym na sesję mieszkańcom gminy.

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla T. Daniek podkreśliła konieczność realizowania tego, co niezbędne, czego w Chełmku nie ma. W imieniu Zarządu Osiedla „Kolonia” zaapelowała o realizowanie zadań już rozpoczętych. Zwróciła uwagę na konieczność inwestowania w Centrum Kultury w Chełmku przy zwróceniu szczególnej uwagi na wykonanie sali widowiskowej.

 

Przewodnicząca Rady Szkoły ZSP-G nr 1 w Chełmku S. Basta zaakcentowała potrzebę budowy sali gimnastycznej przy szkole. Akcentowała, że dzieci ze Starego Miasta nie powinny być traktowane jako gorsze od dzieci z Osiedla.

 

            Pan F. Powowarczyk nawiązał do trwającego remontu w budynku SG ZOZ w Chełmku. Zwrócił uwagę na marnotrawienie pieniędzy podatników (wymiana dobrych drzwi, wymiana płytek podłogowych).

Wyjaśnień udzielił burmistrz, stwierdzając, że remont prowadzony jest zgodnie z projektem modernizacyjnym. Podkreślił, że powinien być chlubą gminy.

 

Radny M. Palka zgłosił formalny wniosek do projektu budżetu gminy na 2003 rok i zwrócił się do radnych o przyznanie z rezerwy budżetowej kwoty w wysokości 20.000,-zł z przeznaczeniem na remont boiska do koszykówki przy Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym w Gorzowie.

 

Radna H. Szewczyk zgłosiła wniosek o przeznaczenie z rezerwy budżetowej kwoty w wysokości 20.000,-zł  z przeznaczeniem na   wymianę zniszczonych płytek chodnikowych przed budynkiem  Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Bobrku.

 

Burmistrz zwrócił się z apelem o pozostawienie środków w rezerwie budżetowej, która pozwala na swobodne operowanie budżetem. Na sfinansowanie takich zadań można przeznaczyć środki, które pojawią się w trakcie roku budżetowego.

 

Radna Z. Urbańczyk, odnosząc się do stanowiska burmistrza w sprawie budowy sali przy ZSP-G nr 1 w Chełmku, złożyła wniosek o przeniesienie kwoty w wysokości 290.000,-zł do rezerwy budżetowej. Miałoby to zapobiec ewentualnym podejrzeniom, że radni z dzielnicy Starego Miasta, w przypadku nieuzyskania dotacji na budowę sali, wykorzystają te środki na inny cel.

 

Wniosek formalny o głosowanie imienne nad wycofaniem środków na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Chełmku z działu 80101 został złożony przez radnych w osobach: A. Stokłosa, Z. Urbańczyk, J. Radwańska, M. Palka, B. Dulęba.

            Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu

Radny P. Legut w imieniu radnych w osobach: M. Idzik, E. Krupa, M. Gołyźniak i D. Kręźlewicz złożył wniosek o głosowanie imienne nad wnioskami Komisji budżetu (…) oraz całością  projektu budżetu na 2003 rok.

            Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu

Wniosek o głosowanie imienne został przyjęty stosunkiem głosów: za –11 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzym. – 1 głos.

 

Następnie  pod głosowanie poddane zostały wnioski:

 1. radnego M. Pali w sprawie przekazania z rezerwy budżetowej kwoty w wysokości 20.000,-zł na remont boiska do koszykówki przy Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym w Gorzowie.

Wniosek przyjęty stosunkiem głosów: za –11 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzym. – 2 głosy.

 

 1. radnej H. Szewczyk w sprawie przeznaczenia z rezerwy budżetowej kwoty w wysokości 20.000,-zł na wymianę zniszczonych płytek chodnikowych przed budynkiem Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Bobrku.

Wniosek odrzucony stosunkiem głosów: za – 7 głosów, przeciw – 7 głosy, wstrzym. – 1 głos.

 

Następnie radna H. Szewczyk zgłosiła wniosek o przeznaczenie z rezerwy budżetowej kwoty w wysokości 20.000,-zł  z przeznaczeniem na   uporządkowanie terenu wokół  budynkiem  Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Bobrku.

 

Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty stosunkiem głosów: za – 10 głosów, przeciw – 5 głosów, wstrzym. – 0.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski burmistrza:

1.       zwiększyć plan dochodów i wydatków na 2003 rok o kwotę 50.000,-zł  z przeznaczeniem na modernizację budynku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku

2.       zwiększyć plan dochodów i wydatków na 2003 rok o kwotę  w wysokości 45.060,-zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na I kwartał 2003 roku.

 

Wnioski  zostały poddane pod głosowanie  i przyjęte  jednogłośnie.

 

Następnie przystąpiono do imiennego głosowania nad wnioskiem o przesunięcie z działu 80101 kwoty w wysokości 290.000,-zł, przeznaczonej na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Chełmku na budowę sali gimnastycznej przy szkole nr 2 przy ul. Brzozowej w Chełmku.

 

Radni głosowali w następujący sposób:

Dulęba Bogdan              – głos „wstrzymuję się”

Gołyźniak Maria             – głos „za”

Hojka Bernard                – głos „za”

Idzik Marek                   – głos „za”

Jeleń Zbigniew               – głos „za”

Kania Barbara                – głos „za”

Kręźlewicz Danuta         – głos „za”

Krupa Euzebiusz           – głos „za”

Legut Paweł                  – głos „za”

Palka Marek                  – głos „za”

Radwańska Jadwiga       – głos „przeciw”

Stokłosa Adam              – głos „przeciw”

Szewczyk Helena          – głos „za”

Urbańczyk Zofia             – głos „przeciw”

Wiśniewski Henryk        – głos „za”

 

 

Radna J. Radwańska złożyła wniosek o przesunięcie środków, zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na budowę sali przy szkole Podstawowej nr 2 na realizację budowy sali przy ZSP-G nr 1 w Chełmku.

Wniosek został poddany pod głosowanie i odrzucony stosunkiem głosów: za –3 głosy, przeciw – 12 głosów, wstrzym. – 0.

 

Następnie przystąpiono do imiennego głosowania nad przyjęciem projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami:

1.       przeznacza się z rezerwy budżetowej kwotę w wysokości 20.000,-zł na remont boiska do koszykówki przy Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym w Gorzowie;

2.       przeznacza się z rezerwy budżetowej kwotę w wysokości 20.000,-zł z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu wokół budynkiem Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Bobrku;

3.       wykreśla się z budżetu gminy na 2003 rok pozycję „budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolnym Podstawowo-Gimnazjalnym”;

4.       zwiększa się plan wydatków o kwotę 290.000,-zł na zadanie „modernizacja budynku Szkoły Podstawowej rn2 w Chełmku – przewiązka i sala gimnastyczna”;

5.       zwiększa się  plan dochodów i wydatków na 2003 rok o kwotę 50.000,-zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku;

6.       zwiększa się  plan dochodów i wydatków na 2003 rok o kwotę  w wysokości 45.060,-zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na I kwartał 2003 roku.

 

Głosowanie przedstawia się w następujący sposób:

Dulęba Bogdan – głos „za”

Gołyźniak Maria – głos „za”

Hojka Bernard – głos „za”

Idzik Marek – głos „za”

Jeleń Zbigniew – głos „za”

Kania Barbara – głos „za”

Kręźlewicz Danuta – głos „za”

Krupa Euzebiusz – głos „za”

Legut Paweł – głos „za”

Palka Marek – głos „za”

Radwańska Jadwiga – głos „przeciw”

Stokłosa Adam – głos „przeciw”

Szewczyk Helena – głos „za”

Urbańczyk Zofia – głos „przeciw”

Wiśniewski Henryk – głos „za”

 

Projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami został więc przyjęty stosunkiem głosów: za – 12 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzym – 0.

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr V/30/2003

z dnia 20 lutego 2002 roku

uchwała budżetowa Gminy Chełmek na 2003 rok

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkoli Samorządowych w Gminie Chełmek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkoli Samorządowych w Gminie Chełmek.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji edukacji (…) dnia 15.01.2003 r., która pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Odczytał również pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola nr 3 w Gorzowie z dnia 19.02.2003 r. oraz negatywna opinię Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola nr 3 w Chełmku z dnia 17.02.2003 r. Zapoznał radnych również ze stanowiskiem Kuratorium Oświaty z dnia 12 lutego 2002 roku, które pozytywnie zaopiniowało włączenie do zespołów szkół Przedszkola Samorządowego nr 1  w Chełmku, w Gorzowie i w Bobrku.

Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie zapytań i uwag.

 

Burmistrz A. Saternus poinformował, że w związku z koniecznością dostosowania struktury przedszkoli do potrzeb i możliwości finansowych gminy zaistniała konieczność restrukturyzacji tych placówek w taki sposób, aby zmniejszyć koszty ich funkcjonowania poprzez włączenie ich do struktury Samorządowych Zespołów Szkół. Taka organizacja placówek zapewni normalny poziom ich funkcjonowania, a ponadto przyczyni się w okresie najbliższych lat do poprawy sytuacji finansowej szkół i przedszkoli w naszej gminie. Zmniejszająca się w okresie najbliższych kilku lat liczba dzieci w szkołach i przedszkolach spowodowałaby wzrost kosztów prowadzenia placówek w ich dotychczasowym kształcie.

 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty stosunkiem głosów: za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrzym. – 2 głosy.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr V/31/2003

 z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie przekształcenia Przedszkoli Samorządowych w Gminie Chełmek

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Bobrku.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Bobrku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji edukacji (…), dnia 15.01.2003 r., która pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie zapytań i uwag.

 

Burmistrz A. Saternus poinformował, że w związku z sugestią Kuratorium Oświaty, zachodzi konieczność wykreślenia z projektu uchwały w całości § 2, który określa obwód przedszkola. Ta sama sytuacja dotyczy załącznika r 1 do uchwały- aktu założycielskiego.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, który wraz z poprawką został  przyjęty stosunkiem głosów: za – 14 głosów, przeciw – 0, wstrzym. – 1 głos.

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr V/32/2003

 z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie założenia Przedszkola

Samorządowego w Bobrku

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 w Chełmku w Samorządowy Zespół Szkolny w Chełmku im. Adama Mickiewicza.

             Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 w Chełmku w Samorządowy Zespół Szkolny w Chełmku im. Adama Mickiewicza.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji edukacji (…), dnia 15.01.2003 r., która pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. Zapoznał radnych także z negatywną opinią Rady Pedagogicznej szkoły z dnia 17.02.2003 roku wraz z uzasadnieniem.

Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie zapytań i uwag.

 

Burmistrz poinformował, że przekształceniu ulegają funkcjonujące dotychczas Zespoły Szkolne Podstawowo-Gimnazjalne w Chełmku, Gorzowie i Bobrku, składające się z gimnazjów i szkół podstawowych. W ich miejsce utworzone zostaną Samorządowe Zespoły Szkół skupiające: publiczne gimnazjum, szkołę podstawową oaz przedszkole samorządowe.

 

Przy zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie w/w zespoły będą miały wspólną radę pedagogiczną. Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół będzie zarządzał placówkami wchodzącymi w jego skład.

 

Radny A. Stokłosa, nawiązując do uzasadnienia uchwały, w którym pojawiają się względy ekonomiczne, zwrócił uwagę na inne ważne aspekty sprawy. Wyraził obawy co do lokalizowania w jednym budynku uczniów z gimnazjum oraz małych dzieci, uczęszczających do przedszkola.

 

Radna Z. Urbańczyk, jako pracownik ZSP-G nr 1 w Chełmku, wyraziła sprzeciw planowanemu przekształceniu placówki.

 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli B. Kowalczyk podkreślił, że planowana restrukturyzacja wiąże się z koniecznością dostosowania sieci szkół i przedszkoli do zmieniających się warunków demograficznych i ekonomicznych w naszej gminie.

 

Po zakończeniu dyskusji, projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty stosunkiem głosów: za – 10 głosów, przeciw – 1 głos (radna Z. Urbańczyk), wstrzym. – 4 głosy.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr V/33/2003

z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie przekształcenia

Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 w Chełmku

w Samorządowy Zespół Szkolny w Chełmku im. Adama Mickiewicza

Uchwała stanowi załącznik nr 17  do protokołu.

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Gorzowie w Samorządowy Zespół Szkolny w Gorzowie im. MariiKonopnickiej.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Gorzowie w Samorządowy Zespół Szkolny w Gorzowie im. Marii Konopnickiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji edukacji (…), dnia 15.01.2003 r., która pozytywnie zaopiniowała  niniejszy projekt uchwały oraz pozytywną opinię Rady Pedagogicznej szkoły z dnia 20.02.2003 r. Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie zapytań i uwag.

 

Radny M. Idzik zwrócił się z zapytaniem czy w wyniku planowanego przekształcenia powołany zostanie zastępca dyrektora szkoły.

 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli B. Kowalczyk odpowiedział, że

 

Po wyjaśnieniu, projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty stosunkiem głosów: za – 12 głosów, przeciw – 0, wstrzym. – 3 głosy.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr V/34/2003

z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie przekształcenia

Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Gorzowie

w Samorządowy Zespół Szkolny w Gorzowie im. Marii Konopnickiej

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18  do protokołu. 

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Bobrku w Samorządowy Zespół Szkolny w Bobrku im. Kardynała Stefana Adama Sapiehy.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Bobrku w Samorządowy Zespół Szkolny w Bobrku im. Kardynała Stefana Adama Sapiehy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji edukacji (…), dnia 15.01.2003 r., która pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały oraz pozytywną opinię Rady Pedagogicznej szkoły  z dnia 14.02.2003 r., dotyczącą aktu założycielskiego i projektu statutu szkoły. Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie zapytań i uwag.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, został poddany pod głosowanie i przyjęty stosunkiem głosów: za – 14 głosów, przeciw – 0 , wstrzym. – 1 głos.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr V/35/2003

z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie przekształcenia

Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego w Bobrku 

w Samorządowy Zespół Szkolny w Bobrku im. Kardynała Stefana Adama Sapiehy

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym.

            Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał stanowisko Komisji edukacji (…), która zgłosiła wniosek o obniżenie kwoty za pobyt dziecka w przedszkolu z proponowanej kwoty 60 zł na 50 zł miesięcznie. Natomiast opłata dla dzieci, które przebywają w przedszkolu powyżej 9 godzin powinna wynosić 50 zł + „wsad do kotła”.

Sugestia dotycząca zmniejszenia stawki zostały uwzględnione w przedstawionym radnym projekcie uchwały. Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie zapytań i uwag.

 

Radny M. Palka zwrócił się z zapytaniem czy po wprowadzeniu opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu, obowiązywać będą  teraźniejsze opłaty wynoszące 15-20 zł miesięcznie za dziecko.

 

Burmistrz odrzekł, że w chwili obecnej nie ma opłat, uiszczanych w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola.  Jakiekolwiek dotychczasowe wpłaty  są dobrowolne.

 

Radny B. Dulęba zauważył, że w związku z wprowadzeniem stałych opłat, rodzi się obawa zmniejszenia ilości przedszkolaków. Będzie więc mniej oddziałów. W związku z tym w Gorzowie może dojść do sytuacji, że przedszkole zostanie – nie tylko fizycznie, ale również formalnie – włączone w struktury szkoły. Poddał pod zastanowienie wprowadzanie opłaty w oddziałach pięciogodzinnych.

 

Radny M. Palka zaproponował obniżenie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu do kwoty w granicach 35-40 złotych, która według radnego nie obciąży zbytnio mieszkańców.

 

Radny M. Idzik Przedstawił stawki za odpłatność w przedszkolach, jakie obowiązują w ościennych gminach.  Biorąc pod uwagę fakt, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 roku, zwrócił się o  wycofanie projektu uchwały spod dzisiejszych obrad oraz jej ponowne, staranne  opracowanie.

 

Radny B. Dulęba poparł wniosek przedmówcy.

 

Burmistrz A. Saternus stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Zaproponował jednocześnie wprowadzenie poprawki do projektu uchwały: w § 1 ustęp 1 punkt b/ otrzymuje brzmienie: „2/ 40 złotych miesięcznie – dla dzieci uczęszczających do przedszkola czynnego  do 6 godziny dziennie”.

 

Wniosek w sprawie wycofania uchwały spod obrad dzisiejszej sesji został poddany pod głosowanie i odrzucony stosunkiem głosów: za przyjęciem wniosku –2 głosy, przeciw – 10 głosów , wstrzym. – 3 głosy.

 

Następnie pod głosowanie poddany został wniosek burmistrza o zmianę zapisu w § 1 ust. 1 punkt b, który został przyjęty stosunkiem głosów: za – 12 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzym. – 2 głosy. W związku z  powyższym § 1 projektu otrzymał brzmienie:

„1. Ustala się stałą opłatę za świadczenia udzielane przez placówki przedszkolne w wysokości:

 1. 60 złotych miesięcznie – dla dzieci uczęszczających do przedszkola czynnego ponad 6 godzin dziennie.
 2. 40 złotych miesięcznie – dla dzieci uczęszczających do przedszkola czynnego do 6 godziny dziennie

Uwagę do projektu uchwały wniósł radny A. Stokłosa, który zaproponował dopisanie w § 1 ust. 3 po treści „z herbaty” treści lub mleka”.

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie przyjęty stosunkiem głosów: za – 14 głosów, przeciw – 0, wstrzym. – 1 głos. W związku z powyższym § 1 ust. 3 projektu otrzymał brzmienie:

„3. Dla dzieci z grup „zerowych” realizujących minimum programowe wychowania i nauczania (5 godzin dziennie) korzystających tylko z herbaty lub mleka obniża się o 80% wysokość opłaty określonej w ust. 1.”

 

Następnie całość uchwały wraz z przyjętymi poprawkami została poddana pod głosowanie i przyjęta stosunkiem głosów: za – 13 głosów, przeciw – 0 , wstrzym. – 1 głos.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

    UCHWAŁA Nr V/36/2003           

z dnia 20 lutego 2003 roku

      w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20  do protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego.

           Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym mienia komunalnego w postaci dziesięciu garaży położonych w Chełmku przy ul. Brzozowej.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr V/37/2003

z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie zbycia mienia komunalnego

 

Uchwała stanowi załącznik nr  21  do protokołu. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2003 roku.

           Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2003 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Jeleń odczytał propozycję burmistrza dotyczącą zatwierdzenia inkasentów w osobach:

–          w Gorzowie:

o        przewodniczący  Rady Sołeckiej – p. Józef Czerw

o        z-ca przewodniczącego Rady Sołeckiej  – p. Ryszard Skoliński

–          w Bobrku:

o        przewodnicząca Rady Sołeckiej – p. Henryka Kaczmarczyk

o        z-ca przewodniczącej Rady Sołeckiej – p. Stanisław Kadzior

 

Następnie zwrócił się do radnych o wnoszenie uwag.

 

Burmistrz A. Saternus poinformował, że prowadził rozmowy z przedstawicielami Banku Spółdzielczego na temat pobierania podatków w Chełmku. Zaproponował w związku z tym dodanie w § 2 ustępu 2 o treści: „2. Ustala się prowizję w wysokości 0,3 % od kwoty podatków pobranych przez Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu, płatną przez Urząd Miejski w Chełmku w rozliczeniu miesięcznym”

 

Uwaga burmistrza została zaakceptowana. Projekt uchwały wraz z poprawką został poddany pod głosowanie i przyjęty stosunkiem głosów: za –14głosów, przeciw – 0, wstrzym. – 1 głos.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr V/38/2003

z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób

fizycznych i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

 i wysokości wynagrodzenia za inkaso  w 2003 roku

 

Uchwała stanowi załącznik nr  22  do protokołu.

 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

Radni wraz z materiałami otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia  2002 roku w sprawie przystąpienia do  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek.

 

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska podjęła następującą uchwałę:

 

UCHWAŁA Nr V/39/2003

z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek

 

Uchwała stanowi załącznik nr  23  do protokołu.

 

Ad. 13. Interpelacje zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący  Rady zapoznał zgromadzonych z treścią poniższych pism:

1.      pismo właścicieli sklepów handlowych, zlokalizowanych na placu targowym przy ul. Krakowskiej 20 w Chełmku z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie pomocy w zabezpieczeniu lokali przed kradzieżami;

2.      pismo właścicieli sklepów handlowych, zlokalizowanych na placu targowym przy ul. Krakowskiej 20 w Chełmku z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie zwiększenia częstotliwości  kontroli obiektów sklepowych w porze wieczorno-nocnej;

3.      pismo Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. w Tychach z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie podjęcia przez Radę Miejską uchwały, umożliwiającej restrukturyzacji NSW S.A. w Tychach restrukturyzację zaległości z tytułu płaty eksploatacyjnej za okres 2001 r. – 2002 r. oraz propozycję negatywnej odpowiedzi na w/w pismo; treść odpowiedzi radni przyjęli bez uwag;

4.      zaproszenie Starosty powiatu oświęcimskiego do udziału w V Powiatowym Halowym Turnieju  Piłki Nożnej

 

Przewodniczący Rady przekazał zaproszenie na ręce burmistrza, który polecił jego realizację dyrektorowi  Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Chełmku B. Kowalczykowi.

 

W ramach zapytań i wolnych wniosków głos zabrali:

 

Radny A. Stokłosa zgłosił wnioski o treści:

1.       zdyscyplinować kierowników jednostek organizacyjnych do uczestniczenia w sesjach,

2.       zasypać ubytek w nawierzchni  na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. S. Batorego w Chełmku,

3.       uprzątnąć znak informujący o robotach drogowych na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. S. Batorego w Chełmku

 

Dyr. MZSiP w Chełmku B. Kowalczyk podniósł temat dewastacji znaków drogowych oraz koszy ulicznych na terenie osiedla „Kolonia” w trakcie odśnieżania dróg i chodników.

 

Radna Z. Urbańczyk kolejny raz zgłosiła konieczność zlikwidowania naruszonej płytki chodnikowej na przystanku autobusowym przy ul. Piastowskiej koło Komisariatu Policji w Chełmku. Obecna sytuacja stanowi niebezpieczeństwo dla przechodniów.

 

         Radna J. Radwańska przekazała wniosek mieszkańców dzielnicy „Stare Miasto”, dotyczący zamontowania na Starówce bankomatu (koło SG ZOZ w Chełmku).

 

Ad. 14. Zakończenie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

         Wobec zrealizowania porządku obrad,  Przewodniczący Rady zamknął V Sesję Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 2045.

 

 

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Agnieszka Krzyściak-Kalemba                                     mgr Zbigniew Jeleń

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*