Protokół XXXII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2009r

Protokół nr XXXII/09
z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 28 maja  2009 roku
w  Urzędzie Miejskim  w Chełmku

Obecni:  czternastu  radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących  załącznik  nr 1 i 2   do protokołu.

Nieobecny Radny M.Madoń

 
Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14ºº otworzyła   XXXII  Sesję  V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku  oraz zaproszonych gości:
przewodniczących zarządów osiedli  i  rad sołeckich
dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
przedstawiciela prasy
oraz wszystkich obecnych
Po powitaniu radnych i gości,  przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

Radny P.Byrski i M.Sajak przybyli w trakcie obrad – przy pkt. 5.

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Nikt nie wnosił uwag do porządku obrad.

Przewodnicząca  RM poddała  porządek obrad  pod głosowanie.

Porządek obrad  został przyjęty przez radnych  jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu nr XXXI z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku odbytej w dniu 16 kwietnia 2009 r.
3.Projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy na terenie miasta Chełmka.
4.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki.
5.Projekt uchwały w sprawie wdrożenia na poziomie lokalnym Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2007 – 2013 – ramowego programu ochrony ofiar przemocy oraz oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez powołanie Lokalnej koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Chełmek.
6.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.
7.Przyjęcie informacji o organizacji akcji letniej dla dzieci i młodzieży w Gminie Chełmek w br.
8.Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.
9.Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.
10.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
11.Zakończenie obrad  XXXII  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu nr XXXI z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 kwietnia  2009 r.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w  dniu 16 kwietnia 2009 r. był wyłożony do wglądu  w biurze Rady Miejskiej. Radni  w regulaminowym terminie, nie wnieśli  poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został  przyjęty jednogłośnie .

 

Ad 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmka.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…)
z dnia 21 maja 2009 r.

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 12  radnych:  11 – za ,   0  – przeciw,   1  – wstrzymujące się
Rada Miejska w Chełmku  większością głosów podjęła  następującą uchwałę:

UCHWAŁA  nr  XXXII / 242/ 2009
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmka.

 

Ad 4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki.
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…)
z dnia 21 maja 2009 r.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Prezes MZGK sp zoo w Chełmku K.Tokarski, który poinformował, że uchwała jest niezbędna  w celu zabezpieczenia zobowiązań spółki na realizację projektu Gospodarka wodno – Ściekowa Gminy Chełmek”. Ustanowienie hipoteki dotyczy trzech nieruchomości tj: Domu Pamięci T.Baty, siedziby MOKSiR oraz placu targowego w Chełmku.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 12  radnych:  12 – za ,   0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się
Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła  następującą uchwałę:

UCHWAŁA  nr  XXXII / 243/ 2009
w sprawie  ustanowienia hipoteki.

Ad 5. Projekt uchwały w sprawie wdrożenia na poziomie lokalnym Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2007 – 2013 – ramowego programu ochrony ofiar przemocy oraz oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez powołanie Lokalnej koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Chełmek.
Na sali znajduje się obecnie 14 radnych. Doszedł radny M.Sajak oraz P.Byrski.
Projekt uchwały nie był omawiany i opiniowany na posiedzeniach komisji RM w związku
z powyższym Kierownik MOPS w Chełmku p.G.Kozyro omówiła szczegółowo projekt uchwały oraz udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych.
Radni nie zgłaszali więcej uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14  radnych:  13 – za ,   0  – przeciw,   1  – wstrzymujący się
Rada Miejska w Chełmku  większością głosów podjęła  następującą uchwałę:

UCHWAŁA  nr  XXXII / 244 / 2009
w sprawie wdrożenia na poziomie lokalnym Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2007 – 2013 – ramowego programu ochrony ofiar przemocy oraz oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez powołanie Lokalnej koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie
w Gminie Chełmek.

 Ad 6.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.
Projekt uchwały radni otrzymali w dniu obrad sesji RM. W związku z powyższym Skarbnik Miejski p.G.Rosa przedstawiła szczegółowo proponowane zmiany w budżecie Gminy Chełmek.
Zmiany dotyczyły: zwiększenia dochodów w dziale „pomoc społeczna” na realizację projektu „czas na aktywność” oraz zmniejszeniem dochodów w tym samym dziale ze względu na niewykorzystane środki  z dotacji na wyjazd turystyczny dla podopiecznych ŚDS. Ponadto Zwiększono planowane wydatki w dziale „drogi publiczne”, „świadczenia rodzinne”, pozostałą działalność.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM  poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14  radnych:  11 – za ,   0  – przeciw,   3  – wstrzymujących się

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA  nr  XXXII / 245/ 2009
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2009 r.

 
Ad 7.  Przyjęcie informacji o organizacji akcji letniej dla dzieci i młodzieży w Gminie Chełmek w br.

Radni wraz z materiałami otrzymali informację o akcji letniej w Gminie Chełmek organizowanej przez MOPS, MOKSiR, Kluby Sportowe, Parafie i ZHP.

Informacja została przyjęta.

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.
Wraz z materiałami  radni otrzymali sprawozdanie z  realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dni 16 kwietnia 2009 r. oraz zgłaszanych  interpelacji i wniosków.
Sprawozdanie zostało  przyjęte. Sekretarz Miejski udzieliła odpowiedzi na zapytania dotyczące uchwały 238 w której Wydział Prawny uchylił artykuły, które są w ustawie  oraz 240, do której RIO przesłała decyzję o stwierdzeniu nieważności części uchwały.

 
Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami  radni otrzymali sprawozdanie z  działalności Burmistrza
i Urzędu Miejskiego w Chełmku  w okresie od  6 kwietnia do 21 maja 2009 roku.

Pytania radnych dotyczyły m.inn:
nowego „podmiotu gospodarczego” na terenie strefy przemysłowej – utylizacja sprzętu elektronicznego i AGD,
konieczności przełożenia nieestetycznych rur ciepłownicznych wzdłuż modernizowanego obecnie parku,
realizacji planowanego centrum sportowego tj. zaplecza sportowego  i basenu.

Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych.

Sprawozdanie zostało  przyjęte.

 

Ad. 10. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

1.Przewodnicząca RM p.Z.Urbańczyk odczytała  pismo Dyrektora  SG ZOZ w Chełmku
z dnia 12 mają 2009 r. w sprawie zaprzeczenia obowiązującej rejonizacji w gabinetach stomatologicznych.

Radni nie zgodzili się z przedstawioną wersją. Na podstawie własnych doświadczeń uważają, że stomatolodzy stosują rejonizację.

2.E.Ostapowicz – na poprzednich posiedzeniach zgłaszał niezabezpieczony budynek na bocznicy kolejowej w Chełmku. Do chwili obecnej nic w tym temacie nie zostało zrobione.

3.E.Ostapowicz informował, że na odcinku połączenia ul. Przemysłowej z ul. Brzozową – pod wiaduktem kolejowym jest zniszczona i zapadnięta droga, którą należy wyremontować.

4.H.Wiśniewski – budynek stacji PKP został wystawiony do sprzedaży. Radny pytał, czy blok mieszkalny PKP również został przeznaczony do sprzedaży.
Burmistrz poinformował, że nie zna bliższych szczegółów.

5.Radni S.Kądzior, J.Radwańska i J.Ostrowska zgłaszali problem dużej ilości komarów
i konieczności oprysków p.wylęgom komarów.

Burmistrz poinformował, że w miesiącu maju br. zostały prowadzone opryski p.komarom
w całej gminie – w miejscach  wyznaczonych.

6.J.Radwańska zgłaszała konieczność oczyszczenia – wykoszenia rowu kopalnianego k.stawów.

7.D.Kapusta prosiła o informację dotyczącą realizacji wniosku dotyczącego korekty krawężnika na ul. Struga w Chełmku.

8.J.Ostrowska wnioskowała o wyrównanie terenu przy wjeździe do garaży na ul. Brzozowej.

Burmistrz poinformował, że problem jest złożony, ponieważ jest brak odwodnienia, pieniędzy i są to garaże prywatne.
9.H.Kowalski wnioskował, aby wystąpić do powiatu o uregulowanie stanu prawnego dróg Mickiewicza i Jaworznickiej przed przystąpieniem do modernizacji dróg (droga w części położona jest na gruntach prywatnych).

10.Przewodnicząca RM p.Z.Urbańczyk w imieniu swoim i Burmistrza Chełmka zaprosiła wszystkich  na blok imprez związanych z obchodami „Dni Chełmka”, które odbędą się
w dniach 30 i 31 maja 2009 r.

 

Ad. 11 . Zakończenie obrad  XXXII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

Wobec zrealizowania porządku obrad,  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku,
p. Zofia Urbańczyk zamknęła XXXII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 16.oo.

 

Na tym protokół zakończono.

 
Protokołowała:                                              Przewodniczyła:

B. Maślanka                                                 Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*