Protokół nr IV z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2007r

Protokół nr IV/07

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku

w Urzędzie Miejskim  w Chełmku

Obecni: Czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących  załącznik  nr 1 i 2   do protokołu.

 

         Przed rozpoczęciem obrad sesji radni i zaproszeni goście minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego wieloletniego pracownika tut. Urzędu  – radcę prawnego Mariana Kasprzyka.

 

Ad. 1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14ºº otworzyła  czwartą  Sesję  V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

Przywitała Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka oraz pracowników i zaproszonych gości:

  • przewodniczących zarządu osiedli  i  rad sołeckich
  • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek
  • przedstawiciela   redakcji  „Echo Chełmka”

 

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności  w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  i decyzji.

Od godz. 14.20 w obradach uczestniczyło 14 radnych.

 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

 

Zastępca Burmistrza – Andrzej Skrzypiński poprosił o wycofanie z porządku obrad pkt. 16. tj. “projekt uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmku” ze względu na brak pisemnej opinii  Kuratorium Oświaty.

 

W związku wnioskiem radnego M. Sajaka Przewodnicząca RM poprosiła o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad po pkt. 19. tj:

  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w Chełmku nr I/4/06 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Chełmku

 

Więcej uwag nie zgłoszono wobec powyższego Przewodnicząca RM poddała porządek obrad wraz z poprawkami pod głosowanie.

 

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie (13 za) i przedstawia się następująco:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu nr III/06 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 grudnia 2006 r.

3.        Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psa w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

4.        Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr III/17/2006 z 21 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

5.        Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SG ZOZ w Chełmku.

6.        Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Gorzów.

7.        Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Bobrek.

8.        Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą “Nowe Miasto”.

9.        Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie jednostki pomocniczej p.n. “Stare Miasto”.

10.    Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Rzecznej.

11.    Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Oświęcimskiej.

12.    Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej.

13.    Projekt uchwały w sprawie przyznania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówek na terenie Gminy Chełmek.

14.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości 1 pkt. w zł. dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku.

15.    Projekt uchwały w sprawie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli w gminie Chełmek.

16.    Projekt uchwały w sprawie zmiany w statucie Gminy Chełmek.

17.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2007 r.

18.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SG ZOZ

19.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w Chełmku nr I/4/06 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Chełmku

20.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

21.    Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

22.    Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

23.    Zakończenie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

            Radni wraz z materiałami  otrzymali  projekty wszystkich  uchwał wymienionych w porządku obrad .

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr III  z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia  21 grudnia 2006 r.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 21 grudnia 2006 r. był wyłożony do wglądu  w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z  sesji Rady Miejskiej.

Protokół został  przyjęty  jednogłośnie. (13 za)

 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psa w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso.

Rada Gminy może zarządzić pobór podatków w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso o czym stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i podatku leśnym. Pobór podatku na terenie Chełmka odbywa się na podstawie wydrukowanych przy wymiarze dowodów wpłat, realizowanych przez BS kasa w Chełmku bez dodatkowych opłat i prowizji. Podatnicy z Bobrka i Gorzowa musieliby specjalnie przyjeżdżać do banku w związku z powyższym powołanie inkasentów w sołectwach jest konieczne.

Na inkasenta w Bobrku proponuje się p. Helenę Szewczyk, natomiast na inkasenta w Gorzowie p. Marka Palkę. Wynagrodzenie za  inkaso  wynosi  3 % od sumy zainkasowanych podatków.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r.

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko obu komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13  radnych:   11   – za ,  0  – przeciw,   2   – wstrzymujących się

 

Na podstawie art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym radni: M. Palka i H. Szewczyk wstrzymali się od głosu.

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/22/2007

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psa w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 

załącznik nr  3

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr III/17/2006 z 21 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała zabezpieczała ewentualny brak środków na realizację bieżących płatności na przełomie roku, w przypadku niedokonania przez MUW płatności środków z funduszy strukturalnych  stanowiących refundację poniesionych wydatków na zadanie “Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej”. Środki wpłynęły na rachunek budżetu Gminy 30 grudnia ub. r. w związku z powyższym nie zaszła konieczność uruchomienia kredytu.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i  Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r.

Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko obu komisji.

 

 

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:   13   – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/23/2007

w sprawie: uchylenia uchwały nr III/17/2006 z 21 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego.

 

załącznik nr  4

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SG ZOZ w Chełmku.

W dniu 9 grudnia 2006 r. upłynęła kadencja Rady Społecznej SG ZOZ w Chełmku. Skład Rady Społecznej określa  § 11 statutu SG ZOZ.  W skład rady społecznej wchodzą:

1/ Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona

2/ przedstawiciel Wojewody

3/ przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w Chełmku w liczbie 4 osoby.

 

Burmistrz zaproponował następujące osoby do Rady Społecznej  SG ZOZ w Chełmku:

–         Andrzej Skrzypiński –  jako  przewodniczący  Rady Społecznej

–         Zofia Kaleta

–         Józefa Ostrowska

–         Michał Bochenek

–         Augustyniuk Tomasz

 

Przedstawicielem Wojewody Małopolskiego jest  p. Marek  Gworek.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. oraz na Komisji zdrowia w dniu 24 stycznia. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska  komisji.

 

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:   11   – za ,  0  – przeciw,   2  – wstrzymujące się

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/24/2007

w sprawie: powołania Rady Społecznej SG ZOZ w Chełmku.

 

załącznik nr  5

 

Od tego punktu w obradach uczestniczy 14 radnych.  ( Doszedł radny B. Dulęba).

 

Ad. 6.  Projekt uchwały w sprawie nadania statutu  Sołectwa Gorzów.

W statucie Sołectwa Bobrek tak samo jak i Sołectwa Gorzów dokonano kilku zmian korygujących zapis dotyczący czasu trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej, likwidującej zapis o komisji rewizyjnej oraz powoływania członków Sołeckiej Komisji  Wyborczej. Powyższe zmiany usprawnią przeprowadzenie wyborów w sołectwach.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni zaproponowali kilka uwag do projektu Statutu Sołectwa Gorzów, które również dotyczą statutu Sołectwa Bobrek:

 

–          w § 4 – Rada Sołecka składa się z “siedmiu” osób.

–          w § 5 – dodaje się ustęp 2 o treści: “Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych organów”

–          w § 11 pkt. 3. b. – należy dopisać: ”…. i Radę Sołecką”

–          § 11 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: “Członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczej za pracę otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20 % minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego rozporządzeniem Rady Ministrów na dany rok”.

 

Wszystkie poprawki do statutu zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0  – przeciw, 0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/25/2007

w sprawie: nadania statutu  Sołectwa Gorzów.

 

załącznik nr  6

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Bobrek.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowisko komisji.

 

Analogiczne takie same poprawki jak w poprzedniej uchwale, oprócz § 4 radni zaproponowali do statutu Sołectwa Bobrek.

            Radni nie zgłaszali innych uwag do projektu uchwały, w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały wraz z poprawkami pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:    14  – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/26/2007

w sprawie: nadania statutu  Sołectwa Bobrek.

 

załącznik nr  7

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą “Nowe Miasto”.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

 

                 Radny M. Sajak poinformował, że Zarząd Osiedla “Nowopole” wstrzymał się od wydania opinii w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej “Nowe Miasto”, ponieważ nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami. Ponadto uważa, że konieczna jest oddzielna uchwała RM określająca tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. W tym celu proponuje, aby przeprowadzić konsultacje na zebraniu ogólnym mieszkańców.

 

Burmistrz A. Saternus poinformował zebranych, że zasady przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przypadku naszej Gminy zostały zawarte w Statucie Gminy Chełmek uchwalonym uchwałą RM w Chełmku w 2003 r. – § 9. W związku z powyższym odbyły się spotkania z radnymi z osiedla Kolonia i Nowopole (8 radnych) z udziałem Przewodniczącej RM w Chełmku  w dniu 10 stycznia  oraz  18 stycznia – wspólnie radni z zarządami osiedli Nowopole i Kolonia. Opinie mieszkańców Kolonii były pozytywne.

 

Radca Prawny tut. Urzędu M. Niczyporuk potwierdził zgodność zapisów statutu w sprawie określenia trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Uważa, że gdyby została podjęta uchwała ustalająca zasady musiałaby uchylić artykuł w statucie.

 

T. Daniek Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kolonia stwierdziła, że część osiedla jest administrowana przez ADM sp. zoo w Chełmku, a część przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Budowlanka” w Oświęcimiu. Jednak mieszkańcy nie oddzielają się od siebie, ale działają wspólnie. Dlatego uważa, że również po przyłączeniu Nowopola współpraca będzie się dobrze układać, zwłaszcza, że w statucie zaplanowano, że każdy rejon będzie miał od 2 do 3 przedstawicieli w zarządzie osiedla.

 

Z. Urbańczyk – Przewodnicząca RM w Chełmku zgodziła się z przedmówczynią, że połączenie zarządów osiedli nie będzie żadnym zagrożeniem dla Nowopola. Uważa, że nie trzeba się izolować, ale integrować ze społeczeństwem.

 

Radni nie zgłaszali więcej uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   10   – za ,  1  – przeciw,   3  – wstrzymujące się

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/28/2007

w sprawie: utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą “Nowe Miasto”.

 

załącznik nr  8

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie jednostki pomocniczej p.n. “Stare Miasto”.

Zmiana w statucie jednostki pomocniczej “Stare Miasto” w Chełmku polega na drobnej korekcie uściślającej czas trwania kadencji zarządu osiedla i uściślenie terminu wyborów nowego zarządu.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

 

 

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14   – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/28/2007

w sprawie:  zmian w statucie jednostki pomocniczej p.n. “Stare Miasto”.

 

załącznik nr  9

 

***

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 – minutową przerwę do godz. 15.20.

 

***

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Rzecznej.

Sprzedaż dotyczy działki zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. 173 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodoła) o pow. 315 m2 oraz działek gruntowych o pow. 501 i 464 m2 położone przy ul. Rzecznej w Chełmku. Jest to nieruchomość, którą Gmina Chełmek otrzymała w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu S. Bernaciku.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska  komisji.

 

Radny M. Sajak poprosił o informację – jaki planuje się wykorzystać środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości po  p. Bernaciku.

 

            Burmistrz poinformował, że pierwszym pomysłem było ufundowanie stypendiów dla uczniów, ale po przeprowadzeniu rozmowy z przedstawicielami RIO, takie rozwiązanie nie jest możliwe. Innym pomysłem jest wybudowanie obiektu sportowego np. boiska przy SZS nr 1 w Chełmku lub przy hali sportowej z nadaniem Jego imienia. Ostateczna decyzja nastąpi po sprzedaży nieruchomości.

 

Radni nie zgłaszali więcej  uwag,  w związku z powyższym przewodnicząca  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:   13   – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

(Radny M. Palka był nieobecny na sali podczas głosowania)

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/29/2007

w sprawie:  sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej
w Chełmku przy ul. Rzecznej.

 

załącznik nr  10

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Oświęcimskiej.

Niniejsza uchwała, tak samo jak poprzednia dotyczy spadku po zmarłym S. Bernaciku. Jest to działka o pow. 2279 m2 położona przy ul. Oświęcimskiej w Chełmku.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych:  13   – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/30/2007

w sprawie:  sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Oświęcimskiej.

 

załącznik nr  11

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej.

Gmina Chełmek w roku 2005 zleciła prace geodezyjne mające na celu podział działki oznaczonej nr 842/246 o pow. 1.2587 ha. W wyniku podziału powstały trzy nowe nieruchomości. Jedna przeznaczona na potrzeby i prawidłowe funkcjonowanie nowego placu targowego, druga służąca jako droga dojazdowa do nowo wydzielonych nieruchomości i trzecia oznaczona nr 842/274 o pow. 5730 ha przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym. Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż tej nieruchomości w trybie przetargowym.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska  komisji.

 

 

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  12   – za ,  0  – przeciw,   2  – wstrzymujące się

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/31/2007

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej

 

załącznik nr  12

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie przyznania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówek na terenie Gminy Chełmek.

Gmina Chełmek nie posiada uchwały określającej limity na wykonywanie transportu drogowego. W związku z zainteresowaniem mieszkańców na prowadzenie działalności gospodarczej w  tej dziedzinie zachodzi konieczność podjęcia uchwały i ustalenia limitu taksówek.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska  komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:  14   – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/32/2007

w sprawie:  przyznania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówek na terenie Gminy Chełmek.

 

załącznik nr  13

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości 1 pkt. w zł. dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska  komisji.

                 Pani H. Zelech poinformowała, że zgodnie z uchwałą RM w Chełmku z 14 września 2006 r. od 1 stycznia br. powstał Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku, który będzie realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi i uczestnicy zajęć mają zapewnioną ciągłość uprawnień wynikających z decyzji administracyjnych kierownika  MOPS w zakresie prawa pobytu. Pracownicy nowej jednostki budżetowej ŚDS zostali zatrudnieni na zasadzie przeniesienia  z MOPS i ciągłości warunków pracy  i płacy.

 

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   14   – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/33/2007

w sprawie:  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości 1 pkt. w zł. dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku

 

załącznik nr  14

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli w  Gminie Chełmek.

Projekt uchwały dotyczy likwidacji Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Chełmku oraz przekazanie jego kompetencji referatowi oświaty, w części nadzoru oraz zbiorowego rozliczenia wydatków oświaty oraz dyrektorom placówek szkolnych w części wydatkowania środków budżetowych. Projekt przewiduje utworzenie w palcówkach oświatowych stanowisk Głównych Księgowych oraz wyposażenie Dyrektorów w niezbędne pełnomocnictwa do dysponowania odpowiednią częścią budżetu gminy w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, a z czasem również i remontowych.

Projekt uchwały w tej sprawie jest realizacją wielokrotnie zgłaszanego przez dyrektorów placówek oświatowych postulatu likwidacji MZSiP oraz przejęcia jego kompetencji.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. oraz na posiedzeniu Komisji edukacji w dniu 16 stycznia 2007 r.  Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska  komisji.

 

Radna  J. Radwańska wyraziła obawę czy  po rozwiązaniu MZSiP  wszystkie zatrudnione tam osoby będą miały zatrudnienie w nowej strukturze.

 

            Burmistrz poinformował, że zmiany planowane w oświacie były pilotażowo prowadzone i sprawdzone na jednej z placówek – w Bobrku. Doświadczenia są pozytywne i dlatego planuje się  wprowadzenie księgowości do pozostałych placówek. W chwili obecnej nie można jeszcze powiedzieć czy wszystkie osoby obecnie pracujące w MZSiP będą miały zatrudnienie w szkołach i Urzędzie Miejskim wg nowej struktury.

 

Radni zgłaszali  więcej  uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   13   – za ,  1  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku większością głosów podjęła  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/34/2007

w sprawie: obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli
w Gminie Chełmek.

 

załącznik nr  15

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany w statucie Gminy Chełmek.

W związku z powołaniem z dniem 1 stycznia 2007 r. nowej jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą “Środowiskowy Dom Samopomocy Pobyt Dzienny A w Chełmku” zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany w załączniku nr 5 Statutu Gminy Chełmek i uzupełnienia wykazu gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Radni nie zgłaszali  uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   14   – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/35/2007

w sprawie: zmiany w statucie Gminy Chełmek.

 

załącznik nr  16

 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2007 r.

Zgodnie z zapisem ustawy o zakładach opieki zdrowotnej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może otrzymywać dotacje budżetowe na inwestycje w tym zakup wysoko  specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego. Dotację powyższą przyznaje organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Kwota dotacji jest niezbędna do kontynuacji prac modernizacyjnych budynku SG ZOZ. W związku z powyższym z działu 750 Administracja publiczna przenosi się kwotę 23 000 zł do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji “Modernizacja budynku SG ZOZ w Chełmku”.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   14   – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/36/2007

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2007 r.

 

załącznik nr  17

 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SG ZOZ

                  W związku z poprzednią uchwałą, która zabezpiecza środki finansowe na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SG ZOZ w Chełmku – niniejsza uchwała dopuszcza udzielenie dotacji celowej dla SG ZOZ w Chełmku w kwocie 23 000 zł.

 

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji handlu… w dniu 15 stycznia 2007 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   14   – za ,  0  – przeciw,   0  – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/37/2007

w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla SG ZOZ

 

załącznik nr  18

 

Ad. 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w Chełmku nr I/4/06 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Chełmku

P. Mariusz Sajak w dniu 18 stycznia 2007 r. zwrócił się do Przewodniczącej RM w Chełmku z pismem, w którym wyraża chęć pracy w Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego RM.

Zgodnie z zapisem § 39 Statutu Gminy Chełmek radny jest zobowiązany do pracy w co najmniej jednej i co najwyżej w dwóch stałych komisjach. P. Sajak obecnie pracuje w Komisji zdrowia, opieki społecznej i opiniowania przydziałów mieszkań w związku z powyższym nie ma przeszkód do pracy również w drugiej komisji.

W tym celu należy dokonać zmiany w uchwale podjętej w dniu 24 listopada 2006 r.

 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały  w związku z powyższym Przewodnicząca RM  poddała projekt pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych:   13   – za ,  0  – przeciw,   1  – wstrzymujący się (na podst. art. 25 a)

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła  jednogłośnie  następującą uchwałę:

Uchwała nr IV/38/2007

w sprawie: zmiany uchwały RM w Chełmku nr I/4/06 z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Chełmku

 

załącznik nr  19

 

Ad. 20. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Wraz z materiałami  radni otrzymali sprawozdanie z  działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku  w okresie od  24 listopada 2006 r.  do 16 stycznia 2007 roku.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie .   Stanowi załącznik nr 20  do protokołu

 

Ad. 21. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z  realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu  24 listopada i 21 grudnia 2006 r. oraz zgłaszanych  interpelacji i wniosków.

 

Sprawozdanie zostało  przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 21 do protokołu..

 

Ad. 22. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

1.         H. Wiśniewski poprosił o wyjaśnienie czy prawdą jest, że w ramach oszczędności zrezygnowano z podłoża do tenisa w nowobudowanej hali sportowej przy ul. Krakowskiej w Chełmku i czy nowe podłoże spełnia wymogi.

Radny poinformował również, że podczas odśnieżania drogi głównej na przejściach dla pieszych pozostają zwały śniegu utrudniające przejście przez drogę.

–      Na ul. Jaworznickiej ciężki sprzęt wożący ziemię zanieczyścił nawierzchnię drogi błotem i gliną utrudniając jazdę. Należy zwrócić się do inwestora o uporządkowanie drogi.

–      Chodniki odśnieżane są dużym ciągnikiem, który niszczy kostkę i pozostawia koleiny – rozważyć możliwość zakupienia lżejszego ciągnika do odśnieżania chodników.

–      Radny ponowił wniosek o naprawę mrugającej lampy na ul. Żeromskiego w okolicy ciastkarni  “Paj”  i baru.

 

Burmistrz poinformował, że wykonawcą hali sportowej jest zarząd powiatu oświęcimskiego. Nie zna szczegółów dotyczących planowanej nawierzchni w hali sportowej.

Prezes MZGK poinformował, że z powodu wysokich krawężników przy chodnikach mały ciągnik do odśnieżania nie będzie skuteczny.

 

2.         P. Byrski – w związku z dużym ruchem na ul. Krakowskiej i Piastowskiej w Chełmku proponuje rozważenie możliwości wywożenia śmieci w porach nocnych lub w godzinach wczesnorannych, ponieważ śmieciarka tamuje  ruch samochodowy.

 

3.         M. Idzik – ul. Krakowska w Bobrku ( 933) wymaga koniecznej naprawy. Ponadto chodnik nie jest odśnieżany. Na odcinku od Kościoła do p. Ryczana, ktoś kradnie płytki chodnikowe – ubytki w chodniku stwarzają niebezpieczeństwo wypadku.

 

4.         M. Sajak – liście z alejki na Nowopolu zostały posprzątane, ale na zieleńcach pozostały i przysypał je śnieg. Radny prosi o uprzątnięcie zaraz po roztopach, aby zapobiec ponownemu zaśmiecaniu terenu.

 

5.         E. Ostapowicz – liście po okresie jesiennym zostały nie sprzątnięte również w parku i na osiedlu w okolicy p. Jaworek  i  Zamarlik.

 

Ad. 23. Zakończenie obrad  IV  Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk  zamknęła IV Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz.16.30.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*