Protokół XXII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XXII/08
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku,
odbytej w dniu 28 sierpnia 2008 roku
w Urzędzie Miejskim w Chełmku

Obecni: 14 radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

 

Nieobecny – Mariusz Sajak

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 15.00 otworzyła XXII Sesję Nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku .

Przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad. Do przedstawionego projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, nikt nie wniósł uwag, w związku z powyższym przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie:

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy radni.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XXI/08 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 lipca 2008 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Szkoła na 6” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2.

 4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2008 r.

 6. Zakończenie obrad XXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XXI z nadzwyczjnej Sesji Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia 29 lipca 2008 r.

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 29 lipca 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni
w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie .

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą

„ Szkoła na 6” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2.

 

 

Przewodnicząca RM w Chełmku oddała głos Panu Bogdanowi Kowalczykowi – Dyrektorowi SZSz w Bobrku w celu omówienia projektu pod nazwą „ Szkoła na 6” ponieważ jest jedną z osób zajmujących się opracowywaniem projektu.

Pan Kowalczyk przypomniał , że w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach Działania 9.1.2. – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, finansowanego z Unii Europejskiej pod nazwą „ Szkoła na 6” jest konieczność podjęcia uchwały w trybie pilnym, z uwagi na krótki czas.

Program będzie realizowany przez okres 24 miesięcy, na kwotę 981.323,36 zł. Głównym koordynatorem Programu będzie Pan Sławomir Włodarz i Pan Bogdan Kowalczyk . W każdej szkole będzie koordynator szkolny.

Zajęcia są różnorodne i rozdzielone proporcjonalnie dla każdej szkoły.

Program „ Szkoła na 6” zapewnia realizację między innymi;

 • rozwoju nowych myśli tematycznych,

 • prowadzenie warsztatów humanistycznych,

 • nauczanie języka niemieckiego i angielskiego,

 • prowadzenie kół przyrodniczych,

 • prowadzenie kółka teatralnego,

 • prowadzenie zajęć wyrównawczych,

 • doradztwo i opieka psychologa, pedagoga

  Pan B. Kowalczyk poinformował, że będzie prowadzony portal na stronie internetowej,

 • gdzie na bieżąco będą wprowadzane wszystkie informacje.

Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję w tym temacie.

Pani Dorota Kapusta zapytała jakie będą zasady rozdziału środków na szkoły – Pan Kowalczyk odpowiedział, że zgodnie z propozycją Dyrektora Szkoły po rozpoznaniu jakie zajęcia są najbardziej pożądane i ile uczniów.

Pani Przewodnicząca zaproponowała, by po pół roku realizacji programu Pan B. Kowalczyk przedstawił radnym sprawozdanie z jego realizacji.

Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji budżetu… i Komisji zdrowia… w dniu 26 sierpnia 2008 r. Przewodnicząca RM odczytała pozytywne stanowiska komisji.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt pod głosowanie.

 

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie podjęła uchwałę

UCHWAŁA nr XXII / 176 / 2008

w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Szkoła na 6” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2.

 

 

Ad4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2008 rok.

 

Projekt uchwały omówiła Pani Gabriela Rosa – Skarbnik Miejski informując, że potrzeba podjęcia w/w uchwały wynikła z potrzeby podpisania nowej umowy na korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Pani Doraota Kapusta zapytała czemu jest tak duża różnica między kwotami w roku 2008 a 2009 i czy są to telefony komórkowe z których korzystają pracownicy . Pani G. Rosa wyjaśniła , że kwota wykazana w roku 2008 nie obejmuje całego roku, a są to telefony z których korzystają pracownicy urzędu.

Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie

Za przyjęciem uchwały było 13 radnych, 1 się wstrzmał, przeciw 0

UCHWAŁA nr XXII / 176 / 2008

w sprawie upoważnienia Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2008 rok.

 

Ad5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2008 rok.

 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik – Gabriela Rosa

Zmiany dotyczą;

działu “Oświata i wychowanie “ – w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na wyjazd na zieloną szkołę oraz planowanym wyjazdem na zieloną szkołę dzieci ze szkoły w Gorzowie,

działu “Kultura fizyczn i sport” w związku z dofinansowaniem programu “ Już pływam”,

w dziale “ Pomoc społeczna “ – dotacja na realizację zadania w ramach operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1. “ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, dofinansowanie z PFRON

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr XXII / 177 / 2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2008 rok.

 

Ad. 8. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chełmku p. Zofia Urbańczyk
 zamknęła XXII Sesję Nadzwyczajną V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 15.40.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                      Przewodniczyła:

 

E. Mąka                                 Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*