Protokół XVIII z sesji Rady Miejskiej w Chełmku 2008r

Protokół nr XVIII/08

z sesji Rady Miejskiej w Chełmku,

odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 roku

w Urzędzie Miejskim w Chełmku

 

 

Obecni: Czternastu radnych oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiącychzałącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk o godzinie 14ºº otworzyła XVIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku.

Przywitała Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Chełmka, pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz zaproszonych gości:

 • przewodniczących zarządów osiedli i rad sołeckich

 • dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek

 • oraz wszystkich obecnych

   

   

Po powitaniu radnych i gości, przewodnicząca oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady – wynoszącego 15 osób – stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Nieobecny Radny: M.Madoń.

 

 

Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, przewodnicząca zwróciła się do zebranych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Nikt nie wnosił uwag do porządku obrad.

Przewodnicząca RM poddała porządek obrad pod głosowanie.

Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu nr XVII/08 z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2008 r.

 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.:

a). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2007 r.

b). przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii
o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium .

c). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

d).przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przez Burmistrza Chełmka .

e). dyskusja na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2007 r.

f). głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 2. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania zakupu aparatury medycznej dla potrzeb modernizowanego oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek.

 4. Projekt uchwały w sprawie przejęcia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chełmku oraz oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 7. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 8. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr XVII z Sesji Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 marca 2008 r.

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 27 marca 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Radni w regulaminowym terminie, nie wnieśli poprawek do treści protokołu.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie .

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Chełmka
za 2007 r:

 

 

a). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2007 r.

 

Skarbnik Miejski p. Gabriela Rosa odczytała stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2007 r. Skład orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdania zaopiniował pozytywnie.

Uchwała nr ZII/SO/4013/19/08 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2008 r. Stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

 

b). przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii
o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium .

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Bogdan Dulęba, który odczytał pozytywną opinię o realizacji budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 2 kwietnia 2007 r., na którym Komisja przeprowadziła kontrolę finansową pod kątem realizacji budżetu Gminy Chełmek ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. Komisja stwierdziła brak uchybień w gospodarowaniu środkami finansowymi gminy pod względem celowości, gospodarności, rzetelności, jak również zgodności podejmowanych działań z postanowieniami Rady Miejskiej. Komisja stwierdziła, że wykonanie planowanych dochodów budżetowych za 2007 r. wyniosło 107,8 %, a wydatków 95,9 % – co świadczy
o dbałości Burmistrza co do wykorzystania posiadanych środków finansowych.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chełmku postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za rok 2007. Z takim wnioskiem wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Chełmka za 2007 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

 

 

c). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chełmku – p. B. Dulęba odczytał stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczące zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Skład Orzekający Kolegium RIO przedstawione sprawozdanie zaopiniował pozytywnie.

Uchwała Nr ZII.SO/4014/25/08 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2008 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

 

 

d). przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przez
Burmistrza Chełmka .

 

Przed głosowaniem Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus przedstawił sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2007 r. Budżet został wykonany w 107,8 %, to znaczy, że sytuacja finansowa mieszkańców i podmiotów gospodarczych ulega poprawie i stabilizacji. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że w Gminie Chełmek, dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym udało się zrealizować wiele planów i zamierzeń. Burmistrz omówił również projekty, które będą składane w nowych naborach, w celu pozyskania środków finansowych UE, a w szczególności na kanalizację z Funduszu Spójności, modernizację parku miejskiego i budowę centrum sportowego zgodnie z programem Rewitalizacji Gminy Chełmek. Poinformował również o zadaniach realizowanych wspólnie z powiatem
i województwem – modernizacji drogi 933 przez Bobrek, modernizacji ul. Mickiewicza
i Jaworznickiej, planowanym remoncie mostu na drodze 780, a także o budowie boiska sportowego przy ul. Piłsudskiego z projektu „Orlik 2012”.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz przekazał podziękowania dla Radych Rady Miejskiej w Chełmku za wsparcie i dobrą współpracę na rzecz Gminy Chełmek. Podziękowania za dobrą pracę skierował również dla pracowników urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Chełmek za 2007 rok stanowi załącznik nr 6do protokołu.

 

 

 

e). dyskusja radnych na temat sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Cheł
mek za 2007 r.

 

Radny B. Dulęba w swoim wystąpieniu odniósł się do przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną. Powiedział, że wykonanie budżetu w 107 % budzi nadzieję na lepszy rok bieżący. Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kontrolę gospodarki finansami i nie stwierdziła większych nieprawidłowości. Pogratulował Burmistrzowi i życzył dobrej realizacji budżetu w latach następnych.

 

 

Głos zabrał Radny M. Palka, który poinformował o odbytym zebraniu wiejskim
w Gorzowie. Zadaniem priorytetowym jest budowa kanalizacji i dlatego trzeba korzystać
z wszystkich możliwości, aby uzyskać środki pomocowe lub zastanowić się nad innymi rozwiązaniami np. zbiorniki ekologiczne. Pogratulował burmistrzowi i wyraził zadowolenie
z równomiernego podziału środków finansowych.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Zofia Urbańczyk złożyła wyrazy uznania dla burmistrza za pozytywną opinię RIO i Komisji Rewizyjnej. Świadczy to o gospodarności. Podkreśliła również, że dzięki operatywności i uporowi Burmistrz zmusił Zarząd Powiatu do rozpoczęcia budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych nr 8 w Chełmku. Pogratulowała Burmistrzowi życząc wytrwałości i szczęścia w pozyskiwaniu środków unijnych.

f). głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

 

Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2007 rok.

Głosowało 14 radnych: 14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Rada Miejska w Chełmku jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Saternusowi.

UCHWAŁA Nr XVIII / 151 / 2008

w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2007 rok

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej złożyła gratulacje Burmistrzowi Chełmka.

Burmistrz podziękował za dobrą ocenę i powiedział, że będzie się starał w dalszym ciągu realizować budżet dobrze i gospodarnie.

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

 

W związku z tym, że projekt uchwały, który był omawiany na posiedzeniu komisji budżetu został uzupełniony – Burmistrz omówił szczegółowo projekt zmian w budżecie.

Poinformował o pozyskanych dodatkowych środkach na urządzenie zieleni i upiększeniu osiedla – w kwocie 34 tys. zł, o planowanych dwóch etapach z programu Rewitalizacji Centrum Miasta tj: modernizacji parku miejskiego i budowie Centrum Sportowego
w Chełmku, o Programach Odnowy Sołectw – rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej w Gorzowie i Bobrku, budowie „moje boisko – Orlik 2012”. Burmistrz poinformował również
o przeznaczeniu kwoty 117 tys. zł na dofinansowanie budowy boiska przy SZS nr 1
w Chełmku, przeznaczeniu 37 tys. zł na dofinansowanie radiowozu dla Policji w Chełmku, 7.456 zł na wyjazd na zieloną szkołę, 20 tys. zł na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Szpitala w Oświęcimiu, 20 tys zł na zakup szczepionki p.meningokokom.

Radny H.Kowalski poinformował, że gdyby gmina nie weszła do programu Spójności należy zareagować asekuracyjnie i zabezpieczyć w budżecie środki na najpotrzebniejsze inwestycje takie jak:

 • na zmianę technologi uzdatniania wody,

 • na inwestycje wodociągowe, ponieważ w przypadku większych awarii, ze względu na brak dodatkowego źródła zasilania, mieszkańcy mogą zostać pozbawieni wody.

Ponadto zaznaczył, że skoro są środki unijne na odnowę sołectw to należy również poszukać podobnych na rewitalizację Starego Miasta.

Radny uważa, że należy pomyśleć również o kąpielisku miejskim, ponieważ zbiornik Gamrot
w br. będzie niedostępny. Proponuje rozważyć budowę basenu – inwestycję wspólną
z Gminą Libiąż.

Burmistrz poinformował, że na realizację zadań związanych z kanalizacją w br zabezpieczono środki w wysokości ok. 870 tys. zł. Należy jednak poczekać na decyzję czy gmina uzyska dofinansowanie ze środków unijnych. Spółka jako podmiot gospodarczy winna podejmować działania zmierzające do sukcesywnej modernizacji sieci. Temat ten jest konieczny do omówienia na radzie nadzorczej.

Jeśli chodzi o odnowę Starego Miasta to większość obiektów została odnowiona. Chełmek jest ujęty w programie rewitalizacji. W br przy szkole nr 1 będzie budowane boisko sportowe.

Kąpielisko miejskie jest tematem ważnym. W bieżącym tygodniu wpłynęły wyniki badania dna stawu pierwszego, po których ustalono na miesiąc sierpień zrzucanie wody. Wtedy będzie możliwość oczyszczenia stawu i urządzenia kąpieliska na rok następny.

Zofia Urbańczyk pytała, kiedy rozpocznie się budowa boiska na Starym Mieście i czy przy budowie boiska będą wykonywane parkingi i dojście do boiska.

Burmistrz poinformował, że planuje się otwarcie boiska na wrzesień br. W planach nie uwzględniono budowy parkingów i dojścia.

Bochenek zwrócił się z zapytaniem o przebieg realizacji budowy cmentarza.

 

 

Burmistrz poinformował, że prace opóźniają się, ale inwestor zobowiązał się do szybkiej realizacji zadania. Termin wykonania prac w umowie określono na 30 czerwca 2008 r. i po tym terminie będą naliczane odsetki za nieterminowe wykonanie zadania.

Radny H. Kowalski poinformował, że na placu budowy jest niezabezpieczony wykop oraz źle położony rurociąg. Zaznaczył, że inspektor nadzoru winien nadzorować wykonanie robót.

Radni nie zgłaszali więcej uwag i wniosków.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 21 kwietnia 2008 r. oraz poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych: 13 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

Radny M. Sajak chwilowo opuścił salę – w chwili głosowania było 13 radnych.

 

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr X VIII / 152 / 2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek.

 

załącznik nr 8

 

 

***

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 15 min. przerwy w obradach, tj: do godz.15.45.

***

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania zakupu aparatury medycznej dla potrzeb modernizowanego oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska Komisji budżetu (…) i Komisji zdrowia (..) z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr X VIII / 153 / 2008

w sprawie dofinansowania zakupu aparatury medycznej dla potrzeb modernizowanego oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

załącznik nr 9

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowiska Komisji budżetu (…) i Komisji zdrowia (..) z dnia 21 kwietnia 2008 r. i otworzyła dyskusję w tym temacie.

Radna D. Kapusta poinformowała, że koszt zakupu jednej szczepionki zamknie się
w kwocie 120 zł w przypadku jeśli zakupionych zostanie 300 szczepionek. W gminie Chełmek zameldowanych jest 322 dzieci w wieku 4,5 i 6 lat, jednak zdeklarowanych do przychodni jest 264 dzieci. Radna wyraziła obawę, że w takim przypadku koszt szczepionki będzie droższy, co może spowodować, że nie wszyscy rodzice wyrażą chęć zaszczepienia dziecka.

Dyrektor SG ZOZ w Chełmku Krzysztof Karkoszka poinformował, że nie będzie problemu z zaszczepieniem 100 % dzieci, a w przypadku niewykorzystania szczepionki można ją odsprzedać.

Radny M. Sajak poparł pomysł zaszczepienia dzieci, ale obawia się, że dzieci
z rodzin uboższych, bez wsparcia finansowego ze strony gminy lub MOPS nie zostaną zaszczepione. Zaproponował, aby klienci pomocy społecznej, których dochód nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego 351 zł/osobę (netto) mogli otrzymać dofinansowanie i nie ponosili kosztów szczepionki.

Radny H. Kowalski wnioskował o rozeznanie zapotrzebowania i zdiagnozowanie rynku ile będzie osób zainteresowanych zaszczepieniem dzieci.

W wyniku dyskusji radni zawnioskowali o dokonanie korekty w Programie promocji zdrowia w następujący sposób:

W rozdziale V. Finansowanie programu dodać pkt. 4 o treści:

Rodzice lub opiekunowie prawni będący w trudnej sytuacji materialnej i korzystający
z pomocy MOPS są zwolnieni z opłaty zakupu szczepionki.

Pkt. 3 w rozdziale V. Finansowanie programu po wyrazach „…..Ochrona Zdrowia” dodać: „…oraz udziału w kosztach wymienionych w pkt. 4.”

Radni nie zgłaszali więcej uwag do projektu uchwały w związku z powyższym Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr X VIII / 154 / 2008

w sprawie przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek.

załącznik nr 10

 

 

 

 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przejęcia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chełmku oraz oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku odczytała pozytywne stanowisko Komisji budżetu (…) z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych: 14 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się

 

 

Rada Miejska w Chełmku podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr X VIII / 155 / 2008

w sprawie przejęcia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Chełmku oraz oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 

załącznik nr 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków.

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego i 27 marca 2008 r. oraz zgłaszanych interpelacji i wniosków.

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

 

 

 

Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

Wraz z materiałami radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku w okresie od 19 marca do 19 kwietnia 2008 roku.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie . Stanowi załącznik nr 13 do protokołu

 

 

 

Ad. 10. Sprawy bieżące, interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

 

 

 1. S.Kądzior – zwrócić uwagę na jakość wykonywanych usług przez firmę prowadzącą prace remontowe poddasza na boisku sportowym LKS Bobrek. Prace przedłużają się, jest wiele usterek i duży bałagan.

 2. J.Zabawski – zgłosił taki sam problem w prowadzonych pracach remontowych w Domu Ludowym w Bobrku. Prace są prowadzone źle i niestarannie – należy kontrolować jakość wykonywanych usług – również w trakcie ich realizacji.

Burmistrz zobowiązał się do przeprowadzenia wizji z udziałem p. Zabawskiego i p.Kądziora.

 

 1. E.Ostapowicz zgłosił konieczność nawiezienia kilku wywrotek ziemi na zapadniętą drogę rowerową – za laskiem oraz za boiskiem przy szkole na ul. Piłsudskiego. Jest to odcinek ok. 30 m.

 2. M.Sajak pytał o przynależność ścieżek rowerowych przez las w stronę Bobrku. Zgłosił konieczność utwardzenia drogi rowerowej.

  Burmistrz poinformował, że powiat oświęcimski wspólnie z Federacją Zielonych wyznaczyli i opracowali wspólnie mapę ścieżek rowerowych. Gmina partycypowała
  w kosztach oznakowania trasy. Ponieważ droga przebiega przez las – utwardzenie należy do zarządu lasów.

 

 

 1. H.Kowalski wnioskował o ustalenie właściciela terenu, na którym znajdują się schody przy przejściu „przez skałę” tj. od ul. Jagiellońskiej do Słowackiego i przy akceptacji właścicieli wyremontować przejście, z którego korzysta wielu mieszkańców.

 2. H.Kowalski – wnioskuje o uporządkowanie terenu PKP – po lewej stronie ul. Krakowskiej w kierunku Starego Miasta.

 3. H.Kowalski – wnioskuje o uporządkowanie terenu placu zabaw przy ul. Mickiewicza – należy usunąć wystające krawężniki i resztki starego żywopłotu oraz naprawić huśtawkę na placu zabaw przy ul. Rzecznej.

 4. M.Palka prosił o informację dotyczącą koszenia wałów i konserwacji śluz – czy jest już wyłoniona firma, która będzie realizować „Bezpieczny wał”.

 5. H. Szewczyk wnioskowała o rozpoczęcie koszenia terenów zielonych.

  Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z MZGK w Chełmku (wyłonioną w drodze przetargu) zobowiązującą do koszenia gminnych terenów zielonych w br.

 6. H.Szewczyk prosiła o informację w sprawie propozycji utworzenia drugiego oddziału gimnazjum w Bobrku.

  Burmistrz poinformował, że jeśli będzie zapisanych ok. 50 uczniów to można utworzyć dwa oddziały. Jednak jeśli będzie 30 uczniów to może być tylko jeden oddział.

 7. J.Radwańska zgłosiła konieczność zamontowania lampy obok posesji p. Kulawika,
  u którego były kilkakrotne włamania oraz o obcięcie gałęzi drzew k. posesji p. Cebrata.

  Burmistrz poinformował, że zamontowanie 4 punktów świetlnych na Starym Mieście zostało już zlecone.

 

 1. H.Szewczyk pytała czy w br będą monitorowane ławki.

  Burmistrz poinformował, że ławki zostały już zamontowane. Wykaz koszy, ławek
  i urządzeń na placu zabaw będzie do wglądu w biurze RM.

 2. Z.Urbańczyk wnioskowała o zamontowanie tablicy informacyjnej tj: znaku wskazującego kierunek jazdy na Chrzanów na zjeździe z ul. Jaworznickiej na ul. Mickiewicza.

 3. Z.Urbańczyk wnioskowała o przedstawienie informacji jakie są oszczędności
  z przeniesienia przedszkola do budynku szkolnego przy ul. Chrobrego w Chełmku oraz o wykonaniu ciągu pieszego, którym dzieci idą do szkoły .

 4. Z.Urbańczyk pytała czy jest możliwość przyznania stypendium dla niepełnosprawnego chłopca (Potocznego).

  Burmistrz poinformował, że uchwała RM nie została jeszcze opublikowana
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 1. Z.Urbańczyk zwróciła się do p. Sekretarz, która jest w redakcji Echa Chełmka i ma do wglądu „szczotkę” gazety przed wydaniem, aby dokładnie sprawdzała rzetelność zapisów dotyczących odbytych sesji i odnotowania osób prowadzących sesję.

  Burmistrz zaproponował, aby Przewodnicząca RM parafowała informacje dotyczące obrad Rady Miejskiej.

 

 

Ad. 11 . Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmku Zofia Urbańczyk zamknęła XVIII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Chełmku o godz. 17.20.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                         Przewodniczyła:

 B. Maślanka                              Zofia Urbańczyk

Hej! Artykuł był ciekawy? Polub go na FB - przyda się :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*